Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  macierz odwrotna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This short note is devoted to the analysis of the trace of a product of two matrices in the case where one of them is the inverse of a given positive definite matrix while the other is nonnegative definite. In particular, a relation between the trace of A-1 H and the values of diagonal elements of the original matrix A is analysed.
EN
The inverse of Frobenius matrices and the characteristic equations of the inverse systems are investigated. It is shown that the inverse system of continuous-time linear system is asymptotically stable if and only if the standard system is asymptotically stable and the inverse system of discrete-time linear system is asymptotically stable if and only if the standard system is unstable. The considerations are illustrated by numerical examples.
PL
Rozważane będzie odwrotność macierzy Frobeniusa oraz równanie charakterystyczne układów o macierzy odwrotnej. Wykazano, że liniowy układ ciągły o macierzy odwrotnej jest asymptotycznie stabilny wtedy i tylko wtedy gdy układ podstawowy jest asymptotycznie stabilny oraz że liniowy układ dyskretny o macierzy odwrotnej jest asymptotycznie stabilny wtedy i tylko wtedy gdy układ podstawowy jest niestabilny. rozważania zobrazowano przykładami numerycznymi.
EN
The classical Cayley-Hamilton theorem is extended to Drazin inverse matrices and to standard inverse matrices. It is shown that knowing the characteristic polynomial of the singular matrix or nonsingular matrix, it is possible to write the analog Cayley-Hamilton equations for Drazin inverse matrix and for standard inverse matrices.
PL
Celem cyklu artykułów Efektywna programowanie, w Matlabie. jest prezentacja sposobów pisania bardzo wydajnych algorytmów w języku Matlab, rozwiązujących wybrane problemy obliczeniowe. W niniejszym artykule przedstawiamy efektywną implementację metody eliminacji Gaussa zastosowanej do wyznaczania odwrotności macierzy trój przekątniowych. Zaimplementowane zostały warianty eliminacji zarówno bez, jak i z wyborem elementów głównych. Wysoka efektywność stworzonych funkcji potwierdzona jest wykonanymi testami obliczeniowymi.
EN
The scries Effective programming in Mallab is meant to present very fast implementations of al- gorithms for solving various computational problems in the Matlab programming language. In this paper, we present a very efficient implementation of the Gaussian elimination algorithm applied to computing the inverse of a tridiagonal matrix. Two variants of the elimination, without and with pivoting, are considered. The high efficiency of the presented solutions is supported by computational examples.
EN
Electricity demand forecasting of an off-grid area, where no previous load data is available, is an important prerequisite for power system expansion planning. Bangladesh is a small as well as densely populated country in South Asia with a large portion of the population living under poverty line. About 48.5% of the total population has access in grid electricity. Uninterruptable power supply is one of the most important parameter for future development which ends up with a decision of obvious expansion of present grid coverage. This paper represents an analysis to forecast the electricity demand of an isolated island in Bangladesh where past history of electrical load demand is not available. The analysis is based on the identification of factors on which electrical load growth of an area depends. The forecasting has been done through inverse matrix calculation and linear regression analysis method. It has been found that the demand data, calculated from two different approaches, are close enough which spans the reliability of the proposed method. This method can be applicable for short term load forecasting of any isolated area throughout the world.
PL
Proces dyskretyzacji ciągłego zagadnienia różniczkowego (wraz z warunkami początkowo-brzegowymi) prowadzi do uzyskania liniowego układu równań algebraicznych. Rozwiązanie takiego układu równań wymaga znajomości postaci macierzy odwrotnej układu. Jednokierunkowe sieci neuronowe mogą być efektywnie wykorzystane w algebrze macierzowej do realizacji wielu standardowych operacji macierzowych, w tym również do odwracania macierzy. Wymienione wyżej modele neuronowe pozwalają w trakcie ich eksploatacji na uzyskanie dużej szybkości działania (praktycznie działania w czasie rzeczywistym). Problemem zasadniczym, w powyższym kontekście, jest właściwe określenie funkcji energetycznej, której minimalizacja pozwala na zaprojektowanie, wygenerowanie oraz nauczenie odpowiedniej topologii sieci neuronowej. Celem pracy była analiza możliwości wykorzystanie nowoczesnych technik sztucznych sieci neuronowych do generowania postaci macierzy odwrotnej.
EN
The discretization process of the cotinuous differential issue (with the initial-border conditions) leads to obtaining the linear set of algebraic equations. To resolve such a set of equations, the knowledge about the inverted form of system matrix is required. One-directional neural networks can be effectively used in matrix algebra to conduct lots of standard matrix operations, including matrix inversion. The neural models listed above during exploitation let to obtain a great functional speed (nearly real time work). The basic problem, in mentioned context, is the proper definition of an energetic function, minimalization of which lets to design, generate and learn the proper neural network topology. The aim of work was analysis of the possibilities of using modern techniques of artificial neural networks to generate the inverted matrix form.
PL
W pracy, na tle rozważań dotyczących zastosowań modeli optymalizacyjnych w procesach wspomagania podejmowania optymalnych decyzji, przedstawiono koncepcję tzw. uogólnionych rozwiązań optymalnych zadań programowania liniowego oraz zadań optymalizacyjnych z liniowym układem warunków ograniczających. Sformułowano też autorską propozycję metody uogólnionych macierzy odwrotnych w programowaniu liniowym z procedurą efektywnego wyznaczania optymalnych rozwiązań uogólnionych. W podsumowaniu wyspecyfikowano wiele wniosków ogólnych i szczegółowych, dokonano merytorycznych ocen przedstawionych koncepcji i procedur oraz zarysowano perspektywy rozwoju podjętej tematyki badawczej.
EN
In the paper author proposes the method of determining optimal generalised solutions of linear and nonlinear programming problems on the theory of pseudoinverse matrices. This method has been called the method of pseudoinverse matrices in mathematical programming. The effects achieved as a result of its application may have very important geometric and economic interpretation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.