Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  critical speed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ideą pracy badawczej była analiza wybranych właściwości mechanicznych lokomotywy EP09. Za główny cel artykułu obrano analizę stabilności lokomotywy EP09, poprzez określenie prędkości krytycznej pojazdu. W tym celu w powyższej publikacji opisano w jaki sposób został zamodelowany układ obliczeniowy, jakie parametry i założenia zostały przyjęte do przeprowadzenia symulacji oraz zaprezentowano końcowe wyniki na podstawie których określono prędkość krytyczną pojazdu. Aby wyniki symulacji były w jak największym stopniu tożsame z wynikami rzeczywistymi, do stworzenia modelów symulacyjnych lokomotywy oraz wózka wykorzystano materiały i wyniki badań uzyskane z Instytutu Pojazdów Szynowych Tabor w Poznaniu. Większość obliczeń została wykonana w programie SIMPAK. W wyniku przeprowadzonej symulacji i analizy uzyskanych wyników określona została prędkość krytyczna lokomotywy EP09, przy której pojazd traci stabilność ruchu.
EN
The idea of the research was analysis selected mechanical preferences of the locomotive EP09. As the main objective of article was chosen analysis of the stability of the locomotive EP09 by define the critical speed of the vehicle. With this and in view in this publication was described how the calculative model was built, what parameters and assumptions were taken to simulate and presented the final results on the basis of which identified the critical speed of the vehicle. In order to simulation results were as much as possible the same as the real results, to create simulation models locomotive and trolley, there have been used information and the research results obtained from the Institute of Rail Vehicles Tabor in Poznan. Most of the calculations has been made in the computer software SIMPLE. As a result of the simulation and analysis of the results was defined the critical speed of locomotive EP09, at which the vehicle loses stability movement.
PL
Oszacowano krytyczną prędkość wiatru w zdarzeniu zerwania dachu jednopiętrowego budynku podczas burzy wiatrowej. Obliczono ciężar konstrukcji i pokrycia dachu oraz oszacowano siły połączenia między murłatami i ścianami kolankowymi. Na podstawie porównania tych sił obliczono krytyczną prędkość wiatru, która jest znacznie większa od prędkości wiatru pomierzonych na stacjach meteorologicznych.
EN
The objective of the article is to estimate a critical wind speed in the event of a roof blow-off of a one-story brick building during a wind storm on August 11, 2017. The weight of the structure and roofing was calculated, and the strength of the connection between the rafter plates and knee walls was estimated. Comparison of both of these forces allowed for the calculation of critical wind speed that turned out to be much higher than the measured wind speeds at meteorological stations.
PL
W dniach 11-12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszła rozległa burza wiatrowa. Cała burza obejmowała obszar około 540 km od Wrocławia, przez Poznań, Bydgoszcz, wzdłuż Gdyni i Gdańska oraz część Wybrzeża. Z dużą siłą wiatru przeszła przez trzy województwa: Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie. Pomierzone prędkości wiatru osiągnęły 130 km/h, powodując duże zniszczenia na swojej drodze, a w jednej stacji synoptycznej, tj. w Elblągu prędkość wiatru przekroczyła 150 km/h. Maksymalne prędkości wiatru zostały pomierzone w następujących miejscowościach: Chojnice: 31.2 m/s (112 km/h), Gniezno: 34.8 m/s (125 km/h), Chrząstowo/Noteć: 36.0 m/s (130 km/h), Elbląg: 42,0 m/s (151 km/h). Ścieżka przejścia burzy była w przybliżeniu liną prostą, miała ponad 400 km długości i w trzech miejscach oddalonych około 70 km wiatr wiał z prędkością 100 km/, czyli burza spełniała kryteria burzy „derecho”. Burza wiatrowa spowodowała ofiary ludzkie i ogromne straty materialne opisane w pracy [8]. Celem artykułu jest oszacowanie krytycznej prędkości wiatru w zdarzeniu zerwania dachu jednopiętrowego ceglanego budynku podczas burzy wiatrowej w dniu 11 sierpnia 2017 r. W tym celu obliczono ciężar konstrukcji i pokrycia dachu oraz oszacowano siłę połączenia między murłatami i ściankami kolankowymi. Wzajemne porównanie obu tych sił umożliwiło obliczenie krytycznej prędkości wiatru, która okazała się znacznie większa od wartości pomierzonych na stacjach meteorologicznych.
EN
Types of wind storms in Poland and examples of economic damage, threats to human life and health caused by two extreme wind events are presented. Then, a house with the roof blown-off during the derecho wind storm in Poland on August 11-12, 2017, is considered. Based on the rafter framing of the house, i.e. wooden roof structure elements and roof covered, the weight of the roof is calculated. Two cases of the strong connection between rafter plates and knee walls are estimated. With the estimation of connection strength between rafter plates and knee walls, it was possible to calculate the total force required to blow-off the roof of the house. Next, an aerodynamic force acting on the house is calculated using pressure coefficients for a low-rise house with a gable roof. The pressure coefficients were taken from the Tokyo Polytechnic University aerodynamic database. The aerodynamic force acting on the roof blown-off was calculated for a low-rise building with a gable roof for similar ratios for length, width, and height. Three wind directions, for the unknown orientation of the building, were considered, i.e. the wind direction perpendicular, parallel, and oblique to the gable wall. By comparison, the aerodynamic force with the total force required to blow-off the roof of the house, it was possible to calculate the critical wind speed needed for the roof blown-off. This wind speed is much bigger than measured by meteorological stations on the path of the derecho.
EN
Magnetic fluids are substances with a complex physicochemical composition. The unique properties of these substances are based on the possibility of reversible, almost immediate, changes in their rheological parameters, as well as changes in the flow direction due to the magnetic field. These properties allow the development of machines and devices with operating parameters that can be changed by the magnetic field. The range of the fluid property changes depends on its composition, magnetic field parameters, operating conditions, and the method of fluid deformation. The paper presents the results of research into the influence of selected parameters on the critical speed of thrust sliding bearings. These parameters include the magnetic and physical properties of magnetic fluids, the value of the magnetic induction, the fluid volume in the working gap, and the temperature. The results of the conducted research indicate a significant effect of the magnetic field gradient on the critical speed value.
PL
Ciecze magnetyczne są to substancje o złożonym składzie fizykochemicznym. Unikatowe właściwości cieczy magnetycznych polegają na możliwości odwracalnej, niemal natychmiastowej zmiany ich parametrów reologicznych, jak również zmiany kierunku przepływu na skutek oddziaływania pola magnetycznego. Właściwości te pozwalają na opracowywanie maszyn i urządzeń, których parametry pracy mogą być kształtowane na skutek zmian natężenia pola magnetycznego oddziałującego na ciecz. Zakres zmian właściwości cieczy jest uzależniony od jej składu, parametrów pola magnetycznego, warunków pracy oraz sposobu odkształcania cieczy.W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów na krytyczną prędkość pracy wzdłużnych łożysk ślizgowych. Analizie poddano wpływ takich czynników jak; właściwości magnetyczne i fizyczne cieczy magnetycznych, wartość indukcji pola magnetycznego, objętość cieczy w szczelinie roboczej łożyska i temperaturę pracy. Wyniki prowadzonych badań wskazują na istotny wpływ gradientu pola magnetycznego na wartość prędkości krytycznej.
RU
Приведены результаты исследования влияния параметров инерционных и жесткостных параметров бобинодержатнля с трех конусной паковкой на его критические скорости. Математическая модель учитывает упругость паковки и укатывающего ролика, что позволяет определить закон изменения силы прижима укатывающего ролика к поверхности паковки за весь цикл наматывания. Получены зависимости динамической составляющей силы контактного взаимодействия между паковкой и укатывающим роликом. Определены требования к механизму фиксации держателя бобин и к механизму прижима.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów bezwładnościowych i sztywnościowych uchwytu szpulowego z trójstożkowym pakietowaniem na jego prędkości krytyczne. Model matematyczny uwzględnia sprężystość pakietu i rolki dociskającej co umożliwia określić zasady zmian siły docisku rolki do powierzchni pakowanej w całym cyklu nawijania. Otrzymane zależności dynamicznej składowej siły kontaktowego oddziaływania między pakietem a rolką dociskową. Określono wymagania względem mechanizmu blokowania uchwytu szpuli do mechanizmu dociskowego.
EN
The results of the study of influence of inertia and stiffness parameters bobbin three conical packaging of critical speed. The mathematical model allows for elasticity supports bobbin with three conical packaging and fastening ukochuyuchoho roller. The resulting dependence of dynamic component of prytyskuvannya ukochuyuchoho roller to bobinopilar. The requirements for the fixation mechanism bobinotrymacha specifications.
PL
Celem pracy jest analiza dynamiki i stateczności układu mechanicznego złożonego z podatnego toru modelowanego dwoma podukładami ciągłymi oraz pojazdu szynowego. Tor jest modelowany dwiema belkami Bernoulliego–Eulera na sprężystym podłożu o zadanej sprężystości c1. W pierwszym przybliżeniu przyjęto brak tłumienia i założenie o liniowości oddziaływania poruszającego się ze stałą prędkością U0 pojazdu szynowego względem toru. Pojazd szynowy w zależności od sztywności modelowany jest belką lub układem gęsto rozłożonych oscylatorów połączonych napiętą struną. Przypadek szczególny stanowi pojazd modelowany belką o sztywności giętnej dążącej do zera. W rzeczywistości układ mechaniczny opisujący dynamikę oddziaływania pojazdu szynowego z torem stanowi złożony układ przestrzenny. Badania zwykle ograniczane są do płaszczyzny pionowej. Pod względem bezpieczeństwa badania dynamiki poprzecznej układu wydają się bardziej istotne aniżeli badania w płaszczyźnie pionowej. Zakładamy, że się one istotnie uzupełniają.
EN
The aim of the paper is connected with dynamic analysis and the stability of mechanical system composed of elastic track (two Bernoulli–Euler beams on an elastic foundation) and of rail vehicles. As first approximation we neglect the damping and the effect of nonlinearity. It is assumed that the train is moving with a constant speed U0. The rail vehicle dependend on stiffness is modeled by a beam or a system of densilt distributed oscilators connected by a string. The particular case of the rail vehicle is described by the beam with the stiffness approaching to zero. In the reality the rail vehicle dynamics is described by a vertical-lateral system, but regarding safety the lateral stability seems to be more important as the vertical case.
7
Content available remote Contribution to modern methods of wheelset guidance
EN
The article presents an analysis of the impact between longitudinal stiffness of a railroad car bogie primary suspension to its running behavior and wear of wheels. The study are based on computer simulations. The main aim on presented studies is to compare different type of primary suspension longitudinal stiffness. Authors checked: critical speed, safety against derailment on curved track and level of wheels wear. Observation of forces between wheel and rail are used to assess the running behavior. Summary considers directions of new elements that can be used in primary suspension of railroad cars.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu parametrów prowadzenia zestawów kołowych na właściwości biegowe pojazdu szynowego i zużycie powierzchni tocznych kół w oparciu o symulację komputerową. Celem omawianych badań jest porównanie wpływu danego typu prowadzenia zestawu kołowego na spokojność biegu oraz radialne ustawianie się zestawu kołowego w łuku torowym przy maksymalnej prędkości. Przyjęte scenariusze badawcze zawierają wyznaczenie prędkości krytycznej na prostym odcinku toru oraz sprawdzenie bezpieczeństwa przejazdu przez łuk toru. Oszacowano wartości wskaźnika zużycia powierzchni tocznych kół analizowanych rozwiązań konstrukcyjnych podczas przejazdów po łukach torowych. W podsumowaniu wskazano kierunki rozwoju systemów prowadzenia zestawów kołowych.
EN
In the paper, two design propositions of increasing the critical speed of a four-axle freight wagon with UIC link suspension on straight track were analyzed. First of all, the reference wagon model with the UIC link suspension was prepared. Next, the hydraulic dampers were attached to the primary and secondary suspension of the reference wagon model. Finally, a light mechanical system, elastically connecting two wheelsets beyond a bogie frame, was examined. Linear mathematical models of such wagons were built. Correct values of stiffness and damping coefficients, suitable for UIC link suspensions, were used. Numerical results were analyzed in terms of the lateral stability and critical speed of a freight wagon. The author’s own procedures, according to the eigenvalues and eigenvectors of the state matrix of railway wagon models, were used. To assess the critical speed of freight wagon models the computer simulations were executed using the Fortran F95 compiler.
EN
The structural modeling and dynamic properties of a spinning beam with an unsymmetrical cross section are studied. Due to the eccentricity and spinning, transverse deflections along the two principal directions and the torsional motion about the longitudinal axis are coupled. The structural model of the beam is established based on the Hamilton principle and by incorporating the torsional inertia. Moreover, because of its significant influence on characteristics for the non-circular cross-sectional beam, the warping effect is considered in the formulation. The proposed model is effectively validated in two cases: the spinning beam with a symmetric cross section and the cantilevered beam with an unsymmetrical cross section. Then the effects of the spinning speed on natural frequencies and mode shapes are investigated. Numerical results reveal that the critical speed is altered with respect to noncoincidence of the centroid and the shear center. For the beams with strong warping rigidities, the warping effect cannot be neglected due to significant influence on natural frequencies.
EN
In the article, a way to reduce the conflict among the dynamic properties of a light passenger wagon on a straight and curved track with a small arc radius was proposed. The applied solution consists in introducing a mechanical system elastically connecting two wheelsets beyond a frame bogie. A simulation model of such a wagon was built using an MBS program. Computations, which provided proves to confirm the assumptions, were performed. Numerical values of a proposed model parameters were established, ensuring high operating speed of a vehicle in a straight track movement, and smaller wear of wheel in a curved track movement.
PL
Zagadnienie drgań belek i płyt na podłożach pod wpływem obciążeń ruchomych ściśle wiąże się z dynamiką mostów, nawierzchni drogowych, lotniskowych oraz kolejowych. Na trwałość nawierzchni komunikacyjnych niezwykle duży wpływ ma prawidłowe zwymiarowanie konstrukcji. Jednym z najważniejszych czynników jaki należy uwzględnić w procesie projektowania nawierzchni jest obciążenie dynamiczne wywołane ruchomymi pojazdami. Odkształcenia, przemieszczenia i naprężenia w poszczególnych warstwach nawierzchni w dużej mierze zależą od prędkości i przyspieszenia pojazdu. Praca dotyczy niejednorodnej poprzecznie, sprężystej belki Bernoulliego-Eulera spoczywającej na podłożu Winklera obciążonej ruchomą siłą. W referacie przeanalizowano i porównano dwie teorie, a wyniki uzyskane w przykładzie obliczeniowym przedstawiono w formie graficznej. Do pracy dołączono spis dwunastu pozycji literatury przedmiotu.
EN
The problem of vibration of beams and plates on foundations, subjected to moving loads is closely related to the dynamics of bridges, roads, airfield and railway pavements. The durability of such a communication pavement depends strongly on the correct design of the structure. One of the most important factors, to be taken into account in the process of pavement design, is dynamic load caused by moving vehicles. Strains, displacements and stresses in each layer of the pavement, depend mainly on the velocity and acceleration of the vehicle. The paper deals with non-homogenous, elastic infinite Euler beam resting on the Winkler foundation subjected to the moving force. Two theories were analysed and compared. Numerical example was presented in the diagrams. Twelve items of literature on the subject were mentioned in the paper.
EN
The research aims to determine critical rotational speed for different degrees of filling of the drum machine. The tests based on image analysis taken at a rotational speed of 0 to 100 rpm and fills from 15% to 35%. The analysis showed an increase in the value of critical velocity and reduction of the degree of filling.
EN
Introduction into analysis of railway vehicle dynamics in transition curves at velocities higher than critical one
14
Content available remote Stability of a Flexible Rotating Shaft with Electromagnetic Actuators
EN
The paper is concerned with the problem of active stabilisation of a rotating slender shaft equipped with electromagnetic actuators. The actuators exert an attractive force on the shaft, which strongly affects the dynamical behaviour of the system. The aim of the paper is to show that the application of electromagnets may considerably enlarge the critical rotation speed at which the shaft exhibits self-excited vibration. This undesired effect can be shifted towards larger operational rotation speeds, which is confirmed in the following study for selected structural and material parameters of the entire system.
PL
Z opisanych doświadczeń wynika, że w mieszalnikach z wypukłym dnem, krytyczna częstość obrotów mieszadła była mniejsza niż w mieszalnikach z dnem płaskim. Średnia wartość stosunku krytycznych częstości obrotowych ndb/nfb = 0,89. Ze względu na fakt, że w ruchu burzliwym moc mieszania jest proporcjonalna do trzeciej potęgi częstości obrotowej mieszadła (P~33), stosunek mocy mieszania dla krytycznych częstości obrotowych dla obu typów dna wyniesie Pwd/Ppd = 0.70.
EN
Experimental results show that critical impeller speed in vessels with a dished bottom is lower than in vessels with a flat bottom. The mean ratio of both speeds equals ndb/nfb = 0.89. Power consumption in turbulent region is proportional to the third power of impeller speed (P~33) and therefore the mean ratio of power consumptions for both bottom shapes equals Pwd/Ppd = 0.70.
EN
In this paper, the parameters important for lateral dynamics of vehicles are analyzed in order to establish the values of its critical speed on the moment of losing the stability. The values of the vehicle’s speed yaw rate, the steering wheel angle, the lateral acceleration, and the roll angle obtained from experimental tests are filtered according to the set conditions and only the general values that mean the beginning of the vehicle slipping are selected. For more precise assessment of the selected values, a statistical analysis is carried out. The Normal distribution law describes scattering of the selected values in the most relevant way and concretizes the critical speed being established. In the end of the paper, the obtained values of the speed are compared to the results of the theoretical calculations. Conclusions assessing the developed technique of selection of the parameters are provided.
PL
Niniejsza praca analizuje parametry istotne dla dynamiki poprzecznej pojazdów w celu ustalenia wartości prędkości krytycznej w momencie utraty przez nie stabilności. Wartości szybkości zboczenia przez pojazd z kursu, kąta skrętu kierownicy, przyśpieszenia poprzecznego oraz kąta odchylenia się pojazdu, uzyskane w badaniach doświadczalnych, dobrano pod kątem założonych warunków i tylko ogólne wartości oznaczające początek poślizgu pojazdu zostały wybrane. W celu dokładniejszej oceny wybranych wartości przeprowadzono analizę statystyczną. Prawo rozkładu normalnego opisuje odpowiednie rozproszenie wybranych wartości i konkretyzuje ustaloną prędkość krytyczną. W końcowej części pracy porównano uzyskane wartości prędkości z wynikami obliczeń teoretycznych. Wnioski służą ocenie opracowanej techniki doboru parametrów.
PL
W referacie podano rozwiązanie równania ruchu modelu toru, podtorza i pociągu z uwzględnieniem ich inercji. Wpływ masy w tych modelach zdecydowanie zmienia siły krytyczne, wybaczające tor, jak również prędkości krytyczne. Praca jest poszerzeniem i rozwinięciem opracowania Newlanda [9], w której uwzględniono tylko masę pociągu.
EN
This paper presents solution of the equation of motion of a track, a subgrade and a train, taking into account their inertia. The inclusion of mass in these models changes the critical force, buckling the track, as well as the critical speeds. This paper is an extension of Newland’s study [9], where the effect of mass of the train is included only.
EN
In the development stage of a rail vehicle, analyses to evaluate its dynamic stability are required. In this work, a newly designed Diesel-Hydraulic Locomotive is modelled as a multibody system consisting of several rigid bodies interconnected by elastic elements. Multibody dynamic analysis of the system is performed to obtain the dynamic response and stability evaluation. Stability on tangent and curve tracks as well as the Locomotive dynamic response is investigated. The stability on tangent track is limited by the locomotive critical speed, Vcr, evaluated for various wheel conicity and primary suspension stiffness. Operation beyond this critical speed will result in hunting which could lead to wheel-climb. Stability evaluation on the curve track is conducted through simulation of the model negotiating a curve with rail irregularity for various radii. The maximum and minimum velocities for negotiating the curve are evaluated. To evaluate the derailment safety on the curve track, the wheel-rail contact force ratio in lateral and vertical directions (L/V), and the loading-unloading ratio of the primary suspension in the vertical direction are computed, and are compared to limiting criteria. The results are found to meet the safety criteria. The guiding lateral force on the wheel entering a curve track for various primary suspension stiffnesses is also evaluated because its effect on wear rate of the wheel and rail. While lower stiffness value of the primary suspension results in favourable L/V and lower guiding force, it yields lower critical speed on tangent track. Hence, a parametric study of the primary suspension stiffness is conducted to obtain optimum value which yield acceptable critical speed and guiding force, yet still meet the safety criteria.
19
Content available remote Train axes spacing influence on dynamical behaviour of a girder bridge
EN
In the paper the influence of moving load spacing to dynamical behavior of an Euler-Bernoulli beam was analyzed. The critical speed problem for forces moving along an elastic beam was defined and introduced. The analysis was carried out for three different mechanical models of load.
PL
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę wpływu rozstawu obciążeń przemieszczających się wzdłuż belki Eulera-Bernoullego na jej zachowanie dynamiczne. Zdefiniowano i przedstawiono pojęcie prędkości krytycznej dla przemieszczającej się siły. Analizę wpływu rozstawu przeprowadzono z uwzględnieniem różnych modeli mechanicznych obciążenia.
PL
W artykule przedstawiono model dynamiczny wirnika symetrycznego z uwzględnieniem sił hydrodynamicznych powstających w szczelinach bezstykowych uszczelnień wzdłużnych. Sformułowano równania drgań promieniowych wirnika i przeprowadzono analizę wpływu parametrów geometrycznych uszczelnień na krytyczne częstości obrotowe wirnika.
EN
The dynamical model of the rotor with take into account the hydrodynamic forces are generated in gap of annular seals is presented in this paper. The equations of the radial vibrations of the rotor in the seals are formulated. The analysis of the influence of the seals parameters on the critical rotational speed is shown.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.