Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gaz cieplarniany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Uniknięcie katastrofy klimatycznej wymaga natychmiastowego działania i jest jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Będzie możliwe dzięki uzyskaniu równowagi między emitowaniem a pochłanianiem gazów cieplarnianych. Neutralność klimatyczna na świecie musi zostać osiągnięta najpóźniej do 2050 roku. Działania wszystkich sektorów gospodarki powinny doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych, tak aby globalny przyrost temperatury nie przekroczył 1,5°C.
EN
The article presents a concise review of the works concerning the impact of an increase ofthe concentration of carbon dioxide in the atmosphere on the increase ofits absorption of thermal radiation. Attention was paid to differences in the results of calculations presented in the works byvarious authors. Experimentalverification was carried out, which confirmed the possibility of saturation of the process of thermal radiation absorption byCO2in the atmosphere. Possibilities of improving climate models by using direct measurement results ofexperimental works were pointed out.
PL
W artykule przedstawiono zwięzły przegląd prac dotyczących wpływu wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze na wzrost w niej absorpcji promieniowania termicznego. Zwrócono uwagę na różnice wyników obliczeń w pracach różnych autorów. Przeprowadzono weryfikację eksperymentalną, która potwierdziła możliwość nasycenia się procesuabsorpcji promieniowania termicznego dla CO2w atmosferze. Wskazano możliwości doskonalenia modeli klimatycznych poprzez wykorzystywanie bezpośrednich wyników pomiarów w pracach eksperymentalnych.
EN
There is an exceptional opportunity of achieving simultaneous and complementary data from a multitude of geoscience and environmental near-earth orbiting artificial satellites to study phenomena related to the climate change. These satellite missions provide the information about the various phenomena, such as sea level change, ice melting, soil moisture variation, temperature changes and earth surface deformations. In this study, we focus on permafrost thawing and its associated gravity change (in terms of the groundwater storage), and organic material changes using the gravity recovery and climate experiment (GRACE) data and other satellite- and ground-based observations. The estimation of permafrost changes requires combining information from various sources, particularly using the gravity field change, surface temperature change, and glacial isostatic adjustment. The most significant factor for a careful monitoring of the permafrost thawing is the fact that this process could be responsible for releasing an additional enormous amount of greenhouse gases emitted to the atmosphere, most importantly to mention carbon dioxide (CO2) and methane that are currently stored in the frozen ground. The results of a preliminary numerical analysis reveal a possible existence of a high correlation between the secular trends of greenhouse gases (CO2), temperature and equivalent water thickness (in permafrost active layer) in the selected regions. Furthermore, according to our estimates based on processing the GRACE data, the groundwater storage attributed due to permafrost thawing increased at the annual rates of 3.4, 3.8, 4.4 and 4.0 cm, respectively, in Siberia, North Alaska and Canada (Yukon and Hudson Bay). Despite a rather preliminary character of our results, these findings indicate that the methodology developed and applied in this study should be further improved by incorporating the in situ permafrost measurements.
EN
Closure and post-closure periods in underground coal mines present specific risks that have to be handled with sound management practices in order to achieve sustainability within the mining sector. These risks may negatively affect the environment and result in hazards on the surface caused by phenomena occurring in the rock mass after mining operations. One of the hazards that has to be considered in the process of coal mine closure is gas, which is caused by methane emission after mining operations cease. This paper presents a forecast of methane emissions conducted within the framework of the Research Fund for Coal and Steel “MERIDA” project, using a model that was developed by the National Institute for the Environment and Industrial Hazards (INERIS) from France, and the Central Mining Institute (GIG) in Katowice, from Poland. This model enables the estimation of the volume of methane emitted into longwall goafs from relaxed undermined and overmined coal seams in order to assess in a further step the risk of methane emissions into the atmosphere from closed/sealed underground coal mines. For a critical analysis of the forecasted methane emissions into the longwall goafs, the results obtained with this model were compared with a gas decline curve generated for longwall goafs from closed/sealed underground coal mines in Australia, where long term full range data was available. The results of the analysis allowed the forecasted emissions and, thus, the accuracy of the model to be validated. The forecast was developed in the “Anna” coal mine, property of the PGG Company, which is located in the southern part of the Upper Silesian region in the south of Poland, near the border with the Czech Republic, and that is undergoing a closure process.
EN
Nowadays, the environmental aspects of transport are very actual issues, mainly the energy consumption and GHG production. The priority of EU transport strategy is to decrease the negative environmental impacts of all transport modes. The article discusses the calculation of the energy consumption and production of greenhouse gases in transport from both the primary and secondary points of view. This means, that it reflects the implications on the environment not only while operating the vehicle, but also during production, refining, distribution and storage of the fuel used in transport. The calculation is done by using the methodology of the standard EN 16 258:2012. This standard is used on all cars using various types of propellants. The results of the calculation show in a non-discriminatory manner the energy effectiveness of the individual types of fuel, as well as the rate of their production of greenhouse gases expressed in a comparison unit of equivalent CO2e.
EN
This work presents an evaluation of the maximum capacity of renewable distributed generation that can be connected to active distribution networks to minimize the greenhouse gas emissions of the electric network. The study aimed at obtaining a methodology applicable to active distribution networks with characteristics of variable generation and demand in order to reduce greenhouse gas emissions from electric power generation activities. The formulation of the methodology is based on an optimal power flow model incorporating special system controls.
PL
W artykule rozważa się maksymalna pojemność odnwialnych źródeł energii rozproszonej która może być dołączona do aktywnej sieci rozdzielczej dla zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych. Metoda polega na modelu optymalnego przepływu mocy uwzględniającym sterowanie systemem.
PL
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o zużyciu nośników energii i wskaźników emisyjności CO2 wg Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oszacowano wielkość emisji gazów cieplarnianych powstałej w wyniku bezpośredniego zużycia energii w rolnictwie polskim w 2015 r. Wyniosła ona ogółem 11 125 tys. t CO2 e, w tym: dwutlenku węgla 10 521 tys. t, metanu - 546 tys. t, CO2 e, a podtlenku azotu - 58 tys. t CO2 e. W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (UR) stanowiło to 77 t, a na 100 gospodarstw rolnych - 779 t. Największy udział w emisji gazów cieplarnianych (47%) miały paliwa ciekłe, w tym olej napędowy 44%. Udział paliw stałych w emisji gazów cieplarnianych wyniósł 38%, w tym węgla kamiennego energetycznego – 35%. Energia elektryczna powodowała 12,2% ogółu emisji gazów cieplarnianych powstałej w wyniku zużycia nośników energii w rolnictwie, paliwa gazowe - łącznie 2% (w tym gaz ciekły 1,5%), a ciepło - 1%.
EN
Basing on Central Statistical Office (GUS) about the use of energy carriers and of the National Centre for Emission Management (KOBiZE) the emission the level and structure of greenhouse gas (GHG) emission from energy use in Polish agriculture in 2015 has been estimated. The value of this emission in total amounted to 11 125 thous. T CO2 e, of that: carbon dioxide 10 521 thous. t, methane - 546 thous. t CO2 e and nitrous oxide - 58 thous. t CO2 e. These emissions per 100 ha of the agricultural land amounted to 77 t, and for 100 farms - 779 t. Liquid fuels had the highest (47%) share of that Diesel oil 44%. The share of solid fuels amounted to 38%, of that hard coal - 35%. Electricity caused 12% of the total greenhouse emissions, gaseous fuels in total - 2% (of that LPG 1.5%), and heat - 1%.
PL
Nowe rozporządzenie F-gazowe, które weszło w życie 1 stycznia 2015 r., jest próbą zmniejszenia emisji w sektorze przemysłowym o 70% w stosunku do poziomu z roku 1990 do roku 2030. Nowe przepisy mają na celu obniżenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (gazy F) w Unii Europejskiej o około 70 min ton ekwiwalentu CO2 - do 35 min ton ekwiwalentu CO2 w roku 2030. Trwają poszukiwania czynnika chłodniczego, który w możliwie maksymalny sposób spełniałby nie tylko wymagania środowiskowe, ale także inne związane z eksploatacją urządzeń.
PL
W artykule przedstawiono zarys funkcjonowania oraz ewolucję unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS – European Union Emissions Trading System). Od 2005 r. jest on podstawowym instrumentem polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Zaprezentowano wniosek ustawodawczy Komisji Europejskiej z 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji oraz proces jego legislacji. Zgodnie z wnioskiem wytyczne Rady Europejskiej co do roli EU ETS w osiąganiu założeń dotyczących ograniczania emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. miałyby stać się wiążące. Proponowane zmiany miałyby także sprzyjać innowacjom i wykorzystaniu technologii niskoemisyjnych, dzięki czemu powstałyby nowe możliwości w zakresie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Jednocześnie utrzymane miałyby zostać niezbędne środki chroniące konkurencyjność przemysłu w Europie. Omówiono istotne poprawki wprowadzone do wniosku przez komisje Parlamentu Europejskiego: Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE – Committee on Industry, Research and Energy) oraz Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI – Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) oraz polskie priorytety negocjacyjne. Polska stoi na stanowisku, że należy powrócić do ustaleń podjętych przez Radę Europejską 23 i 24 października 2014 r. Zapisy konkluzji dają wyraźne pole do działania pań- stwom – beneficjentom i to bezwzględnie musi zostać zachowane. Nie można w jakikolwiek sposób podważać ich kompetencji w zakresie wyboru wykorzystywanej struktury paliwowej, stawiając niektóre technologie w gorszej pozycji poprzez manipulacje kryteriami wyboru. Poddano analizie potencjalny wpływ zmian w dyrektywie o EU ETS na sytuację gospodarczą i społeczną Polski po 2020 roku. Sytuację państwa polskiego ukazano na tle całej Wspólnoty. Podkreślono, że coraz częściej polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej postrzegana jest w kategoriach szans, a nie zagrożeń.
EN
The article outlines the operation and evolution of the EU trading system for greenhouse gases (EU ETS – European Union Emissions Trading System). Since 2005, this system is basic instrument of the energy and climate policy in the EU. A legislative proposal of the European Commission dated 15 July 2015 on the revision of the emission trading system and process of its legislation has been presented. According to the proposal, the arrangements about the role of the EU ETS in reaching targets of reduction of greenhouse gases till 2030, will be binding. Proposed changes should promote innovative and low emission technologies, which would result in new employment opportunities and economic growth. Simultaneously, the necessary measures to protect competitiveness of the European industry, will be guaranteed. Significant amendments introduced by the European Parliament Committies: ITRE (Committee on Industry, Research and Energy), ENVI (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) and polish negotiation priorities has been discussed. Poland stands in position, that the arrangements undertaken by European Council on 23th and 24th of September 2014, should be returned. The records of the conclusions allow beneficiary countries to decide by themselves and this opportunity must be preserved. It is not allowed to undermine their competences in selecting the structure of fuels for energy production by putting chosen technologies in a worse position by manipulating the criteria. Potential influence of the amendments in the EU ETS system, on polish economy and on social situation of polish citizens beyond 2020, has been analysed. The situation of Poland has been compared to the entire European Union. The author emphasize that European climate and energy policy is considered to be an opportunity rather than a threat.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań z zastosowaniem metody grupowania aglomeracyjnego. Celem badań było pogrupowanie państw członkowskich UE-28 w podzbiory najbardziej do siebie podobne pod względem emisji metanu i podtlenku azotu, uwalnianych przez sektor rolny, oraz usytuowanie Polski na ich tle. Wyraźnie homogenicznym państwem jest Francja z najwyższymi w Unii emisjami rolniczymi. Odrębne skupienie stanowią Niemcy i Wielka Brytania, również charakteryzujące się wysokimi emisjami. Trzecia wyodrębniona grupa, także z emisjami powyższej średniej europejskiej, składa się z sześciu krajów, do których zakwalifikowała się Polska. Pozostałe 19 państw zaszeregowały się do ostatniego skupienia.
EN
The article presents the results of using the agglomerative clustering method. The aim of the study was to group the Member States of the EU-28 in most similar to each other subsets in terms of methane and nitrous oxide emissions released by agricultural sector and the location of Poland in their background. Clearly homogeneous is France with the highest agricultural emissions in the union. Separate cluster represent Germany and the United Kingdom, also characterized by high emissions. The third separate group, also with emissions above the European average is consist of six countries, where Poland has been qualified too. The remaining 19 countries has been categorized to the last cluster.
EN
In spite of great progress in energy efficiency and in the development of renewable energy the world is likely to need significant amounts of fossil fuel throughout this century and beyond (the share of fossil fuels in the world mix has remained at about 86% of primary energy from 1990 to today). Gas, being the by far cleanest fossil fuel is the ideal bridging fuel to a world with predominantly renewable supplies. Thanks to the recent perfection of unconventional technologies there is no shortage of gas for this bridging function for at least the next 100-200 years. EASAC and several other European Institutions, notably the German Academy of Technical Sciences (acatech) have in the last few years carried out expert studies to assess the alleged environmental risks of unconventional hydrocarbon exploration and production. All these studies have, in agreement with other competent studies worldwide, come to the conclusion that there exists no scientific reason for a ban on hydraulic fracturing. With good practices, clear standards and adequate control the method causes no enhanced risks to the environment or the health of humans. Special attention has to be paid to the surface handling of drilling and fracking fluids. In Europe alone many thousand frac jobs have been carried out by the industry in the last 60 years without any severe accidents. The mishaps in North America have largely been the cause of unprofessional operations and human error. Especially in places with high air pollution, like many megacities of Asia, natural gas has to be seen as a unique chance to achieve a rapid improvement of the air quality and a significant reduction of CO2 emissions. This is also true for Europe where especially the use of domestic natural gas brings important benefits to the environment. The alternative to gas is in many regions of the world an increased consumption of coal, with all negative consequences.
PL
Badano przydatność nośników tlenkowych o zróżnicowanym składzie, do osadzania domieszkowanego spinelu kobaltowego jako fazy aktywnej katalizatora do redukcji emisji N2O. Określono wpływ temperatury kalcynacji na porowatość, wielkość porów i ich rozkład, nasiąkliwość wodną oraz wytrzymałość mechaniczną kształtek nośnika. Ze względu na bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną i korzystną strukturę porowatą (wysoki udział makroporów), najlepsze właściwości, spośród badanych nośników, w aspekcie preparatyki katalizatora do redukcji emisji N2O ma tlenek glinu uformowany metodą wytłaczania, kalcynowany w 1400°C.
EN
The usefulness of oxide supports of a different chemical composition, for the deposition of multicomponent cobalt spinel catalyst as an active phase, designed for the reduction of N2O emission, was investigated. The influence of the calcination temperature on the porosity, pore size and its distribution, water absorbability and mechanical strength of the shaped support was determined. It was found that, due to the very high mechanical strength and beneficial porous structure (large contribution of macropores) the best properties, among the investigated supports, in terms of preparation of supported catalyst for N2O decomposition, has alumina oxide, formed by an extrusion method and calcined at the temperature of 1400°C.
PL
Jakie są najważniejsze wymagania i zobowiązania, kierowane do różnych podmiotów, zawarte w obowiązującej od 10 lipca br. Ustawie z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (DzU z 2015 r. poz. 881)?
PL
8 grudnia 2015 roku wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
PL
W artykule scharakteryzowano poziomy emisji metanu. Bardziej szczegółowemu omówieniu poddano źródła emisji metanu – głównie ze składowania odpadów. Przedstawiono także stosowaną, mało dokładną, wskaźnikową metodę oznaczania emisji metanu ze składowania odpadów oraz bardziej dokładne bezpośrednie metody oznaczania potencjału metanu, które są oparte o test fermentacyjny – oznaczanie parametru GB21 oraz o test inkubacyjny – oznaczanie parametru GS21.
EN
The article characterizes the emission levels of methane. A more detailed discussion subjected to the source of methane emissions – mainly from the landfill. The paper presents also applied, less accurate indicative method for determining methane emissions from waste disposal as well as more accurate direct method for determination of the potential of methane, based on fermentation test – determination of parameter GB21 and incubation test – determination of parameter GS21.
PL
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest istotnym elementem gospodarki prowadzonej drogą zrównoważonego rozwoju. Starania dotyczące minimalizacji tej emisji podejmowane są w wielu gałęziach przemysłu. Istotnym zagadnieniem jest również ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektora gospodarki odpadami komunalnymi. Materia organiczna, stanowiąca około 35% wytwarzanych odpadów, zdeponowana na składowiskach ulega rozkładowi w warunkach beztlenowych. Główny gazowy składnik tego procesu to metan, który niezagospodarowany uwalniany jest do atmosfery. Problem emisji metanu ze składowisk został rozwiązany w krajach UE wprowadzeniem dyrektywy Rady 1999/31/WE, w której określono poziomy redukcji odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach. W niniejszym artykule przeprowadzono analizę porównawczą polegającą na oszacowaniu ilości metanu powstającego na składowiskach w Polsce w przypadku zastosowania wytycznych zawartych w dyrektywie 1999/31/WE oraz w sytuacji, gdyby dyrektywa ta nie została zaimplementowana do prawa krajowego. Wyniki obliczeń jednoznacznie wskazują na różnicę w ilości tego gazu emitowanego do atmosfery.
EN
Reducing the emission of greenhouse gases into the atmosphere is an important element of the economy undertaken by way of sustainable development. Efforts to reduce emissions are being taken in many industries. An important issue is the reduction of greenhouse gas emissions from the municipal waste management sector. Organic matter which has about 35% of generated waste deposited in landfills decomposes under anaerobic conditions. The main gas component of decomposition is methane, which untapped is released into the atmosphere. The problem of methane emissions from landfills has been solved in EU countries through the introduction of Council Directive 1999/31/EC in which levels of reduction of biodegradable waste deposited in landfills are specified. In this paper a comparative analysis involving the estimation of the amount of methane generated at landfills in Poland if the guidelines contained in the Directive were being applied, as well as if the Directive was not implemented into national law. The calculation results clearly indicate the difference in the amount of methane emitted into the atmosphere.
PL
The dynamics of economic development determines the need for the development of waste recycling and end-of-use everyday products and recovery of valuable raw materials. Recycling is closely related to the reduction of greenhouse gas emissions, because the basic processes of raw materials processing require large energy inputs, but otherwise, the issue of recovery and recycling, where energy demand is much lower. This means lower CO2 emissions and reducing environmental degradation caused by the extraction of raw materials. In addition, can be solved logistical problem of energy supplies for the needs away from tradi-tional transmission lines electricity and heat and gas This article presents the concept of derivation from secondary sources of energy (through the continuous increase of waste in mass) liquid and gaseous fuel from the process of thermal decomposition of organic waste mainly from car tires. Through the use of recycled material, which is gaining in logistics and eco-nomic importance, may be in part to meet the energy in through the diversification of energy sources derived from the proce ssing of organic waste thermal decomposition method.
EN
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję pozyskiwania z wtórnych źródeł odnawialnych (poprzez ciągły przyrost masy odpadów) paliw ciekłych i gazowych z procesu rozkładu termicznego odpadów orga-nicznych, głównie z opon samochodowych. Poprzez zastosowanie odzysku materiałowego, który zyskuje na znaczeniu logistycznym i gospodarczym, może nastąpić w pewnej części zaspokojenie energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł energii pochodzących z przerobu odpadów organicznych metodą rozkładu termicznego.
EN
Just after coal mine closure, a shaft can be closed or left for special purposes (it becomes a shaft without strict mining operations). In both cases it creates local (point) source of gases emission and a hazard for public safety. „Gliwice II” shaft was selected for investigation into this matter. It has been left for water pumping. Carbon dioxide emission was detected during preliminary research. Special methodology was designed at the first stage. Then five measuring series were been carried out (from II.2014 to V.2014). Carbon dioxide concentration maps were obtained during the research. It was constructed in Surfer 8 software. Selected results of the one of the series, followed by detailed analysis, have been presented in the article (Fig. 2). The article is concluded by remarks due to gas monitoring, safety and reporting of mentioned phenomenon.
PL
Po likwidacji kopalni węgla kamiennego szyb górniczy może zostać zlikwidowany bądź pozostawiony dla celów specjalnych (szyb nieczynny). W obu przypadkach stanowi potencjalne, punktowe źródło emisji gazów oraz lokalne zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. Jako obiekt badań wybrano szyb Gliwice II, który pozostawiono w celu pompowania wód podziemnych. Podczas pomiarów wstępnych stwierdzono emisję dwutlenku węgla z szybu do atmosfery. Opracowano metodykę pomiarową, a następnie przeprowadzono pięć serii pomiarowych, podczas których otrzymano rozkład stężenia dwutlenku węgla wokół szybu. Na podstawie wyników wykreślono mapy koncentracji tego gazu. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki badań wraz z ich analizą. Na tej podstawie opracowano wnioski i zalecenia dotyczące możliwych procedur bezpieczeństwa, monitoringu oraz raportowania emisji gazów, dotyczących obiektów tego typu.
EN
The paper presents the problem of disposal of methane from coal mine in the example of installations belonging to ZCP “Carbo-Energia” Sp. z o. o. as the way to limiting emission of methane to the atmosphere which is a greenhouse gas. It presents genesis of occurrence of methane as a mine gas and resources of methane. Discussed ecological and economic aspects of methane gas management from coal mines.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie utylizacji metanu z kopalń węgla kamiennego na przykładzie instalacji należącej do ZCP „Carbo-Energia” Sp. z o.o. jako sposobu ograniczenia emisji metanu do atmosfery, będącego gazem cieplarnianym. Przedstawiono genezę występowania metanu jako gazu kopalnianego oraz zasoby metanu. Omówiono ekologiczne i ekonomiczne aspekty zagospodarowania gazu metanowego z kopalń węgla kamiennego.
EN
The aim of the study was to determine greenhouse gases emission factors from fattening pigs kept on deep litter and on fully slatted floor in order to compare them. The emissions were measured from July to September 2013. The buildings were located in the farms in the neighbourhood, in the Wielkopolskie Voivodeship. Gas concentrations were measured by photo – acoustic spectrometer Multi Gas Monitor INNOVA 1312. The average value of CO2 emission factor was 105 g·day-1·kg-1 (VCO2=29%) for the deep litter and 62 g· day-1·kg-1 (VCO2=31%) for a system with a fully slatted floor. For N2O value was respectively 0.047 g· day-1· kg-1 (VN2O=31%) and 0,027 g· day-1· kg-1 (VN2O=34%). The CH4 emission factor value was respectively 0.809 g· day-1· kg-1 (VCH4=63%) and 0.715 g· day-1· kg-1 (VCH4=30%). The emission factors of researched gases were higher in deep litter fattening house, for CO2 by 69%, for N2O by 74% and for CH4 by 13% than in the building with a fully slatted floor. According to the warming potentials of greenhouse gases, rearing pigs on deep litter would emit 59% more of CO2 –equivalents.
PL
Celem pracy było określenie i porównanie emisji gazów cieplarnianych z tuczarni na głębokiej ściółce i z budynku dla tuczników z podłogą szczelinową (system bezściołowy). Badania przeprowadzono, w sezonie letnim, od lipca do września 2013 roku. Budynki były zlokalizowane w województwie wielkopolskim, na terenie gospodarstw, będących w bezpośrednim sąsiedztwie. Stężenie gazów mierzono foto-akustycznym spektrometrem Multi Gas Monitor 1312. Średnie wartości wskaźników emisji z budynku z podłogą szczelinową wynosiły: CO2 – 62 g·doba-1·kg-1, N2O – 0,027 g doba-1· kg-1 i CH4 – 0,715 g· doba-1· kg-1. W tuczarni z systemem utrzymania na głębokiej ściółce przyjmowały wartości: CO2 – 105 g· doba-1·kg-1, N2O – 0,047 g·doba-1·kg-1 i CH4 – 0,809 g· doba-1· kg-1 i były one większe odpowiednio o 69%, 74% oraz 13%. Po przeliczeniu wartości wskaźników na ekwiwalent CO2 system utrzymania na głębokiej ściółce charakteryzuje się o 59% większym potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.