Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cięcie laserowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Niekonwencjonalne technologie wytwarzania - cięcie laserowe
PL
W ostatnim dwudziestoleciu technologia cięcia laserowego rozpowszechniła się w przemyśle ciężkim w Polsce i na świecie. Urządzenia laserowe stały się tańsze, przez co znacznie bardziej dostępne dla każdego przedsiębiorcy.
PL
Przeprowadzono analizę czynników i parametrów decydujących o jakości procesu cięcia laserowego oraz zestawiono blachy stalowe o gwarantowanej przez producentów jakości cięcia laserowego laser grade steels. Opisano wpływ zawartości krzemu i innych pierwiastków stopowych stalowych blach niskostopowych na jakość brzegów blach ciętych laserowo.
3
Content available remote Cięcie termiczne – perspektywy i ograniczenia
PL
W artykule opisano stan bieżący najpopularniejszych metod cięcia termicznego, czyli: cięcia płomieniowego, cięcia plazmą i cięcia laserowego. Wymieniono ograniczenia ww. metod i wyjaśniono ich przyczyny. Dokonano próby prognozy dalszego rozwoju technologii cięcia termicznego.
EN
The current status of the most popular thermal cutting methods, i.e. oxygen cutting, plasma cutting and laser cutting, is highlighted. Limitations of the above mentioned methods and their causes are listed. Some forecasts concerning the future of thermal cutting are also included.
4
Content available remote Badania chropowatości powierzchni wycinanych metodą wodno-ścierną i laserową
PL
Proces cięcia wysokociśnieniową strugą tnącą znacząco różni się od procesu cięcia wiązką laserową, jeśli chodzi o zmiany parametrów chropowatości przeciętej powierzchni w odniesieniu do zmiany podobnych parametrów obróbki. Skąd wynikają te różnice?
EN
The article presents an analysis of the geometric structure of the surface of X5CrNi18-10 steel sheet after cutting with a abrasive water-jet (AWJ) and a photon beam (laser). Both methods and the workpiece material were also described. Using the laser triangulation method, the cut surface texture was measured by opto-digital microscopy. Additionally, microscopic images of the cut surface were made using the Dino-Lite Edge AM7915MZT microscope by ANMO Electronics Co. The analysis of changes in the value of the Sa parameter for the surface after laser cutting and abrasive water-jet showed that the thickness of the cut material has the most significant influence on the obtained measurement results.
EN
High-power fiber laser has been proven to be feasible for cutting carbon fiber reinforced polymers with several advantages including noncontact force, high efficiency and flexibility, while the characteristics of thermal damage and heat conduction in materials are not yet fully understood. Continuous-wave fiber laser was applied in this work to cut 2.0-mm-thick carbon fiber reinforced polymer laminates with different layup configurations. The influence of processing parameters including laser power and cutting speed on thermal damage was investigated. The characteristics of various thermal defects on different positions of machined surface were analyzed using high-resolution SEM and mathematical models. Interestingly, swollen fibers were observed and they connected together to form irregular swollen masses. According to further analysis on the initial heat distribution, it showed that cutting speed was the main factor affecting heat accumulation. In addition, modified heat conduction model was developed to analyze heat transfer within unidirectional carbon fiber reinforced polymer laminates in comparison with experimental results, which can be applied to predict heat affect zone during high-power fiber laser cutting composite materials.
EN
The airbags are one of the most important element in the vehicle, they keep people safe during accident or collision. The materials which are used to produce airbags must comply with many rigorous requirements The main aspects pertain in the article are: ‒ dependence between layout of fibre in the cutting material and the mechanic durability; ‒ airbags match elements for laser cutting facilitation; ‒ starts to create the laser emplacement for textiles cutting; ‒ laser cutting parameters of airbags elements (parameters of laser beam, cutting speed, the number of cutting layers); ‒ the influence of material quality for cutting effects; ‒ cutting materials shape tolerance and their impact on the airbag’s functionality; ‒ quality control of cutting elements and their separation.
PL
Poduszki powietrzne stanowią jedne z najważniejszych elementów systemów bezpieczeństwa w pojazdach, chronią uczestników wypadków lub kolizji drogowych. Materiały, z których wykonuje się poduszki powietrzne muszą spełniać wiele rygorystycznych wymogów. Głównymi aspektami, którymi zajęto się w artykule, są: - zależności pomiędzy ułożeniem włókien w wycinanym materiale, a jego wytrzymałością mechaniczną; - dopasowanie elementów poduszek dla ułatwienia wycinania laserowego; - budowa stanowiska laserowego do wycinania tekstyliów; - parametry wycinania laserowego elementów poduszek (parametry wiązki laserowej, prędkość cięcia, liczba warstw wycinanych); - wpływ jakości tkania materiałów na efekty wycinania elementów; - tolerancje kształtu wycinanych materiałów i ich wpływ na funkcjonalność poduszek; - kontrola jakości wyciętych elementów oraz ich separacja.
EN
A short survey is reported on the advantageous and disadvantageous properties of soft magnetic glassy tapes to build stator and rotor elements for the increase of motor efficiency. The relative high saturation magnetization and the relative permeability of these alloy groups seem to be promising in this application field. On the other hand, the sample thickness (30 μm) displays limitations in terms of a filling factor. High hardness of tapes hinders the effectivity of mechanical shaping. Laser cutting can be successful as shaping method, presuming that the extension (thickness) of heat affected zone (HAZ) can be successfully reduced below 50μm, avoiding the brittleness evolution.
EN
This paper describes the development of thermal cutting technology aimed at the achievement of the best possible quality class in order to obtain smooth, aesthetic edges. The technology has been developed for two different types of materials: S235JR steel grade and AW-5754 aluminium alloy. The main objective of the developed technology is to eliminate the additional mechanical treatment of the surface following the laser cutting and to allow the classification of the obtained surfaces (without additional measurements) to the appropriate quality class defined by the ISO 9013 standard.
PL
W artykule przedstawiono technologię cięcia termicznego opracowaną pod kątem osiągnięcia możliwie najlepszej klasy dokładności w celu otrzymania gładkich, estetycznych krawędzi. Technologię cięcia opracowano dla dwóch różnych rodzajów materiałów: stali S235JR oraz stopu aluminium AW-5754. Przeprowadzono wstępne testy cięcia i dobrano wartości parametrów mocy cięcia, odległości ogniska wiązki (focus) oraz ciśnienia gazu jako stałe dla danych grubości i rodzajów materiału. Zmianie poddawano prędkość cięcia, gdyż ten parametr ma decydujący wpływ na dokładność cięcia. Po przeprowadzonych badaniach zauważono, że wraz ze wzrostem prędkości, dla danej grubości blachy, generalnie obserwuje się zmniejszenie wartości chropowatości Rz5. Jednak z drugiej strony w większości przypadków wzrost prędkości cięcia powoduje wzrost wielkości tolerancji prostopadłości powierzchni „u”. Opracowano funkcje matematyczne, które umożliwiają dobór parametrów cięcia laserowego w zależności od rodzaju ciętego materiału, jak również od jego grubości. Zintegrowanie tych funkcji matematycznych z urządzeniem do cięcia laserowego może utworzyć zautomatyzowany system zapewniający wymierne korzyści prowadzące do otrzymania powtarzalnej technologii cię- cia charakteryzującej się wysoką jakością powierzchni (odpowiadające ZAKRESOWI nr 1 zgodnie z normą ISO 9013) zarówno pod kątem prostopadłości powierzchni uzyskanej po cięciu „u”, jak i chropowatości powierzchni wyrażonej wartością „Rz5”.
EN
Fiber laser cutting is a promising alternative to the conventional methods in machining CFRP with high efficiency, while the influence of machined quality on strain distribution and mechanical behavior of CFRP laminates is yet not fully understand. The aim of this paper is to study the effect of laser cutting parameters on thermal defects and related mechanical performance. DIC technique was successfully employed to assess full-field strain distribution under tensile loading. The relationship between strain distribution and failure evolution/mode was also investigated. Results showed that various thermal defects including matrix recession, resin decomposition, fiber burrs and delamination were observed on entry and exit surfaces, while microcracks, cavities and striations were prevalent on machined surface. Tensile strength of CFRP laminate with open hole was highly related to applied laser processing parameters. DIC technique indicated that the crack propagation and failure mode were in good agreement with the high level of strains developed around the hole. Matrix-fiber interface cracking, fiber breakage and splitting were the main failure modes at test cessation.
12
Content available remote Wybór metody cięcia materiałów kompozytowych
PL
Ze względu na różnorodność właściwości wytwarzanych kompozytów decydujących o wyborze odpowiedniej techniki cięcia konieczna jest znajomość problemów związanych z prowadzeniem operacji rozdzielania materiału za pomocą podstawowych metod, tj. cięcia mechanicznego (obróbka plastyczna, obróbka skrawaniem), cięcia gazowego (tlenowego lub plazmowego), cięcia strumieniem wody i strumieniem wodno-ściernym, cięcia wiązką promieni lasera oraz cięcia elektroerozyjnego. Kryterium wyboru odpowiedniej techniki cięcia do określonego zastosowania zależy nie tylko od oczekiwanej prędkości cięcia, grubości materiału, ale jest również związane z właściwościami fizycznymi obrabianego materiału.
13
Content available remote Cięcie termiczne : perspektywy i ograniczenia
PL
W artykule opisano stan bieżący najpopularniejszych metod cięcia termicznego, czyli: cięcia płomieniowego, cięcia plazmą i cięcia laserowego. Wymieniono ograniczenia ww. metod i wyjaśniono ich przyczyny. Dokonano próby prognozy dalszego rozwoju technologii cięcia termicznego.
EN
The current status of the most popular thermal cutting methods, i.e. oxygen cutting, plasma cutting and laser cutting, is highlighted. Limitations of the above mentioned methods and their causes are listed. Some forecasts concerning the future of thermal cutting are also included.
EN
The article presents the results of geometric accuracy studies of the C45 steel elements after laser cutting, and then subjected to finishing work. Burnishing and a combined machining and burnishing were applied as finishing works. Geometric accuracy studies of the elements after laser cutting and after finishing work were conducted in accordance with the PN – EN ISO 9013: 2017 – 04 standard. It has been noted that the finishing machining enables the improvement of geometric accuracy of the surface after laser cutting. Machining of elements after laser cutting allows for a reduction of the inclination index of the surface up to 42% with respect to the index value after laser cutting. Finishing milling makes it possible to reduce the surface inclination index more than twice. By performing burnishing of elements after laser cutting and finishing milling, no significant improvement of the element accuracy is obtained.
PL
Rozwój i coraz większa popularność niekonwencjonalnych metod kształtowania przedmiotów wiążą się z wymogiem zapewnienia odpowiedniej jakości powierzchni obrabianych. W budowie maszyn chropowatość powierzchni nie tylko odpowiada za walory estetyczne, ale wpływa również na jakość współpracujących ze sobą części maszyn. Topografia powierzchni znacząco wpływa również na odporność na ścieranie i korozję, jak również na wytrzymałość zmęczeniową, szczelność i dokładność położenia. Artykuł przedstawia technologię cięcia laserowego CO2 oraz wpływ wybranych warunków cięcia na otrzymaną jakość powierzchni.
EN
The development and increasing popularity of unconventional methods of shaping workpieces is related to the requirement of ensuring the quality of the surfaces machined. In machine construction, surface roughness is not only responsible for the aesthetic qualities, but also affects the quality of the machine parts that work together. Surface machined topography also significantly influences abrasion and corrosion resistance as well as fatigue strength, tightness and position accuracy. This article presents laser CO2 cutting technology, the effect of selected cutting conditions on the surface quality obtained.
16
Content available remote Sterowanie jakością krawędzi blach ze stali HSS ciętych laserem CO2. Cz. 1
PL
Przeprowadzono analizę norm europejskich obowiązujących w zakresie kryteriów oceny jakości krawędzi blach stalowych ciętych termicznie oraz opracowano dodatkowe dwa kryteria oceny jakości tych krawędzi [1-5]. Opisano przebieg badań wpływu podstawowych parametrów technologicznych cięcia laserowego na jakość ciętych krawędzi blach ze stali gatunków S355MC i S700MC o grubości 8,0 mm oraz gatunku S890Q o grubości 15,0 mm. Zaproponowano zastosowanie w produkcji przemysłowej Warunków Technologicznych Cięcia (CPS) na wzór Warunków Technologicznych Spawania (WPS).
EN
The article presents an analysis of European standards in terms of quality evaluation criteria of the thermally cut edges of selected HSS plates [1-5]. Additional quality evaluation criteria of the thermally cut edges of HSS plates have been developed within the scope of the European RFCS project HIPERCUT [1]. The influence of the basic technological parameters of the laser cutting on the quality of the cut edge of the S355MC and S700MC grade steel 8.0 mm thick plates and the S890Q grade 15.0 mm thick steel plates have been described. The innovative Cutting Procedure Specifications (CPS), worked out within the project, similar to the Welding Procedure Specifications (WPS) have been proposed to apply in the steel industry.
17
Content available remote Sterowanie jakością krawędzi blach ze stali HSS ciętych laserem CO2. Cz. 1
PL
Przeprowadzono analizę norm europejskich obowiązujących w zakresie kryteriów oceny jakości krawędzi blach stalowych ciętych termicznie oraz opracowano dodatkowe dwa kryteria oceny jakości tych krawędzi [1-5]. Opisano przebieg badań wpływu podstawowych parametrów technologicznych cięcia laserowego na jakość ciętych krawędzi blach ze stali gatunków S355MC i S700MC o grubości 8,0 mm oraz gatunku S890Q o grubości 15,0 mm. Zaproponowano zastosowanie w produkcji przemysłowej Warunków Technologicznych Cięcia (CPS) na wzór Warunków Technologicznych Spawania (WPS).
EN
The article presents an analysis of European standards in terms of quality evaluation criteria of the thermally cut edges of selected HSS plates [1-5]. Additional quality evaluation criteria of the thermally cut edges of HSS plates have been developed within the scope of the European RFCS project HIPERCUT [1]. The influence of the basic technological parameters of the laser cutting on the quality of the cut edge of the S355MC and S700MC grade steel 8.0 mm thick plates and the S890Q grade 15.0 mm thick steel plates have been described. The innovative Cutting Procedure Specifications (CPS), worked out within the project, similar to the Welding Procedure Specifications (WPS) have been proposed to apply in the steel industry.
EN
This article deals with the technology and principles of the laser cutting of ductile cast iron. The properties of the CO2 laser beam, input parameters of the laser cutting, assist gases, the interaction of cut material and the stability of cutting process are described. The commonly used material (nodular cast iron - share of about 25% of all castings on the market) and the method of the laser cutting of that material, including the technological parameters that influence the cutting edge, are characterized. Next, the application and use of this method in mechanical engineering practice is described, focusing on fixing and renovation of mechanical components such as removing the inflow gate from castings with the desired quality of the cut, without the further using of the chip machining technology. Experimental samples from the nodular cast iron were created by using different technological parameters of laser cutting. The heat affected zone (HAZ), its width, microstructure and roughness parameter Pt was monitored on the experimental samples (of thickness t = 13 mm). The technological parameters that were varied during the experiments included the type of assist gases (N2 and O2), to be more specific the ratio of gases, and the cutting speed, which ranged from 1.6 m/min to 0.32 m/min. Both parameters were changed until the desired properties were achieved.
19
Content available remote Laser cutting of composite sandwich structures
EN
The paper describes a method of cutting housings of refrigerating appliances with a CO2 laser, as a stage of their disassembly during recycling. The housings are made of laminar “sandwich” composites with low susceptibility to be processed after withdrawal from use. The problems of their utilization result from difficulties to separate the three materials making individual layers of the composite, i.e. metal, foamed polyurethane and a thermoplastic material. In the suggested method of cutting with laser beam, utilized are significant differences between melting points and flash points of these materials. Implementation of this method makes it possible to recover from waste housings sections of any shape, which could be reused with regard to their maintained insulating and mechanical properties (rigidity, compression strength).
20
Content available remote Wpływ parametrów cięcia laserowego na jakość powierzchni cięcia. Cz. 1
PL
W artykule określono podstawowe parametry wpływające na jakość powierzchni cięcia laserowego. Zwrócono uwagę na wpływ cię- cia laserowego na zmiany w warstwie wierzchniej oraz dokładność wycinanego kształtu, a w tym m.in. na: znaczenia ogniska wiązki laserowej, chropowatość powierzchni cięcia, prostopadłość powierzchni bocznej, wielkość szczeliny cięcia. Porównano właściwości technologiczne cięcia różnych gatunków materiałów o różnej grubości: stali węglowej, stali wysokostopowej i stopu aluminium.
EN
The article set out basic parameters affecting the surface quality of laser cutting. Special attention is paid to the impact of laser cutting on the changes in the surface layer and the accuracy of shape, including, inter alia, the importance of the laser focus, surface roughness, perpendicularity of the surface and the size of the cutting kerf. The technological properties of the cutting of various types of materials of different thicknesses, such as: carbon steel, high-alloy steel, and an aluminum alloy, have been compared.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.