Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osiadanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Zagrożenia geologiczne w Polsce w 2020 roku
EN
The paper describes geohazard events that took place in 2020on the territory of Poland. The PGI is responsible for geohazard monitoring in four areas of interest :landslides and mass movements within the Landslide Counteracting System (LCS, SOPO in Polish), earthquakes within the Geodynamical Monitoring of Poland and ground motions within the Interferometric Terrain Deformations Monitoring of Poland, and coastal monitoring carried out by the Marine Geology Branch within a framework of the 4D Cartography. In 2020, there were no spectacular geohazard events; however, there were some permanently active phenomena, mostly landslides, which caused significant damages to the infrastructure.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analiz numerycznych osiadań hiperboloidalnej chłodni kominowej bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Obliczenia osiadań bazowały na wynikach sondowań statycznych CPTU i testów DMT. Grunty w symulacjach numerycznych opisano modelem Coulomba-Mohra.
EN
The paper presents the results of numerical analysis settlements of hyperbolic cooling tower of the 910 MW power unit in the Power plant Jaworzno III – Power plant II. The calculation of the settlements based on results of CPTU and DMT tests. The grounds in the numerical simulations were described using the Coulomb-Mohr model.
EN
The impact of TBM EPB tunnelling was assessed with respect to the observed values of settlements as the results of extensive monitoring system of the subsoil and ground surface. The aim of the analysis using empirical methods was to determine the real scale of impact and to determine the formula for the asymmetric subsidence trough observed during the passage of two TBMs in quaternary cohesive soils. Based on field measurements, authors propose the polynomial formulation for the depth and shape of the asymmetric subsidence trough prediction over twin tube TBM tunnel.
PL
Analiza niecki osiadania nad tunelami drążonymi tarczą TBM jest istotnym elementem oceny oddziaływania robót tunelowych na terenach silnie zurbanizowanych. W obliczeniach niecki wykorzystuje się metody pół-empiryczne, empiryczne i numeryczne weryfikowane doświadczeniami z monitorowania przemieszczeń rzeczywistych obiektów. W praktyce najczęściej stosowane są metody empiryczne, które definiują kształt niecki osiadania nad pojedynczym tunelem jako krzywa Gaussa modyfikowana przez Pecka, Schmidta, O’Reilly, Oteo i innych. W przypadku budowy dwóch tuneli, metodą superpozycji sumuje się krzywe wyznaczone dla pojedynczego tunelu uzyskując symetryczną nieckę osiadania. Działanie takie jest obarczone błędem wynikającym z faktu, że tunele drążone są w odstępie technologicznym oraz czasowym, a budowa pierwszego z nich powoduje zmiany stanu naprężenia w podłożu podczas budowy drugiego tunelu. Potwierdzają to wyniki pomiarów na odcinku doświadczalnym budowanym tarczą EPB TBM w typowych, czwartorzędowych gruntach polodowcowych Polski. W artykule przedstawiono propozycję metody sformułowanej na podstawie modyfikacji wzoru Oteo, uwzględniającej niesymetryczność niecki osiadania. Wyniki obliczeń zaproponowanym wielomianem zostały porównane z wartościami osiadania wyznaczonymi stosowanymi metodami empirycznymi oraz z wynikami pomiarów w skali naturalnej w monitorowanych przekrojach badawczych. Uzyskana zgodność świadczy o przydatności metody w czwartorzędowych gruntach polodowcowych w przypadku drążenia dwóch tuneli metra tarczą EPB TBM.
EN
Subsidence and vertical movements in mines are a challenge in mining operations. To qualify as a controlled mine site, ground movements must be measured regularly during mining operations. Boleo Copper District mine was monitored and the movement during mining operations was measured from Oct. 31, 2018 to March 15, 2019. The evaluation of vertical and horizontal movement was determined in four locations in the mine areas M303, M303S, M303 C, and M305. The exploitation area, which measured approximately 80 £ 90 m2 with a height of 2.4 m, impacted the surface in the form of cracks. These cracks were observed on the topographic surveys and varied during the mining operations from the beginning to the end. The final results indicated that the points with the greatest displacement were those in the central zone of the mine excavation (points #3, 5, and 6) and the displacement trend of the ground was toward this zone. In theory, the subsidence is typically lesser than the thickness of the extracted ore. In this case, the maximum subsidence was 1.15 m and the ore seam thickness was 2.4 m. The maximum possible subsidence is typically 55-65% of the extracted seam thickness; however, because chain pillars are generally left in place, and provide some support, this maximum possible subsidence is rarely reached. In this case, the maximum subsidence was 52% of the seam thickness.
EN
The paper is a case study of ground surface subsidence induced by a long-term mining of hard coal. Knothe prediction model is commonly used in Poland as a technique for prediction of the subsidence-related deformation of ground surface. The presented issue is related to assumptions about the value of the theory parameters in long-term forecasts on the impact of mining on the surface, which are included in the mine development plan. Incorrectly selected values can significantly influence the quality of deformation forecasts. The calculations presented in the article were made for the area where the exploitation of six coal seams lasted more than thirty years. At the same time, deformations of the surface were observed by means of geodetic measurements. Based on the subsidence curves of the observation line points over time, three periods of rock movement decrease were determined. The range of mining operations was determined for the periods of decreased rock movements. The parameters of Knothe’s model were identified on the basis of geodetic measurements for extracted coal seams. Parametric calculations were made for the increasing range of mining operations and for the ranges of operation between subsequent decreases in the movements of the rock mass. Identification of the parameters of the theory thus made it possible to trace changes in the parameter values for different mining ranges. Significant changes were noted for the parameter describing the dispersion of influence (tanβ), while changes in the coefficient of roof control are not significant and their value becomes stable after some time. As the extent of the mining exploitation was increasing, its influence on both parameters (tangent of angle of major influence – tanβ and coefficient of roof control ‘a’) were evaluated. The changes of tanβ values were found to be significant whereas the changes of the ‘a’ coefficient value are negligible and its value seems to be constant after the initial stage of mining.
PL
W artykule przedstawiono przypadek identyfikacji parametrów teorii prognozowania wpływów S. Knothego dla wieloletniej podziemnej eksploatacji górniczej. Przedstawione zagadnienie jest związane z założeniami co do wartości parametrów teorii w długoterminowych prognozach wpływu eksploatacji złoża na powierzchnię, zawartych w projekcie zagospodarowania złoża. Nieprawidłowo dobrane wartości mogą znacząco wpływać na jakość sporządzanych prognoz deformacji. Prezentowane w artykule obliczenia wykonano dla rejonu, w którym prowadzono eksploatację sześciu pokładów węgla w okresie ponad trzydziestu lat, natomiast na powierzchni obserwowano powstające deformacje z wykorzystaniem pomiarów geodezyjnych. Na podstawie krzywych osiadań punktów linii obserwacyjnej w czasie określono trzy okresy zatrzymania ruchów górotworu. Dla okresów zatrzymania ruchów górotworu określono zakres dotychczasowej eksploatacji górniczej. Na podstawie pomiarów geodezyjnych oraz zakresu wybranych pokładów przeprowadzono identyfikację parametrów teorii S. Knothego. Obliczenia parametrów wykonano dla zwiększającego się zakresu eksploatacji górniczej oraz dla zakresów eksploatacji pomiędzy kolejnymi zatrzymaniami ruchów górotworu. Przeprowadzona w ten sposób identyfikacja parametrów teorii stworzyła możliwość prześledzenia zmian wartości parametrów dla różnych zakresów eksploatacji górniczej. Stwierdzono istotne zmiany w przypadku parametru opisującego rozproszenie wpływów (tgβ), natomiast zmiany wartości współczynnika eksploatacji nie są znaczne, a jego wartość po pewnym czasie ustala się na stałym poziomie.
PL
W referacie, rozważając przypadek elektrowni, w której stwierdzono znaczący wzrost przemieszczeń fundamentów budynku głównego jednego z bloków energetycznych, przedstawiono przykładowy sposób rozwiązywania tego typu zagadnień. Problem dotyczył zarówno osiadań statycznych, jak i dynamicznych. Ze względu na fakt, iż praca urządzeń (młyna węglowego) powoduje ruch trudny do ustalenia metodami analitycznymi, należało wstępnie wykonać pomiary drgań. Dzięki temu uzyskano czasowe przebiegi przyśpieszeń drgań fundamentów oraz wybranych punktów konstrukcji. Model obliczeniowy (MES) został poddany zarejestrowanemu na fundamencie wymuszeniu, zaś przebiegi czasowe przyśpieszeń drgań uzyskane w warunkach rzeczywistych posłużyły do walidacji jego parametrów (stałych materiałowych konstrukcji oraz gruntu i sztywności połączeń). Po uzyskaniu zadowalającej różnicy pomiędzy przyśpieszeniami (model MES – rzeczywista konstrukcja) zasymulowano trzy warianty naprawcze. W dwóch z nich drogę propagacji przecięto barierą antywibracyjną, zaś w jednym zwiększono sztywność gruntu pod fundamentami. Każde z rozważanych rozwiązań powodowało obniżenie drgań konstrukcji młynów węglowych. Jednak w przypadku „otulenia” fundamentów matą antywibracyjną uzyskano znaczne wzrosty przyśpieszeń drgań młynów. Zwrócono też uwagę, iż zwiększenie sztywności gruntu pod fundamentami pomimo ograniczenia poziomu amplitud drgań w całym obiekcie może ze względów technologicznych okazać się kłopotliwe.
EN
The paper presents case of selected power plant, where substantial increase of displacements of the foundations of the main power unit were observed and an exemplary method of solving such type of problem. The problem concerned both static settlements as well as vibrations. Since the operation of the equipment (coal mill) causes movement difficult to be determined using analytical methods, initially vibration measurements had to be made. As a result, time courses of foundations as well as selected points onto investigated structure accelerations were obtained. The computational model (FEM) was loaded with excitation registered on the foundation, while acceleration time courses obtained in real conditions were used to validate its parameters (material constants of structure and soil) and joints rigidity. After obtaining a satisfactory difference between accelerations (FEM model – real construction), three repair variants were simulated. In two of them the propagation path was separated with an anti-vibration barrier, while in one the stiffness of the soil below foundation was increased. Each of the mentioned solutions reduced the vibration level of the structure in the vicinity of coal mills. Nevertheless, in the case of "covering" foundations with anti-vibration mat, significant increases in vibration acceleration of mills were observed. It was also pointed out that increasing the soil stiffness below foundations, despite limiting the level of vibration amplitudes in the entire facility, may prove to be troublesome for technological reasons.
EN
Ballast layer has weighty share in the lifecycle costs of railway track. The strict standards and maintenance rules of ballast grading significantly contribute to the ballast costs. One ways to the costs reduction is differential demands to ballast grading for the secondary and low loaded railway lines. Additional one is the different ballast grading over the ballast height. This study presents a full scale laboratory investigation of technical efficiency of such railway ballast under the long-term cyclic loading in comparison with the standard ballast layer. The double layer is presented with standard grading ballast upper layer and bottom sub ballast layer consists of ballast mixture. Pressure distribution under the ballast layer and permanent settlements of the layers are measured during the loading cycles. The reference measurements with standard grading ballast material are carried out. The study shows that initial settlement accumulation of the double layer railway ballast are lower to that of the standard ballast layer. However, the settlements accumulation intensity of the ballast is higher. The analysis of the pressure distribution measurements under the ballast layer and the settlements inside the ballast layer explain the causes of the different settlement accumulation.
PL
Przedstawiono charakterystykę kriogenicznych zbiorników do przechowywania ciekłego LNG. Zwrócono uwagę na aspekty geotechniczne posadowienia oraz wpływ konstrukcji zbiorników, ich wymiarów i przekazywanych obciążeń na rozwiązania konstrukcyjne fundamentów. Zaprezentowano nowy podział fundamentów, stosowany w tego rodzaju zbiornikach. Przedstawiono najczęściej stosowane technologie, ograniczające osiadania podłoża pod fundamentami. Omówiono przykłady posadowienia zbiorników LNG wykonanych w Australii, Indiach i Japonii oraz opisano dwa zbiorniki zrealizowane na terenie terminalu w Świnoujściu.
EN
The article shows the characteristic of cryogenic tanks for LNG storage. The geotechnical foundation aspects of the tanks and influence of the construction of the tanks along with their dimensions and loads transmitted into the foundations design solutions were noted. The new division of the foundations was presented, which is applied for this type of tanks. The most frequently used technologies, that are limiting the size of ground settlement beneath the foundations, were demonstrated. Examples of the foundation of the LNG tanks which were made in Australia, India and Japan were discussed and two tanks executed in Poland on the terminal in Świnoujście were described.
EN
Subsidence process in the rock mass disturbed by mining can be complicated and can be faster or slower depending on the geological structure and physical and mechanical properties of the rock mass, changes in exploitation geometry, and changes in the rate of exploitation. The most frequently, the sub-sidence process develops over years in a way that is difficult to observe over a short period (days). It has been proven in practice of coal mines in Poland that Knothe’s model describes subsidence process with high accuracy. It is based on treating the rock mass as a stochastic medium and describing subsidence with stochastic equations.It can be assumed that, the complicated stress field as a result of mining activities induce a series of displacements of different sizes in rock mass. The inelastic deformation in rock mass is accompanied by a microseismicity that can be recorded and processed. We assumed that seismic noise with weak seismic events is a low-energy part of the microseismicity. We proposed an analytical solution to examine the distribution of the energy of the seismic noise during subsidence process development based on Knothe’s model. In general a qualitative method of subsidence process assessment by the registration of the seismic noise was described.
PL
Proces osiadania w górotworze naruszonym działalnością górniczą może być skomplikowany. Może przebiegać szybciej lub wolniej w zależności od budowy geologicznej, fizycznych i mechanicznych właściwości górotworu, zmian w geometrii eksploatacji i zmian prędkości eksploatacji. Najczęściej proces osiadania rozwija się przez lata w sposób trudny do zaobserwowania w krótkim okresie (np. dni). W praktyce udowodniono, że w kopalniach węgla w Polsce model Knothego opisuje proces osiadania z dużą dokładnością. Opiera się on na traktowaniu górotworu jako ośrodka stochastycznego i opisuje osiadanie za pomocą równań stochastycznych. Można przypuszczać, że skomplikowane pole naprężeńwytworzone w wyniku działalności górniczej wywołuje w górotworze serię przemieszczeń o różnej wielkości. Niesprężystemu odkształceniu w górotworze towarzyszy mikrosejsmiczność, która może być rejestrowana. W badaniach przyjęliśmy założenie, że szum sejsmiczny wraz ze słabymi zjawiskami sejsmicznymi należy do niskoenergetycznej części sejsmiczności. Zaproponowaliśmy rozwiązanie analityczne, w celu zbadania rozkładu energii szumu sejsmicznego w czasie rozwoju procesu osiadania w oparciu o model Knothego. W efekcie zaproponowano jakościową metodę oceny procesu osiadania poprzez rejestrację szumu sejsmicznego.
EN
Human activities such as coal mining may cause rapid ground subsidence, which will damage severely on human-built structures such as coal transport railway or buildings, and even kill lives. In coal-mining areas, ground subsidence happens continuously, and its amplitude may be up to 10 cm per day. In order to assure the safety of coal-mining areas, it’s necessary to monitor the ground subsidence timely and precisely. This paper presents a continuously operating real-time global navigation satellite system ground subsidence monitoring system, which consists of hardware, data processing algorithms and software, communication link and peripheral equipment. A particular architecture was designed for field operation. For the data processing, the Vondrak filter is proposed to process the monitoring data. We operated the proposed monitoring system on the coal-mining area and verified the performance during the mining period from early July to December 2017. The monitoring results show that the proposed system has an accuracy of 5 mm for ground subsidence monitoring on the basis of precise leveling data that were simultaneously observed. The proposed method can meet the accuracy requirement of ground subsidence monitoring, and it can provide continuous subsidence information in real time, which cannot be achieved by the traditional leveling surveying method. The monitoring system and data processing method can be applied to the monitoring of ground subsidence in subsidence area as well as geological disasters such as landslides.
EN
Loess constitutes a building site for over 6% area of Poland. Almost the entire area of its occurrence undergoes construction development. In the event of their sudden irrigation, a rapid reduction in the volume of the soil occurs. This process is known as hydrocompression. It is particularly dangerous in urban areas, where there is bulk land next to loess. The increase in humidity of these soils results in large changes in strength and deformation characteristics. At present, most construction damages caused by the phenomenon of hydrocompression are not the result of typical long-term moistening of soils by rainwater, but especially by errors in development: leaky sewerage, rainwater discharge to the ground or waterworks failure. The project encompassed the test of an original subsidence monitoring system in a specially designed physical model fit for this purpose. The aforementioned system was created on the basis of the ARDUINO platform that enabled monitoring of subsidence with an accuracy of 0.2 mm.
EN
The paper presents a general space-time variant of the geometric-integral theory of influences of Professor Stanisław Knothe. The theory describes the deformations of rock mass and surface area caused by underground mining. Then, calculation algorithms which allow to apply the theory in computer programs were presented. The first of the algorithms worked out in the 1970s by B. Drzęźla [10] assumes that the calculations are carried out in the polar coordinate system. It is characterized by extraordinary numerical effectiveness and it allows to approximate the mining process with any polygon. But the prediction results describe only the final deformation states, which is a kind of limitation. The second described algorithm, worked out by J. Białek [2, 3], uses the relations in a rectangular coordinate system. It allows to include in calculations the space-time evolution of the multi-panel and multi-bed underground mining exploitation. The programs also allow for the description of influence delay with respect to the completed mining exploitation, in line with the differential equation proposed by S. Knothe. The results of the prediction can involve the increment of deformations in any preset time interval, or extreme deformations in that time interval. Finally, the main reasons are presented, explaining why the application of S. Knothe theory has been popular in Poland and worldwide for 65 years.
13
Content available remote Design problems of two neighbouring cooling towers
EN
When designing two 185 m high natural draft cooling towers one of the most important aspect was the subsoil interaction and its influence on the foundation conditions. Both towers are located next to each other but the soil conditions are considerably different. This paper presents the analysis and comparison of the considered foundation methods and the description of the final design with presentation of the results and as-built measurements.
PL
Podczas projektowania dwóch chłodni o wysokości 185 m o ciągu naturalnym jednym z najważniejszych problemów była interakcja konstrukcji z podłożem gruntowym i warunki posadowienia. Obie chłodnie zlokalizowane są w niewielkiej odległości od siebie, ale posadowione w odmiennych warunkach gruntowych. W artykule przeanalizowano i porównano warunki posadowienia oraz ich wpływ na projektowane chłodnie, a także zaprezentowano wyniki obliczeń oraz pomiarów powykonawczych.
PL
Zapadanie się włazów kanałowych można porównać ze stanem zdrowia człowieka. Zapobieganie, wczesne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia w jej początkowym stadium przynosi największe efekty. Dokonywanie wczesnych korekt nie jest jednak jednokrotne i ostateczne. Czy istnieje skuteczny sposób pozwalający wyjść z tego impasu?
PL
Przedstawiono uaktualnione wytyczne stosowania i projektowania wgłębnego mieszania gruntu na mokro, oparte na polskich doświadczeniach. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości i zasady projektowania cementogruntu, które mają podstawowe znaczenie. Wykonawcze aspekty mieszania gruntu uwzględniono tylko w zakresie ich wpływu na projektowanie.
EN
Presented are updated recommendations of wet deep soil mixing implementation and design, with reference to Polish practice. Particular attention has been paid to the properties and principles of design of stabilised soil. Aspects related to the execution of soil mixing are only taken into account in terms of their influence on design.
PL
Przedstawiono wyniki numerycznej analizy ścianki szczelnej. W obliczeniach wykorzystano program PLAXIS 2D, stosując model Hardening Soil. Wyniki analiz numerycznych porównano z wynikami poziomych przemieszczeń ściany oraz osiadaniem naziomu za ścianą, uzyskanymi z pomiarów geodezyjnych.
EN
The results of the numerical analysis of the sheet pile wall are presented in the paper. The calculations was carried out in Plaxis 2D using the Hardening Soil model. Then the outcome of the analysis is compared with the horizontal wall displacements, and the settlement of the ground surface behind the sheet pile wall obtained from the measurements at the site.
PL
Lotnisko zostało zlokalizowane na dwóch sztucznych wyspach o łącznej powierzchni 1055 ha, zbudowanych z 400 mln m3 skruszonych skał. Opisano warunki geotechniczne, budowę wysp oraz problemy związane z ich osiadaniem. Koszt budowy obu wysp, dwóch dróg startowych długości 3500 i 4000 m, terminali i innych obiektów obsługi ruchu lotniczego oraz mostu drogowo-kolejowego, a także wykonania dodatkowych robót wynikających z osiadania wysp wyniósł (do 2008 r.) 20 bln dolarów USD.
EN
The Airport was located on two artificial islands with a total area of 1,055 hectares, constructed with 400 million cubic meters of crushed rock. The geotechnical conditions, island construction and settlement problems have been described. The cost of construction of the two islands, two runways 3500 and 4000m long, terminals and other objects of air traffics, as well as road and railway bridge and additional works resulting from the settlement of the islands amounted to USD 20 billion (until 2008).
PL
Przedstawiono analizę modułu ściśliwości gruntu pod płytą przykrywającą FPP. Zaprezentowano nowe zależności opisane matematycznie do wyznaczania modułu ściśliwości pod płytą, naprężeń pod płytą oraz największych sił pod podstawą pala w zależności od przemieszczeń i obciążeń. Przeprowadzono weryfikację nowych narzędzi obliczeniowych, wykorzystując wyniki próbnych obciążeń terenowych
EN
The following paper presents a survey of a soil Young's Modulus behavior beneath raft of combined pile raft foundation. Based on publications will be derived new formulas for estimating Es under raft, pressure under raft and maximal forces under pile foot depending on settlement and load. Furthermore in this publication will be conducted a validation of mentioned formulas by means of loading test results.
EN
The determination of landforms of the terrain depends on a number of procedures. In general, all these procedures can be subdivided into two groups. The first group consists of measurement activities related to obtaining real-life data. The second group comprises operations related to the processing of results, in order to obtain the imaging. The measurements of the terrain and its landforms are discrete. Cartographic images are continuous. In order to get a map of 3D measurements, contours need to be interpolated. In this publication, four of the many interpolation methods were selected for presentation: Global Polynomial, Inverse Distance, Radial Basis Function, and Kriging. The example of the measurement results for a syncline (a subsidence trough) is used in order to illustrate the comparison between the modes of operation of particular methods.
PL
Wyznaczenie kształtu powierzchni terenu zależy od szeregu czynności. Generalnie wszystkie czynności można podzielić na dwie grupy. Grupa pierwsza to czynności pomiarowe związane z pozyskaniem danych w rzeczywistości. Grupa druga to czynności związane z przetworzeniem wyników w celu uzyskania zobrazowania. Pomiary kształtu terenu mają charakter dyskretny. Zobrazowania kartograficzne mają charakter ciągły. Aby uzyskać mapę pomiarów 3D należy dokonać interpolacji warstwic. W niniejszej publikacji spośród wielu metod interpolacji do prezentacji wybrano cztery: Global Polynomial, Inverse Distance, Radial Basis Function oraz Kriging. Na przykładzie wyników pomiarów niecki obniżeniowej przedstawiono porównanie działania poszczególnych metod.
EN
Transfer of axial force from the head of a pile to the surrounding soil by skin friction and toe resistance is still uncertain. The results of the static pile load test are usually presented as settlement curve. This curve can be divided into two components: skin friction curve and toe resistance curve according to the settlement. Laboratory research of pile load test was carried out in two schemes: with skin friction and without skin friction. The study proved that the toe resistance with and without skin friction is not the same. Skin friction influence on toe resistance due to settlement. This phenomenon is not usually taken into account, but very often has a significant impact on axially applied load transfer. In the paper results of laboratory pile load tests id, different schemes were presented.
PL
Przekazywanie pionowej siły osiowej przyłożonej w głowicy pala na otaczające podłoże gruntowe jest zagadnieniem wciąż nierozwiązanym i w wielu przypadkach budzącym wiele wątpliwości. Wynik próbnego obciążenia statycznego są zwykle przedstawiane na wykresie w postaci krzywej osiadania pala. Krzywa osiadania może być podzielona na dwie składowe krzywe: krzywą oporu pobocznicy i krzywą oporu podstawy pala w stosunku do osiadania głowicy pala. Badania laboratoryjne próbnych obciążeń statycznych zostały przeprowadzone na palach modelowych, w dwóch schematach obciążenia: z udziałem pobocznicy i bez udziału pobocznicy w przekazywaniu obciążenia przyłożonego w głowicy pala. Wyniki badań wskazują, że opór podstawy pala jest różny w zależności od schematu. W związku z tym istnieje zależność oporu podstawy i pobocznicy pala. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wraz z interpretacją.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.