Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrola okresowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych należą do najczęściej spotykanych rozwiązań wśród elewacji wentylowanych. Podobnie jak inne elewacje wentylowane, omawiany typ składa się z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny z płyt włóknisto-cementowych. Elewacje wentylowane z okładzinami z włóknocementu są bardzo wrażliwe na błędy projektowe oraz wykonawcze. Poza tym wymagają przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego w celu wykrycia na wczesnych etapach wszystkich anomalii oraz uszkodzeń, które mogą spowodować przyspieszone degradacje systemów elewacyjnych. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych z okładzinami włóknisto-cementowymi, a także podstawowy zakres czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades made of fiber-cement panels are the most common solutions among ventilated facades. Like other ventilated facades, the discussed type consists of: subframe systems, thermal insulation, ventilation air space and fiber-cement cladding. Ventilated facades with fiber-cement cladding are very sensitive to design and workmanship fals. In addition, they require reliable periodic inspections of the technical condition in order to identify at an early stage all anomalies and damages that may cause accelerated degradation of the facade system. The paper presents the principles of periodic assessments of ventilated facades with fiber-cement cladding and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described that allow to diagnose the discussed facade systems.
PL
Elewacje z okładzinami kamiennymi przyklejanymi do ścian niewątpliwie należą do grupy najstarszych systemów wykończenia ścian zewnętrznych. Na systemy te składają się: okładziny kamienne, łączniki mechaniczne i zaprawy klejowe. Systemy te były często stosowane w Polsce na budynkach reprezentacyjnych w minionych epokach, często objętych opieką konserwatorów zabytków. Niestety czas, oddziaływania środowiskowe i antropogeniczne niekorzystnie wpływają na tego typu elewacje. Awarie omawianych systemów (ze względu na masę okładzin kamiennych) mogą powodować bardzo groźne skutki. Główne przyczyny awarii tych typów elewacji związane są z zaniedbaniami użytkowymi. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii jest możliwe dzięki systematycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen stanu technicznego tych elewacji. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen elewacji z okładzin kamiennych oraz podstawowe zakresy czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie i badawcze pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych z wymaganymi dokładnościami.
EN
The system consists of: stone cladding, mechanical fasteners, adhesive mortars. These systems were often used in Poland on representative buildings from bygone eras, often under the care of the conservator. Unfortunately, time, environmental and anthropogenic impacts adversely affect this type of elevation. Failures of the discussed systems (due to the mass of stone cladding) can have very serious consequences. The main cause of failure of this type of systems is related to negligence in use. Minimizing the risk of failure is possible thanks to systematic periodic assessments of these building facades. The paper presents the principles of periodic assessments of stone facades and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described which allow to diagnose the discussed facade systems with the required accuracy.
PL
Płyty warstwowe są szeroko stosowane we współczesnym budownictwie przemysłowym, rolniczym i ogólnym (budynki magazynowe, handlowe, biurowe). Mają one kluczowy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynków (przede wszystkim ogniowe), właściwości termoizolacyjne, szczelność (wodoszczelność, przepuszczalność powietrza) czy parametry akustyczne. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych nie wymagają drogich zabiegów konserwacyjnych, jednak ich zaniedbania techniczne mogą prowadzić do takich negatywnych skutków, jak: zmniejszenie efektywności energetycznej budynków, doprowadzenie do nieodwracalnych uszkodzeń płyt warstwowych, a także do poważnych uszkodzeń konstrukcji nośnych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań oraz ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych z płyt warstwowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego i analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawową aparaturę oraz tryb przeprowadzania kontroli okresowych koniecznych do rzetelnych i wiarygodnych ocen stanu technicznego elewacji budynków. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tego typu ścian oraz określono przyczyny ich występowania.
EN
Sandwich wall panels. Sandwich panels are widely used in modern industrial, agricultural and civil construction (warehouse, commercial and office buildings). They have a key impact on the safety of building use (primarily fire safety), thermal insulation properties of the building, its tightness (water tightness, air permeability), acoustic parameters. The walls made of sandwich panels are inexpensive, are uncomplicated to use, but technical negligence of these elements may have very negative effects: reduce of energy efficiency, increase the costs of using the building, increase the renovation costs. The article presents the rules for assessing the conditions of sandwich panels. Based on the expert assessment, control protocols, the expertise of basic tools and periodic inspection modes, required for a reliable assessment and assessment of the facade condition. The basic damage of this type of fragment was also presented and the reasons for their occurrence were indicated.
EN
Curtain walls are more and more often used in contemporary construction, giving buildings lightness, elegance and modernity. In addition to the aesthetic functions, they have a key impact on the safety and comfort of building use. Neglecting curtain walls may have a negative impact on the technical condition of the building structure elements and on the safety level of the use of the building. The article describes the principles of periodic tests and assessments of the technical condition of curtain walls. Based on many years of expert experience, building inspection protocol analyzes. The authors presented the basic tools and procedures for persons carrying out periodic inspections necessary for a reliable and credible assessment of the technical condition of the facade. The article presents the basic damage to the curtain walls and indicates the reasons for their occurrence.
PL
Ściany osłonowe są coraz częściej stosowane we współczesnym budownictwie, nadają budynkom lekkości, elegancji i nowoczesności. Oprócz funkcji estetycznych mają istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania budynków. Zaniedbania tych ścian mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny elementów konstrukcji budynków, a także na poziom bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. W artykule opisano zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego ścian osłonowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania kontroli okresowych, konieczne do rzetelnej i wiarygodnej oceny stanu technicznego elewacji. Przedstawiono także podstawowe uszkodzenia tych ścian oraz wskazano przyczyny ich występowania.
PL
W artykule omówiono problematykę kontroli obiektów budowlanych, której obowiązek przeprowadzenia został wprowadzony przez postanowienia art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przedstawiono w nim szczegółowo wprowadzone w powołanej regulacji rodzaje kontroli okresowej oraz doraźnej, a także wskazano podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli.
EN
The article discusses the issue of control over construction objects. The obligation was introduced by the provisions of Article 62 of the Act of 7 July 1994 - Construction Law. It presents in detail the types of periodic and ad hoc inspection introduced in the said regulation, and indicates the entities authorized to carry out the inspection.
PL
W artykule opisano typowe uszkodzenia budynków wielkopłytowych oraz przyczyny ich powstawania. Przedstawiono wyniki badań diagnostycznych budynków wielkopłytowych pt. „Ocena bezpieczeństwa i trwałość budynków wykonanych metodami uprzemysłowionymi" przeprowadzonych przez ITB. Zwrócono także uwagę na konieczność przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych.
EN
The article describes typical damage of large panel buildings and the causes of their emergence. Results were presented of diagnostic analyses of large panel buildings, entitled "Evaluation of safety and durability of buildings constructed by industrial methods" as conducted by the Polish Building Research Institute. Noted is also the need to conduct periodic inspections of structural objects.
PL
W artykule wskazano miejsce okresowych kontroli w diagnostyce budowlanej. Określono ich rolę w procesie utrzymania bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w centrach logistycznych.
EN
The paper pointed out periodic spot checks in the diagnosis of the building . They determined their role in maintaining the security of buildings located in logistic centers.
PL
W artykule wskazano miejsce okresowych kontroli w diagnostyce budowlanej. Określono ich rolę w procesie utrzymania bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w centrach logistycznych.
EN
The paper pointed out periodic spot checks in the diagnosis of the building . They determined their role in maintaining the security of buildings located in logistic centers.
PL
W artykule wskazano miejsce okresowych kontroli w diagnostyce budowlanej. Określono ich rolę w procesie utrzymania bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w centrach logistycznych.
EN
The paper pointed out periodic spot checks in the diagnosis of the building. They determined their role in maintaining the security of buildings located in logistic centers.
PL
W poprzednim numerze opisywaliśmy pierwszą część zagadnień związanych z odśnieżaniem dachów zimą. W tym artykule, będącym kontynuacją tematu, chcemy zwrócić uwagę na jeszcze kilka istotnych problemów - m.in. trudności związane ze śniegiem na dachach stromych, kłopot z soplami, bezpieczne poruszanie się po dachu zimą.
EN
In the previous issue we described the first set of problems related to snow removal in winter. The discussion on the subject is continued in this article as we would like to draw your attention to a few important issues including difficulties associated with snow on steep roofs, troubles with icicles, safety in roof work in winter.
13
Content available remote Problemy techniczne wybranych elementów budynków
14
Content available remote Nakaz przeprowadzenia kontroli okresowej obiektu budowlanego
EN
The paper deals with the problem of choosing an appropriate inspection interval for monitoring of safety related control systems in machinery. According to international standards the safety related systems are categorized according to their Safety Integrity Levels or Performance Levels, depending on their reliability parameters. Extremely simple, approximate models have been proposed in order to provide practitioners without reliability training with useful tools for the determination of inspection policies. The method(s) based on the required availability of the system. The paper presents some practical examples of systems of categories B, 1 and 3, respectively. The frequencies of periodical inspection are calculated for: system monitoring closure of the door, behind which a dangerous element moves slowly, system of monitoring the access door on the automated production line and system, in which a light curtain is employed to monitor the access to the dangerous zone of an automatic assembly machine.
PL
W artykule zostały omówione nowe wymagania wynikające z nowelizacji przepisów i norm. Nowe Prawo budowlane [1] i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6] oraz zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, norma PN-IEC 60364-4-41 [10], która została zastąpiona przez PN-HD 60364-4-41 [11], a w szczególności wprowadzenie do stosowania normy PN-HD 60364-6:2008 [13] spowodowały zmiany w wymaganiach dotyczących wykonywania badań odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji elektrycznych w celu oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej w eksploatowanych urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV.
EN
The new requirements arising from the amendment of regulations and standards are presented and discussed. New Building Law [1] and the Technical Conditions to be met by buildings and their location [5], as well as changes in the regulations for fire protection (standard IEC 60364-4-41[9], which was replaced by BS-HD 60364-4-41 [10]) and in particular, the introduction PN-HD 60364-6:2008 [12] to the use resulted in changes of the requirements for performance and acceptance testing of electrical installations to be checked periodically, to evaluate the fire protection of electrical equipment operated with the rated voltage up to 1 kV.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości jakie daje wykorzystanie programu STATISTICA Data Miner firmy StatSoft w przeprowadzaniu analizy dużych zbiorów danych na przykładzie eksploracji danych gromadzonych w czasie kontroli okresowej pojazdów. Otrzymane wyniki pozwoliły na dokonanie ogólnej charakterystyki kontrolowanych pojazdów. Dokonano klasyfikacji pojazdów pod kątem popularności marek, modeli, oraz ich usterkowości.
EN
The article presents potential of using the STATISTICA Data Miner application from StatSoft to carry out analyses of large data sets on the example of exploring data being acquired during routine inspection of vehicles. Obtained results allowed to make general characteristic of inspected vehicles. The vehicles were classified according to popularity of makes, models, and their defect rates.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.