Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terrace
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
Content available remote Tarasy – wybrane zagadnienia dotyczące warunków technicznych wykonania robót
PL
W artykule podkreślono wagę wcześniejszego określenia funkcji, jaką ma pełnić taras, analizy jego schematu konstrukcyjnego oraz określenia obciążeń i czynników destrukcyjnych, co wpływa na poprawny wybór rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.
EN
The article emphasizes the importance of prior determining the function to be performed by the terrace, analysing its construction scheme and determining the loads and destructive factors, which affects the correct selection of material and construction solutions.
3
Content available remote Sposoby naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach – studium przypadku
PL
W artykule podano najczęstsze uszkodzenia okapu tarasowego lub balkonowego. Przedstawiono również metody naprawy tych uszkodzeń.
EN
The paper presents the most common types of terrace or balcony eaves damage and describes effective repair methods.
PL
Rozwiązania przekryć dachowych i tarasowych o odwróconym układzie warstw , tzn. z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni warstwy hydroizolacyjnej, są coraz częściej stosowane w polskim budownictwie. Niestety po kliku latach eksploatacji takich rozwiązań stwierdzany jest fakt wzrostu zawilgocenia izolacji termicznej, zarówno w przypadku gdy wykonana jest z polistyrenu ekstradowanego, jak też z ekspandowanego hydrofobizowanego powierzchniowo. We wstępie artykułu przedstawiono wnioski z pracy badawczej wykonanej w Instytucie Techniki Budowlanej, w ramach której podjęto próbę wyjaśnienia przyczyny tego zjawiska w oparciu o wyniki własnych badań laboratoryjnych. W dalszej części artykułu wnioski te uzupełniono o ocenę badań próbek pobranych z dwóch dachów/tarasów, na których w odwróconym układzie warstw zastosowano zarówno polistyren EPS i XPS.
EN
Roof and terrace roofing systems with inverted layer system, i.e. with thermal insulation laid on the surface of the waterproofing layer, are increasingly used in Polish constructions. Unfortunately, after several years of operation of such solutions, the moisture content of the thermal insulation is increased, both when it is made of extruded polystyrene as well as from expanded surface hydrophobized. The introduction to the article presents the conclusions of the research work carried out at the Institute of Building Technology in which an attempt was made to explain the cause of this phenomenon based on the conclusions of laboratory tests. In the further part of the article, these conclusions were supplemented with the assessment of testing of samples taken from two roofs / terraces, on which both EPS and XPS polystyrene were used in the inverted layer system.
PL
Artykuł dotyczy szklanych zabudów balkonów, loggi i tarasów. Przedstawiono zakres oceny technicznej na podstawie EAD 020002-00-0404 i porównanie z badaniami na potrzeby Krajowej Oceny Technicznej.
EN
The article applies to glass balconies, loggias and terraces. The scope of the technical assessment based on EAD 020002-00-0404 is discussed. The paper presented comparision the tests methods according to EAD with tests needs for the National Technical Assessment.
PL
W artykule opisano wpływ uszkodzeń tarasu na zawilgocenie ścian zewnętrznych. Przeprowadzone pomiary zawilgocenia poszczególnych fragmentów ściany zewnętrznej wykonanej z cegły ceramicznej wykazały zróżnicowanie ich wartości w zależności od lokalizacji. Pomierzona wilgotność masowa została wykorzystana do wykonania symulacji obliczeniowych zmiany zawilgocenia ściany w czasie, zrealizowanych w programie WUFI.
EN
The article describes problems related to the influence of terrace damage on the moisture dampness of external walls. Conducted measurements of moisture of individual fragments of the external wall made of ceramic bricks showed variation in their value depending on the location. Measured mass moisture were used to perform computational simulations of the moisture change of the wall over time, carried out in the WUFI program.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku w zakresie opiniowania przyczyn występowania wad i usterek na balkonach i tarasach budynków stosunkowo młodego osiedla mieszkaniowego. Opisano pokrótce wnioski z analizy dokumentacji w przedmiocie publikacji, przedstawiono efekty badań własnych oraz wnioski dotyczące przyczyn powstania usterek. Celem publikacji jest chęć podzielenia się doświadczeniami z wybranego obszaru działalności zawodowej autorów.
EN
The article presents a case study in the field of issuing opinions on causes of faults and defects on balconies and terraces of buildings of a relatively young housing estate. The conclusions from the analysis of the documentation regarding the publication are briefly described and the results of own research and conclusions regarding the causes of defects are also presented. The aim of this publication is to share experiences from the selected area of professional activity of its authors.
8
Content available remote Pomijana rozszerzalność cieplna
PL
Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin, nie zbudujemy trwałego dachu zielonego – z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty oraz zniszczenia.
10
PL
Taras jest nieodzownym elementem współczesnego budownictwa mieszkaniowego. Drewno pozaeuropejskie stosowane do budowy tarasów charakteryzuje się dużą gęstością objętościową, twardością oraz – ze względu na zawartość garbników, żywic i substancji mineralnych – podwyższoną odpornością na wilgoć i korozję biologiczną. Brak wyszkolenia praktycznego oraz wiedzy teoretycznej ekip montażowych często bywa powodem usterek tego typu obiektów. W artykule opisano właściwości techniczne wybranych gatunków drewna pozaeuropejskiego oraz ich porównanie z gatunkami polskimi. Opisano zasady wykonywania tarasów drewnianych oraz podano przykłady błędów popełnianych podczas ich montażu.
11
Content available remote Tarasy – kondensacja międzywarstwowa
12
Content available remote Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania
PL
W artykule omówiono błędy projektowe i wykonawcze dotyczące okapu balkonów i tarasów oraz podano najważniejsze zasady poprawnych rozwiązań. Zwrócono uwagę na problemy związane z termoizolacją, hydroizolacją i korozją obróbek. Przedstawiono kluczowe materiały potrzebne do wykonania tego detalu. Przytoczono odpowiednie dokumenty i odniesienia.
EN
The article discusses the faults in design and execution of hoods over balconies and terraces, with specification of the most important rules for proper solutions. Attention was drawn to the aspects of thermal insulation, waterproofing and corrosion of detailings. The key materials needed to produce this detail are presented. Relevant documents and references are mentioned as well.
14
Content available remote Korozja profili okapowych
16
Content available remote Wybrane wymagania stawiane tarasom nadziemnym
PL
W artykule omówiono zasady projektowania tarasów nadziemnych, zarówno z powierzchniowym, jak i drenażowym odprowadzeniem wody. Przedstawiono wymagania stawiane tarasom, a także poszczególnym rozwiązaniom materiałowym.
EN
The article discusses the principles of designing above-ground terraces, with water removal via surface arrangements or drainage. There is a presentation of requirements applicable to terraces and to particular material choices.
17
Content available remote Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody zapobiegania
PL
W artykule przedstawiono problem trwałości ceramicznych warstw okładzinowych, które są powszechnie stosowane ze względu na wiele ich zalet i niewielki koszt wykonania. Główną przyczyną destrukcji warstw okładzinowych z płytek ceramicznych jest woda przenikająca pod warstwy posadzek oraz będąca składnikiem zapraw klejowych do mocowania płytek. Zamknięta pod płytkami woda powoduje uszkodzenia warstw zarówno w okresie letnim, jak i zimowym.
EN
This article presents the problem with durability of ceramic tile cladding, a popular solution for its many advantages and low cost of application. The main reason of deterioration of ceramic tile claddings is the water that penetrates under flooring layers and used in tile adhesives. Water encapsulated under tiles causes damage to cladding both in summer and in winter.
PL
W artykule omówiono błędne teorie funkcjonujące w środowisku budowlanym na temat zasad układania warstw hydroizolacyjnych w nawierzchniach tarasów i balkonów, prowadzące do powstawania przecieków. Analizę rozszerzono o ocenę sposobów uszczelnienia miejsc newralgicznych oraz o błędy popełniane przy odprowadzaniu wód opadowych z wymienionych obiektów. Zaproponowano rozwiązania pozwalające na eliminację poruszonych problemów.
EN
The article discusses the wrong theories that exist in the building society concerning the rules of applying waterproofing layers on the surfaces of terraces and balconies, leading to the formation of leaks. The analysis was expanded to include an assessment of methods of sealing the critical spots and the mistakes made during draining the rainwater from the building constructions mentioned above. Solutions to eliminate the raised issues were proposed.
19
Content available remote Mykologiczne skutki wadliwych rozwiązań dachów, tarasów i balkonów
PL
O trwałości obiektów budowlanych decyduje kilka elementów konstrukcyjnych, a wśród nich znajdują się dachy, tarasy i balkony. Przyczyną tego są złożone problemy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne tych konstrukcji, co może powodować tworzenie się ognisk wilgoci, a w konsekwencji powstawanie korozji biologicznej. Procesy mikrobiologiczne wywołują grzyby domowe, pleśniowe, glony i porosty oraz bakterie. Grzyby domowe, glony i porosty są przyczyną poważnych zmian konstrukcyjnych, a pozostałe czynniki biologiczne implikują problemy zdrowotne rozpatrywane jako element syndromu SBS (Sick Building Syndrome).
EN
About building object durability some structure elements decide, first of all the roofs, terraces and balconies. Reasons of these are the complicated design, executive and utilization problems, that give occasion to produce some moisture centres and as a consequence biological corrosion. The microbiological processes are produced by house fungi and moulds, algae, lichens and bacteria. House fungi, algae and lichens are the cause of serious structure change and remaing biological agents imply the sanitary problems, investigated as SBS (Sick Building Syndrome).
20
Content available remote Trudne detale tarasów i balkonów (cz. 3). Okap i balustrada
PL
W trzeciej części artykułu dotyczącego trudnych detali balkonów i tarasów omówiono problemy związane z wykonaniem okapu i balustrady. Przedstawiono najczęstsze uszkodzenia tych fragmentów, a także metody poprawnego wykonania. Szczególną uwagę zwrócono na przydatność systemowych profili okapowych.
EN
The third part of the article concerning difficult details of balconies and terraces discusses problems related to the performance of eaves and balustrades. It presents the most frequently occurring damage of these elements, as well as methods of their proper performance. Particular attention is paid to the suitability of eaves profiles.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.