Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrola automatyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
At present time, the task of studying the operating conditions of synchronous generators operating in parallel with the power system taking into account the introduction of new capacities in the system and increasing their stability provokes interest for research. An effective mean of the stability of power plants, as part of the power system, is automatic excitation control. The simulation environment MATLAB / Simulink is widely used in the calculation and analysis of normal steady-state and transient conditions of electrical systems. The article presents the results of the study and the comparison of operating parameters on the example of the Nurek hydropower plant. The results obtained will be useful in studying the use of modern types of AEC in the excitation system of the generators of Nurek HPP.
PL
Skutecznym środkiem stabilności elektrowni, jako części systemu elektroenergetycznego, jest automatyczna kontrola wzbudzenia. Środowisko symulacyjne MATLAB / Simulink jest szeroko stosowane w obliczeniach i analizach normalnych stanów ustalonych i stanów nieustalonych układów elektrycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań i porównanie parametrów eksploatacyjnych na przykładzie elektrowni wodnej Nurek. Uzyskane wyniki będą przydatne w badaniu wykorzystania nowoczesnych typów AEC w układzie wzbudzenia generatorów Nurek HPP.
EN
Equipment set for studying dynamics characteristics of vehicles as automatic control objects is presented. Dynamics characteristics of various mobile objects were studied at test site. Experimental procedure, electronic data processing using a method of adjustable equivalent model is provided. Research data and received mathematical models are provided.
PL
Przedstawiono sprzęt przeznaczony do badania dynamicznych cech pojazdów jako obiektów kontrolowanych automatycznie.
PL
W artykule przedstawiono mankamenty i problemy metrologiczne w pomiarach prądu i napięcia w układach pomiarowych składających się z kaskadowego połączenia wzmacniacza operacyjnego, filtru dolnoprzepustowego, przetwornika analogowo cyfrowego oraz mikroprocesorowego systemu zbierania danych. Autorzy pracy podali także zalety sterowania rozmytego w układach cyfrowych oraz możliwość wykorzystania tego inteligentnego sterownika w układzie automatycznej korekcji wzmocnienia pozwalającego na modyfikacje stałej przetwarzania analogowego toru w sposób ciągły. W niniejszej pracy także opisano także przyczynę powstania błędu powierzchniowego sterownika Mamdani’ego oraz jego niwelację i wpływ na właściwości metrologiczne układu korekcji.
EN
The paper presents shortcomings and metrological problems in the measurement of current and voltage in measurement systems consisting of a cascade connection of an operational amplifier, a low-pass filter, an analogue-digital converter and a microprocessor data acquisition system. The authors also gave the advantages of fuzzy control in digital circuits and the possibility of using this intelligent controller in the automatic gain correction system allowing modification of the gain factor analog path in a continuous manner. This paper also describes the cause of the surface error of the Mamdani controller and its leveling and influence on the metrological properties of the correction system.
EN
Based on autonomous software agents capable of calculating individual numerical field problems, a distributed method for solving transient field problems is presented. The software agents are running on distributed resources connected via a network and represent a dynamic calculation environment. Communication and data exchange between multiple agents enables their collaboration and allows decisions based on distributed overall knowledge. As unique characteristics, no central unit influences the solution process at any time. The presented simulation example and its evaluated calculation process proves the method to benefit from redundant resources.
PL
W oparciu o autonomiczne agenty programowe zdolne do obliczania indywidualnych numerycznych problemów pola, przedstawiono rozproszoną metodę rozwiązywania stanów przejściowych pola. Agenty programowe działają na zasobach rozproszonych połączonych za pośrednictwem sieci i reprezentują środowisko obliczeń dynamicznych. Komunikacja i wymiana danych między wieloma agentami umożliwia ich współpracę i pozwala podejmować decyzje w oparciu o rozproszoną wiedzę ogólną. Jako unikalna charakterystyką jest fakt, że żadna jednostka centralna nie wpływa w żadnym momencie na proces rozwiązania. Przedstawiony przykład symulacji i jej oszacowany proces obliczeniowy dowodzi, że metoda umożliwia korzystanie z nadmiarowych zasobów.
PL
Artykuł dotyczy metody projektowania robota mobilnego. Opracowany został algorytm ominięcia przeszkód oraz oprogramowanie Processing co umożliwia ustawienie punktów kontrolnych trajektorii oraz zapisu ich w pamięć robota. Przeanalizowano system ruchu robota z ominięciem przeszkód na podstawie logiki rozmytej.
UK
В роботі розглянуто методи проектування мобільного робота. Розроблений алгоритм обминання перешкоди та програмне забезпечення, яке на мові програмування Processing дозволяє задавати опорні точки маршруту та записувати їх в пам'ять робота. Розроблена система руху робота з обминанням перешкод на базі нечіткої логіки.
EN
We consider methods for designing mobile robot. The algorithm of avoiding obstacles and software based on the programming language Processing that allows to set the anchor points of the route and record them in robot’s memory were worked out. The system of the robot movement with avoiding obstacles based on fuzzy logic was developed.
PL
W artykule zaproponowane zostały imitacyjne komputerowe modele sortowania za pomocą normalnego trybu pracy oraz trybu neuronowego. Na podstawie modelu opracowano algorytm oraz otrzymane oprogramowanie, które implementuje system kontroli sortowania obiektów za pomocą wykorzystania podejścia neuronowego.
UK
В роботі пропонуютьcя імітаційні комп’ютерні моделі сортування зі звичайним режимом роботи та з режимом нейроуправління. На базі моделі розроблено алгоритм та отримано програмне забезпечення, яке реалізує систему управління сортуванням об`єктів з використанням нейропідходів.
EN
Imitational sorting computer models with ordinary operating regime and with neurooperating regime are proposed in the article. On the basis of the model the algorithm is developed and the software is received, which realizes the system of sorting operating of the objects by using neuro approaches.
7
Content available remote Produkcja widziana okiem kamery. Systemy wizyjne w przemyśle
PL
Od kilku lat obserwujemy wzrost częstotliwości stosowania automatycznej kontroli jakości na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. W dużej mierze jest to spowodowane zwiększonymi wymogami jakościowymi odbiorców końcowych produktów, dążeniem do skracania czasu produkcji oraz chęcią obniżenia kosztów obsługi reklamacji.
EN
This paper presents novel approach to the Huffman’s asynchronous sequential circuit two valued Boolean switching system design. The algorithm is implemented as software using distributed, service oriented application model with means of the web service component design. It considers method implementation challenges, both towards Moore and Mealy structures with particular respect to the estimation of the Huffman’s minimization algorithm computational complexity. The paper provides implementation details, theoretical model estimation and experimental results that acknowledge the theoretical approach in practice. This paper also examine the multistep design process implementation and its problems inherent in web service based environment both for development and educational purposes.
PL
Synteza asynchronicznych układów cyfrowych w logice szytej, bazująca na dwuwartościowej algebrze Boole’a, doczekała się licznych modeli i metod implementacji. Najpopularniejsze z nich to metoda Huffmana [2] oraz metoda Tablicy Kolejności Łączeń [3]. Metody te, jakkolwiek powstały w połowie XX wieku, są stosowane również obecnie, zarówno w procesie projektowania przemysłowego jak i w edukacji [10][11][14]. Metoda Huffmana pozwala na syntezę układów o strukturach Moore’a (Fig.1) i Mealy’ego (Fig.2). Proces projektowania z wykorzystaniem metody Huffmana jest wieloetapową metodą o deterministycznym przebiegu. W niniejszym opracowaniu przedstawiono nowatorskie podejście do zagadnienia automatycznego projektowania cyfrowych układów asynchronicznych, bazujące na wytworzeniu oprogramowania o budowie komponentowej oraz z zastosowaniem zunifikowanej komunikacji w sieci WEB z wykorzystaniem protokołu SOAP. Na podstawie teoretycznego modelu opracowano rozwiązanie programowe, składające się z bezstanowego serwisu obliczeniowego oraz aplikacji sieciowej WWW, która służy, jako interfejs użytkownika dla usługi obliczeniowej. W zastosowaniach edukacyjnych przewidziano zwracanie szczegółowych informacji z wszystkich etapów syntezy układów metodą Huffmana, co umożliwia ich wizualizację oraz poruszanie się po nich w przód i w tył, w celu prezentacji zależności i sposobu działania, co stanowi również element zdalnego nauczania - aplikacja WWW jest bowiem widoczna w globalnej sieci Internet (adres znajduje się w Appendix A). Ponieważ metoda Huffmana udostępnia wyniki w postaci zredukowanej i zakodowanej siatki bloku pamięci i bloku kombinacyjnego wyjściowego, serwis obliczeniowy korzysta z uprzednio przygotowanej, zewnętrznej usługi, implementującej funkcjonalność minimalizacji funkcji Boolowskiej metodą Kazakowa. W ramach prowadzonych badań przeanalizowano teoretyczną, pesymistyczną złożoność obliczeniową poszczególnych etapów metody Huffmana, a także łączną, pełną złożoność obliczeniową metody, w szczególności względem liczby sygnałów wejściowych, liczby stanów wewnętrznych oraz liczby sygnałów wyjściowych, otrzymując pełny model złożoności obliczeniowej metody Huffmana. Przeprowadzono szereg eksperymentów, aby potwierdzić oszacowaną teoretycznie złożoność obliczeniową w sposób doświadczalny (Tab. 2-4). Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły zgodność z teoretycznie wyznaczonym modelem złożoności obliczeniowej, zarówno dla układów Moore’a jak i Mealy’ego (Tab. 5, Fig. 5 i 6). Na potrzeby sformalizowania zapisu wykresu czasowego opracowano gramatykę zapisu przełączania sygnałów (Appendix B). Stanowi ona format wewnętrzny danych wejściowych dla usługi obliczeniowej implementującej metodę Huffmana.
EN
The paper presents the dynamic characteristics of a continuous tank bioreactor for microbiological process, with a developed predator-prey food chain. The presence of the predator microorganism considerably influences the position and stability character of steady-states. There appears to exist a wide range of unstable steady-states and high-amplitude oscillations of state variables. Without automatic control, the system can operate only in unsteady conditions. From technological point of view, this circumstance is unfavorable. It was shown that oscillations can be removed by employing automatic control with continuous P or PI controllers. Moreover, the use of a controller with integrating element causes removal of the predator from the bioreactor. The paper discusses an application of this phenomenon for practical purposes.
EN
Purpose: The scope of the paper is to present effects of creating the laboratory support for the didactic process of automatic control of engineering processes. Design/methodology/approach: The discussed laboratory framework is a complex system, flexible in terms of further development, operating on four basic levels: rudimental-serving general introductory classes to the subject, advanced level-suitable for specialisation classes, hardware and software for individual or team work assignments completed in the course of self-studies, semester projects, BSc and MSc. theses, and the sophisticated level designed for PhD and DSc research workers. Findings: Close cooperation with industry and practical implementation of joint research projects play a crucial role in the functioning of the laboratory framework. Practical implications: The education of modern engineers and Masters of Science in automatic control and robotics is a challenging task which may be successfully accomplished only if faced with industrial reality. Continuously advancing industrial companies demand graduates who can quickly adjust to the workflow and who can instantly utilize the knowledge and skills acquired in the complex, interdisciplinary field of mechatronics. Originality/value: The discussed laboratory framework successfully couples software and hardware, providing a complex yet flexible system open for further development, enabling teaching and research into the design and operation of modern control systems, both by means of virtual construction and testing in simulation programs, as well as on real industrial structures configured in laboratory workstations.
PL
Problemy współczesnej eksploatacji złożonych systemów (struktur) technicznych jakimi są np. elektrownie, linie dystrybucji energii elektrycznej czy statki powietrzne można wyraźnie podzielić na dwie grupy, na diagnostykę., ściślej kontrolę stanu, realizowaną w czasie rzeczywistym za pomocą odpowiednich czujników i aparatury analizującej dane z pomiarów opartą o technikę, komputerową i diagnostyką jako kontrole, sranu połączoną z prognozowaniem i generowaniem realizowaną w czasie przestoju (wstrzymania stanu użytkowania) urządzeń energetycznych, czy w czasie postoju statku powietrznego. W referacie omówione są zagadnienia w odniesieniu automatycznej kontroli stanu technicznego. Wyróżniono metody badań nieniszczących (NDT) i wibroakustycznych. Zwrócono uwagę na znaczenie diagnozowania systemów antro-potechnicznych. Omówiono kilka aspektów związanych z diagnostyką, jak np: szacowanie i kwantyfikowanie poziomów diagnostycznych, związki diagnostyki z niezawodnością, problemy prognozowania niezawodnej pracy zespołów i struktury systemu technicznego. Pojęcie „diagnostyka" ma bardzo szerokie znaczenie a zwrot „problemy diagnostyki" jeszcze szersze. Diagnostyka czyli jej składowe: generowanie, kontrola stanu i prognozowanie to obszary wiedzy i praktyki odnoszące sic. do urządzeń, systemów technicznych, antropo-technicznych, soejotechnicznych oraz zjawisk i procesów. Problemy diagnostyki (diagnostyczne) obejmują nic tylko statek powietrzny jako urządzenie ale też dotyczą systemu eksploatacji a w nim np. bezpieczeństwo, które traktując jako system wymaga ciągłego diagnozowania tj. kontroli stanu j prognozowania oraz genc-zowania przyczyn takiego a nie innego stanu w celu jego zmiany (na korzystniejszy).
EN
The problems of present operating process of complex technical systems (structures) which are for example the power plants, rope of electric energy distribution or the aerial ships can be clearly divide on two groups, on diagnostics, more closely the control of state, realized in real time based on the suitable sensors anil analysing equipment with measurements the data based on computer technics and diagnostics as state control connected with prognosing and genezing realized in time of shutdown ( the retention of state of use) the energetistic devices, or in time of standstill of aircraft . The questions in paper be talked over in reference of automatic control of technical state. The non destructive tests (NOT) and vibro-acoustic methods have been consideration. Attention was turned on meaning of diagnosing of the antropotechnical systems . Several aspects connected with diagnostics have been taken into account for example: estimating and quantifying the diagnostic levels, relationships of diagnostics with reliability, problems of prognosing the reliable work of aggregates and structure of technical system. Notion "diagnostics" has very wide meaning and term "the problems of diagnostics" wider yet. Diagnostics that is her component: genezing, control of state and prognosing are areas of knowledge and practice treating to devices, technical systems, antropotech-nial systems, socjotechnical systems as well as phenomena and processes. The problems of diagnostics (diagnostic) they contain not only the aircraft as device but they concern the system of operation. It is connected with safety treating as system which needs continued diagnosing , prognosing as well as genezing of causes such but not different state in destination its change (on more profitable).
PL
W artykule rozważono możliwości wykorzystania wieloprocesowego układu TMS320C80 do konstrukcji systemu wizyjnego, sprawującego automatyczną kontrolę nad jakością produkcji. Przedstrawiono propozycję wykorzystania rozważanego systemu wizyjnego w przemyśle farmaceutycznym do eliminowania z linii produkcyjnej tabletek, posiadających widoczne uszkodzenia mechaniczne. Omówiono szczegółowo wszystkie operacje wykonywane na obrazach badanych tabletek oraz zamieszczono wyniki eksperymentów, mających na celu wykrycie tabletek uszkodzonych. Przeprowadzono także analizę uwarunkowań czasowych, występujących w rozważanym systemie.
EN
In the paper the possibility of the usage of the TMS320C80 multiprocessor system for the construction of a vision system for the automatic production quality control was discussed. The proposed vision system is to be used in the pharmacy factory to eliminate medicines with some mechanical defects. All the image processing operations were thoroughly described and some experimental results were also presented. The time constraints occurring in the system were also discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.