Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rheological model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article presents theoretical and experimental investigation on properties of a composite material based on rubber. The approach presented in this research is an experimental measurement based on spectrum analysis combined with theoretical investigation held to describe a viscous-elastic behaviour of the material. The proposed mathematical model is represented by five rheological parameters of hybrid Maxwell and Kelvin-Voigt elements and includes an optimization task for determination of the stiffness and damping coefficients. In the proposed rheological model, not only the displacements are unknown but also forces described by second-order differential equations. Validation between the experimental measurement and theoretical investigation is made based on spectrum analysis.
EN
The main purpose of the work is to present and test the developed web-based tool to identify parameters of rheological equations, whose functionality according to the presented results is comparable to existing desktop applications. The developed web-based application with a user-friendly interface uses selected optimization methods (Powell and Hooke-Jeeves algorithms). Criteria for selecting optimization methods are: robustness and frequent application to identification problems described in literature. Testing the developed application consists of comparing the identified stress-strain curves obtained from mechanical tests using the developed tool and commercial desktop application, and performing efficiency tests for the analyzed examples of rheological equations and optimization methods. For this purpose, two material models were used: a simple Hollomon’s model and a multi-parameter model used for steel, in which the influence of softening during the dynamic recrystallization is insignificant. The presented software is implemented in technologies such as JDK 1.8, Spring Framework and PrimeFaces, and passes the efficiency tests successfully.
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie i przetestowanie opracowanego narzędzia webowego do identyfikacji parametrów równań reologicznych, którego funkcjonalność – zgodnie z uzyskanymi wynikami – jest porównywalna z istniejącymi aplikacjami desktopowymi. Opracowana aplikacja internetowa, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wykorzystuje wybrane metody optymalizacji (algorytmy Powella oraz Hooke’a-Jeevesa). Kryteria wyboru metod optymalizacyjnych to odporność rozwiązania na zaburzenia i częste zastosowanie do problemów odwrotnych opisanych w literaturze. Przetestowanie opracowanej aplikacji polega na porównaniu zidentyfikowanych krzywych naprężenie–odkształcenie, uzyskanych z testów mechanicznych z wykorzystaniem opracowanego narzędzia i komercyjnej aplikacji desktopowej, oraz na przeprowadzeniu testów wydajnościowych dla analizowanych przykładów równań reologicznych i metod optymalizacyjnych. W tym celu posłużono się dwoma modelami materiałowymi: prostym modelem Hollomona i modelem wieloparametrowym, stosowanym dla stali, w którym wpływ zmiękczania podczas rekrystalizacji dynamicznej jest nieznaczny. Prezentowane oprogramowanie jest wdrażane w takich technologiach, jak JDK 1.8, Spring Framework czy PrimeFaces, i pomyślnie przechodzi testy wydajności.
EN
The article presents a constitutive model for Shape Memory Alloys (SMA) along with result of dynamic simulations of SMA model. The applications of devices incorporating SMA in civil engineering focus mostly on mitigation of the seismic hazard effects in new-build and historical buildings or improvement of fatigue resilience. The unique properties of SMA, such as shape memory effect and superelasticity give promising results for such applications. The presented model includes additional phenomenon of SMA – internal loops. The paper shows the method of formulation of physical relations of SMA based on special rheological structure, which includes modified Kepes’s model. This rheological element, introduced as dual-phase plasticity body, is given in the context of martensite phase transformation. One of the advantages of such an approach is a possibility of formulation of constitutive relationships as a set of explicit differential equations. The application of the model is demonstrated on example of dynamic simulations of three dimensional finite element subjected to dynamic excitation.
PL
Artykuł przedstawia model konstytutywny stopów z pamięcią kształtu (ang. Shape Memory Alloy – SMA) wraz z wynikami przeprowadzonej analizy dynamicznej. Zastosowanie urządzeń wykorzystujących SMA w dziedzinie inżynierii lądowej skupia się głównie na ograniczeniu skutków odziaływań sejsmicznych w nowo powstających oraz istniejących budynkach, w tym w obiektach historycznych. Odrębnym zagadnieniem, w którym także wykorzystywane są urządzenia z SMA, jest poprawienie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych. W artykule przedstawiono wybrane możliwości zastosowania urządzeń z SMA w budownictwie. Wykorzystanie SMA do powyższych celów jest możliwe dzięki ich wyjątkowym właściwościom – efektowi pamięci kształtu oraz pseudosprężystości. Prezentowany model konstytutywny uwzględnia także dodatkową właściwość SMA jaką są wewnętrzne pętle histerezy. W artykule przedstawiono metodę formułowania zależności fizycznych SMA na specjalnych strukturach reologicznych wykorzystujących zmodyfikowany model Kepesa (tzw. ciało z dwufazową plastycznością). Definicję tego elementu reologicznego przedstawiono na tle makroskopowego opisu przemian fazowych zachodzących w SMA. Jedną z zalet prezentowanego w artykule podejścia do formułowania zależności fizycznych jest uzyskanie zależności konstytutywnych w postaci jawnych równań różniczkowych. Zastosowanie prezentowanego modelu zostało przedstawione na przykładzie analizy dynamicznej trójwymiarowego elementu skończonego poddanego dynamicznemu wymuszeniu.
4
Content available remote Rheology-based approach of design the dieless drawing processes
EN
Dieless drawing process is based on local heating and simultaneously controlled stretching of the workpiece and allows elongation of the workpiece without using a deforming die. This process is usually used for deformation of wires, tubes and bars. The disadvantage of the dieless drawing process is the unevenness of the product diameter along its length. The present paper shows that unevenness can be substantially reduced by dividing the process into several stages. After each stage complete recrystallization of the material must be guaranteed for restoration of plasticity. The value of the strain in each stage must correspond to the area of intensive hardening on the stress–strain curve of the processed material. Thus, the proposed approach is based on the use of the special features of rheology properties of the material. The proposed approach was validated on the example of laser dieless drawing of magnesium alloy tubes.
PL
W pracy przedstawiono opracowany przez autorów kompleksowy model, umożliwiający przewidywanie końcowej struktury i właściwości mechanicznych odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego. Opracowany model dla stali C45 zawiera modele cząstkowe: reologiczny, rozwoju mikrostruktury i przemian fazowych. W celu otrzymania wymaganych właściwości mechanicznych w odkuwce zastosowano podejście polegające na zwiększeniu początkowej wielkości ziarna austenitu.
EN
The paper presents the application of a complex model developed by the authors allowing for the prediction of the final structure and mechanical properties of forgings for the automotive industry. The complex material model for the C45 steel includes the following partial models: rheological, microstructure development and phase transformations. In order to obtain the required mechanical properties of the forging a strategy aimed at increasing the initial austenite grain size during forging was adopted.
EN
The paper presents an original technique for the numerical modeling of temperature dependent anisotropic viscoelastic properties in finite element codes. The study relates to the use of ANSYS Mechanical Student Products 17.2 code, but also is applicable to the other structural finite element codes. The solved one- and two-dimensional problems illustrate a possibility of an adaptation of the proposed combined-material model to the solution of model problems with a sufficient accuracy in comparison with the developed analytical solutions. An estimation of the performance of the technique shows its applicability to solution of the contact problems of orthotropic viscoelasticity of thin shells including multilayered options. The performed practical application of the method to the contact problem of cylindrical shell prove this point.
EN
On the basis of viscoelastic theory of textile material, the viscoelastic solid model consisting of a spring element and viscous element either in series or parallel is one of the most useful research models to study the mechanical behaviour of fabrics. This paper presents a method to study the bending behaviour of wool/polyester fabrics using a model consisting of the three-element model in parallel with a sliding element on the assumption that the internal frictional moment is a constant during the bending processes. From the needs of practical study, a testing method has been presented to study the bending behaviour of wool/polyester fabrics using a KES-FB3 compression tester. A comparison and analysis of the experimental results and theoretical predictions indicate that the agreement between them is satisfactory.
PL
Lepkosprężysty model bryłowy składający się z elementu sprężystego i elementu lepkiego, w układzie szeregowym lub równoległym, jest jednym z najbardziej użytecznych modeli służącym do badania mechanicznego zachowania się tkanin. W pracy przedstawiono metodę badania zachowania się zginanych tkanin wełniano-poliestrowych za pomocą modelu składającego się z trój-elementowego modelu równoległego z elementem przesuwnym przy założeniu, że wewnętrzny moment tarcia jest stały podczas procesów gięcia. Na podstawie praktycznych badań przedstawiono metodę badania zachowania się gięcia tkanin wełniano-poliestrowych przy użyciu testera kompresji KES-FB3. Stwierdzono zadowalającą zgodność między wynikami eksperymentów a przewidywaniami teoretycznymi.
8
Content available remote Skurcz i pełzanie betonu w ujęciu norm. Cz.1 PN-B 0364:2002, PN-EN 1992-1-1
PL
W pracy przedstawiono i porównano sposoby uwzględniania zjawisk reologicznych w obliczeniach konstrukcji betonowych proponowane przez normy PN-B 03264:2002, PN-EN 1992-1-1 oraz wydaną w 2013 roku "Pre-normę konstrukcji betonowych fib Model Code 2010". Przegląd zilustrowano przykładem liczbowym. W pracy omówiono także podstawowe modele lepkosprężyste i ich przydatność w ocenie zjawisk reologicznych.
PL
Artykuł dotyczy możliwości optymalizacji parametrów procesu kucia metodą obróbki cieplno-plastycznej stali z mikrododatkami Ti i V oraz Ti, Nb i V za pomocą modelowania matematycznego naprężeń uplastyczniających otrzymanych z plastometrycznych prób ściskania na gorąco. Do opisu naprężenia uplastyczniającego wykorzystano model reologiczny zaproponowany przez C.M. Sellarsa. Na podstawie tego modelu przebieg eksperymentalnych i teoretycznych krzywych naprężenie-odkształcenie został zweryfikowany, stosując minimum funkcji celu, dla najdokładniejszego dopasowania analizowanych krzywych badanych stali. W procedurze identyfikacji naprężeń uplastyczniających wyznaczonych na podstawie próby osiowosymetrycznego ściskania na gorąco niezwykle przydatna okazała się metoda analizy odwrotnej. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że przyjęty w pracy model reologiczny wraz z wyznaczonymi metodą analizy odwrotnej współczynnikami opisują w sposób zadowalający wartości naprężenia uplastyczniającego badanych stali.
EN
The article concerns the possibility to optimize the parameters of forging process with the method of thermo-mechanical treatment of steel with microadditions of Ti and V and Ti, Nb and V by means of mathematical modelling of yield stress obtained from conducted plastometric hot compression tests. To describe the yield stress, rheological model proposed by C.M. Sellars was used. Based on this model, the course of experimental and theoretical stress-strain curves has been verified using a minimum of goal function, for the most accurate matching of analyzed curves of investigated steels. In the procedure for identification of yield stresses, determined basing on axisymmetrical hot-compression test, the method of inverse analysis. Obtained results allow to conclude that assumed rheological model along with coefficients, determined with the method of inverse analysis, describe satisfactorily the values of yield stress steels of studied steels.
PL
Celem pracy jest opracowanie modelu reologicznego stali wysokomanganowej z aluminium odkształcanej na gorąco. Wykonano badania plastometryczne stali X60MnAl30-9 w temperaturze od 900 do 1150°C z prędkością odkształcenia 0,1÷10 s-1. Przeprowadzono identyfikację parametrów modelu Tegart-Sellars opartego na funkcji zmiennych zewnętrznych, metodą analizy odwrotnej. Opracowany model umożliwił obliczenia parametrów siłowych, w warunkach wielostopniowego odkształcania. Określono mikrostrukturę badanej stali w warunkach ciągłego i wieloetapowego odkształcania.
EN
The aim of the paper is to prepare a rheological model of hot-formed high manganese steel with aluminium. Plastometric tests of steel X60MnAl30-9 were conducted in temperature from 900 to 1150°C with deformation speed of 0.1÷10 s-1. Parameters identification was conducted of Tegart-Sellars model, based on function of external variables with the use of reverse analysis method. Prepared model enabled calculations of force parameters in conditions of multistage deformation. The microstructure of tested steel was also determined in conditions of multistage deformation.
EN
The aim of this paper is to show a method to identify rheological parameters of constitutive models for powder injection moulding process. The constitutive rheological model used is generalized model mixing several rheological laws such as Carreau-Yasuda, Maron-Piercc and Arrhenius. Thus, the constitutive model takes accounts shear rate, powder volume loading, temperature and particle size. The material used for this study is Inconel 718, nickel-chromium-based superalloy is typically used in high-temperature and high-performance applications, particularly in the aeronautic industry. To elaborate the feedstock, powder was mix with a formulation composed of three different binder ingredients: polypropylene (PP), polyethylene glycol (PEG) and a stearic acid (SA). Then, a rheological characterization on the powder and feedstock was carried out. The rheological properties of the resulting binder formulations and feedstocks were characterized using a capillary rheometer. First all the binder granules were filled into rheometer barrel heated to 170,180 or 190°C. More than, the powder particle size distribution was measured by laser scattering particle analyser. Then, the data collected from the first characterization were used to identify parameters of the model. Then, this identification of parameters could be used to carry out numerical injection simulations. Also, sensitivity of parameters analysis was carrying out to determine influence of each of rheological law.
PL
Celem pracy jest przedstawienie metody identyfikacji parametrów Teologicznych modelu konstytutywnego dla procesu wtryskiwania proszku. Reologiczny model konstytutywny jest uogólniony model będący połączeniem wielu praw Teologicznych. takich jak Caneau-Yasuda, Maron-Pierce'a i Anheniusa. Zatem model konstytutywny bierze pod uwagę prędkość ścinania, objętość proszku, temperaturę i wielkość cząstek. Analizowanymi materiałami były Inconel 718 i nadstop na bazie niklu i chromu, stosowane w procesach wysokotemperaturowych i o wysokiej wydajności, szczególnie w przemyśle lotniczym. Materiał wsadowy wytworzono z proszku składającego się z trzech składników: polipropylenu (PP), glikolu polietylenowego (PEG) i kwasu stearynowego (SA). Następnie opracowano charakterystykę Teologiczną dla proszku i materiału wsadowego. Reologicznc własności spoiwa i materiału wsadowego zostały wyznaczone reometru kapilarnego. Na początku spoiwo umieszczono w reometrze, który podgrzano do temperatury 170, 180 lub 190°C. Następnie został zmierzony rozkład wielkości cząstek proszku z użyciem laserowego analizatora rozmiaru cząstek. W kolejnym kroku badań zebrane dane zostały wykorzystane do identyfikacji parametru modelu. Oszacowane parametry modelu mogą zostać zastosowane w symulacjach numerycznych proce su wtryskiwania. Ponadto w pracy przeprowadzono analizę wrażliwości, określając wpływ parametrów poszczególnych modeli na wartości wyjściowe z modeli.
EN
Purpose: The article concerns the possibility to optimize the parameters of forging process with the method of thermo-mechanical treatment of steel with microadditions of Ti and V and Ti, Nb and V by means of mathematical modelling of yield stress obtained from conducted plastometric hot compression tests. Design/methodology/approach: To describe the yield stress, rheological model proposed by C.M. Sellars was used. Based on this model, the course of experimental and theoretical stressstrain curves has been verified using a minimum of goal function, for the most accurate matching of analyzed curves of investigated steels. Numerical calculations with the method of finite element method (FEM) were performed taking into consideration test results of compression of specimens in Gleeble 3800 simulator, in a temperature range of 900-1100°C and at the strain rate of 1-50 s-1. Findings: Rheological model assumed in the study, proposed by C.M. Sellars, describing the yield stress of investigated steels with microadditions as a function of strain, strain rate and temperature, proved to be the proper and effective tool for appropriate adjustment of the course of experimental and theoretical a-s flow curves, determined in plastometric hot compression tests. The best matching accuracy of analyzed curves was determined in the work by minimum value of the goal function, which represented simultaneously the best performance of applied inverse solution of finite element method. It has been found that the best matching accuracy of analyzed a-s curves was obtained for constructional steel containing 0.28% C and microadditions of Nb, Ti and V. Practical implications: Optymalization of yield stress values on the new-developed microalloyed steels by the use of mathematical modelling. Originality/value: Obtained results allow to conclude that assumed rheological model along with coefficients, determined with the method of inverse analysis, describe satisfactorily the values of yield stress steels of studied steels.
EN
The paper presents results of the rheological properties of cement CEM I 42,5R at 15°C. Rheological properties of cement pastes were calculated from the resulting flow curves using various rheological models. The Bingham, Herchel–Bulkley and Casson models were used to estimate the stress strain relations. It was observed that the rheological properties of cement pastes varied with the change of the rheological models used for their calculation.
EN
The mechanical properties of SSB (Sheet Support Binder) forming fabrics depend on their structural solutions. A particular problem of the structures formed is their lower strength in the binder area. Analysed were binders for three types of multilayer fabrics with the same yarn composition but with different yarn densities and weaves. The test was performed on a Zwick dynamometer supported by TextXpert V.11.0 software. Based on the results obtained force-elongation relations were formed, the creep limits of the binder defined, and rheological models developed that can be used to simulate the behaviour of SSB forming fabrics in the binder area during the operation.
PL
Mechaniczne właściwości tkanin stosowanych w maszynach papierniczych zależą od ukształtowania ich strukturalnych właściwości. Szczególnym problemem strukturalnym jest niższa wytrzymałość w rejonie łączenia. W pracy analizowano trzy typy wielowarstwowych tkanin o tej samej kompozycji nitek ale z różnymi masami liniowymi przędzy i różnymi splotami. Testy prowadzono za pomocą dynamometrycznej maszyny Zwick a do opracowania wyników wykorzystano specjalny program komputerowy. Na podstawie otrzymanych wyników kształtowano odpowiednie wyniki siła-wydłużenie, oceniano limity pełzania i opracowano modele reologiczne, które mogą być stosowane do symulacji zachowania się tkanin podczas pracy.
15
Content available remote Modelowanie mechanicznego zachowania cieczy używanej w tłumikach drgań
PL
W pracy rozważa się możliwość zastosowania tzw. ułamkowych modeli reologicznych do opisu dynamicznego zachowania cieczy o bardzo dużej lepkości. Ciecz ta jest często stosowana w pasywnych tłumikach drgań. Bierze się pod uwagę ułamkowe modele reologiczne o trzech i czterech parametrach. Posłużono się rezultatami własnych badań w procedurze identyfikacji parametrów modeli. Dyskutuje się wpływ temperatury cieczy i wpływ amplitudy drgań na wartości parametrów modeli. Wykazano, że ułamkowy, trójparametrowy model Maxwella umożliwia wystarczająco dokładny opis dynamicznego zachowania rozpatrywanej cieczy.
EN
In the paper the possibility of using the fractional rheological models to description of dynamic behavior of fluid of high viscosity is discussed. The considered high viscosity fluid is often used in the passive dampers. The fractional rheological models with three and fourth parameters are taken into account. The experimental data taken from our own experiments are used in the identification procedure. The influence of temperature of fluid and the influence of amplitude of vibration on values of model parameters are also presented and discussed. It was found that the fractional Maxwell model with three parameters is able to sufficiently well describe the dynamic behavior of considered fluid.
EN
This paper presents the tests of properties of selected steel grades conducted at higher temperatures. The findings of these mechanical tests are presented herein in graphs and in a table. They allow us to mathematically describe a change in the stress values depending on the change in strain within the plastic range in the tested steel grades. The obtained results may be used for identification of the elasticity modulus and for developing a flow stress model for numerical simulations of the steel continuous casting process.
PL
W pracy przedstawiono badania właściwości wybranych gatunków stali w podwyższonych temperaturach. Wyniki przeprowadzonych badań wytrzymałościowych zostały przedstawione w pracy na wykresach i w tabeli. Pozwalają one na dokonanie matematycznego opisu wartości odkształcenia w zakresie plastycznym w zależności od zmiany wielkości stanu naprężenia w badanych gatunkach stali. Otrzymane wykresy mogą być użyte do identyfikacji modułu sprężystości i do opracowania modelu naprężenia uplastyczniającego wykorzystywanych w symulacjach numerycznych procesu ciągłego odlewania stali.
PL
Przepompowanie osadów ściekowych w ciągu technologicznym oczyszczalni wymaga znajomości parametrów technicznych, jak również dynamicznych w tym parametrów Teologicznych. Podstawowym celem przeprowadzonych badań było określenie własności reologicznych osadów ściekowych pochodzących z dolnośląskich oczyszczalni ścieków. Przeprowadzone badania reoiogiczne mogą stanowić podstawę do optymalizacji procesów technologicznych zachodzących w oczyszczalni ścieków, biorąc pod uwagę korelację uwodnienia osadu i parametrów Teologicznych.
EN
Pumping of sewage sludge during wastewater treatment technology requires knowledge of the technical parameters as well as dynamic parameters (rheological parameters). The primary objective of the study was to determine the rheological properties of sewage sludge from sewage treatment plants located in Lower Silesia. The rheological properties can provide a basis for optimization of technological processes in sewage treatment plants, taking into account the efect of rheological parameters and the hydration of the sediment.
EN
Distraction Osteogenesis (DO) is a surgical technique used to reconstruct bone defects. To improve the current treatment protocols, the knowledge of the mechanical properties of the bone regenerate is of major interest. The aim of this study, constituting the second part of our paper previously published in Acta of Bioengineering and Biomechanics, was to identify the elastic and viscous properties of bone callus. This is done in the case of a mandibular DO by analyzing the experimental measurements of the forces imposed on bone regenerate by a distraction device. The bone transport forces were evaluated thanks to strain gauges glued on the distraction device. A rheological model describing the callus constitutive behavior was developed and the material constants involved were identified. The time-dependent character of the bone regenerate mechanical behavior was confirmed. The viscous response of the mesenchymal tissue was described by two characteristic times. The first one describing the viscoelastic callus behavior was estimated to be 140 seconds and the second one representing the permanent bone callus lengthening was evaluated to be 5646 seconds. An average value of 0.35 MPa for the regenerate Young’s modulus was deduced. The elastic properties of mesenchymal tissue found are in agreement with the rare data available in the literature.
PL
Projektowanie przenośników taśmowych, szczególnie o zwiększonych parametrach eksploatacyjnych (tj. długościach i wydajnościach), wymaga między innymi znajomości własności reologicznych taśm, w tym zwłaszcza ich modułu sprężystości, który jest niezbędny do miarodajnej oceny dynamiki przenośnika i związanych z nią: przemieszczeń wózków napinających, prędkości rozchodzenia się fali naprężeń, obciążeń taśmy oraz silników w wielobębnowych układach napędowych [2, 3, 5, 7, 8, 9].
EN
The paper deals with the original test stand, its research capabilities and results of laboratory investigations of selected rheological properties of conveyor belts. On this basis, with the help of a new method, the parameters of the standard model of a belt were determined. This rheological model was used in simulation tests of real conveyor work. Results of industrial tests, confirmed the correctness of the selection of class and parameters of adopted rheological model and its usefulness in simulation studies the dynamics of belt conveyors.
PL
Na przykładzie stali CP opisano proces budowy kompleksowego modelu matematycznego obejmującego reologię odkształcanego materiału oraz zmiany zachodzące w strukturze austenitu w procesach obróbki plastycznej. Opracowany model matematyczny uwzględnia zależność kinetyki zmian strukturalnych od wielkości początkowego ziarna austenitu, wartości odkształcenia zastępczego i prędkości odkształcenia oraz od temperatury i czasu. Dzięki temu możliwe jest jego implementowanie do programów numerycznych symulujących płynięcie plastyczne materiału i transport ciepła wykorzystujących metodę elementów skończonych. Model matematyczny rozwoju struktury opracowano w oparciu o analizę wyników badań przeprowadzonych z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800. Modele opracowane w badaniach implementowano w komputerowym systemie wspomagającym projektowanie i realizację półprzemysłowego walcowania na gorąco, zaś wyniki przeprowadzonych symulacji z wykorzystaniem tego systemu przedstawione zostaną w prezentacji Pietrzyka i Raucha [1]. W artykule przedstawiono również możliwości symulacji fizycznej procesu walcowania na gorąco blach z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800. Metoda ta pozwala bardzo efektywnie wyznaczyć parametry procesu walcowania dla uzyskania pożądanej struktury blach.
EN
The paper presents development of rheological and microstructural model for evolution of austenite in a multi - phase or Complex Phase (CP) steel subject to thermo-mechanical processing. The model accounts for the effect of prior austenite grain size, effective strain and strain rate, and also temperature and time on the kinetics of microstructural changes and phase transformations. This feature allows its implementation in the numerical models based on FEM for simulation of plastic flow and heat transfer. The microstructure evolution model was developed based upon plastometric tests conducted with Gleeble 3800 simulator. The developed models were implemented into hybrid expert system prepared by Pietrzyk and Rauch to be used for designing hot rolling technology for semi-industrial simulation [1]. The capability of physical simulation using simulator Gleeble 3800 to develop or optimize the parameters of the rolling was also demonstrated in the paper. The method allows the effective determination of the thermo-mechanical processing parameters to achieve the desired microstructure.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.