Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asymetria napięć
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
PL
Duża koncentracja jednofazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na obwodzie sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia często prowadzi do powstawania wzrostów oraz asymetrii napięć, co skutkuje ograniczeniami w produkcji energii elektrycznej (związanej z odstawianiem się falowników) oraz nieprawidłową pracą innych urządzeń zasilanych z takiego obwodu. W artykule omówiono zasadę działania szeregowego transformatora dodawczego z niezależną regulacją napięcia w poszczególnych fazach oraz przedstawiono wyniki symulacji i pomiarów skuteczności ograniczania wzrostów i asymetrii napięć przez to urządzenie, w pewnej sieci niskiego napięć zlokalizowanej na terenie klastra Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica, w której udział prosumentów stanowi 45%.
EN
High concentration of single-phase photovoltaic installations on a low-voltage distribution feeder, significantly contributes to voltage swells and unbalance. This situation often leads to limiting of energy generation from microinstallations (due to automatic inverter shutdown) and failures of other consumer electrical equipment. The paper discusses the principle of operation of a series automatic voltage regulator with independent voltage regulation in each phase and presents results of simulations and measurements of voltage swells and unbalance mitigation effectiveness using that device in a certain low-voltage network located within the energy cluster Virtual Green Ochotnica Power Plant in Poland, with the share of prosumers of 45%.
3
Content available remote Investigation of power saving modes in 10/0.4 kV distribution networks
EN
Operation modes of 0.4/0.23 kV power supply systems are modelled using Monte Carlo method by means of Electronics Workbench software and statistical processing of simulation results and testing of the Pearson distribution law hypothesis using Mathcad are carried out. An analysis of existing power supply systems has been conducted and an alternative, economically feasible version of a power supply system is proposed, where consumers are supplied from low power transformers mounted on supports.
PL
Streszczenie. Tryby pracy systemów zasilania 0,4/0,23 kV są modelowane stosując metodę Monte Carlo za pomocą programu Electronics Workbench, i przeprowadzane jest statystyczne przetwarzanie wyników symulacji i testowanie hipotezy prawa dystrybucji Pearsona za pomocą programu Mathcad. Przeprowadzono analizę istniejących systemów zasilania i zaproponowano alternatywną, ekonomiczną wersję systemu energetycznego, w którym odbiorcy są zasilani z transformatorów małej mocy zamontowanych na wspornikach.
PL
W artykule przedstawiono wpływ jednofazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW na wybrane parametry jakości energii elektrycznej zmierzone w pewnej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, w której udział prosumentów stanowi 48%, zlokalizowanej na terenie klastra Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica.
EN
The article presents the impact of 2 kW single-phase photovoltaic installations on selected power quality parameters measured in a certain distribution low-voltage electricity network with the share of prosumers of 48%, located within the energy cluster Virtual Green Ochotnica Power Plant in Poland.
PL
Artykuł dotyczy regulacji napięcia w sieci SN za pomocą statycznych przełączników zaczepów. W artykule rozważano problematykę kompensacji prądowej w regulatorze przełączników zaczepów transformatora WN/SN. Kompensacja prądowa obecnie jest często wyłączana. Jest to spowodowane tym, że kompensacja dotyczy wirtualnej pojedynczej linii SN. W artykule przedstawiono wyniki symulacji na modelu fizycznym dla prostej sieci SN zasilanej ze stacji WN/SN przy występowaniu asymetrii napięć i obciążeń dla trzech przypadków: wyłączona kompensacja prądowa, klasyczna kompensacja oraz proponowana jej nowa formuła. Proponowany algorytm zaimplementowano na mikrokontrolerze STM32. W celu uwzględnienia asymetrii wykorzystano pomiary w trzech fazach, co wymaga modyfikację układu pomiarowego.
EN
The article concerns voltage regulation in MV network by means of static tap changers. The article considers the problem of current compensation in the HV / MV transformer tap changer controller. Current compensation is often turned off. This is due to the fact that the compensation applies to a virtual single SN line. The article presents simulation results on a physical model for a simple MV network fed from a WN / SN station with the occurrence of voltage and load asymmetry for three cases: switched off current compensation, classical compensation and the proposed new formula. The proposed algorithm has been implemented on the STM32 microcontroller. In order to take into account the asymmetry, measurements in three phases were used, which requires modification of the measurement system.
PL
W artykule przedstawiono model i wyniki dwukryterialnej optymalizacji kolejności faz dla wybranych układów ciągów liniowych NN w KSP, w kontekście minimalizacji wartości współczynników asymetrii napięć i prądów. Scharakteryzowano szczegółowo funkcję celu, zmienne decyzyjne, parametry zadania oraz zmienne stanu. Rozważono kryteria takie jak: nakład inwestycyjny konieczny do wykonania przeplotu symetryzacji linii (przeplotu) i współczynniki asymetrii napięć. Do rozwiązania przedstawionego wyżej modelu optymalizacyjnego wykorzystano algorytm ewolucyjny. W celu priorytetyzacji rozważanych kryteriów, zastosowano podejście quasileksykograficzne. Przedstawiono szczegółową analizę otrzymanych wyników wraz z analizą wpływu niepewności danych wejściowych na otrzymane wyniki.
EN
In transmission power networks, voltage and current unbalance results from different self and mutual impedances of phase conductors, i.e. a distribution of phase conductors along line tower geometry. The paper presents model and results of two-objective phasing optimisation for selected extra high voltage power lines in Polish power system. According to the standard of Polish power system operation, the voltage unbalance factor cannot exceed 1% for transmission power lines. Minimizing the voltage and current unbalance is considered in the stated optimisation problem. Different groups of functions and variables have been described, such as objective function, decision variables and constraints. Two criteria have been considered: cost of line transposing and voltage unbalance ratio defined as the ratio of the negative sequence component to the positive sequence component. In order to solve the stated optimisation problem, an evolutionary algorithm has been applied. In order to prioritize the considered objectives, a quasi-lexicographic approach has been used. The obtained optimisation results have been widely discussed including an impact of uncertain input data to obtained optimisation results.
PL
W artykule przedstawiono wpływ 1-fazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej, w pewnej sieci niskiego napięcia, z udziałem mikroinstalacji wynoszącym 48%, zlokalizowanej na terenie klastra Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica.
EN
The article presents the impact of 2,08 kW single-phase PV microinstallations on selected power quality parameters, such as voltage swells, current and voltage unbalance and voltage fluctuations expressed as Pst indicator, in a certain low-voltage electricity network with the share of prosumers of 48 %, located within the cluster Virtual Green Ochotnica Power Plant in Poland. The article also presents power generation profiles for power station MV/LV and prosumers and explains the reasons of voltage swells and unbalance.
EN
The assessment of voltage disturbing emission sources still lacks adequate models for customer side incorporating mixed loads and distributed power generation. The paper proposes a solution for this challenging task. It includes the determination of topology and parameters of equivalent circuits representing customers’ installations with local power sources in three- and four-wire networks. The equivalent circuits are developed on the basis of two-staged transformation, meet requirements of IEC 61000-4-30 and can be used for the on-line assessment of the emission sources of linear voltage disturbances.
PL
W artykule zaproponowano rozwiązanie problemu konkurujących zadań w sieci zawierającej różne obciążenia I rozproszone generatiry. Określono topologię I parametry obwodów zastępczych reprezentujących instalacje klientów w sieci trzy- I czteroprzewodowej. Schematy zastępcze okręslono na bazie dwustopniowej transformacji z uwzględnieniem normy IEC 61000-4-30. Pozwoliło to na okręślanie on-line źródeł emisji zakłóceń.
9
Content available remote Mitigation of voltage unbalance by DSTATCOM in a three phase four wire system
EN
This paper presents a Distribution Static Compensator (DSTATCOM) that uses a traditional Synchronous Reference Frame (SRF) to make source current in phase and sinusoidal shape w.r.t source voltage, so that unity power factor is achieved at source side. In addition to this, a new concept of single phase synchronous d-q reference frame theory is used for generation of reference signals in a three phase distribution system for compensation of voltage unbalances at the load side. Further, this paper uses a traditional hysteresis controller for generation of switching signals for the Voltage Source Converter (VSC). Moreover, switching of DSTATCOM between Current Controlled Mode (CCM) and Voltage Controlled Mode (VCM) is carried out so that only single DSTATCOM serves the problem for current and voltage related Power Quality problems. Simulations are carried out in MATLAB/Simulink environment to validate the proposed scheme and results indicate that the unity power factor is achieved during CCM mode and voltages in all the three phases at PCC are maintained at 1 p.u. during VCM mode.
EN
The article presents a model and results of multi-criteria phase sequence optimization for selected LV line strings in the Polish National Power System, in the context of minimizing the voltage and current asymmetry coefficients. The objective function, decision variables, task parameters, and state variables are characterized in detail. Criteria such as the capital expenditure necessary for line symmetrisation interlacing and voltage asymmetry coefficients were considered. The evolutionary algorithm was used to solve the optimization model presented above. To prioritize the criteria under consideration, the multi-criteria quasi-lexicographic approach was applied. The results are analysed in detail, as well as the input data uncertainty impact on the results.
PL
W artykule przedstawiono model i wyniki wielokryterialnej optymalizacji kolejności faz dla wybranych układów ciągów liniowych NN w KSP, w kontekście minimalizacji wartości współczynników asymetrii napięć i prądów. Scharakteryzowano szczegółowo funkcję celu, zmienne decyzyjne, parametry zadania oraz zmienne stanu. Rozważono kryteria, takie jak: nakład inwestycyjny konieczny do wykonania przeplotu symetryzacji linii (przeplotu) i współczynniki asymetrii napięć. Do rozwiązania przedstawio- nego wyżej modelu optymalizacyjnego wykorzystano algorytm ewolucyjny. W celu priorytetyzacji rozważanych kryteriów zastoso- wano wielokryterialne podejście quasi-leksykograficzne. Przedstawiono szczegółową analizę otrzymanych wyników wraz z analizą wpływu niepewności danych wejściowych na otrzymane wyniki.
PL
W pracy przedstawiono powstawanie asymetrii napięciowej baterii kondensatorów wysokoczęstotliwościowych stosowanych przy grzaniu indukcyjnym. Na podstawie symulacji i pomiarów napięć na kondensatorach rzeczywistych banków kondensatorów wykazano, że dla takich systemów jednorodne napięcia na wszystkich elementach uzyskiwane są tylko dla konkretnych rozwiązań projektowych. Po zamodelowaniu baterii, na podstawie obliczeń symulacyjnych pokazano do czego taki stan prowadzi.
EN
The work presents the formation of voltage asymmetry of high frequency capacitor banks used in induction heating. Based on simulations and measurements voltages on real capacitors of capacitor's banks, it has been shown that for such systems, uniform voltages on all components are obtained only for specific design solutions. After the modeling of the battery, based on the simulation calculations, this is what the state shows.
PL
W artykule przedstawiono stacjonarny układ MPZ (Miernik Parametrów Ziemnozwarciowych) do identyfikacji parametrów doziemnych linii w skompensowanych sieciach średniego napięcia. Pomiary w układach MPZ związane są z wprowadzaniem dodatkowej asymetrii napięciowej w punkcie neutralnym podczas normalnej pracy sieci. Źródła takiego dodatkowego napięcia może być wprowadzane do punktu neutralnego sieci w sposób równoległy do dławika kompensującego lub szeregowo z dławikiem. W referacie zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i dokonano oceny skuteczności pomiarowej obu układów wprowadzania do sieci dodatkowych źródeł napięciowych. W badaniach wykorzystano powszechnie znane oprogramowanie PSCAD.
EN
Measurement of fault parameters in MV network is often difficult, because of low level of voltage and current zero sequence components during earth fault. Results of analysis carried by a MV network model implemented in EMTP application, related to new solution, which inducts additional generated signal forcing in neutral point, in this paper are presented.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku opierające się na analizie danych pomiarowych wybranych parametrów pracy instalacji elektrycznej i jakości energii w budynku biurowym. Pomiary dotyczą rejestrowanych w 15-minutowych interwałach wartości m.in. mocy, prądów oraz napięć przez pełny okres doby wybranego dnia roboczego oraz wybranego dnia wolnego. Do najistotniejszych obserwacji należy zaliczyć: wysoki i niemal stabilny pobór energii biernej o charakterze pojemnościowym; wysokie obciążenie prądowe przewodu neutralnego, przewyższające obciążenie przewodów fazowych oraz zmienność względnej zawartości wyższych harmonicznych prądu, mierzonej współczynnikiem THD. Zarejestrowane parametry samego napięcia zasilającego nie budzą zastrzeżeń.
EN
In the paper the case study of selected aspects of power quality and electrical installation in an office building was presented. The analysis were carried on measurement data of eg. power, current and voltages rejected in 15-minutes intervals for during one full working day and one holiday. The most important observations are: high and almost stable capacitive reactive power load, high current in neutral wire – higher than in phase wires and changes of THD of current. The registered parameters of supply voltage were correct.
PL
W artykule przedstawiono analizę dotyczącą wpływu obciążenia promieniowej sieci elektroenergetycznej SN, na wskaźniki asymetrii napięć na szynach stacji WN/SN oraz u odbiorców końcowych. Przedstawiono podstawowe zależności charakteryzujące asymetrię napięciową w układach elektroenergetycznych. Stosując model przykładowego fragmentu sieci SN z punktem neutralnym uziemionym przez dławik, przeprowadzono obliczenia napięć i jego składowych symetrycznych w programie inżynierskim DigSilent PowerFactory. Zaprezentowano i omówiono rezultaty dla dwóch rodzajów kablowych linii elektroenergetycznych.
EN
In this paper we analyzed the influence of a power loading in radial medium-voltage electrical grid on the voltage asymmetry indicators measured on a busbar of high-voltage to medium-voltage main station and on a load terminal. We introduced the basic equations which characterized a voltage asymmetry in a distribution and transmission grids. By the usage of an exemplary model of a medium-voltage grid with neutral point grounded by a Petersen coil, we made the calculations of voltages and symmetrical components in a program DigSilent PowerFactory. The results were discussed for a two different types of the cable power lines.
PL
W analizie zjawisk ziemnozwarciowych często pomija się impedancje wzdłużne poszczególnych jej elementów i uwzględnia się wyłącznie pojemności i konduktywności poszczególnych faz względem ziemi. Takie postępowanie jest szczególnie uzasadnione dla sieci skompensowanych i zwarć, którym towarzyszy znaczna rezystancja w miejscu zakłócenia (tzw. zwarcia wysokooporowe). Ważne jest jednak uwzględnianie w takich przypadkach możliwości wystąpienia różnicy napięć pomiędzy punktem neutralnym sieci a ziemią. Napięcie to jest skutkiem występowania naturalnej asymetrii admitancji doziemnych sieci lub asymetrii w napięciach zasilających. Poziom takiej asymetrii napięciowej ma znaczący wpływa na skuteczność działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz ogranicza możliwości dokładnego strojenia dławików w procesie kompensacji ziemnozwarciowej. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu różnych zjawisk na poziom asymetrii napięć doziemnych sieci. Badania prowadzono na modelu sieci SN wykonanym w środowisku PSCAD i uwzględniano w nich oddziaływania doziemnej asymetrii pojemnościowej i konduktancyjnej sieci oraz stopień nierównomiernego obciążania poszczególnych linii.
EN
Resonant earthed neutral system MV networks are prone to occurrence of differences in potential between the neutral point and the ground. It is caused by persistent asymmetry either in phase admittance, or in power voltage. The magnitude of such differences in voltage has implications on flawless operation of the earth fault protection systems, and further hinders accurate tuning of Petersen coils. In this paper we discuss how those different phenomena affect the magnitude of neutral point voltage. Following analytical description of the problem, we focus on the results of simulations on a model network carried out with PSCAD software. Our investigations take into account the relations between asymmetries in phase capacitance and conductance of the network, as well as asymmetric load of the powered lines.
EN
The topology and the resulting properties of power-electronic converters influence mitigation concepts for undesirable power oscillations in the connected assets. Power theory in general provides an answer for the optimal way to operate under aspects of efficient energy transmission. However, practical aspects and design considerations (including size and cost) as well as grid-code specifications also influence the chosen technical solution. With this background, control objectives have to be related to the technical options available and the demands given by e.g. grid codes. One aspect frequently discussed is the mitigation of power fluctuations with double line frequency resulting from unsymmetrical ACgrid voltages. In case of conventional voltage- and current-source-based converters, where the converter itself does not contain any energy storage, these power fluctuations affect the DCside. This paper concentrates on the special case of modular multilevel converters (MMC) where the converter itself contains relevant energy-storage devices. For this application, a control structure is described which incorporates the optimal coupling between ACside and DCside also under unsymmetrical AC-grid voltages and smoothly transits from symmetrical to unsymmetrical conditions.
PL
Topologia i wynikające z niej właściwości przekształtników energoelektronicznych oddziałują na koncepcje ograniczania niepożądanych oscylacji w sieciach rozdzielczych. Teoria mocy dostarcza ogólnie odpowiedzi odnośnie pracy systemu, z punktu widzenia skutecznej transmisji energii. Aspekty praktyczne oraz warunki projektowe (wliczając w to rozmiary i koszt) jak również standardy sieciowe, mają także wpływ na rozwiązania techniczne. Mając powyższe na uwadze, cele sterowania muszą być związane z dostępnymi możliwościami technicznymi i wymaganiami standardów sieciowych. Jednym, często dyskutowanym problemem jest ograniczanie zmienności mocy z podwójną częstotliwością sieci, spowodowanej asymetrią napięcia. W przypadku przekształtników konwencjonalnych ze źródłem napięciowym lub źródłem prądowym, nie mających żadnych źródeł energii, ta zmienność mocy oddziałuje na stronę prądu stałego przekształtnika. Artykuł skupia się na szczególnych przypadkach modularnych wielopoziomowych przekształtników (MMC) mających odpowiednie zasobniki energii. W artykule przedstawiona jest struktura sterowania takich przekształtników, która zawiera optymalne sprzężenie między stroną prądu zmiennego i stroną prądu stałego przekształtnika, działająca również w warunkach asymetrii napięć w sieci prądu zmiennego i łatwo przechodząca z warunków zasilania symetrycznego do asymetrycznego.
EN
One of the main reasons of the significant economic losses of consumers and suppliers of electrical energy is the use of low-quality electricity. In the event of such situation, the solution of financial compensation issue of damages to the injured party is based on determination of factual contributions of entities connected to power network to the deterioration of power quality at the point of common coupling. So far, there are many methods of determination of the factual contributions to the reduction of power quality that are different both in methodology and in technical features of their implementation. The results of analysis of the present methods and their classification are given and the application field of each of them is identified in the article.
PL
Jedną z głównych przyczyn znacznych strat gospodarczych u odbiorców i dostawców energii elektrycznej jest użytkowanie energii elektrycznej o obniżonej jakości. W takiej sytuacji rozwiązaniem powinna być finansowa rekompensata strat dla pokrzywdzonej strony oparta na określeniu udziału podmiotów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej w pogorszenia jakości energii elektrycznej w punkcie wspólnego przyłączenia. Istnieje wiele metod określania negatywnego wpływu odbiorców na jakość energii elektrycznej, różniących się zarówno metodologii jak i technicznymi sposobami ich realizacji. W artykule dokonano analizy obecnych metod, podano ich klasyfikację oraz określono zakresy ich stosowania.
18
Content available remote Asymetria napięć i prądów w elektroenergetycznych układach przesyłowych
PL
W artykule zostały omówione zagadnienia dotyczące zjawiska asymetrii prądów i napięć w elektroenergetycznych układach przesyłowych. Przedstawiono źródła i przyczyny występowania asymetrii, omówiono jej wpływ na urządzenia pracujące w systemie elektroenergetycznym. W artykule uwagę skupiono na elektroenergetycznych liniach przesyłowych wysokiego i najwyższych napięć. Omówiono możliwe sposoby i skutki wykonywania przeplotów linii napowietrznych WN i NN. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone wynikami badań symulacyjnych dla wybranych wariantów układów testowych.
EN
This paper presents an issues of voltage and current asymmetry in transmission systems. The analysis has been focused on HV and EHV transmission lines. The article shows sources and causes of the asymmetry and presents the effect of asymmetry on devices which are working in power system. In the article were discussed possible ways of transmission line transposition. Theoretical considerations were supplemented by simulation results in case simple test systems.
EN
Connection of one phase micro-generator to the low voltage network increases voltage asymmetry. The voltage asymmetry is defined as the quotient of negative and positive voltage components. The mathematical background of exact and rough computation of the asymmetry quotient is presented in the paper. Considerations are illustrated by simple examples.
PL
Przyłączanie do sieci niskiego napięcia 1-fazowych mikrogeneratorów powoduje wzrost asymetrii napięcia, definiowanej jako stosunek wartości skutecznej składowej symetrycznej przeciwnej napięcia do składowej symetrycznej zgodnej. W artykule autorzy przedstawili model matematyczny, pozwalający wyznaczać współczynnik asymetrii napięć w sposób dokładny oraz przybliżony. Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym.
PL
Przyłączanie do sieci niskiego napięcia 1- fazowych mikrogeneratorów powoduje wzrost asymetrii napięcia definiowanej jako stosunek wartości skutecznej składowej symetrycznej przeciwnej napięcia do składowej symetrycznej zgodnej. W pracy przedstawiono model matematyczny pozwalający wyznaczać współczynnik asymetrii napięć w oparciu o analityczne rozwiązanie równań węzłowych rozpływu mocy.
EN
Connection of one phase microgenerator to the low voltage network makes the increase of voltage asymmetry. The voltage asymmetry is defined as the quotient of negative and positive voltage components. The mathematical background of exact calculation of the asymmetry quotient are presented in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.