Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  assembly line balancing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: An assembly line is a technique used in mass production industries, especially in the automotive industry; it consists of many workstations organized along a conveyor belt system or other material handling equipment. The assembly line balancing problem (ALBP) involves assigning assembly tasks to workstations on the line while meeting optimization goals. It is considered a critical issue in operations management because it directly affects the productivity of the entire manufacturing system. Methods: Based on the mathematical model previously developed by (Esmaeilbeigi, Naderi, and Charkhgard 2015) for the E-type SALBP problem, we proposed a new model adaptable to the automotive sector. The proposed model uses new feasibility rules and optimizes constraints in order to propose better balancing results and efficiency. Results: A computational experiment is presented in this article, using the newly developed model to balance an assembly line in an automotive manufacturing plant consisting of 5 workstations. Conclusions: The experimental results show that the proposed model improved the line efficiency by 15%, which proves that the proposed method has good robustness.
EN
This study primarily includes theoretical information on the performance and lost productive time of a firm. Furthermore t-shirt sewing operations of a garment firm were analysed and time measurement for each operation was carried out by the time keeping method. By considering the measurements obtained, different performance estimations, the firm’s lost productive time rates, and the standard time was calculated within 5 different scenarios. According to each sewing standard time obtained, the assembly line balancing practice was carried out using the Hoffman method. Later on results of the assembly line balancing were compared, and the importance of employee performance assessment and its lost productive time rates for firms were discussed. The aim of the study was to emphasize the value of impeccable determination of the employee performance assessment and lost productive time rates. Consequently garment firms will be more cautious in calculating the standard time and will be able to reach their production target within the accurate measurement they obtain.
PL
W artykule przedstawiono przede wszystkim teoretyczne informacje o ocenie wydajności pracowników i utracie czasu produkcyjnego w przemyśle odzieżowym. Przeprowadzono analizę szycia koszulek dokonując pomiaru czasu dla każdej operacji. Na podstawie analizy otrzymanych wyników określono 5 różnych scenariuszy. Zrównoważenia linii produkcyjnej dokonano przy użyciu metody Hoffmana. Następnie porównano wyniki i omówiono znaczenie oceny wydajności pracowników i utraty czasu produkcyjnego. Zaprezentowana analiza może posłużyć firmom odzieżowym w skutecznym zaplanowaniu czasu produkcji i przyczynić się do terminowej realizacji zamówień, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów spowodowanych opóźnieniem.
EN
In this study, general information on assembly line and simulation and researches on assembly line balancing are theoretically analysed. Afterward time studies with respect to blouse production, which will be analysed in assembly line balancing, are conducted and information, which is necessary for assembly line balancing, is obtained. In parallel with the data obtained, the assembly line is firstly balanced by the Hoffman method, which is one of the heuristic methods. Then the assembly line is balanced again using the Arena Simulation program and results which belong to two different assembly line balancing resolutions are given. The aim of the study is to create an assembly line which has highest line efficiency by using an optimum number of machines and operators as well as highlight the applicability of the Hoffman method to ready-to-wear assembly lines.
PL
W pracy analizowano teoretycznie ogólne informacje dotyczące linii produkcyjnych ich symulacji i równoważenia, a następnie przystąpiono do analizy konkretnego przypadku linii produkcyjnej bluzki. Równocześnie wykorzystując uzyskane dane linia produkcyjna została w pierwszej kolejności zrównoważona metodą Hoffmana będącą jedną z metod heurystycznych. Następnie linia produkcyjna została zrównoważona powtórnie stosując program symulacyjny Arena i wyniki które należą do dwóch rożnych linii produkcyjnych. Celem badania było stworzenie linii produkcyjnej, która posiadałaby najwyższą efektywność przy stosowaniu optymalnej liczby maszyn i operacji, jak również podkreślenie stosowania metody Hoffmana dla linii produkcyjnych produkujących odzież.
EN
In this article, general information related to efficiency, assembly lines and simulation are primarily reviewed. previous studies on assembly line balancing are theoretically analysed. Thereafter two different assembly lines are designed to produce jean trousers. In one assembly line - manual machines and in another automats are used for seven selected operations. These assembly lines are modelled by the Promodel Simulation Program and the assembly line balancing problem is applied. The aim of the study is to establish which assembly lines have the highest line performance and to research the effects of using automat in assembly lines on production volume and efficiency. The simulation method formerly informs investors about the consequences of their investment in the decision making process for technology investments. The study concludes that automat usage on an assembly line increases the production volume and affects the fficiency of assembly line positively.
PL
W artykule podano ogólne informacje dotyczące wydajności linii produkcyjnych i ich symulacji. Teoretycznie analizowano dotychczasowe studia w równoważeniu linii produkcyjnych. Następnie zaprojektowano dwie różne linie produkcyjne dla wytwarzania spodni dżinsowych. W jednej z linii produkcyjnych zastosowano ręcznie sterowane maszyny, a w drugiej automaty dla siedmiu wybranych operacji. Wykonano modele obydwu linii produkcyjnych przy zastosowaniu programu Promodel Simulation Program, po czym badano problem równoważenia obydwu linii. Celem badań było określenie, która z linii produkcyjnych ma najwyższą zdolność wytwarzania i stwierdzenie czy zastosowanie automatów linii produkcyjnej ma wpływ na ilość realizowanej produkcji i efektywność. Metoda symulacji może informować inwestorów o konsekwencji ich decyzji inwestycyjnych. Przeprowadzone badania skłaniają do wniosku, że zastosowanie automatu w rozpatrywanej linii produkcyjnej zwiększa wielkość produkcji i wpływa pozytywnie na wydajność linii produkcyjnej.
EN
The problem of assembly line balancing is extremely important for apparel companies. It indicates the necessity of a well-balanced assembly line since the process of the production of clothes is complicated and it consists of many processes. A well-balanced assembly line enables to produce a product in an optimum time, as a result of which it allows to use fewer machines as well as less material and labour during this production. In this article, studies performed on assembly line balancing were theoretically analysed, and then a time study of T-shirt production with respect to assembly line balancing was performed and data needed for assembly line balancing acquired. In parallel to these data obtained, firstly assembly line balancing was applied using 5 different heuristic methods, and then the assembly line was balanced using the classical method. The results of the solutions for the assembly line are compared. The aim of this study was to establish the assembly lines which have the highest line efficiency and to research the applicability of the methods examined in readyto-wear assembly lines.
PL
Problem równoważenia linii produkcyjnych jest niezwykle ważny dla odzieżowych zakładów produkcyjnych. Istnieje potrzeba balansowania linii produkcyjnej ponieważ produkcja odzieży jest bardzo skomplikowana i składa się z wielu procesów. Dobrze zrównoważona linia produkcyjna pozwala zrealizować produkt w optymalnym czasie przy zastosowaniu mniejszej ilości maszyn, mniejszej ilości materiałów oraz mniejszego nakładu pracy podczas produkcji. W artykule przeanalizowano proces teoretycznie, a następnie przeprowadzono analizę produkcji podkoszulek. Celem badania było ustawienie linii produkcyjnej o najwyższej wydajności i zbadanie możliwości zastosowania przedstawionej metody do produkcji gotowej odzieży.
6
Content available remote Metody doboru i oceny sekwencji modeli w produkcji wielowersyjnej
PL
Prezentowany artykuł skupia się na zagadnieniu balansowania oraz sekwencjonowania linii montażowej w przypadku produkcji wielowersyjnej. W odróżnieniu od problemu dla linii jednowersyjnej, w omawianym zagadnieniu przyjmuje się dwa etapy rozwiązania problemu. W pierwszym etapie przeprowadza się balans modelu uśrednionego według metod znanych dla linii pojedynczej wersji produktu. Drugi etap skupia się na problemie szeregowania w ramach uzyskanego balansu różnych wersji wyrobu finalnego w celu minimalizacji czasu jałowego oraz czasu przeciążeń stanowisk roboczych. W artykule przedstawiono heurystyczne metody sekwencjonowania oraz miary oceny otrzymanych wyników.
EN
Presented article focuses on balancing and sequencing assembly line in mixed production of goods. For solving this problem the mixedmodel of product into single model is transformed, the line is balanced and next variants of products are sequenced. On this stage of optimization known methods of simple assembly line balancing problem are used. For sequencing of operations dedicated heuristics are created. The two-stage heuristic approach to the problem of mixed-model assembly line balancing allows to minimize the idle and overload time. In this paper different heuristics and methods of final result estimation are presented.
EN
This paper presents a heuristic procedure for assigning assembly tasks to workstations where both productivity and ergonomics issues are considered concurrently. The procedure uses Kilbridge and Wester’s algorithm to obtain an initial task–workstation assignment solution which minimizes the balance delay of an assembly line. A task reassignment algorithm was applied to improve the initial solution by exchanging assembly tasks, which smooth postural load among workers, between workstations. A composite index of variation was used to measure the effectiveness of the task–workstation assignment solution. On the basis of clothes assembling, it was found that the task–workstation assignment solution with a minimum composite index of variation can be obtained with relatively equal weights in balance delay and postural load.
PL
Referat porusza zagadnienia związane z organizacją produkcji rytmicznej w warunkach przemysłowego wytwarzania odzieży. Proces produkcji realizowany w szwalniach zaliczany jest do dyskretnych procesów przemysłowych (DPP), dodatkowo takich, gdzie ustawienie stanowisk ma charakter przedmiotowy - obrabiany obiekt determinuje organizację procesu. Modyfikacje organizacji, wymuszane różnorodnością produkowanych modeli, są częste (niekiedy kilka razy w czasie jednej zmiany roboczej). Duży udział prac o charakterze ręczno - maszynowym, zmienność realizowanych modeli, złożoność procesu, różne kwalifikacje realizatorów, występujące w czasie realizacji ograniczenia strefowe i kolejnościowe oraz złożoność obliczeniowa (matematycznie balansowanie linii produkcyjnych w szwalni zaliczane jest do problemów NP.-zupełnych) czynią te zagadnienia niezwykle interesującymi. W pracy przestawione zostaną problemy balansowania linii produkcyjnych w odzieżownictwie i algorytm rozdziału zadań.
EN
In the paper, the issues connected with the synchronized production organizing for the needs of clothing manufacturing in industrial conditions are discussed. The production process carried out in sewing rooms is considered as the discreet industrial processes, and, additionally, as the ones of the objective stand arranging - organization of the process is determined by the manufactured object. A great share of the hand-machine work, the changeability of manufactured models, complexity of the process, different qualifications of workers, the zone and order limitations appearing during the process realization and the calculating complexity make these problems extremely interesting. In the paper, the problems of assembly lines balancing in clothing technology and the algorithm of sewing task allotment are presented.
9
Content available remote Rationalization of vertical milling centre final assembly process
EN
This paper presents the issue of rationalization of the vertical milling centre final assembly process. The task of selecting the most favorable technological assembly organizational structure from the point of view of productivity using the modern tools for modeling a simulation of production processes has been presented. The final part of the paper presents the results and conclusions from conducted analyses.
PL
W artykule przedstawiono zadanie racjonalizacji montażu końcowego pionowego centrum obróbkowego. Omówiono zadanie wyboru najkorzystniejszej struktury organizacyjnej montażu z punktu widzenia wydajności procesu z wykorzystaniem współczesnych narzędzi do modelowania i symulacji procesów produkcyjnych. W końcowej części przedstawiono wyniki oraz wnioski z analiz.
10
Content available remote Balancing of vertical milling centre final assembly line
EN
The paper presents a task involved in final assembly line balancing on an example of vertical milling centre. The hitherto structure of a machine tool assembly process is presented, together with a developed precedence constraint graph as well as algorithms making it possible to optimize utilization rate of assembly stations and their number. The final part of the paper presents the results and conclusions from conducted analyses.
PL
W artykule przedstawiono zadanie wyrównoważenia linii montażu głównego centrum obróbkowego. Opracowano graf ograniczeń kolcjnościowych oraz zastosowano algorytm pozwalający optymalizować liczbę i obciążenie stanowisk montażowych- W końcowej części przedstawiono wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych analiz.
11
Content available remote Research in engine assembling time
EN
This paper presents results of research in duration of final assembling of a engine using the methods of timekeeping and working day photos. The hitherto structure of a car engine assembly process is presented, together with a developed precedence constraint graph as well as algorithms making it possible to optimize utilization rate of assembly stations and their number. The final part of the paper presents the results and conclusions from conducted analyses.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań metodami chrońometrażową i fotografii dnia roboczego czasu montażu końcowego silnika. Omówiono dotychczasową strukturę montażu, opracowano graf ograniczeń kolejnościowych oraz zastosowano algorytmy pozwalające optymalizować obciążenie stanowisk montażowych, w tym ich liczbę. W końcowej części przedstawiono wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych analiz.
12
Content available remote Analysis of balancing a personal car assembly line
EN
The paper presents analysis of balancing an assembly line on the example of a personal car assembly process. The hitherto structure of a car assembly process, a developed precedence constraint graph and a computer program used to optimize the line's cycle and the number of assembly stations are presented. The final part of the paper introduces the results and conclusions from the conducted simulations and analyses.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyrównoważenia linii montażowej na przykładzie samochodu osobowego. Omówiono dotychczasową strukturę montażu, opracowano graf ograniczeń kolejnościowych oraz wykorzystano program komputerowy pozwalający optymalizować takt i liczbę stanowisk montażowych. W końcowej części przedstawiono wyniki symulacji i analiz oraz wnioski.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.