Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pręt stalowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono problematykę oceny nośności przy wyboczeniu technicznym prętów ściskanych, zwichrzeniu prętów zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności przekroju oraz wyboczeniu giętno-skrętnym prętów zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności przekroju i ściskanych. Przytoczono analityczne modele eurokodowe oraz dokonano identyfikacji zastępczej imperfekcji geometrycznej do budowy imperfekcyjnych modeli numerycznych wyboczenia technicznego. Na przykładzie oceny nośności przy wyboczeniu słupa stalowego porównano różne podejścia analityczne oraz numeryczne.
EN
Problems related to the technical buckling resistance of compressed members, lateral-torsional buckling of members bent in the plane of section greater moment of inertia and flexural-torsional buckling of members compressed and bent in the plane of section greater moment of inertia are presented. Analytical Eurocode models are quoted and equivalent geometric amplitudes to build imperfect numerical models have been identified. Various analytical and numerical approaches were compared on examples of the buckling resistance assessment of a real steel column.
EN
This paper includes the behaviour of RC column, using the steel strength data employed by Rafi et al. (2014). Eccentric short columns are studied for this purpose, both tension and compression controlled sections, are analysed considering the current design practice of Pakistan. Three cross sections were analysed using different steel percentages against load-moment interaction and the strength analyses. Concrete strength is also varied in this analysis. The load moment interaction diagrams were observed in major and minor axes and strength analysis is made for compression controlled and tension controlled sections. In this analysis it is observed that a section designed as a tension controlled is giving brittle failure at certain limit which should be avoided. Considering this scenario, several random cross sections are analysed, strength reduction factors for eccentric and pure axial columns are computed. Conclusions are made on behalf of this analysis for different types of column design.
PL
Oceniono nośność przekroju stalowych prętów dwuteowych wąsko- i szerokostopowych H, ściskanych i zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności. Uwzględniono model przyjęty w normie PN-EN 1993-1-1 oraz model proponowany do nowelizacji eurokodów. Przeprowadzono szereg symulacji Monte Carlo losowej nośności przekroju, uwzględniając najnowsze polskie oraz europejskie dane statystyczne. Podano wnioski i zalecenia praktyczne.
EN
Evaluation of the section resistance of double-tee section members, narrow I and wide H, subjected to compression and major axis bending is carried out in this paper, taking into consideration the model of present European code PN-EN 1993-1-1 and that proposed for the novelization of Eurocodes. A number of Monte Carlo simulations were performed for selected wide and narrow flange sections, taking into consideration recently obtained statistical data in Poland and Europe. Conclusions and practical recommendations are presented.
PL
Artykuł poświęcony jest badaniom zmian budowy i składu strefy przejściowej pręta stalowego z matrycą cementową po różnym czasie eksploatacji od 3 miesięcy do 40 lat. Stwierdzono, że najpierw jony żelaza ze stali dyfundują do matrycy cementowej i reagują z jonami wapnia z utworzeniem uwodnionego żelazianu wapnia. Są dwie drogi powstawania uwodnionego żelazianu wapnia: reakcja jonów żelaza z jonami wapnia w strefie pierwotnie zajmowanej przez portlandyt. A druga jest przemianą fazy C-S-H przez jony żelaza, które stopniowo zastępują krzem. W późniejszym okresie zachodzi dyfuzja jonów wapnia do warstewki pasywacyjnej, a nawet do stali, z dalszą zmianą składu strefy przejściowej. Jednak nie powoduje to zmiany wiązania matrycy cementowej ze stalą, które nawet po 80 latach jest dobre i wynosi od 3 MPa do 4 MPa. A więc zachodzące zmiany składu strefy przejściowej nie powodują wzrostu porowatości w tej strefie i zmiany jej wytrzymałości. Natomiast warstewka pasywacyjna na stali tworzy się powoli, prawdopodobnie bezpośrednio po związaniu betonu. Po trzech miesiącach twardnienia około 30 % powierzchni stali jest pokryte tą warstewką. Po trzydziestu latach warstewka pasywacyjna na stali utrzymuje się w bardzo dobrym stanie, lecz po 40 latach rozpoczęcie jej niszczenia jest już widoczne, a po 80 latach jest już prawie całkowicie zniszczona. Jednak nawet po tym okresie nie znaleziono nawet śladów rdzy na stali po tym okresie.
EN
The paper is devoted to the research of the interfacial transition zone steel bar – cement matrix changes in reinforced concrete after different time of exploitation from 3 months to forty years. It was found that firstly iron ions from steel are diffusing into cement matrix and reacting with calcium ions with hydrated calcium ferrite formation. There are two routs of hydrated calcium ferrite formation: the reaction of calcium and iron ions in the zone previously occupied by portlandite. The second is the transformation of the phase C-S-H by iron ions, which are substituting gradually the silica. Later the calcium ions diffusion into the passive film on steel and even into the steel are occurring with the hydrated calcium ferrite formation and the farther changes of ITZ are causing. However, even after eighty years, the bond of steel with cement matrix is very good, and measured value is in the range 3 MPa to 4 MPa. Thus these processes are totally changed the ITZ composition, however, without porosity increase and with good bond of steel bars with concrete. On the steel bars the passive film is starting slowly to be formed, probably immediately after the beginning of concrete hardening. After three months of the reinforced concrete curing about 30% of steel surface became covered by this film. After thirty years the passive film on steel is remaining in the very good state, after forty years the beginning of destruction starts to be visible, but after eighty years became almost totally destructed. Despite the passivation film destruction no trace of rust was found even on the steel bars in eighty years old reinforced concrete.
5
Content available remote Naprawa zarysowanych murów za pomocą zbrojenia spoin prętami stalowymi
PL
W artykule omówiono wzmacnianie zarysowanych ścian murowych za pomocą prętów stalowych rozmieszczonych w spoinach wspornych. Dokonano analizy rozkładu naprężeń pomiędzy murem i zbrojeniem, w zależności od długości zakotwienia i średnicy prętów. Bezpieczna długość zakotwienia zbrojenia po każdej stronie rysy nie powinna być mniejsza niż 100 cm.
EN
The article presents the strengthening of cracked masonry walls using steel bars placed in bed joints. Results of distribution of stresses between brick wall and steel bars depended on length of anchorage and bars’ diameter were presented. Safe anchoring length should not be smaller than about 100 cm.
6
Content available remote Analiza wzmocnionej belki drewnianej pod obciążeniem dynamicznym
PL
W artykule przedstawiono wybrane rezultaty numerycznej analizy drgań belki drewnianej wzmocnionej prętami stalowymi, poddanej obciążeniu dynamicznemu. Analizowano zakres tzw. umiarkowanie dużych ugięć. Zróżnicowane cechy mechaniczne materiału belki uwzględniono na etapie wyznaczania sił wewnętrznych, wprowadzając odpowiednie uwarstwienie przekroju. W analizie numerycznej wykorzystano metodę różnicową z jawnym schematem całkowania względem czasu. W przykładzie obliczeniowym analizowano wpływ zbrojenia na nośność i sztywność belki oraz na podstawowe parametry dynamiczne. W przypadku stali i drewna przyjęto sprężysto-idealnie plastyczny model materiału.
EN
This paper presents the solution of the numerical analysis for wooden beam reinforced with steel rods and loaded dynamically. The moderately large deformation is analyzed. The variation of material properties in the cross section is included during the integration of the internal forces. This effect was obtained by specification appropriate layers in the beam cross section. The finite difference method with explicit time integration scheme is used in the numerical analysis. The numerical example is given, in which the influence of the reinforcement for the load capacity and stiffness of the beam, as well as, the basic dynamic properties is analyzed. For both materials – reinforced steel and wood, the elastic perfectly plastic model is used.
PL
W analizie zróżnicowanie właściwości odkształceniowych materiału w przekroju belki uwzględniono na etapie całkowania sił wewnętrznych, wprowadzając odpowiednie uwarstwienie przekroju. Wykorzystano metodę różnicową z jawnym schematem całkowania względem czasu. Podano kryterium oszacowania wartości krytycznej kroku czasowego. W przykładzie obliczeniowym analizowano wpływ zbrojenia na nośność i sztywność belki oraz na podstawowe parametry dynamiczne.
EN
In the analysis the variation of material properties in the cross section is included during the integration of internal forces. This effect was obtained by specification appropriate layers in the beam cross section. The finite difference method with explicit time integration scheme is used in the numerical analysis. Due to the conditional stability of the proposed method, the criterion for estimating the value of the critical time step is applied. The numerical example is given, in which the influence of the reinforcement for the load capacity and stiffness of the beam, as well as, the basic dynamic properties is analyzed.
PL
W artykule, na podstawie zebranych przykładów korozji atmosferycznej prętów stalowych w konstrukcjach, przedstawiono i omówiono sytuacje, w których korozja jest najbardziej niebezpieczna. Celem pracy jest przedstawienie różnicy między wpływem powierzchniowej korozji globalnej oraz korozji lokalnej, zachodzącej w atmosferze, na obliczania wytrzymałościowe elementów konstrukcji. Omówiono i zilustrowano zjawisko korozji globalnej i lokalnej, wyszczególniono czynniki powodujące zwiększenie szybkości korozji. Zaprezentowano kolejno na przykładach korozję atmosferyczną słupów stalowych, korozję stalowych prętów cienkościennych, korozję atmosferyczną belek biegowych schodów. Przeprowadzono dyskusję wyników.
EN
The aim of the work is to present the effects of corrosion on the bearing capacity of selected elements of steel structures. Discusses and illustrates the phenomenon of global and local corrosion, lists the factors that increase corrosion rate in the atmosphere. Lists and discusses situations in which corrosion is the most dangerous. This phenomenon is illustrated in examples of steel poles, rods and beams running stairs. Shows the results of the calculations in the form of charts the impact of corrosion on the decrease in the carrying capacity of the selected items.
PL
W artykule przedstawiono modele analityczne pozwalające na wyznaczenie maksymalnych naprężeń przyczepności pomiędzy betonem i stalą uzależnione od średnicy prętów zbrojeniowych, wytrzymałości betonu na ściskanie oraz jego wilgotności. Modele dotyczą coraz rzadziej stosowanych obecnie prętów gładkich oraz prętów żebrowanych. Równania zostały opracowane na podstawie wyników uzyskanych z badań własnych wykonanych metodą „pull-out” wyciągania zabetonowanych prętów zbrojeniowych. Badania przeprowadzono na betonie zwykłym klasy C30/37 w trzech stanach wilgotności – całkowicie suchym, powietrzno-suchym oraz pełnego nasycenia betonu wodą pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym. W badaniach wykorzystano pręty zbrojeniowe o dwóch średnicach, różnych klas. Uzyskane wyniki badań wykazały istotny wpływ wilgotności betonu na jego przyczepność do prętów zbrojeniowych. Dowiedziono również, że wpływ wilgotności betonu na naprężenia przyczepności zależy od poziomu obciążenia oraz od rodzaju prętów, a zależność pomiędzy naprężeniami przyczepności a wilgotnością betonu jest wyraźnie nieliniowa.
EN
In the present paper analytical models allowing to determine the maximal bond stress between concrete and rebars depending on rebar diameter, concrete compressive strength and moisture content in concrete are presented. The models were derived for less and less frequently used plain bars as well as for ribbed bars. The equations were formed basing on results of self made pull-out test for rebars cast in concrete. The experiments were carried out for ordinary concrete of C30/37 class in three states of moisture content: the dry state, the airdry state and the full saturation state under the normal atmospheric pressure. Rebars of two diameters and two different steel classes were analysed. The results proved a significant influence of moisture content in concrete on its bond to rebars. It was also shown that the moisture content influence depends on loading level and rebar type and that the relation between bond and moisture content is non-linear.
PL
Podano wyniki wykonach badań: prób rozciągania prętów średnicy 6 mm z różnych gatunków stali, badania wyrywania prętów spiralnych i żebrowanych z muru oraz badania na rozciąganie przy zginaniu belek zaprawy zbrojonych prętem zszywającym. Podjęto próbę opisu efektywności wzmocnienia metodą zszywania rys.
EN
In this article, on the base of simple tests: tensile tests of 6 mm diameter rods, pull-of tests and bending tests of reinforced mortar specimens, specify an allowed difference between the system and the traditional repair.
11
Content available remote Termografia aktywna jako nowoczesna metoda badań elementów żelbetowych
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie termografii aktywnej do nieniszczących badań elementów żelbetowych. Głównym celem opracowania było zbadanie przydatności termografii aktywnej do lokalizacji wtrąceń materiałowych w postaci prętów stalowych w elemencie betonowym. Do pobudzenia cieplnego użyto promiennika podczerwieni ogrzewając badaną powierzchnię długim impulsem ciepła (long pulse thermography). Zastosowano indywidualnie dwa źródła ciepła. Pierwsze z nich składało się z sześciu podłużnych lamp grzejnych łącznie o mocy 6 kW, natomiast drugie źródło ciepła stanowiło szesnaście promienników podczerwieni emitujących energię podczerwoną (każdy o mocy 250 W). Przebadano cztery belki żelbetowe o zróżnicowanej średnicy zbrojenia głównego tj. 12, 16, 20 oraz 25 mm i strzemionach o średnicy 6 mm, w rozstawie co 200 mm. Badaniom poddano również płytę żelbetową o grubości 5 cm zbrojoną siatką z prętów zbrojeniowych o średnicy 8 mm i oczku zbrojenia 100 mm. Badanie składało się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na nagrzewie badanej powierzchni, natomiast drugi na cyklicznej rejestracji termogramów. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci termogramów pokazujących różnicę temperatury na powierzchni badanego elementu w miejscu z prętem stalowym i bez pręta (sam beton) w czasie stygnięcia. Przy nagrzewie przez 30 minut, zbrojenie było najlepiej widoczne po około 1-10 minut od rozpoczęcia fazy stygnięcia. Wyniki potwierdzają przydatność użytej metody badań do lokalizacji zbrojenia w elementach żelbetowych przy założonych otulinach do 26 mm. Termografia aktywna jako badanie nieniszczące może być alternatywą dla innych znanych metod badawczych, jednakże musi być ona w dalszym ciągu udoskonalana.
EN
The paper presents the use of active thermography for non-destructive testing of reinforced concrete elements. The main goal of the study was to investigate the method to locate inclusions in the material as steel bars in the concrete element. For thermal stimulation used infrared heating lamp and heated up surface by long impulse. Two heat sources were used individually. The first one consisted of six elongated heating lamp a total power of 6 kW, and the second heat source was composed of sixteen infrared bulbs (each with a power of 250 W). Four reinforcement beams with different diameter of main reinforcement:. 12, 16, 20 and 25 mm and stirrups with a diameter of 6 mm, in increments of 200 mm were examined. Also reinforced concrete slab with a thickness of 5 cm and grid reinforced rods of diameter 8 mm were tested. The study consisted of two stages: heat up examined surface, and periodically recording thermograms. The results are shown at thermovision image, it is shown a temperature differences on the surface of the cross-section with steel rod and the cross-section without steel, during cooling process. After 30 minutes heat up, reinforcement bar was visible after about 1-10 minutes from the start of the cooling phase. The results confirm the usefulness the method used to study the location of reinforcement in concrete elements with established lagging up to 26 mm. Active thermography as a non-destructive testing can be an alternative to other well-known research methods, however it must be still improved.
EN
This study deals with experimental and numerical investigations of elastic wave propagation in steel bars partially embedded in mortar. The bars with different bonding lengths were tested. Two types of damage were considered: damage of the steel bar and damage of the mortar. Longitudinal waves were excited by a piezoelectric actuator and a vibrometer was used to non-contact measurements of velocity signals. Numerical calculations were performed using the finite elements method. As a result, this paper discusses the possibility of condition assessment in bars embedded in mortar by means of elastic waves.
13
Content available remote Posadzki przemysłowe ze zbrojeniem zwykłym lub/i rozproszonym
PL
W artykule porównano posadzki betonowe zbrojone prętami lub/i włóknami stalowymi oraz wskazano zakres ich stosowania. Na podstawie własnych doświadczeń opisano typowe defekty.
EN
In the paper concrete ground floors reinforced with steel rebars or/and fibres were compared. The range of their applicationwas specified. On the basis of own experiences typical defects were described.
14
Content available remote Detekcja stanu zakotwienia pręta za pomocą fal sprężystych
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych mających na celu określenie możliwości oceny stanu zakotwienia pręta stalowego w materiale kompozytowym typu zaprawa. Badanym obiektem był pręt stalowy osadzony w zaprawie o kształcie prostopadłościanu. Analizie poddano pręt stalowy otoczony zaprawą na trzech różnych długościach oraz pręt stalowy swobodny. W jednym z modeli na pewnym odcinku dokonano uszkodzenia w postaci braku współpracy między zaprawą a stalowym prętem. Do detekcji stanu zakotwienia wykorzystano zjawisko propagacji fal sprężystych. W przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych fala została wzbudzona za pomocą wzbudnika piezoelektrycznego przymocowanego do jednego z końców pręta stalowego, natomiast odpowiedź układu została zarejestrowana bezstykowo za pomocą wibrometru laserowego. Jako wzbudzenie zastosowano ultradźwiękową paczkę falową modulowaną oknem Hanninga. Obliczenia numeryczne propagacji fal przeprowadzono metodą elementów skończonych w środowisku Abaqus/Explicit z zastosowaniem elementów bryłowych. W wyniku obliczeń wykazano zmianę charakteru zarejestrowanego sygnału propagującej fali wraz ze zmianą modułu sprężystości zaprawy. Zjawisko wycieku fali do otaczającej bryły zaprawy zwiększało intensywność wraz ze wzrostem wartości modułu sprężystości zaprawy. Identyfikację długości zakotwienia pręta przeprowadzono na podstawie analizy czasów odbić w zarejestrowanych sygnałach fali ultradźwiękowej oraz prędkości jej propagacji.
EN
The article presents results of experimental and numerical studies aimed to evaluate the possibility of condition assessment of a steel rod anchored in mortar. The tests were performed for the steel rod embedded in mortar of different lengths. One of the experimental models has been deliberately damaged by removing the part of mortar from a section of the rod. To detect the condition state of anchorage, the phenomenon of propagation of elastic waves was used. Identification of anchorage length as well as damage detection in mortar was made based on analysis of reflections in the registered wave propagating signals.
15
Content available remote Przebieg korozji chlorkowej zbrojenia w betonie, bezpośrednio po inicjacji
PL
Przedstawiono badania próbek z pojedynczym prętem zbrojeniowym, próbki po procesie inicjacji korozji stali w roztworze NaCl suszono w warunkach laboratoryjnych. Elektrochemiczne badania polaryzacyjne wykazały malejącą wykładniczo gęstość prądu korozyjnego w funkcji czasu suszenia. Na podstawie badań pod mikroskopem elektronowym stwierdzono, że przyczyną sukcesywnego zmniejszania się szybkości korozji zbrojenia w betonie było malejące stężenie wolnych jonów chlorkowych, w roztworze w porach betonu. Było ono spowodowane głównie przez krystalizację uwodnionego chlorku żelaza(II), która zachodziła w czasie suszenia próbek.
EN
In the paper the research on specimens with a single rebar, that after the process of steel corrosion initiation by cyclic wetting in chloride solution and exposed to the constant conditions of temperature and humidity, is presented. Electrochemical polarization tests have shown exponentially decreasing corrosion current density over time. However, under microscopic examination, it was found, that the cause of the gradual decrease in the rate of corrosion of rebar in concrete was not sealing action of corrosion products, but decreasing concentration of chloride ions at the surface of the steel, mainly due to their bonding in corrosion product, mainly as hydrated iron(II) chloride, during samples drying.
16
PL
Opracowano oryginalny model wyznaczania czasu inicjacji korozji zbrojenia oraz gęstości prądu korozyjnego, uwzględniający wpływ temperatury i wilgotności środowiska, określający warunki ekspozycji konstrukcji żelbetowej. Przeprowadzone obliczenia, z zastosowaniem nowego modelu, wykazały że zmiany środowiska nie mają większego wpływu na czas inicjacji korozji. Natomiast gęstość prądu korozyjnego, a więc szybkość korozji może różnić się bardzo znacznie, nawet o 100%, od przypadku, w którym założono stałe warunki otoczenia. Odwrotnie grubość otuliny betonowej na prętach zbrojeniowych nie ma wpływu na gęstość prądu korozyjnego, a więc na postęp korozji stali, po jej zapoczątkowaniu.
EN
The original model of the time of the steel reinforcement corrosion initiation in concrete and the density of corrosion current was proposed, taking into account the effect of temperature and humidity of the environment, in which the construction is exposed. The calculation, according to the new model, has shown that the corrosion initiation time is not significantly influenced. However, the density of corrosion current, thus the rate of this process, can differ significantly, even 100%, from the case in which the constant climate conditions was assumed. Contrary the thickness of the concrete cover on steel bars has no influence on the density of corrosion current, thus of corrosion development, after its initiation.
PL
Artykuł zawiera krótki opis postępu jaki dokonał się w minionych dwóch dziesięciołeciach w technologii wytwa­rzania i w zastosowaniach stalowych prętów do zbrojenia konstrukcji żelbetowych niesprężonych oraz wskazuje możliwe kierunki dalszego rozwoju tego asortymentu wyrobów. Dążenie do obniżenia masy konstrukcji żelbeto­wych oraz do zmniejszenia zużycia materiałów konstrukcyjnych wywołało zapotrzebowanie na stalowe pręty do zbrojenia betonu o coraz wyższych właściwościach wytrzymałościowych oraz o bardzo dobrej spawalności i podatności na gięcie. Obecnie w Polsce powszechnie są stosowane spawalne pręty do zbrojenia betonu produkcji krajowej o gwarantowanej granicy plastyczności 500 MPa. Z przepisów zawartych w obowiązujących normach wynika, że do zbrojenia konstrukcji żelbetowych niesprężonych można stosować pręty stalowe żebrowane o granicy plastyczności maksimum 600 MPa. Stosowane obecnie technologie obróbki cieplnej bezpośrednio po walcowaniu na gorąco umożliwiają produkcję prętów spawalnych o gwarantowanej granicy plastyczności 550 MPa i o dobrej ciągliwości. Jest więc uzasadnione podjęcie działań mających na celu opracowanie zasad stosowania w konstrukcjach żelbetowych nowej klasy prętów B550B oraz dostosowanie technologii wytwarzania żebrowanych prętów do zbrojenia betonu do uzyskiwania w sposób powtarzalny i akceptowalny cenowo właściwości wymaganych dła prętów klasy B550B. W artykule przedstawiono także możliwości zastosowania do zbrojenia betonu prętów o specjalnych właściwościach: o wysokiej ciągliwości, podwyższonej odporności na oddziaływanie wysokiej temperatury i o podwyższonej odporności na korozję. Większa ciągliwośe zbrojenia i mniejsze spadki granicy plastyczności w wysokiej temperaturze podwyższają bezpieczeństwo reakcji konstrukcji w warunkach przeciążeń, pożaru i katastrof, a podwyższona odporność na korozyjne oddziaływanie środowiska zabezpiecza przed obniżeniem właściwości zbrojenia w trakcie eksploatacji. Gatunki w najwyższej klasie ciągliwości są oferowane przez największych wytwórców stali zbrojeniowej w Polsce, natomiast pręty ze stali o podwyższonej odporności na oddziaływanie wysokiej temperatu­ry oraz o podwyższonej odporności korozyjnej nie są obecnie w Polsce ani stosowane, ani wytwarzane. Stan technologii wytwarzania wyrobów stalowych umożliwia uruchomienie produkcji prętów o podwyższonej odporności na spadek granicy plastyczności w wyniku działania wysokiej temperatury oraz prętów o podwyższonej lub wysokiej odporności na korozję. Osiągnięcie postępu w tej dziedzinie wymaga współpracy pomiędzy projektantami budowli, inwestorami oraz wytwórcami materiałów konstrukcyjnych.
EN
The paper provides a short description of progress in the technology for making and in applications of steel bars for reinforcing non-prestressed concrete constructions within the last two deeades and indicates the possible directions of further development of this range of products. Striving after reduction in the mass of reinforced concrete constructions as well as reduction in consumption of constructional materials triggered off the demand for steel bars for reinforcing concrete with higher and higher strength properties and very good weldability and bendability. At present, domestically made weldable bars for reinforcing concrete with the guaranteed yield point of 500 MPa are commonly used in Poland. As it results from the regulations in the currently valid standards, the ribbed steel bars with maximum yield strength of 600 MPa can be used for reinforcing non-prestressed concrete constructions. The today's technologies for heat treatment carried out directly after hot rolling allow making weldable bars with the guaranteed yield strength of 550 MPa and good ductility. Thus, it is justified to take actions towards the development of the rules for applying new class of bars, i.e. B550B, in the reinforced concrete constructions and adjust the technology for making ribbed bars for reinforcing concrete to obtain the repeatable properties reguired for the B550B class bars at an acceptable price. The paper also presents the possibilities of using bars with special properties for reinforcing concrete. These properties are: high ductility, enhanced high-temperature resistance, and enhanced corrosion resistance. The higher ductility of concrete reinforcement and lower drops of yield strength at high temperature enhance safety of reaction of a construction under the overloading, fire and disaster conditions, and the enhanced resistance to corrosive influence of the environment protects it against the decrease in concrete reinforcement properties during the operation. The grades of the highest ductility class are offered by the biggest reinforcing steel manufacturers in Poland, while the steel bars with enhanced high-temperature resistance and enhanced corrosion resistance are neither used nor made in Poland at present. The condition of the technology for making steel products allows the production of bars with enhanced resistance to the decrease of the yield strength as a result of high temperature and bars with enhanced or high corrosion resistance to be started up. The achievement of progress in this field requires cooperation between the building and constructions designers, irnvestors and manufacturers of constructional materials.
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu celowego obejmującego przygotowanie i uruchomienie produkcji nowych asortymentów prętów stalowych w Ferrostalu Łabędy Sp. z o.o. Opracowano i wdrożono technologię walcowania i umacniania cieplnego prętów żebrowanych spawalnych klasy RB 500W o średnicy 6 mm oraz technologię produkcji prętów o średnicy 6:16 mm RB 500W ze stali o zwiększonej zawartości domieszkowych pierwiastków metalicznych, co umożliwia wykorzystanie złomu o wyższej od standardowej zawartości Cu i Sn. Złom taki nie nadaje się do produkcji stali do wielu innych zastosowań. Opracowano parametry technologii wytwarzania prętów o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości (powyżej 900 MPa).
EN
Results ofthe target project comprising preparation and implementation of production of new grades of steel bars in Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. are presented in this paper. Technology for rolling and direct hardening of 6 mm diameter ribbed bars of RB 5OOW grade as well as technology for production ot 6:16 mm diameter bars from steel containing the increased level of metallic impurities, which enables using scrap with higher than standard Cu and Sn contents, have been developed and implement. Such scrap cannot be used as charging material for production ofsteel intended for many other applications. Technological parameters for production of bars with increased and high (above 900 MPa) strength have been elaborated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.