Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  revitalization process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper seeks to identify challenges and present opportunities the cities can take from applying circular economy (CE) based solutions in revitalization processes. In particular, the analysis focuses on revitalization areas and activities, which open up natural opportunities for implementing such CE based solutions. Successful examples of revitalization efforts undertaken in European cities illustrate and confirm the appropriateness and purposefulness of restoring degraded urban areas by transforming them into circular districts. For the purpose of the paper we conducted desk research and analysed the following sources: (1) subject matter literature, which we subjected to critical analysis; (2) reports and expert opinions drawn up by European and global institutions and organisations; (3) strategic documents of cities, which apply the CE idea in their revitalization efforts. The paper is the first attempt undertaken on grounds of Polish subject matter literature to combine CE related activities with urban regeneration.
PL
Rewitalizacja budynku zabytkowego wymaga interdyscyplinarnej metody diagnostyki, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju. W artykule ukazana jest metodologia oceny zdolności rewitalizacyjnej budynku zabytkowego, wykorzystana w kalkulatorze oceny zdolności rewitalizacyjnej, który jest narzędziem porządkującym wiedzę i sposób oceny różnorodnych cech i stanów mających wpływ na proces rewitalizacji.
EN
Revitalization of historical buildings requires a multidisciplinary diagnostic approach based on the rules of sustainable development. This paper presents methodology for an evaluation of the revitalization capacity of a historical building. It is applied in the revitalization capacity calculator, which is a tool that systematize the knowledge and approaches to evaluation of different characteristic and states that influence the revitalization process.
3
Content available remote Rola przekształceń styku lądu i wody w procesach rewitalizacji
PL
Współcześnie wiele realizowanych procesów rewitalizacji obszarów miejskich obejmuje tereny położone nad wodą. Dotyczy to w szczególności obszarów poprzemysłowych, które ze względu na pełnione funkcje często powiązane były z sieciami rzek i kanałów. Prowadząc analizy tego typu działań można zauważyć, że w ostatnim czasie charakterystyczne dla nich stają się modyfi kacje planów obszarów wodnych i form ich granic [Nyka 2013]. Przeobrażenia takie dotyczą niejednokrotnie obszarów znacznych powierzchni, stanowiących fragmenty centralnych części miast. Zadać wiec można pytanie, czy poza podniesieniem atrakcyjności przestrzeni publicznych na przekształcanych terenach, formowanie nowych obrysów lądu i wody służyć może dodatkowym celom. Przeprowadzone badania miały na celu wykazanie, że odpowiednie przeprowadzenie takich działań podnosi efektywność procesów rewitalizacji przestrzeni miejskich [Burda 2015].
EN
The article discusses the transformations of boundaries between land and water as an important element of revitalization processes. Analyzing a number of such projects which had been realized recently, it can be seen that the modification of water area plans and the form of their borders are characteristic and important elements to include in the development strategies for many cities. Particularly important for research are those strategies that concern the transformations of postindustrial areas. As it turns out, such interventions are not only important for compositional and functional solutions but they also play an important role in achieving the expected results of transformations of these areas. These interventions deserve special attention because of their positive impact on neighborhood structures. The article shows that the conversions of wharves contours based on the introduction of waterbodies in land areas and the creation of new land in areas previously underwater allows diversified links in the public spaces system. It also allows development of more coherent and complex networks of ecological and landscape systems. Shaping the new forms of land and water connections also helps to achieve innovative architectural solutions. Finally, due to the still more bold attempts to shape new forms of water areas borders, the relationships between urban structures and water can be strengthened.
4
Content available remote Revitalization process based on bionic architecture and light
EN
One of the most important trends in contemporary design becomes bionics, also called biomimicry. Its role is adaptating principles of living organisms’ operation in technical systems. Though bionics is mostly known in design of rather small objects, it is getting very popular also in architecture. The deep impact of this new science is visible in urban planning, since the architects are trying to solve problems of contemporary world such as: increasing energy consumption with simultaneous deficit of of natural resources, natural environment pollution caused by human activity, lack of food and drinking water, lack of dwellings for refugees and natural disaster victims, finally the design, production and export costs reduction of material goods indispensable for futher development. Simultaneously, future public spaces development will be restricted by development of modern installation systems, i.ex. illumination – both natural (sunlight) and artifitial (electric light). Its growing role is visible considering the tendencies and trends in external illumination, especially based on LED technology, one of the most dynamically developing domains of artifitial illumination. In this paper authors present the contemporary bionic-based processes of cities’ revitalization, and define the problems that occur in urban planning through the examinations and analysis of bionic architecture and its illumination.
PL
Jednym z najbardziej popularnych trendów we współczesnym projektowaniu staje się bionika, zwana także biomimikrą. Polega ona na adaptowaniu zasad rządzących światem żywych organizmów do systemów technicznych. Mimo że bionika jest szczególnie popularna w projektowaniu niewielkich obiektów, zyskuje na znaczeniu także w architekturze. Szczególny wpływ tej nowej gałęzi nauki jest widoczny w urbanistyce, w której architekci starają się rozwiązywać problemy współczesnego świata, takie jak: wzrastające zużycie energii z równoczesnym deficytem zasobów naturalnych, skażenie środowiska naturalnego spowodowane ludzką aktywnością, niedobór żywności i wody pitnej, niedobór mieszkań dla uchodźców i ofiar katastrof naturalnych i w końcu redukcja kosztów wytwarzania, projektowania i transportu dóbr materialnych niezbędnych dla przyszłego rozwoju. Równocześnie przyszłe przeobrażenia przestrzeni publicznych będą wspomagane przez rozwój nowoczesnych systemów instalacyjnych, np. oświetlenia, zarówno naturalnego (światło słoneczne), jak i sztucznego (światło elektryczne). Jego rosnące znaczenie można zaobserwować, badając trendy i tendencje rozwoju oświetlenia zewnętrznego, zwłaszcza bazującego na technologii LED, jednej z najbardziej postępowych gałęzi oświetlenia sztucznego.W artykule autorzy prezentują współczesne procesy rewitalizacji miast bazujące na systemach bionicznych, oraz definiują problemy, które występują w urbanistyce, poprzez badania i analizy architektury bionicznej i jej oświetlenia.
5
Content available remote Czynnik środowiskowy w programach rewitalizacji miejskiej
PL
Degradacje środowiska, należą do grupy stanów kryzysowych wskazujących na potrzebę poddania terenu procesowi rewitalizacji. Poza działaniami związanymi typowo z rekultywacją zniszczonych miejsc (zanieczyszczenia gleb, wody) lokalne programy rewitalizacji przewidują odbudowę terenów zieleni miejskiej, modernizację oraz usprawnianie infrastruktury miejskiej, termoizolacje budynków. Poprawa jakości środowiska w wielu przypadkach jest istotnym celem procesu rewitalizacji a jego realizację mają gwarantować określone w programie projekty. W celu sprawdzenia udziału czynnika środowiskowego przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji oraz wpływu proponowanych projektów na poprawę stanu środowiska przebadane zostały zapisy programów rewitalizacji dla wybranych miast województwa małopolskiego. Prezentowane w artykule przykłady dotyczą miast o szczególnie wysokich wymaganiach w zakresie jakości środowiska (miasta turystyczne i uzdrowiskowe) oraz o bardzo wysokim stopniu jego degradacji. W wytypowanych programach rewitalizacji analizie zostały poddane rodzaje degradacji, działania mające wpływ na ich niwelacje oraz zakres ich realizacji.
EN
Degradation of environment, belong to a group of crisis states which indicate a need to subject the grounds to revitalization process. Apart from actions related typically to reclamation of devastated places (soil and water pollution), local revitalization programmes provide for reconstruction of urban greenery areas, modernization and streamlining of urban infrastructure, thermal insulation of buildings. In many cases, improvement of the environment quality is a significant goal of the revitalization process, and completion thereof is to be guaranteed by projects specified in the programme. In order to check the share of the environmental factor in designation of revitalization area and influence of the projects proposed on improvement of the environmental condition, records of revitalization programmes for selected cities of the Lesser Poland voivodeship were investigated. The examples presented in the article concerns cities with particularly high demands, in the scope of the environment quality (tourist and spa cities) and with very high degree of its degradation. In the selected revitalization programmes, degradation types, actions intended to eliminate the same, as well as the scope of their completion were analysed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.