Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fan efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Evaluation efficiency of low-power fans used in the means of transport
EN
The article presents test results on low-power fans used in the means of transport. Fans evaluation was in the context of energy efficiency. Interest in scientific topics related to low-power fans has its source in the reports of the Chief Inspector of Environmental Protection on the state of the natural environment in Poland and European Union reports assessing our natural environment. The goal of the article is to compare experimental results with Minister of Economy Regulation of March 11th, 2014, which introduces changes in accordance to European Parliament and Council Directive 2009/125/WE, with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW.
2
Content available remote Characteristics of fans used in low-power boilers
EN
This paper presents the results of tests conducted in the Chair of Thermal Engineering of Poznan University of Technology dedicated to determining the efficiency of low-power barrel fans, which are used in low-power boilers. Operation parameters of fans produced for industry were checked with respect to the requirements of Directive 2009/125/EC of the European Parliament. The tests were used to determine the efficiency of fans and to compare them against values determined according to the European Directive. The test results are presented on graphs as functions of air volume flow. Those characteristics comprise distributions of total pressure, electric power absorbed by the motor, and fan efficiency. The results indicate that there is a need to develop new guidelines. They should concern those efficiencies of low-power fans which are not covered by Directive 2009/125/EC of the European Parliament.
PL
Praca dotyczy opisu budowy skalibrowanego modelu obliczeniowego silnika elektrycznego i prezentuje efektywność chłodzenia urządzenia przy zastosowaniu powietrznego układu chłodzenia. Badania kalibracyjne zostały przeprowadzone na stanowisku, składającym się z kompletnego kadłuba wraz ze stojanem i wałem z wentylatorem osadzonym na jego końcu. W wyniku przeprowadzonych badań zmierzono wydatek wentylatora zamontowanego w układzie chłodzącym oraz prędkość powietrza w wybranych punktach wokół kadłuba, a następnie przeprowadzono próby nagrzewania i rejestracji temperatury w wybranych punktach pomiarowych. Pomiar wydatku wentylatora przeprowadzono metodą kalorymetryczną oraz przy pomocy termoanemometru. Pomiary wydajności powietrznego układu chłodzenia przeprowadzono dla różnych wartości strat (150W, 350W, 550W) przy stałej prędkości obrotowej wentylatora (900 obr/min) oraz dla stałej mocy (550W) przy różnych prędkościach wentylatora (300 obr/min, 600 obr/min, 900 obr/min). Obliczenia przeprowadzono budując osobno modele dyskretne do wyznaczenia wydatku wentylatora i do obliczeń cieplno-przepływowych w celu określenia temperatury w wybranych punktach układu. Przeprowadzone badania i obliczenia pozwoliły opracować zestaw charakterystyk przedstawiających wpływ prędkości obrotowej wentylatora na temperaturę wybranych elementów układu.
EN
The preparation of a calibrated numerical model of the electric motor and the effectiveness of the air cooling system are presented in the article. The bench, consisting of a complete motor case and the stator, and the shaft with a fan mounted on its end was used to the model calibration. The volume flow rate of the fan with air velocity at selected points around the motor case, and the temperature at the selected measuring points in the device thermal steady state were measured. The calorimetric method and thermoanemometr were used to measure volume flow rate of the fan. The performance of the air cooling system for different values of losses (150W, 350W, 550W) at a constant fan speed (900 rpm) and for constant power (550W) at different fan speeds (300 rpm, 600 rpm, 900 rpm) was carried out. The discrete models for fan volume flow rate and the heat-flow calculations were prepared separately to determine the temperature of selected points of the cooling system. The set of characteristics showing the effects of rotational speed of the fan to the temperature of selected elements of the system was prepared on the basis of the tests and calculations.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych prowadzonych w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Poznańskiej poświęcone wyznaczeniu sprawności wentylatorów bębnowych małej mocy. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego numer 2009/125/WE sprawdzono parametry pracy wentylatorów produkowanych na potrzeby przemysłu. Badania eksperymentalne pozwoliły wyznaczyć sprawność maszyn i porównać ją z wartościami wyznaczonymi zgodnie z dyrektywą unijną. Wyniki badań przedstawiono na wykresach w funkcji strumienia objętości przepływającego powietrza. Charakterystyki obejmują rozkłady ciśnienia całkowitego, mocy elektrycznej pobieranej do napędu oraz sprawności wentylatora. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność opracowania nowych wytycznych. Nowe wytyczne powinny dotyczyć sprawności osiągane przez wentylatory o małej mocy nie ujęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego numer 2009/125/WE.
EN
At work shows the results of experimental studies carried out in the Cathedral of Poznań University of technology Thermal Techniques dedicated to the appointment of fan performance tumble low power. In accordance with the directive of the European Parliament the number of 2009/125/EC verified working parameters of fans produced for industry. Experimental studies have helped determine the efficiency of the machines and compare it with the values laid down in accordance with the EU directive. Test results are shown in the diagrams as a function of flowrate passing air. The characteristics of the pressure distributions include total electricity power charged into the drive and the efficiency of the fan. The results obtained indicate that the development of new guidelines. The new guidelines should concern the efficiency achieved by low power fans not covered by regulation of the European Parliament the number of 2009/125/EC.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3622--3629, CD 1
PL
W artykule przedstawiono regulator rozmyty o podwójnej strukturze oraz metodę sekwencyjnego programowania kwadratowego. Zrealizowano model symulacyjny napędu prądu stałego z rozmytym regulatorem prądu oraz rozmytym regulatorem prędkości. Określono optymalizowane zmienne procesu regulacji, a także ograniczenia i początkowe parametry przebiegów czasowych prądu twornika oraz prędkości kątowej. Dokonano strojenia regulatorów rozmytych przy wykorzystaniu metody sekwencyjnego programowania kwadratowego. Przeprowadzono w warunkach rozruchu badania symulacyjne modelu napędu prądu stałego z układem regulacji zrealizowanym z wykorzystaniem opracowanych regulatorów rozmytych. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych w postaci charakterystyk czasowych prądu twornika, prędkości kątowej oraz całkowego wskaźnika jakości.
EN
The paper presents the fuzzy controller of dual structure and the sequential quadratic programming method. A simulation model of a direct current drive with a fuzzy current controller and a fuzzy speed controller was constructed. The optimized variables of the control process were determined, as well as constraints and initial parameters of the time characteristics of the armature current and the angular speed. The fuzzy controllers were tuned by means of the sequential quadratic programming method. The simulation experiments on the model of a direct current drive with the fuzzy controllers were conducted under the start-up conditions. The results of simulations are presented in the form of time characteristics of the armature current, of the angular speed and the integral quality indicator.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.