Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gypsum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The purpose of this study was to investigate the mineral composition of the historical mortars of Qasr Tuba and to re-produce them for the restoration process. The mortar samples were collected from the foundation and walls of Qasr Tuba. The chemical and mineral composition of the mortar was determined using several techniques. In addition, the quantitative minerals content was recalculated for the mortar samples utilizing the material balances equation. Moreover, 12 mixtures of mortar were prepared and tested for fresh and hardened properties, according to their respective national and international standards. The results revealed that two types of mortar were used: (i) the lime-based mortar was used for the foundation and joint mortars in the lower parts of the building walls with a gypsum-hydrated lime ratio of 1:3; and (ii) the gypsum-based mortar was used as joint mortar in the upper parts of the building walls for baked bricks at a gypsum-hydrated lime ratio of 4:1. A pozzolanic reaction in the Qasr Tuba mortar produced a new formation of Xonotlite, Stratlingite, and calcium aluminium hydrate as a secondary cementing mineral. In conclusion, the use of hydraulic lime mortar was considered for building an environment for capturing the CO2 gas.
2
Content available remote Wpływ dodatku grafenu na wytrzymałość zaczynu gipsowego
PL
W zaprawach i zaczynach gipsowych popularne jest stosowanie nowych dodatków, które pozwalają na zmianę czasu wiązania i zawartości wody w mieszance. Dodatki umożliwiają również stosowanie różnych kruszyw w zaprawach gipsowych poprawiających ich właściwości. W tej pracy skupiono się na badaniu jednej z właściwości mechanicznych - wytrzymałości na ściskanie zaczynów z mieszanin gipsu z grafenem, w różnych proporcjach. Badania przeprowadzono metodami normowymi. Ciekawe wyniki uzyskano porównując wytrzymałości na ściskanie zaczynów z gipsu bez dodatków z wytrzymałościami zaczynów z gipsu z dodatkiem grafenu, w różnych proporcjach. Grafen spowodował 12% wzrost wytrzymałości na ściskanie.
EN
Gypsum plasters are related to the use of new additives that allow changing the setting time and the water content of the mixture and also the possibility of applying different aggregates in the mortars, that improve their properties. The objectives on which we have focused in this study, is one of those mechanical properties, the compressive strength, of the mixture of gypsum with graphene, in different proportions, performing the tests by standard methods. Significant results have been obtained comparing the properties of compressive strength of the gypsum plaster without addition, with the results obtained for the gypsum plasters with graphene, in different proportions. Graphene gives a 12% increase in compressive strength.
EN
The paper presents the preliminary results of research on determining the possibilities of using available on the market commercial gypsum kinds as a binder for foundry moulding and core sandmixes. Construction gypsum and plaster gypsum, finishing coat and jewelry casting gypsum were tested. Elemental composition of gypsum kinds were carried out using a scanning electron microscope (SEM) with EDS/EDX probe, their crystal structure and phase composition was determined by analyzing the results of X-ray diffraction measurements (XRD) and thermogravimetric studies (TG-DTA). Evaluation of the mechanical properties of selected materials was carried out at the tensile strength test of the dog-bone samples after initial hardening of gypsum mortar at 25°C for 5 h and drying at 110°C for 24 hours. The impact of the properties of the used commercial gypsum kinds on the possibility of their use as a valuable binders in the manufacture of the foundry sandmixes for moulds and cores was evaluated. Construction gypsum and finishing coat have the highest tensile strength. Plaster gypsum and finishing coat have the longest setting time. In all tested types of gypsum, the initial water loss during heating occurs at a temperature of about 200°C. The lowest valuable properties as a binder for sand moulding mixtures has jewelry casting gypsum mass.
EN
In this paper, we randomly select 75 sets data of calcium sulfate hemihydrate (CSH) content and initial setting time, and the traditional test method of CSH and analyses initial setting time was used by complexometric titration. So the close relationship between them was studied in depth, which classification fitting data to be analyzed by regression analysis. The result shows that this regression analysis method can accurately determine CSH content in modified industrial by-product gypsum. The determination method has the advantages of simplification and rapid operation. As well as, the XRF quantitative analytical method was used to test the CSH content, which verified the accuracy of regression analysis method. The results also show that this method has high accuracy, and can simplify the traditional experimental process. The method developed is easier and more convenient and has broad prospects in application.
EN
Natural occurring gypsum is a soft mineral consists of hydrated calcium sulphate, mainly used in cement industry. On the other hand, red gypsum (RG) is a waste generated from a sulphate process of ilmenite ore to acquire titanium dioxide. Due to the gypsum content in both materials are similar, it is expected that both gypsum type can be used for similar engineering applications. In this study, RG was tested and compared to pure gypsum for geoelectrical grounding applications. The geotechnical properties and plasticity characteristics were carefully measured and tested. In addition, X-ray fluorescence (XRF) was employed to study the chemical constituents of the materials. Test results showed that, the geotechnical properties of RG is different to that of white gypsum. The plasticity index (PI) of RG was 239.6% greater due to the presence of Fe ions. Surprisingly, the electrical resistivity of both material were found to be similar. It was also noted that, although the plasticity of pure gypsum is high, the plasticity of pure gypsum was found to be short lived primarily due to instantaneous exothermic reaction between water and semihydrated gypsum. The change in the plasticity also affected the resistivity as gypsum hardened after short duration. Based on the geotechnical and plasticity characteristics determined, RG was found to be a better as grounding material as compared to gypsum.
PL
Od pewnego czasu w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego [ABK] stosuje się dodatek gipsu, który zwiększa powstawanie tobermorytu, w wyniku przemiany fazy C-S-H. Nie ma jednak danych dotyczących wpływu tobermorytu na właściwości ABK, nawet na wytrzymałość. Praca omawia wyniki doświadczeń polegających na zbadaniu wpływu zastąpienia gipsu wapieniem na właściwości ABK. W doświadczeniach stosowano technologię piaskową, a uzyskane wyniki doświadczalne pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków. Zmielony wapień jest bardzo interesującym dodatkiem, który przede wszystkim zwiększa udział kwarcu w produktach hydratacji, poprzez jego przemianę w skawtyt. Natomiast większa zawartość tobermorytu powstaje w próbkach z dodatkiem gipsu. W celu otrzymania pełniejszych danych o wpływie gipsu i wapienia, przede wszystkim na wytrzymałość, a także na właściwości cieplne ABK, jest niezbędne otrzymanie próbek o większych wymiarach. W tym celu konieczne będzie przeprowadzenie prób przemysłowych.
EN
For a certain period of time in the production of aerated autoclaved concrete [AAC] the addition of gypsum, as an additive which accelerate the tobermorite formation in this concrete is used. However, there is no data concerning the influence of tobermorite on the properties of AAC, even on the strength. The paper is devoted to the effect of replacing gypsum by limestone meal on the properties of AAC. The addition of limestone was the same as gypsum i.e. 10 kg/m3 of concrete. The sand technology was used. From the results of experiments the following conclusions can be drawn. The limestone meal is a very interesting mineral additive, which principally the higher degree of quartz participation in the hydrates formation during autoclaving is giving. The mechanism is the quartz participating in the scawtite crystallization. As it is well known the gypsum addition the increase of tobermorite formation is causing. However, to obtain more information on the properties of AAC, principally about strength and thermal conductivity, the larger samples should be examined, thus the industrial trials are needed.
7
Content available remote Płyty na bazie gipsu we współczesnym budownictwie
PL
W artykule omówiono podstawowe właściwości techniczno-użytkowe wybranych wyrobów płytowych z gipsu. Przedstawiono możliwości zastosowania w budownictwie oraz zasady wprowadzenia wyrobów do obrotu. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa użytkowania omawianych wyrobów.
EN
The article discusses the basic technical and functional properties of selected gypsum board products. The scope and methods of technical evaluation of the discussed products are presented. Particular attention has been paid to the assessment of suitability and safety of use.
PL
Eksploatacja złoża gipsu „Gacki” w dolinie Nidy (region świętokrzyski) metodą odkrywkową trwała od 1955 do 1985 roku. Kopalnia składała się z trzech odkrywek o różnej wielkości, od 0,8 do 19,88 ha. Po zaprzestaniu eksploatacji podjęto decyzję o rekultywacji w kierunku wodnym i nastąpiło zatopienie odkrywek do naturalnego poziomu wód podziemnych. Powstał w ten sposób zespół trzech akwenów o różnej głębokości. W kwietniu 2008 roku w największym akwenie o głębokości 12 m wykonano badania właściwości fizycznych i składu chemicznego wody w jego profilu. W terenie zmierzono przewodność elektrolityczną właściwą (PEW), temperaturę i pH wody na dziewięciu głębokościach zbiornika, począwszy od jego powierzchni. Stwierdzono, że temperatura i pH zmniejszają się wraz z głębokością, a PEW i stężenie makroskładników i większości badanych mikroelementów jest prawie wyrównane w profilu akwenu. Mineralizacja ogólna wody sięga około 2100 mg/dm3 i jest to woda typu Ca-SO4 , co wynika z charakteru skał otaczających (gipsów).
EN
Exploitation of the „Gacki” gypsum deposit in the Nida valley (Świętokrzyskie region, SE Poland), by the opencast method lasted from 1955 till 1985. The mine consisted of three open pits of various sizes, from 0.8 to 19.88 ha. After the exploitation ceased, a decision was made to recultivate the area in order to recreate the natural groundwater levels. In this way three artificial lakes of different depths were formed. In April 2008, the largest lake, with a depth of 12 m, was tested and the chemical properties of water in the vertical profile was investigated. The field measurements of the electrolytic conductivity (CEC), temperature and pH of the water at nine depths levels, starting from its surface were made. It has been found that the temperature and pH decrease with depth and CEC and the concentration of macroelements and most of the examined microelements are almost uniform in the water profile. The total dissolved solids (TDS) reaches about 2100 mg/dm3 and it is Ca-SO4 type water, which results from the nature of the surrounding rocks (gypsum).
PL
Zbadano właściwości cementu anhydrytowego uzyskanego z prażenia gipsu z odsiarczania spalin z 5% dodatkami stłuczki szklanej oraz pyłu z pieca do produkcji wełny mineralnej. Stwierdzono, że anhydryt uzyskany w wyniku prażenia w 800°C ma największą wytrzymałość w przypadku próbek prażonych z 5% dodatkiem stłuczki ze szkła butelkowego. Natomiast dodatek 5% pyłu z pieca daje taki sam efekt po prażeniu w 900°C.
EN
The anhydrite cement properties, produced by burning the gypsum of flue gas desulphurisation with 5% addition of glass cullet or cupola dust, was examined. It was established that the anhydrite produced by burning at 800°C with 5% of glass cullet has the highest strength. However, the addition of 5% of cupola dust gives the same result after burning at 900°C.
10
Content available remote Analysis of concrete corrosion of manhole located near source of odorous emission
EN
The problem of corrosion of sanitary sewer concrete concerns the elements located just behind the expansion well. Evolving odorogenic substances and bioaerosols spread in the sewage system, cause in adverse conditions both chemical and biological corrosion of concrete. The paper presents the results of tests of samples taken from the top concrete circle and from a corroded cast iron hatch of 7 years old manhole located below the expansion well. Well elements were subjected to a strong interaction of hydrogen sulphide, which average concentration in the sewage air, during an exemplary 84 hours was 29 ppm. Concrete was gelatinous fine with noticeable outer pellicular layer of 1 mm thick and the inner layer containing aggregates (grain < 1 cm). Sulfur oxidizing, sulfates reducing, Fe2+ oxidizing bacteria, aerobic heterotrophs, anaerobic heterotrophs, nitrifiers and denitrifiers were determined. In the concrete sample, no sulfate-reducing bacteria were detected under the film-like layer and in the cast-iron manhole material, while the hatch also did not contain anaerobic heterotrophs, nitrifying and denitrifying bacteria. The sulphate content in the concrete samples tested was very high, about 20% in the mass of concrete and 50% in the weight of the binder soluble in HCl. Microscopic investigations showed that the outer layer of the concrete was very rich in gypsum, and the pH of the aqueous extract was in the range of 7-8.
EN
The drying process is one of the most important stages in the production of building materials. The choice of the drying method affects the chemical and physical properties of the final product. The aim of this research is to measure and analyze the dynamic changes of internal pressure in non-shrinking, porous material during convective drying. In this work the problem will be discussed with special attention to the behavior of rewetted plaster. A commercial gypsum of company PIOTROWICE II (Alpol brand), typically used in construction and decorative plastering was applied. Gypsum was mixed with water in recommended proportion of 0.6 water/gypsum and drying experiments were performed at 50°C. The changes in sample overall mass as well as pressure and material temperature on the midpoint of sample axis were monitored. On the basis of the obtained experimental data of axial pressure, it is possible to perform a more detailed analysis of mass and heat transfer mechanisms than based on the drying kinetics alone. The pressure trends in the sample allow one to determine the moment of transition from the first to the second drying period, without the need to determine the kinetics of drying. The element of novelty consists of using a direct internal pressure measurement to provide information on the variation of the actual drying rate and mass transfer mechanisms.
12
Content available remote Wpływ gipsu i wapna palonego na wybrane właściwości zapraw cementowych
PL
W artykule przedstawiono badania wpływu wapna palonego i gipsu dwuwodnego na wybrane właściwości zapraw cementowych. Za pomocą modelu matematycznego ustalono optymalną zawartość modyfikatora w celu osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości na ściskanie oraz minimalnej wartości skurczu. Z wykorzystaniem dyfraktometrii rentgenowskiej określono skład fazowy produktów hydratacji stwardniałego zaczynu cementowego.
EN
The paper presents study on the impact of quicklime and dihydrate gypsum on selected properties of cement mortars. With the use of mathematical model optimal amount of modifier was determined to obtain the maximum compressive strength and minimum shrinkage. Using X-ray analysis, the phase composition was defined of hydration products of hardened cement grout.
PL
W pracy analizowano wpływ nawożenia popiołami z biomasy, wapnem i gipsem na cechy jakościowe ziarna, mąki i ciasta pszenicy jarej odmiany Żura. Doświadczenie zrealizowano w roku 2016 we wsi Noskowo (54º38’N, 16º82’S), zlokalizowanej w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim. W badaniach porównywano trzy czynniki: popiół z drewna i popiół ze słomy (I. czynnik), 2 rodzaje dodatku do popiołu: wapno lub gips (II. czynnik), 4 dawki mieszaniny popiołu z wapnem lub gipsem: 2, 4, 6 t ·ha-1 (III. czynnik). Stosując nawożenie popiołem ze słomy uzyskano wyższą wartość MTZ ziarna pszenicy jarej Żura. Dawki popiołów z biomasy oraz zastosowane wapno nazwie handlowej PROFITKALK lub gips SulfoPROFIT nie miały wpływu na wielkość tego parametru. Zróżnicowane nawożenie popiołami w połączeniu ze zwiększającą się dawką nawozu wapniowego lub gipsowego nie modyfikowało parametrów ziarna badanej pszenicy jarej: gęstość ziarna w stanie zsypnym, liczby opadania, zawartości białka i skrobi, ilości glutenu oraz wskaźnika sedymentacji Zeleny’ego. Stosując nawożenie popiołem z biomasy z drzewa lub ze słomy podczas uprawy pszenicy Żura uzyskano zróżnicowanie czasu stałości ciasta, i rozmiękczenie ciasta po 10 i 12 minutach. Czas stałości ciasta, i rozmiękczenie ciasta po 10 i 12 minutach z ciasta otrzymywanego z pszenicy Żura nie były istotnie determinowane wielkością dawki popiołów z biomasy oraz zastosowanym nawozem wapniowym lub nawozem gipsowym, wyjątek stanowił parametr rozmiękczenie ciasta z mąki po 12 minutach. Zastosowane w badaniach nawożenie umożliwiło uzyskanie ziarna pszenicy jarej Żura o odpowiednich parametrach jakościowych.
EN
The effect of ash from biomass, lime and gypsum fertilization on quality of grain, flour and dough of spring wheat variety Żura was analysed. The experiment was conducted in 2016 in the village Noskowo (54º38’N, 16º82’S), located in the district of Sławno in the West Pomeranian Voivodeship. The study compared three factors: wood ash and straw ash (I. factor), 2 types of ash additive: lime or gypsum (factor II), as well as 4 doses of ash mixture with lime or gypsum: 2, 4, 6 t Ha-1 (factor III). After application of straw ash, a higher MTZ value of spring wheat grain was obtained. The doses of biomass ash and the lime (the trade name PROFITKALK or SulfoPROFIT gypsum) did not affect the value of this parameter. Differentiated ash fertilization in combination with increasing doses of calcium or gypsum fertilizer did not modify the seed parameters of spring wheat: density of the grain in the test weight, falling number, protein and starch content, gluten content and Zeleny test. By applying ash from biomass obtained from wood or straw the dough stability time was varied, and the dough softening occurred after 10 and 12 minutes. Dough stability and softening after 10 and 12 minutes of dough obtained from wheat Żura were not significantly affected by the dose of ash from biomass and the applied calcium fertilizer with or gypsum fertilizer. The softening of flour dough after 12 minutes constituted an exception. The application of fertilization in the studies enabled to obtain the appropriate quality parameters of Żura spring wheat .
EN
There is no consistency in reporting the stone material used to construct the first structures in the early Piast dominion (10–11th century) in Poland. The role and importance of the type of the stone building material used at that time has been underappreciated if not completely ignored. It has been stated that glacial erratics comprise the fundamental rock material used in the early Middle Ages for building, representing up to 98% of construction material. The remaining rocks used in building construction included local calcareous sinter, bog iron ores, Jurassic limestone from the Piechciny-Barcin region and gypsum from a salt dome in the village of Wapno in western Poland, while Miocene sandstone excavated at the inception of the Polish state in the Brzeźno Quarry near Konin has received significant attention. There appear to have been distinct phases of use of the various types of rock material. There was likely a link between the development of tillage and the development of monumental stone architecture from the Middle Ages. Deforestation resulting from the development of agriculture helped expose the glacial erratics used in the stone architecture of the first Piast rulers.
EN
The paper presents results of initial research on the possibility of applying microwave radiation in an innovative process of making casting moulds from silica sand, where gypsum CaSO4∙2H2O was acting as a binding material. In the research were compared strengths and technological properties of moulding mixture subjected to: natural bonding process at ambient temperature or natural curing with additional microwave drying or heating with the use of microwaves immediately after samples were formed. Used in the research moulding sands, in which dry constituents i.e. sand matrix and gypsum were mixed in the ratio: 89/11. On the basis of the results of strength tests which were obtained by various curing methods, beneficial effect of using microwaves at 2.45 GHz for drying up was observed after 1, 2 and 5 hours since moisture sandmix was formed. Applying the microwaves for hardening just after forming the samples guarantees satisfactory results in the obtained mechanical parameters. In addition, it has been noted that, from a technological and economic point of view, drying the silica sand with gypsum binder in microwave field can be an alternative to traditional molding sand technologies.
16
Content available remote Zatrzymanie wody i zestalanie w kompozytach gips/polimer
PL
Badano wpływ dodatku eterów celulozy do zaprawy gipsowej na zatrzymywanie wody w tej zaprawie oraz na wiązanie gipsu. Określono parametry kinetycznego równania krystalizacji. Stwierdzono, że wzrost kryształów gipsu jest kontrolowany dyfuzyjnie.
EN
Four various hydroxyethylmethylcelluloses were added (up to 1% by mass) to gypsum to increase the water retention and gypsum setting time in the mortar. The gypsum setting time depended on the polymer type, its concn. and viscosity. The hydration/crystn. kinetics was described by the Avrami equation.
17
Content available remote Scalanie gipsu z instalacji odsiarczania spalin w prasach walcowych
PL
Zaprezentowano eksperymentalne wyniki scalania gipsu z instalacji odsiarczania spalin w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej (zamiennie) w dwa rodzaje pierścieni formujących umożliwiających uzyskanie brykietów w kształcie „siodła” o objętości 4 cm³ i 6,5 cm³. Sprawdzono również możliwość kompaktowania tego gipsu przy zastosowaniu gładkich walców. Próby przeprowadzano dla gipsu o zróżnicowanej wilgotności przy udziale by-passowych pyłów cementowych do 15% mas. Wyniki badań dostarczyły informacji o wpływie wilgotności, ilości dodawanych by-passowych pyłów cementowych i rodzaju zastosowanej konfiguracji układu zagęszczania na jakość otrzymanych brykietów i wyprasek.
EN
Gypsum from flue gas desulfurization plants was blended with cement by-pass dust (5–15% by mass) and compacted to saddle-shaped briquettes (vol. 4 cm³ and 6.5 cm³ in smooth forming rolls under varying moisture content in the blend. The briquettes met the strength requirements after storage for 168 h.
PL
Przedstawiono możliwości otrzymania fotokatalitycznych gipsów z gipsu odpadowego otrzymanego z instalacji odsiarczania spalin. Wykazano że niewielki dodatek ditlenku tytanu do matrycy gipsowej umożliwia rozkład uciążliwych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu kontaktującym się z powierzchniami gipsowymi. Zastosowanie odpadowego materiału gipsowego, pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin, jako materiału bazowego, okazało się nie tylko rozwiązaniem ekologicznym, ale także prowadzącym do lepszych wyników niż gdy materiałem bazowym był gips otrzymany z kamienia gipsowego. Parametry wytrzymałościowe oraz żywotność nowych modyfikowanych gipsów wskazały na ich wysoki potencjał aplikacyjny.
EN
Gypsum-based building materials consisting of (i) waste gypsum recovered via flue-gas desulfurization or (ii) com. gypsum were modified by addn. of TiO2 photocatalyst. The (i) and (ii) samples with various TiO2 content (1–10% by mass) were studied for photocatalytic activity in NO degrdn. and mech. properties (compressive strength under dry and wet conditions). Firstly, the TiO2 presence in gypsum matrix resulted in NO photocatalytic degrdn. (40.4–67.9% and 34.1–63.5% for (i) and (ii), resp.), increasing with TiO2 loading. Secondly, the TiO2/gypsum mass ratio 2–3% did not influence significantly on compressive strength. Thirdly, using (i) provided better results in comparison to (ii), in both photocatalytic and mech. properties. The optimum mixt. was (i) with 3% by mass of TiO2 (58% NO degrdn.). It had higher compressive strength than the unmodified (ii) (9.44 vs. 8.83 and 3.02 vs. 2.92 under dry and wet conditions, resp.) and a longer lifecycle time.
19
Content available remote Viscosity measurement of gypsum suspension
EN
The paper presents results of rheological experiments dealing with gypsum suspensions of different concentration of solids. A nonstandard method of measurement using a vessel equipped with the agitator was used. It was proved that the method can be used for determining rheological properties of suspensions because it prevents the settlement of solids during measurements. The power characteristics of the anchor agitator presented in previous works was verified using new experimental data extending the old characteristic to a wider range of Reynolds numbers.
PL
Przedstawiono wyniki badań reologicznych zawiesin gipsowych różnym stężeniu ciała stałego. Zastosowano niestandardowy sposób pomiaru za pomocą mieszadła w zbiorniku. Udowodniono, że metoda ta może być wykorzystana do określenia właściwości reologicznych zawiesiny, ponieważ zapobiega osiadaniu cząstek ciała stałego podczas pomiarów. Charakterystykę zapotrzebowania mocy przez mieszadło kotwicowe zaprezentowaną w poprzednich pracach zweryfikowana za pomocą nowych danych doświadczalnych, które poszerzyły poprzednią charakterystykę zwiększając zakres liczb Reynoldsa.
PL
W artykule scharakteryzowano fazy wtórne: węglanowe, siarczanowe oraz wodorotlenki krystalizujące w zwałowiskach żużli stalowniczych oraz żużli po przeróbce rud Zn-Pb. W wyniku długoletniego składowania w zwałowiskach zachodzi szereg procesów wietrzenia fizycznego związanego z mechanicznym rozkruszaniem odpadów oraz wietrzenia chemicznego, którego jednym z efektów jest m.in. krystalizacja faz wtórnych. Makroskopowo, fazy wtórne tworzą zazwyczaj drobnokrystaliczny nalot pokrywający powierzchnię żużli. Badania mikroskopowe oraz metodą dyfrakcji rentgenowskiej wykazały obecność wśród nich: kalcytu, gipsu, barytu oraz goethytu. Fazy te charakteryzują się różnorodnością form morfologicznych, jak również zróżnicowanym składem chemicznym, odnotowano m.in. podstawienia ołowiu, cynku i arsenu w barycie. Obecność faz wtórnych może doprowadzić do zmian pH środowiska glebowego w otoczeniu zwałowisk. W żużlach, znaczna zawartość węglanów sprzyja zachowaniu ich właściwości alkalicznych, natomiast jony siarczanowe wpływają na zakwaszenie środowiska i wzmożoną migrację metali.
EN
The secondary phases: carbonates, sulfates and hydroxides crystallized in steelmaking slags dumps as also in dumps of slags after zinc and lead production were characterized in this article. In the dumps, as a result of long-term storage, there are a number of physical weathering processes associated with mechanical crushing of wastes as also chemical weathering processes, one of whose effects include crystallization of secondary phases. Macroscopically, secondary phases usually form a finecrystalline deposit covering the surface of the slags. Microscopic studies and X-ray diffraction analysis showed the presence among them of calcite, gypsum, barite and goethite. These phases are characterized by a variety of morphological forms, as well as the diverse chemical composition, for example in barite some substitutions of lead, zinc and arsenic were noted. The presence of secondary phases may lead to changes of pH of soil surrounding the dumps. In the slags, a significant content of the carbonates conducive to maintaining their alkali properties, whereas sulfates ions influence on the acidification of the environment and increased migration of metals.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.