Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  employee assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wyniki badań dotyczące systemów ocen pracowniczych, stosowanych w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Najpierw przybliżono procedurę przeprowadzania ocen, cechy charakterystyczne, cele oraz funkcje oceny, a następnie scharakteryzowano wyniki badań empirycznych – praktyki ocen pracowniczych stosowane w małych i średnich przedsiębiorstwach.
EN
The paper discusses the results of research on the performance appraisal systems of employees carried out in Polish SMEs. First, the procedure for carrying out appraisal, characteristics, aims an functions of assessment were described, next the results of empirical research – practices of performance appraisal applied in small and medium-sized enterprises – were characterized.
PL
Oceny pracowników są dla wielu osób zajmujących się zarzadzaniem ważnym, a zarazem jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów zarządzania, który niestety może prowadzić do powstania wielu sytuacji konfliktogennych w organizacji. System ocen pracowniczych nie może być celem samym w sobie. Powinien być powiązany z systemami: kadrowym, motywacyjnym, wynagrodzeń i awansowania. Powinien być także wspomagany przez system informatyczny. Celem tego artykułu jest bardzo zwięzły przegląd wybranych problemów związanych z ocenianiem pracowników oraz zwrócenie uwagi na kwestie wpływające na to, czy system ocen spełnia pozytywną rolę w organizacji, czy też tej organizacji szkodzi. Rozważania prowadzone będą na podstawie wybranej literatury przedmiotu i wieloletnich doświadczenia autora, pełniącego funkcje menedżerskie w organizacjach, zajmującego się zarzadzaniem dużymi zespołami pracowniczymi o bardzo różnorodnej strukturze.
EN
For many people involved in managing employee evaluation are important and one of the most controversial elements of management, which unfortunately can lead to many conflictive situations in organization. Employee assessment system it may not be a goal in itself. It should be associated with: human resources, motivation, remuneration and promotion. It also should be supported with information system. The purpose of this article is a very brief review of selected problems associated with evaluating employees and draw attention to issues that affect whether a ratings system meets a positive role in the organization or the organization. Considerations will be carried out on the basis of selected literature and many years of experience of the author, holding managerial functions in organizations for managing large teams of workers with very diverse structure.
PL
Artykuł przedstawia badania literaturowe dotyczące rozumienia pojęcia kompetencji pracowniczych oraz wyniki diagnozy przeprowadzonej w Urzędach Gmin w województwie opolskim. To właśnie zarządzanie zasobami ludzkimi, widziane od strony kompetencji, wniosło wiele porządku do trudnej problematyki oceny przydatności pracownika na stanowisku, jego szkolenia (doskonalenia) i projektowania kariery. Niepowtarzalna specyfika środowiska pracy wymaga od zarządzających, jak i od pracowników, stałego dopasowywania i kształtowania kompetencji niezbędnych dla organizacji. Takie podejście zwiększa szanse na przystosowanie się pracowników i organizacji do zmiany zasad funkcjonowania tych organizacji, jak i zmian wynikających z makrootoczenia.
EN
The purpose of this article is to present the issue of competence management as a necessary condition for the effective operation of an organization. It is human resource management, seen from the point of view of competence, that ordered many difficult issues related to assessing the suitability of an employee for a position, their training (improvement) and career design. The conclusions were based on the results of the research conducted at a commune office. Unique work environment requires that the management and employees keep adjusting and developing their necessary competence for the organization. This approach increases the chances of the adaptability of workers and organizations to changes in the functioning of these organizations as well as to changes resulting from the macro-environment.
4
Content available Bank komercyjny w opinii klientów indywidualnych
PL
W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań oceny satysfakcji klientów, przeprowadzonych na przestrzeni od grudnia 2005 do grudnia 2011, wybranego banku komercyjnego. Zaprezentowano wybrane parametry oceny na poziomie organizacyjnym całego banku.
EN
The article presents the results of evaluation of customer satisfaction conducted over the period of time from December 2005 to December 2011 in chosen commercial bank. There is presented the selected assessment parameters on the organizational level of the entire bank.
EN
The paper focuses on a new way of assessment in a wood processing company with reference to assessment criteria relevance. The description of the main criteria and sub-criteria provides an opportunity for supervisors to evaluate their subordinates objectively and thus motivate them to achieve higher performance. The suggested system of assessment enables an organisation to systematically work on human resources.
PL
Omówiono nowy sposób przeprowadzania oceny pracowników w przedsiębiorstwie drzewnym. Opis kryteriów głównych i drugorzędnych ułatwia obiektywną ocenę podwładnych. Zaproponowany system oceny umożliwia racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi.
6
Content available remote Wykorzystanie systemu wspomagania decyzji do oceny pracowników
PL
W artykule przeanalizowano wybrane techniki oceny pracowników i wyróżniono wady oraz zalety tych technik. Poznanie technik i zasad oceny stanowi pierwszy etap w konstrukcji Systemu Wspomagania Decyzji, a braki w tej sferze powodują powstawanie błędów, które dyskwalifikują System jako wiarygodne źródło informacji kierowniczej.
EN
In the paper specyfic problems, related to Decision Support System and employee assessment esspecialy to concentrate on make a decision in company to take adventage of mentioned DSS and employee assessment. I selected employee assessment method, chose principles of the assessment and describe Decision Support System conception with employee assessment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.