Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transportation logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The terminology and conceptual apparatus of modern logistics as a scientific discipline is far from being shaped. Researches and developers of legislative and norm-setting documents are obliged to use their own or barrowed terminology, in both case not shared ubiquitously. Consequently, the interpretations even of basic concepts differ significantly. In particular, there exists an academic and practical point of view that refuse the right for existence of the term “transportation logistics”. This clause is explained by the proclaimed omnipresence and universality of logistics, which has in its operational glossary the term “transportation”, treated as a local, subordinated and thus secondary function. This paper tries to set a decisive rule to distinguish between general logistics and transportation logistics, arguing that these two disciplines are well separated by the objects and methodology, knowledge and activities. In transportation logistics defined this way the authors examine two principal components of the transportation processes, storage (warehousing) and movement (shipping). This consideration lead to conclusions that the classical mathematical toolkit is not fitted for the design and management of modern global supply chains.
PL
W artykule omówiony został proces planowania drogowej operacji transportowej związanej z transportem ładunku szybko psującego się na przykładzie ładunku miękkiego truskawki świeżej, gatunek Honeoye, klasa jakościowa I, w ilości 12 ton [netto]. Dokonano wyboru środka transportowego zgodnie w metodą wagową (ważoną). Trasa operacji przewozu rozpoczyna się w Pile (Polska) - miejsce siedziby przedsiębiorstwa transportowego), odbiór ładunku w gospodarstwie rolnym w Buszkowie k. Koronowa, a rozładunek w hurtowni artykułów spożywczych Martin Olsson Cashar (Szwecja–Arsta pod Sztokholmem). Artykuł składa się z czterech części. Wszystkie części prezentują elementy procesu planistycznego i przewozowego w transporcie drogowym pod względem prawnym, technicznym oraz ekonomicznym towaru szybko psującego się. Zostały zawarte w niej wszelkie informacje prawne dotyczące przewozu drogowego rzeczy oraz warunki jakie musi spełniać przewoźnik drogowy wykonując przewóz świeżych owoców miękkich. Scharakteryzowano pod względem technicznym i prawnym pojazdy do przewozu towarów szybko psujących się. Dokonano również charakterystyki procesu transportowego, technologii transportowych, systemów transportowych, analizę techniczno-ekonomiczną procesu oraz stworzono projekt technologiczny procesu przewozowego towaru uwzględniając wszystkie czynność towarzyszące temu procesowi.
EN
The process of globalization fosters a growing need of transport. What is more, development of road infrastructure and construction of a dense network of routes leads to situation where road transport becomes a significant factor that improves economic growth of many countries. Delivery of goods to their final destination-“door to door principle”-makes road transport one of the most important branches of transport. Carriage of increasing number of goods and the development of free market economy led to emergence of many companies that provide shipping services. Goods are divided into groups which indicates what conditions are to be met by the carrier in order to carry out transportation. Perishable goods can be listed as one of such groups. The range and type of transported goods is very large from quick frozen products, through chilled products, to the ones that require heating. Carriage of perishable goods is a difficult task, that is why when a transport of such products is planned, the carrier needs to take into consideration factors such as: range of temperatures of given products, air humidity, duration of transport, choosing appropriate means of transport, but above all obeying restrictive legal regulations in the wider logistic chain of the flow of agricultural origin goods. Failure to respect at least one of the guidelines may lead to rotting of products, making them unfit for consumption, endanger consumer of goods and put the carrier at risk of financial losses.
PL
W artykule omówiony został proces planowania drogowej operacji transportowej związanej z transportem ładunku szybko psującego się na przykładzie ładunku miękkiego truskawki świeżej, gatunek Honeoye, klasa jakościowa I, w ilości 12 ton [netto]. Trasa operacji przewozu rozpoczyna się w Pile (Polska-miejsce siedziby przedsiębiorstwa transportowego), odbiór ładunku w gospodarstwie rolnym w Buszkowie k. Koronowa, a rozładunek w hurtowni artykułów spożywczych Martin Olsson Cashar (Szwecja-Arsta pod Sztokholmem). Celem drugiej części artykułu jest przedstawienie charakterystyki przewożonego ładunku, charakterystyki jednostki ładunkowej, procesu planistycznego w obszarze wyboru technologii transportowej i technologii i systemów transportowych. Przewóz towarów łatwo psujących się jest trudnym zadaniem, dlatego planując przewóz takich towarów przewoźnik musi wziąć pod uwagę wiele czynników jak zakres temperatur przewożonego towaru, wilgotność powietrza, czas trwania przewozu oraz dobranie odpowiedniego środka transportu. Nieprzestrzeganie choć jednej z tych wytycznych może doprowadzić do zepsucia towaru, który nie będzie już nadawał się do spożycia i narazić konsumenta na niebezpieczeństwo, natomiast przewoźnika na ogromne straty finansowe.
EN
The problem of proper road transport operation planning is a basic and optimal element of correct execution of transport order carried out by the transport companies. Reliability of carriers is visible in their choice of a proper transport technology and system. Research and analytical issues are addressed in three parts of the article. A significant logistic problem is shown on the basis of strawberries transport analysis in operational planning system. Carriage of perishable goods is a difficult task, that is why when a transport of such products is planned, the carrier needs to take into consideration factors such as: range of temperatures of given products, air humidity, duration of transport, choosing appropriate means of transport, but above all obeying restrictive legal regulations in the wider logistic chain of the flow of agricultural origin goods. Failure to respect at least one of the guidelines may lead to rotting of products, making them unfit for consumption, endanger consumer of goods and put the carrier at risk of financial losses.
PL
Rozwijająca się gospodarka oraz rosnące wymagania klientów i konkurencja dyktują nieustanne podnoszenie jakości obsługi z zachowaniem najwyższego priorytetu jakim jest termin dostawy, dlatego system zaopatrzenia to m.in. sprawne procesy przewozowe zsynchronizowane z przepływem towarów i dokumentów zapewniające odpowiednią elastyczność i kompleksowość usługi. Artykuł prezentuje założenia modelu obsługi transportowej ładunków w procesach zaopatrzenia.
EN
Developing economy, growing customer requirements and competition make the service level higher. Delivery time-as the highest priority-has to be maintained at the same time. Thus, the supply system means: effective transport processes synchronized with goods and documents flow, which cater for flexibility and complexity of services. The article presents model of transport goods in measures processes.
PL
Strategia transportowa, stanowiąca dla wielu przedsiębiorstw bardzo istotny element w planie dystrybucji, obejmuje takie elementy decyzyjne jak dostawy bezpośrednie lub konieczność odbioru przez klienta, typ wykorzystywanych środków transportowych, a często również wybór własnego lub obcego środka transportu. Ze względu na wagę tego wyboru dla firm działających na rynku piwowarskim - celem artykułu było porównanie wykorzystania floty własnej z taborem obcym w transporcie wyrobów piwowarskich z punktu widzenia czynników kosztowych oraz jakościowych z zastosowaniem metody Make Or Buy (MoB). W artykule dokonano oceny wskaźnikowej wyboru transportu własnego i obcego oraz oceny jakościowej usługi transportowej metodą scoring.
EN
Transportation strategy, which constitutes a very important element of the distribution plan for many companies, includes such the decision-making components as delivery or the need for direct reception by the customer, the type of used vehicles and often also a selection of their own or third party transport. Due to the importance of this choice for companies operating in the beer market - the aim of the article was to compare the use of its own or third party transport from the point of view of cost and qualitative factors by using method Make Or Buy (MOB). In the article the selected indicator of own and third party transport and transport service quality evaluation were assessed with scoring method.
6
Content available remote Struktura funkcjonalna systemu zarządzania transportem w Trójmieście - TRISTAR
PL
Główną przyczyną stosowania inteligentnych systemów zarządzania transportem jest konieczność realizacji działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków rozwoju motoryzacji i wzrostu jakości usług przewozowych w warunkach zmiennego popytu transportowego. Stosowane obecnie rozwiązania, ukierunkowane na zwiększenie podaży infrastruktury transportu drogowego i podporządkowywanie jej sposobów wykorzystania przestrzeni miejskiej stają się coraz mniej akceptowalne społecznie i często nieuzasadnione ze względu na ograniczenia ekonomiczne. Pojawia się konieczność konsekwentnej integracji działań w zakresie planowania urbanistycznego, planowania transportu i zarządzania mobilnością. Wspólną płaszczyzną tych działań powinno być wzmocnienie roli transportu zbiorowego w przewozach i konsekwentna redukcja korzystania w nich z samochodu. Technologie korzystające z telematyki transportu oferują narzędzia służące wzmocnieniu systemów transportowych w miastach poprzez racjonalizację wykorzystania istniejącej infrastruktury, zwiększenie jej niezawodności oraz oddziaływanie na zmiany zachowań transportowych mieszkańców przy jednoczesnej redukcji kosztów funkcjonowania transportu. Władze miast Aglomeracji Trójmiejskiej zdecydowały się na pracę nad wdrożeniem Inteligentnych Systemów Transportu w roku 2002, kiedy rozpoczęły się prace koncepcyjne nad aglomeracyjnym systemem TRISTAR. Po latach prac projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co pozwoliło na podjęcie działań, które zakończą się wdrożeniem pierwszych etapów systemu TRISTAR do roku 2014. W artykule przedstawiono wymagania i strukturę funkcjonalną systemu, zdefiniowane w jego architekturze.
EN
The main reason for the application of Intelligent Transportation Systems is the need to implement measures to mitigate the negative effects of automotive development and growth of transport services quality in a changing transport demand. Currently used solutions, aimed at increasing the supply of road transport infrastructure and the subordination of its ways to use of urban space have been become less socially acceptable and often unjustified because of economic constraints. There is need for a consistent integration of urban planning, transport planning and mobility management. Common ground of these actions should be to strengthen the role of public transport and the consequent reduction use of the car. Technologies that use transport telematics offer a tool to enhance transport systems in cities through the rational use of existing infrastructure, increase its reliability and the impact of changes in transport behavior of inhabitants while reducing the operating costs of transport. Tri-City Agglomeration municipalities have decided to work on the implementation of Intelligent Transportation Systems in 2002, when conceptual work started on agglomeration TRISTAR system. After years of work project has received funding from the Operational Programme Infrastructure and Environment, which allowed to take actions in the first stages of system implementation TRISTAR until 2014. The paper presents the requirements and functional architecture of the system, defined by its architecture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.