Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model niezawodności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Diagnostic and reliability model of an internal combustion engine
EN
The article presents a diagnostic and reliability model of an internal combustion engine that allows to assess the reliability status of the engine’s systems for a two-state model of operation and maintenance: functional - failed. The proposed diagnostic model is a qualitative-quantitative probabilistic model combining the reliability states of the engine systems with the values of the vibroacoustic diagnostic signal parameters. The conducted diagnostic and reliability experiments and simulation tests showed that based on the developed diagnostic and reliability model, it is possible to determine the reliability states of the engine.
EN
The purpose of this paper is to establish a new reliability model of the system subject to multiple dependent competing risks. For a system subject to multiple dependent competing risks, the total degradation consists of natural degradation amount and sudden degradation increments (SDIs) caused by random shocks arriving at the system. Most researchers on this topic only focus on the SDIs. However, the impact of random shocks on degradation rate is ignored. In this paper, a novel reliability model considering degradation rate acceleration (DRA) caused by random shocks is proposed, in which the degradation model is based on the degradation path. The dependence relationship between multiple degradation processes is dealt with by copula method, and the arrival time of shocks is assumed to follow a non-homogeneous Poisson process (NHPP). Finally, the effectiveness of the proposed reliability model is demonstrated by an example of a series system. Moreover, the effect of model parameters is evaluated through sensitivity analysis.
PL
Celem niniejszej pracy było stworzenie nowego modelu niezawodności systemu narażonego na liczne zależne ryzyka konkurujące. W przypadku systemu eksponowanego na wiele zależnych ryzyk konkurujących, na wartość całkowitą degradacji składa się wartość degradacji naturalnej oraz wartość nagłych przyrostów degradacji (sudden degradation increments, SDI) powodowanych przez losowe zaburzenia systemu. Większość badaczy tej tematyki koncentruje się wyłącznie na SDI, ignorując tym samym wpływ zaburzeń losowych na tempo degradacji. W niniejszym artykule zaproponowano nowy model niezawodności uwzględniający przyspieszenie tempa degradacji powodowane zaburzeniami losowymi, w którym model degradacji opiera się na krzywej degradacji. Zależność między mnogimi procesami degradacji rozpatrywano za pomocą metody funkcji kopuły przy założeniu, że czas wystąpienia zaburzenia odpowiada niejednorodnemu procesowi Poissona. Skuteczność proponowanego modelu niezawodności zademonstrowano na przykładzie systemu szeregowego. Ponadto, wykorzystano analizę czułości do oceny wpływu parametrów modelu na niezawodność systemu.
PL
W artykule przedstawiono zasadność budowy modelu niezawodności i bezpieczeństwa lotów (MNiBL) dla statku powietrznego i systemu lotniczego i jego rolę w systemie utrzymania zdatności do lotu. Głównym wymaganiem w stosunku do jakiegokolwiek modelu niezawodności i bezpieczeństwa lotów jest kompletność opisu stanów uszkodzenia systemów i agregatów SP. Wykazano, że opracowanie MNiBL wpisuje się w system utrzymania zdatności do lotu statku powietrznego i pozwala na istotne podwyższenie bezpieczeństwa lotów. W pracy przedstawiono propozycje wspomagania informatycznego zarządzania systemem utrzymania zdatności do lotu statków powietrznych oparty na systemach informatycznych funkcjonujących w lotnictwie woj skowym.
EN
The article presents the legitimacy of building a model of reliability and flight safety (MNiBL) for aircraft and aviation system and its role in the system maintaining airworthiness. The main requirement in relation to any model of reliability and safety of flights is a completeness of the description of the states of damage to the systems and aggregates of aircraft. It has been shown that the development of MNiBL is part of the system maintaining airworthiness of the aircraft and allows for a significant increase in flight safety. The paper presents proposals to support information management of system maintaining airworthiness of aircraft based on the IT systems operating in the military aviation.
EN
As shown in this paper, reliability of equipment and reliability of operator due to psychophysiological factors cannot be considered separately. This paper deals especially with air navigation system operator reliability. So the main goal was to create the operator's reliability model. As a result the information functional reliability model for the air navigation system operator has been created. This model takes into account dynamic of error changing, depending on the loading of the operator. It allows to solve the problem of determining the reliability of operator in normal and special flight conditions.
PL
W artykule zwrócono uwagę na niezawodność sprzętu i niezawodność operatora, które ze względu na czynniki psychofizjologiczne nie mogą być rozpatrywane oddzielnie. Problem ten jest szczególnie istotny w aspekcie niezawodności operatora systemu nawigacji lotniczej, dlatego głównym celem pracy było stworzenie modelu niezawodności operatora. W efekcie, stworzono funkcjonalny model niezawodność operatora systemu nawigacji lotniczej, który uwzględnia dynamikę zmian błędu w zależności od obciążenia operatora. Model pozwala rozwiązać problem określania niezawodności operatora w normalnych i specjalnych warunkach lotu.
5
Content available remote Awarie silosów żelbetowych w świetle modeli niezawodności
PL
W artykule przedstawiono niektóre problemy związane z przyczynami awarii silosów żelbetowych. Wymieniono przyczyny utraty trwałości, takie jak braki w stali zbrojeniowej, zły stan betonu, liczne zarysowania powierzchni ścian, imperfekcje ścian, nadmierne obciążenia itp. Wskazano na mechanizmy powstania awarii związane z przyjętym modelem niezawodnościowym i wytrzymałościowym.
XX
The article presents some problems related to the causes of failure of reinforced concrete silos. There are listed the causes of loss of durability, such as deficiencies in reinforcing steel, the bad condition of the concrete, many areas of cracks on the surface of the walls, the walls imperfections, excessive load, etc. The mechanisms of silo failure associated with the accepted models of and reliability endurance are indicated.
EN
In the paper reliability model for pressure vessel protective fittings is developed. The model is intended for the quantitative analysis of failure causes of such system. Reliability of the system is formalized by the dynamic fault tree in which load-sharing phenomena are mathematically described. Using the dynamic fault tree the split homogeneous Markov model is obtained. Reliability characteristics are calculated based on the Markov model. Life of protective fittings components is distributed by Weibull that provided by tensor splitting of Markov model. The result of the simulation is probability curve family obtained for different values of load-sharing coefficients. It is shown how the main cause of system failure changing with these coefficients changing.
PL
W artykule przedstawiono model niezawodności armatury ochronnej zbiorników ciśnieniowych. Opracowany model przeznaczony jest do analizy ilościowej przyczyn awarii systemów takiego typu. Niezawodność systemu jest sformalizowana przez dynamiczne drzewa niesprawności, w których zjawiska podziału obciążenia zostały opisane matematycznie. Podział jednorodnego modelu Markowa otrzymywano za pomocą dynamicznego drzewa niesprawności. Otrzymane charakterystyki niezawodności obliczano na podstawie tak przyjętego modelu Markowa. Niezawodność elementów ochronnych armatury odpowiada rozkładowi Weibulla z uwzględnieniem podziału tensora tego modelu Markowa. Rezultatem wykonanych symulacji jest rodzina krzywych prawdopodobieństwa, uzyskana dla różnych wartości współczynnika podziału obciążenia. W artykule pokazano także jak zmienia się główna przyczyna awarii analizowanego systemu wraz z przebiegiem wartości tego współczynnika.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia wykorzystania modeli oceny niezawodności operatora w zadaniu zmniejszenia liczby i zakresu nieplanowych zabiegów obsługowo-naprawczych. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie modeli kognitywnych. Równocześnie wskazano na konieczność jakościowo innego usytuowania operatora maszyny w systemach diagnozowania technicznego stanu maszyn.
EN
The paper presents the issue of use of operator reliability assessment models in the task in volving reduction of the number and scope of unscheduled maintenance-and-repair activities. Particular attention is paid to use of cognitive models. At the same time, we pointed to the necessity of finding a different location, from qualitative point of view, for the machine's operator in diagnostic systems used for determining machines technical condition.
8
Content available remote System wydłużonej eksploatacji olejów smarowych
PL
W artykule przedstawiono model niezawodności oleju smarowego oraz wskazano wynikające z niego zasady kontrolowanej eksploatacji oleju. W typowych przypadkach eksploatacyjnych olej uznawany jest za niezdatny, gdy niektóre parametry osiągną wartości graniczne. Dla wydłużenia czasu niezawodnej pracy oleju niezbędna jest okresowa kontrola tych parametrów i korygowanie związanych z nimi właściwości. Zastosowanie technologii wynikającej z rozważanego modelu pozwala wydłużyć czas i poprawić jakość eksploatacji oleju w amoniakalnych sprężarkach chłodniczych.
EN
This paper presents model of lubricant operational reliability and principles of controllable operation. When some parameters achieve boundary values lubricant is usually admitted to be nonoperational. In order to elongate the lubricant reliable operation time it is necessary to carry out periodic functional inspections and improve suitable properties. Application of this model to lubricants working in ammonia refrigerating compressors lets to elongate operational time and improve quality of the operation process.
EN
This paper presents a classification of air transport system (ats) reliability models form safety point of view. As an illustrative example analysis of n-unit series system model is presented.
10
Content available remote The principles of safety modelling.
EN
Quantitative analysis of risk in the Man-Technology-Environment (M-T-E) system, carried out in the phase of system design as well as in its operational phase, requires an adequate model to be base on. This work presents a procedure and pronciples of creation of a probabilistic model of risk and basic components of this model: the model of reliability, and the model of hazard. The model of risk, contracted according to the presented pronciples, can be used for examining the influence of various factors determining safety level in the analised M-T-E system.
PL
Do ilościowej analizy ryzyka, przeprowadzonej zarówno w fazie projektowania, jak i w fazie funkcjonowania określonego systemu człowiek-technika-środowisko, potrzebny jest odpowiedni model. W niniejszej pracy przedstawiono procedurę i zasady tworzenia probabilistycznego modelu ryzyka oraz jego głównych części składowych, tzn. Modelu niezawosności i modelu zagrożenia. Model ryzyka, zbudowany według podanych zasad, może być wykorzystany do badań wpływu różnych czynników, określających rozpatrywany system człowiek-technika-środowisko, na poziom bezpieczeństwa.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.