Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość informacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty jakości informacji w konfliktach zbrojnych. W rozważaniach wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury oraz wyniki badań empirycznych prowadzonych w środowisku oficerów WP, a także wśród funkcjonariuszy Policji. Struktura artykułu obejmuje cztery zasadnicze zagadnienia. W pierwszym przedstawiono jakość informacji poprzez jej atrybuty. Drugie zagadnienie koncentruje się na jakości informacji w procesie dowodzenia wojskami. Natomiast trzecie zagadnienie wyjaśnia kwestie związane z informacją na potrzeby targetingu. Zagadnieniem dopełniającym całość prowadzonych rozważań jest interpretacja terminu „informacja rozpoznawcza”. W treści artykułu wykorzystano wnioski z doświadczeń uzyskane w czasie konfliktów militarnych w Iraku i w Afganistanie.
EN
The aim of this article is to analyze the quality of information in military conflicts, using examples of Afghan and Iraq war. At the beginning of this paper the quality of information and its attributes have been presented. Secondly the quality of the information in the command process in the army has been analyzed. Thirdly the issue of the targeting has been presented. Finally the article presents the interpretation of term of the reconnaissance information. During research the method of critical analysis has been used as well as the results of the empirical research conducted among military and police officers.
EN
The work describes the impact the reliability of the information quality IQ for information and communication systems. One of the components of IQ is the reliability properties such as relativity, accuracy, timeliness, completeness, consistency, adequacy, accessibility, credibility, congruence. Each of these components of IQ is independent and to properly estimate the value of IQ, use one of the methods of modeling uncertainty. In this article, we used a hybrid method that has been developed jointly by one of the authors. This method is based on the mathematical theory of evidence know as Dempstera-Shafera (DS) theory and serial links of dependent hybrid named IQ (hyb).
PL
W pracy opisano wpływ niezawodności na jakoś informacji IQ (ang. – Information Quality) przesyłanych w systemach teleinformatycznych. Jedną ze składowych IQ jest niezawodność obok takich właściwości jak relatywność, dokładność, aktualność, kompletność, spójność, odpowiedniość, dostępność, wiarygodność, przystawalność. Każda z tych składowych IQ jest niezależna i aby poprawnie oszacować wartość IQ należy użyć jednej z metod modelowanie niepewności. W artykule tym zastosowano metodę hybrydową opracowaną wspólnie przez jednego z autorów artykułu. Metoda ta opiera się na ewidencji matematycznej znanej jako teoria Dempstera-Shafera (DS) oraz szeregowych powiązaniach zależnych nazwanych hybrydowymi IQ(hyb).
PL
W artykule omówiono zagadnienia bezpieczeństwa i jakości informacji w oparciu o standardy systemów zarządzania przedstawione w normach ISO. Zdefiniowano atrybuty bezpieczeństwa danych, a następnie opisano System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – SZBI oparty na modelu PDCA. W dalszej części publikacji przeanalizowano problem oceny jakości danych, przedstawiając klasyfikację metod jej ewaluacji oraz schemat procesu oceny. W części końcowej omówiono zagadnienie zarządzania ryzykiem, będące częścią składową kompleksowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji.
EN
This article discusses the issues of information safety and quality, based on ISO standards for management systems. In its contents attributes of data safety were defined and then the Information Safety Management System based on the PDCA model was described. In the following part of the paper the problem of data quality evaluation was analyzed, classification of data quality evaluation methods was presented and then the diagram of quality evaluation process was shown. Finally the issue of risk management, being a part of comprehensive approach to information safety management was discussed.
PL
Artykuł przedstawia problematykę oceny jakości i wiarygodności informacji dostępnych na stronach internetowych. W tym celu najpierw scharakteryzowano kryteria oceny jakości informacji ze względu na dokumenty elektroniczne oraz udostępniające je media elektroniczne. Następnie, zaproponowano trzy różne metody oceny kryteriów, takie jak metoda ekspertowa, metody techniczne i statystyczne. Na koniec opisano trzy praktyczne strategie wyszukiwania informacji oraz oceny ich jakości i wiarygodności pod kątem wybranych kryteriów i metod.
EN
The article presents the issues of information quality and reliability evaluation available on the Internet. The criterions of information quality evaluation were firstly characterized due to electronic documents and electronic media that provide them. In the next step it were proposed three different methods of criterions evaluation, such as the expert method, technical and statistical methods. At the end it were described three practical strategies for information retrieval and evaluation of their quality and reliability for the selected criterions and methods.
5
Content available remote Jakość informacji wyzwaniem ery cyfrowej
PL
Przedmiotem artykułu jest jakość informacji. To jedna z wielu ale najważniejsza cecha informacji. Zostanie ona przedstawiona jako jedna z kluczowych kategorii aksjologicznych ery cyfrowej informacji. W tekście zostanie omówione pojęcie jakości informacji z różnych punktów widzenia, a w szczególności sposoby definiowania jakości informacji, czynniki wpływające na jakość informacji, prawo jakości informacji, teorie jakościowe informacji, relacje między jakością a ilością informacji oraz jakością informacji a wartościowaniem informacji. Prezentacja wymienionych grup problemów dotyczących jakości informacji ma na celu kompleksowe ujęcie tej cechy informacji oraz jej konfrontację z istniejącymi w cyfrowym świecie zagrożeniami.
EN
Quality of information is the object of my paper. Quality is one of many information features and the most important of them. Quality will be presented as one of key terms in the digital information era. In my text, I will discuss the conception of information quality from various points of view, including especially the following: the methods of defining information quality, the factors influencing information quality, the information quality law, theories of information quality, the information quality and quantity, and the information quality and information evaluation. My presentation of those groups of issues concerning information quality is intended to oppose them to the threats against that important feature of information existing in the digital world.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody oceny jakości informacji wraz z systemem oceny wartości użytkowej informacji zrealizowanym z wykorzystaniem zbiorów rozmytych oraz regułowej bazach wiedzy. W przypadku przewidywalnych, powtarzających się zmian i zagrożeń możliwe jest wykorzystanie metod statystycznych do oceny jakości informacji. Natomiast w sytuacjach charakterystycznych dla turbulentnych zmian otoczenia ich użycie jest to na ogół nie możliwe. Dlatego zaproponowane rozwiązanie oparto na metodach stosowanych w doradczych systemach ekspertowych, w tym wykorzystaniu zmiennych lingwistycznych i teorii zbiorów rozmytych.
EN
The aim of this publication is to propose method for assessing the quality of information with use of fuzzy sets and rule - based knowledge. For predictable, repeated changes and threats it is possible to use of statistical methods, based on the theory of probability, stochastic processes, and statistics to assess the quality of information , but in situations characteristic of turbulent changes in the environment is usually not possible. Therefore, the proposed solution is based on methods used in expert systems, including the use of linguistic variables and fuzzy set theory.
7
Content available remote Jakość informacji z wizyjnych systemów nadzoru infrastruktur krytycznych
PL
W artykule przedstawiono model wyznaczania jakości IQ (ang. Information Quality) na podstawie modelowania współczynnika pewności hipotezy CF (ang. Certainty Factor) w telematyce autostradowej. Modelowanie takie dotyczy zazwyczaj systemów ekspresowych lub sztucznej inteligencji. Jednak w systemach, o których traktuje artykuł głównym elementem są systemy komputerowe analizujące dane odbierane z detektorów nadzorujących ruch obiektów.
EN
This paper discusses a model for determining information quality IQ based on modelling the certainty factor CF. This modeling practice is usually employed for expert or artificial intelligence systems. But here discussed are computer systems using motion detectors. A model well-suited to describe information quality of information concerning any given hypothesis. For instance: a vehicle moves within a camera-monitored enclosure.
PL
Celem artykułu jest wskazanie zasadniczych składników procesów informacyjnych, poprzez które możliwe jest pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie oraz wykorzystanie informacji. Przez procesy informacyjne dokonują się różnorodne przeobrażenia społeczne, cywilizacyjne, kulturowe, polityczne i edukacyjne. Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego stwarza potrzebę określenia wymagań jakościowych dla procesów informacyjnych oraz wskazania metod i kryteriów oceny poziomu jakości procesów informacyjnych. W pracy, po pierwsze, określono pojęcie informacji i wyróżniono kluczowe czynniki, które wpływają na jakość obserwacji obiektów otoczenia. Po drugie, na podstawie przeprowadzonej analizy literatury, wskazano na zależność między jakością procesu obserwacji a jakością procesu decyzyjnego. Określono informacyjny charakter powyższych procesów i ich wpływ na kształtowanie się zmian w otoczeniu. Zwrócono również uwagę na potrzebę wspomagania procesu obserwacji i procesu decyzyjnego. Zaprezentowany został system, który umożliwia wspomaganie procesów informacyjnych podczas kojarzenia się rynku pracy z systemem kształcenia.
EN
The aim of the paper is to indicate the main aspects of the information processes and analyze the category of quality. To achieve the established aim the observation process and decision-making process were analyzed in terms of information aspects. First of all, the notion information was conceptualized and the factors which influence the observation quality were listed. Secondly, the observation process was defined and the quality of the observation process was indicated. Thirdly, the correlation between the observation process and the decision-making process was related. Then the decision-making process was defined. Finally the main aspects of the processes were distinguished and the issue of the quality was discussed. The career and educational counseling system was analyzed as the example which indicate the possibilities to support the observation and decision-making processes and increase the quality of the decisions.
EN
In this paper is to analyse and discuss the energy and environmental indicators, taking into account their comprehensiveness and usefulness for decision makers at the national level. The paper, partially, presents the results of research carried out for the European Environmental Agency by the Division of Energy and Environmental Policy of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences.
PL
Jednym z kluczowych sposobów zmniejszających ryzyko podjęcia złych decyzji w obszarze energii i ochrony środowiska jest jakość informacji. Nie istnieje w Polsce kompleksowy zestaw wskaźników energetyczno-środowiskowych, gromadzonych na poziomie krajowym podobnych do tych, które publikowane są przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Niemniej jednak istniejące wskaźniki, zbierane przede wszystkim przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), opisują różne obszary działania krajowego sektora energetycznego, w tym związane z jego wpływem na środowisko. Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza istniejących wskaźników energetyczno-środowiskowych, biorąc pod uwagę ich wszechstronność i przydatność dla decydentów. Omówiono dane zawarte w krajowych dokumentach, takich jak Gospodarka paliwowo-energetyczna, Efektywność wykorzystania energii, Ochrona Środowiska i Energia ze źródeł odnawialnych oraz porównano je ze wskaźnikami publikowanymi przez EEA. Zwrócono uwagę, że zakres publikowanych danych wynika przede wszystkim z celów krajowej polityki energetycznej, a krajowe dokumenty spełniają to zadanie w sposób zadowalający. Niemniej jednak konieczna jest ich weryfikacja, przede wszystkim w związku z nowymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką.
EN
The process of data updating in the databases of the Internet decision support system for cereals protection is presented. The system uses three kinds of data: on spring and winter wheat varieties, on plant protection products (fungicides and insecticides against wheat diseases and pests) and on product doses. It was found that it is possible to obtain all the necessary data for the updating from available web resources. Data sources for variety information are the COBORU materials and websites of agricultural plant breeders. The search engine of plant protection products available on the website of the Ministry of Agriculture and Rural Development is an essential source of the data on protection products and their doses. Other sources of these data are websites of plant protection product producers and online shops. In the data updating process the following stages were distinguished: owned-resources stocktaking, data quality criteria selection, credible data sources determination, data acquisition by the application of the criteria, data adaptation to the system requirements, data entry, data verification. Each one of the itemized stages contributes to the ultimate data quality after the updating. The stages of credible data sources determination, data acquisition and data adaptation to the system requirements were found to be labour intensive. About a triple reduction of labour input into the updating was achieved through the improvement of the data acquisition process, gaining proficiency in the database editors operation and the cumulative effect of build-up of specific data resources in the system. The adopted verification procedures for update correctness are described.
PL
Przedstawiono proces aktualizacji danych w bazach danych internetowego systemu wspomagania decyzji w ochronie zbóż. System wykorzystuje trzy rodzaje danych: o odmianach pszenicy jarej i ozimej, o środkach ochrony roślin (fungicydy i insektycydy przeciw chorobom i szkodnikom pszenicy) i o dawkach środków. Stwierdzono, że wszystkie niezbędne dane do aktualizacji można pozyskać z dostępnych zasobów internetowych. Źródłem danych o odmianach są materiały COBORU oraz strony internetowe hodowców roślin rolniczych. Istotnym źródłem danych o środkach ochrony roślin i ich dawkach jest wyszukiwarka środków ochrony roślin udostępniana na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inne źródła tych danych to strony internetowe producentów środków ochrony roślin oraz sklepy internetowe. W procesie aktualizacji danych wyróżniono następujące etapy: inwentaryzacja posiadanych zasobów, wybór kryteriów jakości danych, ustalenie wiarygodnych źródeł, pozyskanie danych z zastosowaniem kryteriów, dostosowanie danych do potrzeb systemu, wprowadzanie, weryfikacja danych. Każdy z wymienionych etapów ma wpływ na ostateczną jakość danych po aktualizacji. Stwierdzono dużą pracochłonność etapów: ustalenia wiarygodnych źródeł, pozyskiwania danych i dostosowania danych do potrzeb systemu. Około trzykrotne zmniejszenie pracochłonności aktualizacji uzyskano na skutek ulepszenia procesu technologicznego pozyskiwania danych, zdobycie doświadczenia w obsłudze edytorów baz danych i kumulatywny efekt wzrostu zasobów określonych danych w systemie. Opisano przyjęte procedury weryfikacji poprawności wprowadzenia danych.
11
Content available remote Polityka informacyjna a bezpieczeństwo informacyjne
PL
W artykule została przedstawiona problematyka polityki informacyjnej, przede wszystkim w odniesieniu do polityki informacyjnej resortu Obrony Narodowej, ograniczonej specyficznie do treści zamieszczanych w Internecie. Wskazano na możliwości osiągania rożnych celów propagandowych poprzez umiejętne manipulowanie atrybutami informacji (rozdz. 2 i 3) oraz na możliwości wykorzystania Internetu w zakresie kształtowania świadomości jego użytkowników (rozdz. 4).
EN
The article focuses on problems concerning information policy, especially in reference to information policy of the Polish Ministry of Defense. One of its topics concentrates specifically on agenda and evidence applicable to the Internet. In an overview author presents different means of propaganda technics for specifically planned outcomes, with an explanation on possibilities of manipulation with different information attributes (in part 2 and 3). There is also a description of agenda referring to Internet possibilities, in respect to working out the means of planned shaping of the consciousness of its users.
12
Content available remote Wyznaczanie jakości informacji w telematyce autostradowej
PL
W artykule przedstawiono model wyznaczania jakości informacji IQ (ang. Information Quality) na podstawie modelowania współczynnika pewności hipotezy CF (ang. Certainty Factor) w telematyce autostradowej. Modelowanie takie dotyczy zazwyczaj systemów ekspertowych lub sztucznej inteligencji. Jednak w systemach telematyki autostradowej głównym elementem są systemy komputerowe analizujące i przetwarzające dane o ruchu pojazdów.
EN
This paper discusses a model for determining information quality IQ based on modeling the certainty factor CF. This modeling practice is usually employed for expert or artificial intelligence systems. Here, however, discussed are computer systems using telematic data.
PL
Artykuł omawia zagadnienie zapewnienia jakości informacji w aspekcie podejmowania decyzji. Szczególną uwagę zwrócono na problem nadmiaru informacji w procesie podejmowania decyzji. Istotną część artykułu stanowi prezentacja wyników badań przeprowadzonych w urzędach administracji publicznej a dotyczących zapewnienia jakości informacji w procesach informacyjnych.
EN
In this paper there are introduced problems of quality information in terms of decision-making. At the beginning of the article has been shown the importance of information in decision-making process, then brought closer the concept of quality information and its characteristics. The discussion of the results of research conducted at public administration is the essential part of article.
EN
The article presents and discusses issues related to the quality of information and managerial competencies’ in decision-making. We claim that there is a need for employing a new managerial (and not only administrative or political) paradigm in managing local government administration institutions. In the study part we have posed the following questions: What significance does the quality of information have in the decision-making process as well as what competencies should the managers in local government administration have to make appropriate decisions? The study surveys 208 managers from 75 local government administrations. The article ends in with a brief summary and conclusion.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienie jakości informacji oraz kompetencji menedżerskich w aspekcie podejmowania decyzji w administracji samorządowej. Wskazano na potrzebę zastosowania nowego, menedżerskiego, a nie tylko administracyjno-politycznego paradygmatu w zarządzaniu w urzędach administracji samorządowej. Omówiono wpływ ilości i jakości informacji oraz kompetencji na podejmowanie decyzji. W części badawczej postawiono pytania: Jakie znaczenie ma jakość informacji oraz system informacyjny w podejmowaniu decyzji, oraz jakie kompetencje powinni mieć kierownicy administracji samorządowej, aby podejmować właściwe decyzje? Badaniem objęto 208 kierowników z 75 urzędów administracji samorządowej Górnego Śląska. Całość podsumowano wnioskami.
15
Content available Informacja w sytuacjach ekstremalnych
PL
W artykule zwrócono uwagę na zagadnienie „spójności informacji”, które w procesie decyzyjnym nabiera szczególnej wagi. Częste zakłócenia tejże spójności są powodowane przez ludzi oraz urządzenia techniczne. Wyróżniono zakłócenia przypadkowe i celowe. Zakłócenia przypadkowe związane są ze zdarzeniami losowymi, a zakłócenia celowe są efektem niedozwolonych działań ludzi. Ujęcie takie zastosowano do analizy zadań poszczególnych faz zarządzania kryzysowego. W wyniku analizy stwierdzono, że w realizacji tych zadań występują głównie przypadkowe zakłócenia spójności informacji.
EN
Highlighting the ambiguity of the information notion, the authors refer to C. Berman who discusses the information in four following meanings: as a thing, as a measurable size, as a potential and as a change. The article turns to the idea of information consistency, which in decision making process becomes especially important. Frequent disruptions of that consistency are caused by humans and by technical devices. The authors distinguished the accidental and intentional disruptions. The accidental disturbances are strongly connected with occidental events and mean the damage and destruction of information due to disasters such as fire, flood (including flooding because of broken water supply and sewage system), tremors (due to the earthquake, war, explosion of gas and explosive materials) as well as due to disturbing magnetic field or electromagnetic fluctuation. Intentional distortions are the result of improper human activities including the people who are not authorized either to carry out certain activities or to information access. The authors distinguished computer crimes, economic spying, sabotage and code breaking. This treatment was applied to extreme situations that is to emergency situations and the authors analysed the tasks of every single phase of crisis management. While the tasks are carried out, there occur considerable disturbances, mainly unintentional interference of information consistency.
EN
Today information adds value for organizations, reduces costs, manages risk and create new reality. Internal good information quality, which helps manages review and improve the performance of on organization is known as "business intelligence". The process for improving both the quality of the information and the performance of the organization is "business performance management". External good information quality is also needed to support of processes of develop vision and strategy. It is necessary to monitor trends such as, market share and competitor activity which together are known as "market intelligence". A new view of information quality is needed to assess on organization's ICT infrastructure. The article presents the attributes of information quality, the essence of business information quality
17
Content available remote Jakość informacji a podejmowanie decyzji
PL
Przedstawiony artykuł omawia zagadnienie jakości informacji w aspekcie podejmowania decyzji. Określono w nim znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji, zdefiniowano pojęcie jakości informacji i jej cech oraz zarysowano wpływ jakości informacji na trafność podejmowania decyzji. Całość podsumowano wnioskami.
EN
In this paper there are introduced problems of quality information in terms of decision-making. At the beginning of the article has been shown the importance of information in decision-making process, then brought closer the concept of quality information and its characteristics. At the end of the article has been presented impact of the quality information on decision-making.
EN
Finance administration should serve people in a way to secure the optimal level of revenue. A very well qualified staff with a newest technology and a big budget can't do this without quality information. The aim of this article is to show the most important determinants of information quality process improvement in finance administration. They ware divided on two groups: external factors, which comes from environment, and internal - with source in finance administration units or system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wyodrębnienie kluczowych czynników w zakresie: przyczyn "schorzeń" informacyjnych, warunków sprzyjających doskonaleniu zarządzania informacją, skutecznego wdrażania rozwiązań - udoskonaleń procesów informacyjnych. W badaniach wykorzystano metodę grupowej oceny ekspertów, technikę względnej ważności obiektów. Określono kryteria kwalifikacyjne dla osób będących ekspertami, zbadano zgodność opinii ekspertów.
EN
The article presents the outcome of the research which purpose was to identify key factors is three fields: the causes of information "diseases", the conditions that make information management improvement feasible and the conditions of effective change implementation in information processes. The group assessment of experts method has been applied in this research. The competence criteria have been determined in order to ąualify the respondents to expert group as well as the consistency of experts' opinion has been verified.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.