Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obieg zamknięty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Plastik to przyszłość.
PL
W obliczu kryzysu klimatycznego transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest rozwiązaniem nie tylko rozsądnym, lecz koniecznym. Ograniczenie zużycia surowców, zamknięcie obiegu materiałów, zmiany w procesach projektowania i produkcji oraz efektywne zarządzanie odpadami to klucz do zrównoważonego rozwoju, od którego zależy nasza przyszłość. Rurociągi polietylenowe Uponor Infra spełniają te kryteria i dlatego zasługują na miano technologii przyszłości.
PL
Z Izabellą Maczkowską-Ciborowską, Dyrektor Generalną CHEP na Polskę i kraje bałtyckie, rozmawiamy o optymalizacji i rozwoju łańcucha dostaw w gospodarce o obiegu zamkniętym.
PL
Artykuł jest drugą częścią serii esejów poświęconych różnym sposobom wdrażania idei gospodarki obiegu zamkniętego w architekturze i projektowaniu, pojmowanych jako dziedziny interdyscyplinarne, które współcześnie mogą się przenikać. Filozofia ekonomii obiegu zamkniętego ma głębokie korzenie historyczne i filozoficzne. Trwałe, fundamentalne powiązanie architektury ze środowiskiem naturalnym istniało odwiecznie, od Stonehenge przez antyczne świątynie po współczesne budynki działające jak systemy współgrające z naturą. Od momentu, w którym architekci zaczęli projektować w oderwaniu od środowiska naturalnego i bez względu na jego uwarunkowania, pojawiła się też jednak destrukcyjna dla krajobrazu rola architektury. Celem artykułu jest zarysowanie aktualnych trendów we wdrażaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym w obliczu globalnych zmian i inicjatyw obecnie, w oparciu o debatę (London Design Festival, 10.2020, Circular Economy in Design) i myślenie we współczesnym projektowaniu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek krajobraz stanowi wartościowe oraz najcenniejsze dziedzictwo, które architektura i design powinny wzmacniać, tak, żeby ochronić je w szerszej perspektywie dla dobra przyszłych pokoleń. Cykl funkcjonowania obiektu powinien być w myśl takiego podejścia przewidziany w zależności od trwałości surowca, a jego struktura powinna być opracowana tak, by miała swoje odniesienie do uwarunkowań lokalizacji. Architekturę kształtować powinien już nie tyle kontekst, co uwarunkowania.
EN
This article is the second part of a series of essays on the different ways the idea of circular economy is implemented in architecture and design, understood as interdisciplinary fields which can overlap in the present. The philosophy of closed circuit, has deep both historical and philosophical roots. The fundamental link between architecture and the natural environment has existed for many years, from Stonehenge and ancient temples to contemporary buildings that act as systems in harmony with nature. When architects started to design separately from the natural environment and regardless of its conditions, the role of architecture, which was destructive to the landscape appeared. The goal of this paper is to outline the current trends in implementing the idea of a circular economy in the face of global changes and initiatives now and based on the debate (London Design Festival, 10.2020, „Circular Economy in Design”) and thought in contemporary design. Nowadays, more than ever, the natural landscape is the most valuable heritage which requires strengthening by architecture and design, so as to protect it in a wider perspective, for the benefit of future generations. According to this approach, the cycle of the facility's operation should be provided depending on the durability of the raw material, and its structure should be developed in such a way that it is related to the conditions of the location. Architecture should be shaped not so much by the context as by the conditions.
PL
Gospodarka obiegu zamkniętego to koncepcja tworzenia wartości poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów. Doskonałym jej przykładem jest instalacja uruchomiona wiele lat temu przez Katowickie Wodociągi i sąsiadującą elektrociepłownię, z której korzyści czerpią oba zakłady.
PL
Coraz częściej przedsiębiorcy o wysokim poczuciu społecznej odpowiedzialności oraz działający proekologicznie ograniczają wykorzystywanie ograniczonych zasobów naturalnych, a ich produkty są projektowane w sposób pozwalający na ponowne wykorzystanie, modernizację lub recykling, nieszkodzący środowisku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. wpisuje się w ten trend i poszukuje rozwiązań, które zmienią ogólne postrzeganie przedsiębiorstwa.
PL
Stawiając czoła wyzwaniom związanym z ochroną środowiska, Departmanet Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła prowadzi projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w obiegu zamkniętym elektrociepłowni, których efektem będzie minimalizacja ilości wody pobieranej ze środowiska naturalnego na korzyść powtórnego wykorzystania oczyszczonych ścieków.
PL
Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część cyklu rozważań o idei Circular Economy jako holistycznej strategii, która może wyrażać się w kształtowaniu urbanistyki, architektury – ale też w mniejszej skali – w projektowaniu produktu. Jako wyraz świadomej troski o klimat i dalsze losy naszej planety, a także zdrowie mieszkańców miast, GOZ wytycza nowe oraz niezbędne paradygmaty dla odpowiedzialnego kształtowania budynków i współczesnych miast, korelujących oraz harmonizujących z naturą i cennymi zasobami, bazujące m.in. na kompaktowaniu oraz ograniczaniu transportu, prefabrykacji, wykorzystywaniu sił natury w sprzężeniu z nowymi technologiami. Projektowanie zgodne z doktryną Circular Economy powinno wynikać zarówno z idei projektu, jak i organizacji samego procesu, od koncepcji do realizacji. Architektura oraz design są w tym kontekście pojmowane jako dziedziny interdyscyplinarne, które ściśle się przenikają.
EN
This article is the first part of a series of essays on the different ways the idea of circular economy is implemented in architecture and design, understood as interdisciplinary fields which can overlap in the present. The philosophy of closed circuit, including the principles of sustainable development – implemented both in large-scale architecture and in the industrial design objects – has important elements in common; these are first and foremost expressed in a holistic approach to design. The closed circuit economy model follows the pattern of the natural ecosystem, which is translated into systemic thinking. This simple connection shows that the ideas of circular economy may be directly expressed in the way town planning, architecture and also – though to a lesser extent – product design are shaped. This approach should be systemic and result both from the idea of a project and from the process organization – from concept to realization.
PL
Odpady wydobywcze są to uboczne produkty powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej czy chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. W 2017 roku odpady z grupy 01 stanowiły 60% odpadów wytwarzanych w Polsce ogółem. Według danych statystycznych około 92% odpadów powstających podczas eksploatacji oraz przeróbki węgla kamiennego jest wykorzystywana gospodarczo, z czego zaledwie 30% wykorzystywane jest przemysłowo, a prawie 70% do robót odtworzeniowych i rekultywacyjnych terenów zdegradowanych. Obecny trend w Unii Europejskiej mówi o przejściu z gospodarki linearnej do obiegu zamkniętego. Cel to zachować wartość dodaną zasobów w obrębie gospodarki między innymi poprzez ich ponowne wykorzystanie w sposób produktywny, eliminując tym samym odpady. Jedną z gałęzi przemysłowych, w której można zrealizować założenia Circular Economy jest górnictwo. Odpady wydobywcze mogą stanowić jedno ze źródeł minerałów antropologicznych, ponieważ są zaliczane do kruszyw alternatywnych. Uważa się, że złoża minerałów antropogenicznych stanowią zasób wartościowych surowców, gwarantujących wysoką jakość wytworzonych na ich bazie produktów. W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów fizykochemicznych, wymywalność zanieczyszczeń oraz testu fitotoksyczność przeprowadzonych na wybranym odpadzie wydobywczym w kontekście zamknięcia obiegu.
EN
Mining wastes are by-products generated during search, excavation and processing, both physical and chemical, of ores and other minerals. In 2017, wastes from group 01 constituted 60% of total wastes produced in Poland. According to the statistical data, approximately 92% of the waste generated during the excavation and processing of hard coal is economically reused. 30% of this waste used in industry and nearly 70% is used for the reclamation of the degraded industrial areas. At present, there is atendency in the European Union to shift from alinear economy to the Circular Economy. The goal is to maintain economical value of the resources, among others, by their reuse in aproductive way, which at the same time eliminates waste. One of the industrial branch where the ideals of a Circular Economy can be implemented is the mining industry. Mining wastes may form one of the sources of anthropogenic minerals, as they belong to alternative aggregates. Deposits of anthropogenic minerals are considered sources of valuable raw materials which guarantee that the products made on their basis will be of high quality. The article presents the results of physico-chemical tests, theleachability of contaminations and phytotoxicity tests carried out on the basis of the selected mining waste in light of a Circular Economy.
EN
The objective of this article was to develop a structure of a decision-making model for selection of optimal locations of sewage sludge installation on the example of the Silesian Voivodeship. Selection of locations for waste treatment facilities belongs to complex multicriteria decision-making problems. Taking into account the problems of modelling the supply network for the effective management of sewage sludge corresponding to the concept of circular economy, the paper presents the application of the centre of gravity method for determining the optimal locations for the sewage sludge treatment plant based on the fertilizer production process. The research carried out for the purpose of this study included identification of key elements of the sewage sludge management system, analysis and quantitative and qualitative assessment of sewage sludge streams, analysis of criteria excluding the selection of installation locations, gathering spatial data resulting from defined criteria, determination of optimal location for installations (using the method of determining optimal solutions for the location of objects – the centre of gravity method). All spatial data are presented on thematic maps prepared with the use of QGIS software. The result of the research is a description of the decision-making model structure based on optimization of installation location and including technological and logistic, ecological, infrastructural, economic and legal and social criteria in the process of planning the location of a circular economy plant.
PL
Celem artykułu było opracowanie struktury modelu decyzyjnego dla wyboru optymalnej lokalizacji instalacji zagospodarowania osadów ściekowych na przykładzie województwa śląskiego. Wybór lokalizacji dla obiektów przetwarzania odpadów należy do złożonych wielokryterialnych problemów decyzyjnych. Biorąc pod uwagę problematykę modelowania sieci dostaw dla efektywnego zagospodarowania osadów ściekowych odpowiadających koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego w artykule przedstawiono zastosowanie metody środka ciężkości dla wyznaczania optymalnej lokalizacji dla zakładu przekształcania osadów ściekowych w nawozy. Przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy badania obejmowały m.in. identyfikację kluczowych elementów systemu zagospodarowania osadów ściekowych, analizę i ocenę ilościowo-jakościową strumieni osadów ściekowych, analizę kryteriów wykluczających wybór lokalizacji instalacji, zgromadzenie danych przestrzennych wynikających ze zdefiniowanych kryteriów, określenie optymalnej lokalizacji dla instalacji (z wykorzystaniem metody wyznaczania optymalnych rozwiązań dla lokalizacji obiektów – metody środka ciężkości). Wszystkie dane przestrzenne zostały przedstawione na mapach tematycznych opracowanych wykorzystaniem oprogramowania QGIS. Opracowany na podstawie prac badawczych opis struktury modelu decyzyjnego uwzględniający optymalizację lokalizacji instalacji pozwolił na uwzględnienie kryteriów technologiczno-logistycznych, ekologicznych, infrastrukturalnych, ekonomiczno-prawnych oraz społecznych w ramach procesu planowania lokalizacji zakładu gospodarki cyrkularnej.
PL
Wbrew powszechnemu przekonaniu, koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym nie ogranicza się wyłącznie do gospodarki odpadami. Niewątpliwie, działania w tym obszarze stanowią kluczowy jej element, ale podejmowane są kroki w celu wdrożenia idei circular economy także w innych obszarach, np. ponownego wykorzystania wody.
PL
Gospodarka obiegu zamkniętego to koncepcja tworzenia wartości poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów. Doskonałym jej przykładem jest instalacja uruchomiona wiele lat temu przez Katowickie Wodociągi i sąsiadującą elektrociepłownię, z której korzyści czerpią oba zakłady.
EN
The embroidery process is one of the means of joining textile materials into a system, which is widely applied in the creation of products of special destinations. The development of the functionality of embroidery systems is indissoluble from high-quality requirements for the accuracy of the form of the element. In the embroidery process, the system of textile materials experiences various dynamic loads, multiple stretching, and crushing; therefore, the geometrical parameters of the embroidery element change. The objective of this paper was to analyze the widths of the different square-form closed-circuit embroidery elements and also to perform their analysis with the purpose to evaluate the embroidery accuracy of the embroidered elements. Test samples were prepared in the form of square-form closed-circuit embroidery elements of five different contour widths: 6 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm, and 22 mm. During the investigation, it has been determined that in most cases the contour widths of the five closed-circuit square-form embroidery elements were obtained, smaller than the size of the digitally designed element.
EN
Construction and demolition (C&D) waste management should be accordance with the waste management hierarchy. In practice, C&D waste are often downcycling. It is the result of many factors, including lack of awareness about the value inherent in waste. The paper presents analysis of the adaptability of non-destructive testing (NDT) methods for technical assessment of waste properties. As part of the work, non-destructive testing methods were described and classified in accordance with material and the features they enable testing. The publication presents examples of the use of NDT in the recovery of building materials during construction projects, in the field of influence of technical information of waste on the way it is managed. Finally, a scheme of waste management process during the renovation of an object with the application of NDT methods was presented.
PL
Gospodarka odpadami budowlanymi powinna odbywać się zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, a jej przestrzeganie może przynieść korzyści środowiskowe i finansowe [1], [2]. Prawidłowe gospodarowanie odpadami wymaga więc poprawnej oceny wartości odpadów (ich przydatności). Konstrukcje budowlane podlegają jednak procesom destrukcyjnym, których przebieg i przebieg są zróżnicowane i związane z szeregiem czynników, takich jak zmiany temperatury, wilgotność, występowanie obciążeń statycznych i dynamicznych oraz korozja chemiczna i biologiczna. Z tych powodów parametry techniczne produktu poddanego odzyskowi z reguły odbiegają od jakości produktu pierwotnego, stąd wymagają oceny. Brak prawidłowego oznaczenia parametrów mechanicznych materiału pochodzącego z odzysku a przeznaczonego na cele konstrukcyjne stwarza ryzyko wystąpienia awarii, co zniechęca do stosowania produktów pochodzących z recyklingu. Niepewność co do wyników odzysku jest jedną z głównych barier w stosowaniu materiałów pochodzących z recyklingu [28], [37], [39]. Inne bariery to opór organizacji [40] i trudność w przekonaniu konsumentów, że jakość produktów pochodzących z recyklingu jest właściwa. Określenie fizycznych i mechanicznych właściwości odpadów może być skutecznie przeprowadzone przy użyciu badań nieniszczących i semi-niszczących (NDT), które obejmują narzędzia i metody badawcze. Badania nieniszczące i semi-niszczące są praktycznymi metodami służącymi do określania właściwości i parametrów elementów konstrukcyjnych budynków. Zaletą obu metod jest możliwość prowadzenia badań na całym elemencie, bez znaczącej ingerencji w strukturę badanego materiału. W ramach NDT można wyróżnić następujące metody: badania organoleptyczne (ocena makroskopowa) oraz wszystkie badania techniczne oparte na metodach akustycznych, elektrycznych, radiologicznych lub elektromagnetycznych. Podstawowe cechy ocenianych elementów budowlanych to: kształt i wymiary elementu; parametry mechaniczne, fizyczne i chemiczne; położenie i zakres uszkodzeń; stopień korozji chemicznej i mikrobiologicznej. W artykule przedstawiono przegląd metod badań nieniszczących i seminiszczących które mogą być stosowane w ocenie elementów budowlanych przeznaczonych do odzysku. Syntetyczne opracowanie sporządzono dla takich materiałów budowlanych jak stal, drewno, beton i ceramika. Przedstawione w niniejszym opracowaniu praktyczne przykłady stosowania badań nieniszczących w ocenie odzyskiwanych elementów, potwierdzają przydatność metod NDT w gospodarce odpadami budowlanymi w celu odzyskania wyższej ich wartości. W oparciu o wieloletnie obserwacje, autorzy przedstawiają schemat gospodarowania odpadami budowlanymi z zastosowaniem metod NDT w obszarze robót remontowych (Rys.1).
PL
Prawidłowo zaprojektowane układy rozdrabniania z obiegiem zamkniętym pozwalają kontrolować przepływ materiału oraz podnosić wydajność i efektywność procesów rozdrabniania. W przypadku produkcji kruszyw poprawa jakości produktów dotyczy poprawy kształtu ziaren grubych, jak i ograniczenie ilości powstającej frakcji piaskowej.
PL
Zmiana podejścia do kwestii odzysku i recyrkulacji wody - zarówno ścieków oczyszczonych, jak i wody szarej oraz deszczowej - stanowi duże wyzwanie i jest istotną składową w procesie transformacji gospodarki krajowej do gospodarki obiegu zamkniętego.
EN
One of the challenges of today’s economies in the world is the need to increase the use of waste materials as secondary raw materials that are suitable for further use. This constitutes a core of the circular economy. This allows on the one hand to minimize the risk of price volatility and availability of resources, on the other, to meet the increasing global environmental requirements, creating the core of circular economy. This applies in particular to mineral resources. Circular economy implementation requires a number of problems. The basic one concern the development of clear definitions of waste/recyclables (secondary resources), as now many of the terms are used interchangeably or imprecise, resulting in information chaos and the inability to quantify the source data. Next are: to develop standards describing particular typical waste products (secondary) arising in subsequent recovery phases, then - keeping records and balancing the amount of processed waste and recovered secondary raw materials. This publication focuses on the problem of terminology and definitions, due to its importance and urgency for already conducted activities related to the preparation of raw materials policy of the country. The Polish naming and waste management legislation has been reviewed, against the background of European regulations. The definition of recycled materials (secondary resources) has been proposed for their classification strictly linked to the current classification of waste.
PL
Wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów naturalnych prowadzi do poszukiwania nowych kierunków działań, które mają na celu prowadzenie działalności produkcyjnej w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym wskazuje zadania do wykonania na polskiej drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy). Wśród nich można wymienić „ograniczenie zależności przedsiębiorstw od surowców pierwotnych", które mają na celu zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych.
PL
Komunikat Komisji z 2 grudnia 2015 roku „Ku gospodarce w obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy” wytycza cel budowania zasobooszczędnej polityki w Unii Europejskiej oraz stanowi podstawę do opracowania ram prawnych wdrażających nowe podejście do gospodarki odpadami. Wraz z ogłoszeniem komunikatu KE pojawiła się szansa na zawrócenie całego strumienia materiałów antropogenicznych do cyklu gospodarczego.
PL
Zarządzanie zasobami nieodnawialnymi jest jedną z kluczowych kwestii w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz jednym z priorytetów polityki ochrony środowiska w przemyśle i stanowi istotną część strategii zrównoważonego rozwoju. Dlatego ważna jest znajomość metod oceny zużycia się zasobów naturalnych. Ocena cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) jest techniką oceny oddziaływania na środowisko w całym cyklu produktu lub technologii, która pozwala na ocenę zużycia metali, minerałów i paliw kopalnych, uwzględniając zarówno bezpośrednie ich zapotrzebowanie w procesach technologicznych, jak również pośrednie zapotrzebowanie do produkcji surowców, materiałów i energii. W kopalniach węgla kamiennego, oprócz kwestii ekonomicznych, zaczyna nabierać znaczenia stosowanie konkretnego typu metod służących do oceny efektywności środowiskowej. Dotychczasowe podejście do oceny oddziaływania na środowisko procesu wydobycia węgla nie obejmowało wpływu na środowisko zużywanych w kopalni materiałów, surowców czy energii, skupiało się natomiast na obciążeniach powodowanych przez działalność kopalni. Nowym podejściem do problematyki oceny aspektów środowiskowych jest podejście cyklu życia, które pozwala na ocenę nie tylko samej działalności kopalni, ale analizie zasobów niezbędnych do produkcji materiałów, surowców i energii zużywanych w kopalni. Zaproponowane w pracy metody oceny wpływu w cyklu życia (LCIA – Life Cycle Impact Assessment) pozwalają na identyfikację potencjalnych oddziaływań na środowisko procesów produkcji górniczej związanych z zużyciem nieodnawialnych zasobów naturalnych. W pracy wykonano przegląd metod wykorzystywanych do oceny zużycia zasobów oraz wykazano, że technika LCA jest odpowiednim narzędziem do oceny skumulowanego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych w cyklu życia technologii. Jest to szczególnie istotne w gospodarce o obiegu zamkniętym, gdzie LCA stanowi narzędzie służące decydentom do wspomagania zarządzania zasobami naturalnymi i pozwoli na dostarczenie informacji na temat ilości wyczerpywania się zasobów naturalnych w cyklu życia i może stać się pomocnym narzędziem do zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.
EN
Management of non-renewable resources is one of the key issues in the closed circle economy and one of the priorities of the environmental protection policy in the industry and constitutes a part of a sustainable development strategy. Therefore the knowledge of assessment methods of natural resources consumption is important. Life Cycle Assessment (LCA) is a technique for assessing the environmental impact in the whole product or technology cycle that allows to evaluates the consumption of metals, minerals and fossil fuels, taking into account both direct demand for them in technological processes and their indirect demand for production of raw materials, materials and energy. In hard coal mines, apart from economic issues, the use of a specific type of methodology for assessing of environmental performance is becoming more and more important. The up-to-date approach to the assessment of environmental impact of the coal mining process did not include the environmental impact of the materials, raw materials or energy being used in the mine, but focused on the impact caused by the operation of the mine. A new approach to environmental issues consists in the approach to a lifecycle that allows to evaluate not only the operation of the mine itself, but covers ale the analysis of the resources indispensable to produce materials, raw materials and energy consumed by the mine. The Life Cycle Impact Assessment (LCIA) proposed in the paper allows for the identification of potential environmental impact of coal mining processes associated with the consumption of non-renewable natural resources. The paper reviews the methods used to assess the consumption of resources and demonstrates that LCA method is an appropriate tool for assessing of the cumulative consumption of non-renewable natural resources in the life cycle of a technology. This is particularly important in a closed circle economy where LCA is a tool serving decision-makers to support natural resources management and will allow to provide information on the volume of depletion of natural resources in the life cycle and can become a helpful tool for sustainable management of natural resources.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.