Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Rynek handlu emisjami CO2 jest w trakcie ciągłego rozwoju i kształtowania, w ramach którego ustanawiane są coraz to bardziej surowe limity emisji CO2. System handlu emisjami CO2 (tzw. system EU ETS) wpływa bardzo istotnie na zwiększenie kosztu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W artykule pokazano jak wprowadzony mechanizm derogacji wpływa na efektywność ekonomiczną energetyki, przedstawiono metodykę i wyniki wielowariantowych obliczeń wartości jednostkowego kosztu produkcji energii elektrycznej w zmodernizowanym bloku z uwzględnieniem i bez uwzględnienia mechanizmu derogacji.
EN
The CO2 emission trading market is constantly developing and shaping, and increasingly strict CO2 emission limits are being introduced. The CO2 emission trading system (EU ETS system) has a very significant impact on increasing the cost of electricity and heat generation. The article shows how the introduced mechanism of derogation affects the economic efficiency of the energy sector. The article also presents the methodology and the results of multivariate calculations of the unit cost of electricity production in the modernized unit, including and without taking into account the mechanism of derogation.
PL
Jednostkowe koszty produkcji ciepła grzejnego zależą od technologii jego wytwarzania. Wykorzystując opracowane i przedstawione w artykule wykresy można przy danych cenach paliwa, energii elektrycznej i opłat środowiskowych, w tym koszt zakupu pozwoleń na emisję CO2, wybrać najkorzystniejszą technologię produkcji ciepła, tj. technologię, w której jednostkowy koszt jego produkcji jest najmniejszy. Jak wynika z przedstawionych w artykule wyników obliczeń najniższe jednostkowe koszty produkcji ciepła osiągane są przy jak najniższych nakładach inwestycyjnych, najniższej cenie paliwa, najwyższej cenie sprzedaży produkowanej w skojarzeniu z ciepłem energii elektrycznej oraz jak największej jej ilości (przychód ze sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu, to tzw. koszt uniknięty produkcji ciepła w elektrociepłowni), a więc dla jak największej wartości rocznego wskaźnika skojarzenia σR. Obecnie najtańszym paliwem jest węgiel, a inwestycyjnie najtańsze są ciepłownie. Tam, gdzie jest możliwy odbiór ciepła przez mieszkańców komunalnych należy przystosowywać do pracy skojarzonej elektrownie. Jest to bowiem zdecydowanie najtańsze źródło ciepła grzejnego. Dopuszczalna ekonomicznie odległość odbiorców ciepła (miasta) od elektrowni wynosi aż 60 kilometrów.
EN
Unit costs of heat production for district heating depend on manufacturing technology. With the use of the elaborated and presented here diagrams one can – with the given fuel and electric energy prices as well as environmental charges including the purchase cost of CO2 emission certificates – select the most advantageous heat production technology i.e. the one of which the unit production cost is the lowest. As it can be seen from the presented here calculation results, the lowest unit heat production costs can only be obtained with the help of the lowest possible investment costs and the lowest fuel price as well as by the highest price and the largest amount of electric energy cogenerated with heat (the revenue from sale of electric energy produced in cogeneration is the so-called avoided cost of heat production in CHP plants) i.e by achieving the highest value of the annual cogeneration factor σR. At the present moment the cheapest fuel is coal and, in terms of investment costs, the heat generating plants. So, wherever heat consumption by local citizens is possible, electric power plants should be adapted for cogeneration work. It is by far the cheapest heat source for district heating and the economically acceptable distance from a CHP plant to consumer clusters (towns) is as much as 60 km.
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów techniczno-ekonomicznych technologii energetycznych na wartość jednostkowego kosztu produkcji ciepła w elektrociepłowniach. Analizę przeprowadzono za pomocą nowatorskiej metodyki z czasem ciągłym. Przedstawione wyniki wielowariantowych obliczeń odpowiadają na pytanie o wysokość tego wpływu, a także, co istotne, w jakim stopniu zmiany wartości tych parametrów pozwalają obniżyć jednostkowy koszt produkcji ciepła. Odpowiadają także na pytanie, jak na ten koszt wpływają zmiany w czasie cen paliw i opłat środowiskowych.
EN
Described is the impact of technical and economic parameters of energy technologies on the value of a heat production specific cost in CHP stations. The analysis was conducted with the use of innovative constant time methodology. Presented results of multivariate calculations give the answer to a question concerning the value of this impact and, what is also important, to what extent the values of these parameters allow reduction of the heat production specific cost. They also show how much the cost is influenced by changes of fuel prices and environmental charges over time.
EN
Described is the impact of technical and economic parameters of energy technologies on the value of a heat production specific cost in CHP stations. The analysis was conducted with the use of innovative constant time methodology. Presented results of multivariate calculations give the answer to a question concerning the value of this impact and, what is also important, to what extent the values of these parameters allow reduction of the heat production specific cost. They also show how much the cost is influenced by changes of fuel prices and environmental charges over time.
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów techniczno-ekonomicznych technologii energetycznych na wartość jednostkowego kosztu produkcji ciepła w elektrociepłowniach. Analizę przeprowadzono za pomocą nowatorskiej metodyki z czasem ciągłym. Przedstawione wyniki wielowariantowych obliczeń odpowiadają na pytanie o wysokość tego wpływu, a także, co istotne, w jakim stopniu zmiany wartości tych parametrów pozwalają obniżyć jednostkowy koszt produkcji ciepła. Odpowiadają także na pytanie, jak na ten koszt wpływają zmiany w czasie cen paliw i opłat środowiskowych.
PL
Warunkiem uzyskania korzyści ekonomicznych, energetycznych oraz ekologicznych w wyniku inwestycji w wysokosprawną kogenerację jest dobór odpowiedniej technologii skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Technologia ta musi być dostosowana do specyfiki danego podmiotu i powinna charakteryzować się największym zyskiem, bowiem pozytywny efekt ekonomiczny w gospodarce rynkowej jest czynnikiem decydującym o celowości zastosowania konkretnego rozwiązania technicznego i warunkuje tego typu decyzje inwestycyjne. Wybór najefektywniejszej ekonomicznie spośród wszystkich możliwych technologii kogeneracyjnych jest wobec tego dla współczesnych podmiotów wykorzystujących źródła ciepła realnym wyzwaniem i wymaga opracowania nowych lub zmodyfikowania istniejących już metodyk. W artykule przedstawiono metodykę oraz modele matematyczne w zapisie z czasem ciągłym, które umożliwiają prowadzenie analiz techniczno-ekonomicznych dla prezentacji optymalnej strategii inwestycyjnej w źródłach ciepła. Zaprezentowana metodyka jest innowacyjnym podejściem do wykonywania szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych procesów inwestycyjnych w podmiotach wykorzystujących źródła ciepła.
EN
Selecting the economically most effective of all possible cogeneration technologies is to modern entities using a heat sources real challenge and requires the development of new or modify currently existing methodologies. The article presents the methodology and mathematical models in the continuous time, which enable the technical and economic analyzes for the presentation of the optimal investment strategy in the heat sources. The presented methodology is an innovative approach to perform detailed technical and economic analyzes of investment processes in enterprises that use a heat sources.
PL
Przedsięwzięcie związane z poszukiwaniem i przemysłową eksploatacją gazu z formacji łupkowych jest przedsięwzięciem bardzo ambitnym, obarczonym ryzykiem i wymagającym specjalistycznej wiedzy. Unikalne cechy złóż, w których znajduje się gaz łupkowy, sprawiają że ich udostępnianie jest dosyć trudne. W artykule przedstawiono kolejne etapy poszukiwania i przygotowania do wydobycia gazu łupkowego, zwrócono uwagę na najważniejsze aspekty logistyczne występujące w poszczególnych etapach.
EN
The project related to the exploration and exploitation of industrial gas from shale formations is a very ambitious project, a risk-bearing and requires expertise. Unique features of the deposits, which is shale gas, that make them available is quite difficult. The article presents the successive stages of exploration and preparation for shale gas, drew attention to the most important aspects of logistics occurring in different stages.
EN
The article Changed results of studies conducted among middle management staff of one of the companies in construction and assembly of the knowledge of the methods and tools of project management and project managers competence. Employees who participated in the study, acting as contract manager and the object of their direct involvement investment plans are realized in the form of projects related to industrial insulation, scaffolding and assembly services in many areas of both construction and industrial applications. The choice of this group of respondents was not accidental, since the contract manager most often determine the success project. The study was conducted in one of the companies in Opole province. The study involved 16 respondents from 26 project managers employed by the company. The main objective of the study was to gain knowledge about the competence of project managers (contracts). Conducted for this purpose a survey which was anonymous and contained 29 questions. Questions related to the competence of the project manager. Competencies that have been studied are: technical, social, organizational and managerial. The results of the study were a surprise to both the investigator and the President of the company, because it turned out that the steering contracts employed by the company are not familiar with common methods and tools of project management. The reason for these results is the lack of use of the names of these methods the company. The company carries out its projects based on internal procedures "Service Delivery", which is part of the Quality Management System. The procedure is developed on the basis of the methods of project management. Although the project managers use the methods and techniques of project management, are not using their common names only the term "Service Delivery". Due to this fact cannot determine the technical competence of project managers in this factory.
PL
Rozwój aplikacji informatycznych w obszarze sieci inteligentnych stanowi jeden z podstawowych czynników warunkujących uzyskanie wysokiej, rynkowej efektywności Smart Grids. Aplikacjom tym stawiane są wymagania gwarantujące niezawodność i pewność działania, zachowując jednocześnie nieograniczone bezpieczeństwo gromadzonych danych. W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania w sieciach inteligentnych otwartych technologii informatycznych wraz z propozycją modelu takiej aplikacji.
EN
Development of computer applications in the field of intelligent networks is one of the key factors for getting high, the market efficiency of Smart Grids. Applications that are placed on the requirements to ensure reliable operation, while maintaining safety unlimited data collected. This paper presents an assessment of the applicability of the intelligent network of open technologies, including proposed model of the application.
PL
Termiczne rozkłady temperatury wskazują na możliwość zastosowania tej techniki pomiarowej do oceny intensywności dopływu krwi do kończyn pacjenta, która może być ograniczona wskutek dysfunkcji części układu krwionośnego kończyny. Uzyskane podczas badań termogramy można poddać także analizie widmowej, wykorzystując w tym celu przekształcenia falkowe wykonane w oparciu o ciągłą transformatę falkową Continuous Wavelet Transform (CWT). W pracy przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania dekompozycji badanych obrazów termograficznych za pomocą CWT, jako nowe jakościowo kryterium porównawcze.
EN
Thermal distributions of temperature indicate the possibility of application of this technique to evaluate the intensity of the measurement of blood flow to the extremities of the patient, which may be limited due to dysfunctions of the circulatory system of the limb parts. Thermograms obtained during tests can be also spectral analysis, using the wavelet transform to performed on the basis of the continuous wavelet transform (CWT). The paper presents an assessment of the possibilities of using the decomposition of respondents thermographic images using CWT as a qualitatively new comparative criterion.
PL
Jednym ze sposobów ochrony elektroenergetycznych linii napowietrznych przed przepięciami jest niedopuszczenie do tego, aby przepięcia powstające w linii powodowały uszkodzenia jej izolacji. Można to osiągnąć między innymi poprzez zmianę wartości rezystancji uziemienia słupa i jego indukcyjności. W artykule przedstawiono wyniki oceny wartości spadku napięcia na indukcyjności dwóch różnych konstrukcji wsporczych stosownych w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokich i najwyższych napięć. Analizie poddano zjawisko bezpośredniego uderzenia pioruna w słup kratowy oraz w słup pełnościenny (rurowy).
EN
One way to protect overhead power lines surge is to prevent that occurring in line surges caused damage to the insulation. This can be achieved, inter alia, by changing the pole ground resistance and inductance. This paper presents the results of the evaluation of the voltage drop across the inductance of two different support structures relevant to overhead power lines and high voltage high. We analyzed the phenomenon of direct lightning strike to the tower lattice and the tubular tower.
PL
Artykuł dotyczy problematyki kogeneracji, tj. skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Scharakteryzowano w nim paliwa gazowe dla układów kogeneracyjnych oraz poruszono kwestię aktualnych zmian na rynku gazu, które wpływają na bezpieczeństwo energetyczne państwa oraz sprzyjają rozwojowi technologii wytwarzania energii i ciepła w skojarzeniu.
EN
The article concerns the issues of CHP (Combined Heat and Power). The article describes gaseous fuels for cogeneration systems and presents the current changes in the gas market, which affect the energy security of the country and the development of energy technologies and CHP.
PL
Artykuł prezentuje problematykę wyboru operatora usług logistycznych w celu realizacji transportu ponadgabarytowego dla sektora energetycznego. Transport ponadgabarytowy jest nierozerwalnym elementem każdej dużej inwestycji energetycznej, co w kontekście konieczności modernizacji i rozbudowy polskiej energetyki oznacza, iż problemy transportowe dotkną w najbliższym czasie całą branżę. Kluczowym zagadnieniem, które dotyczy zleceniodawcy/inwestora w przemyśle energetycznym jest właściwy wybór kooperantów w tym zakresie. Operatorzy usług logistycznych 3PL/4PL wymagają oceny wartościującej ze względu na cenę usługi, czas realizacji, elastyczność, potencjał usługobiorców, ich możliwości, jak również ryzyko niedotrzymania warunków umowy. Ocena i wybór operatora logistycznego w zakresie transportu ponadgabarytowego w sektorze energetycznym wymaga odpowiedniego wsparcia procesów decyzyjnych w ujęciu wielokryterialnym i wielopoziomowym. Przedstawione w artykule rozważania stanowią obszar analizy źródeł wtórnych (deskresearch) w zakresie zdefiniowanego problemu.
EN
The paper presents the issues of logistics service provider selection in order to conduct oversized transport for the energy sector. Oversized transport is an inseparable part of every large energy investment, which in the context of the need for modernization and development of the Polish energy sector means that the transport problems in the near future will affect the entire industry. A key issue that relates to the client service/investor in the energy industry is the right choice of suppliers in this field. 3PL/4PL logistics service providers require value judgments because of the service price, delivery time, flexibility, potential of service recipients, their capabilities, as well as the risk breach a contract. Evaluation and selection of a logistics operator for the oversized transport in the energy sector requires adequate support decision-making processes in terms of multi-criteria and multi-level. Considerations presented in this article are the area of desk research analysis in the field of the defined problem.
PL
Artykuł ujmuje problematykę planowania dużych przedsięwzięć logistycznych. Jako dobrą praktykę, którą można wykorzystać do planowania przedstawiono metodyka PRINCE2, która umożliwia skuteczne zarządzanie projektami. Zastosowanie metodyki do zarządzania dużymi przedsięwzięciami logistycznymi niesie za sobą wiele korzyści zarówno w sferze organizacyjnej, jak również rozliczeniowej. Związane jest to z procesowym podejściem do zarządzania projektem, które ułatwia realizację procesów obejmujących organizację, planowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji przedsięwzięć logistycznych. Ponadto zaproponowano optymalną ścieżkę planowania dużych przedsięwzięć logistycznych opartą na metodyce PRINCE2, wzbogaconą o najlepsze techniki i narządzania zarządzania projektami. Dzięki, który można znaczącym stopniu zwiększyć skuteczność zarządzania dużymi przedsięwzięciami logistycznymi, w szczególności poprzez wyeliminowanie niekorzystnych zachowań pracowników realizujący tego typu projektu.
EN
Article recognizes the problems of logistics planning large projects. As a good practice, which can be used to plan shows the PRINCE2 methodology, which enables the effective management of projects. The application of the methodology to manage large projects logistics brings many benefits both in terms of organization, as well as settlement. This is due to the process approach to project management, which facilitates the implementation of processes including organization, planning, monitoring and control of the implementation of projects. In addition proposed the optimal path planning of large projects logistics based on PRINCE2 methodology, enriched with the best techniques and preparing project management.
PL
Podjęta w artykule problematyka transportu ponadgabarytowego w aspekcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych stanowi obecnie istotny obszar analiz podmiotów gospodarczych sektora energetycznego w Polsce. Transport ponadgabarytowy jest nierozerwalnym elementem każdej dużej inwestycji energetycznej, co w kontekście konieczności modernizacji i rozbudowy polskiej energetyki oznacza, iż problemy transportowe dotkną w najbliższym czasie całą branżę. Planowanie, organizacja, jak i sama realizacja transportu ponadgabarytowego są niewątpliwie procesami złożonymi, wymagającymi właściwego podejścia. Ponadto, zauważa się analogię planowania realizacji przewozu ładunków ponadgabarytowych do planowania projektów logistycznych. Przedstawione problemy w organizacji tego typu transportu, przekładają się w bezpośredni sposób na zagrożenia dla realizacji inwestycji w polskim sektorze energetycznym.
EN
The article presents the issues of oversized transport in terms of investment projects, which is currently an important area of enterprises analysis in the energy sector. Oversized cargo transport is an inseparable element of any energy investments, which in the context of the needs for modernization and development of the Polish energy sector means that the transport problems will affect the entire industry in the near future. Planning, organization and realization oversized transport are undoubtedly complex processes that require the right approach. In addition, there is a similarity in the planning of the oversized cargo transport to the logistics projects planning. The problems in the organization of this transport type, influence in a direct way on the risks to the investment in the Polish energy sector.
PL
Artykuł przedstawia przykład oceny ryzykainstalacji elektrycznej zasilania i sterowania zespołem urządzeń w celu zapewnienia jego zgodności z nowymi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Tego typu sprzęt musi być zaprojektowany i wytwarzany zgodnie z trzema dyrektywami:maszynową 2006/42/WE,niskonapięciową 2006/95/WE oraz kompatybilności energetycznej 2004/108/WE. Opracowano wewnętrzną procedurę oceny zgodności, na podstawie której przeprowadzono cały proces związany z nadaniem oznaczenia CE dla sprzętu elektrycznego wytwarzanego przez jedną z opolskich firm, zajmujących się kompletowaniem i montażem automatyki oraz przemysłowymi instalacjami elektrycznymi. Oznacza to zgodność wytwarzanych produktów z dyrektywami, spełnienie wymagań w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwo ich użytkowania.
EN
The article presents an example of risk assessment for electrical installation of power and controls et of devices to ensure its compliance with the new directives of the European Parliament and of the Council of the European Union. This type of equipment must be designed and manufactured according to the three directives: Machinery Directive 2006/42/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC. Developed an internal procedure for conformity assessment, which was the basis for performing the entire process related to applying the CE marking for electrical equipment manufactured by one of the Opole firms engaged in completing and assembly automation and industrial electrical installations. This means conformity of the products with the directives, compliance with the requirements health and safety of their use.
PL
Artykuł podejmuje niezwykle istotną, rozważaną z perspektywy gospodarki rynkowej, tematykę transportu energii elektrycznej w elektroenergetyce, którą można ująć w kategorii logistycznej. Uwaga autorów koncentruje się na strukturze kosztów i przychodów związanych z jej przesyłem i rozdziałem. Uwzględniając obecną strukturę i organizację podsektora elektroenergetycznego podjęto próbę zdefiniowania modelu matematycznego dla procesu dostawy energii elektrycznej do jej konsumenta, bez względu na rodzaj grupy taryfowej. Zaproponowany model uwzględnia rozległość elektroenergetycznej sieci zasilającej w wybranym obszarze, charakteryzującym się średnią liczebnością odbiorców energii elektrycznej. W podsumowaniu opracowania zaprezentowano na wybranym przykładzie obliczeniowym uzyskane wyniki po zastosowaniu przyjętego modelu matematycznego.
EN
The article presents the very important, contemplated from the perspective of a market economy, the subject of transport of electricity in power plants, which can be put in the category of logistics. Note the authors focused on the structure of costs and revenues associated with its transmission and distribution. Given the current structure and organization of the electricity sub-sector attempt to define a mathematical model for the process of supplying electricity to the consumer, regardless of the tariff group. The proposed model takes into account the extent of the power supply network in the selected area, characterized by average abundance of electricity consumers. In summary, studies presented at the example chosen computational results obtained after the application of the adopted mathematical model.
17
Content available Termografia w diagnostyce rehabilitacyjnej
PL
Praca dotyczy oceny możliwości zastosowania pomiarów termograficznych w diagnostyce procesu rehabilitacyjnego u osób po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego, czyli po wykonaniu zabiegu wstawienia bypassów. Termogramy uzyskane w trakcie przeprowadzonych pomiarów laboratoryjnych wykazały możliwość zastosowania tej techniki pomiarowej w procesie diagnostycznym, prowadzonym w trakcie rehabilitacji kardiologicznej. W trakcie badań potwierdzono możliwość zastosowania diagnostyki termowizyjnej do oceny skuteczności różnych zabiegów fizjoterapeutycznych stosowanych w procesie rehabilitacji.
EN
The aim of the paper is to present the possibility of application of thermography measurements to the diagnostics of rehabilitation process of patients after coronary artery bypass graft surgery. The thermograms obtained during laboratory measurements show the applicability of this measuring technique to the diagnostic process, carried out in the course of cardiac rehabilitation [1, 2]. During the study the applicability of diagnostic thermal imaging to evaluate the effectiveness of a variety of physical therapy used in the rehabilitation process was confirmed. The thermograms obtained during tests after the application of physical stimuli in the form of an intensive effort to support the changes in the metabolic processes of a tissue located under the skin and changes in the local blood flow are reflected in the heat map of the skin (Fig. 1, Tab. 1). The elements of descriptive statistical diagnostics (analysis of the structure, correlations, dynamic) and the methods of statistical inference (estimation and verification) are significant enrichment of the analysis of the test results obtained in the form of thermal images. The use of thermal imaging diagnostic techniques and statistical analysis of the results of observations enables ongoing assessment of the effectiveness of rehabilitation activities (Fig. 3). Basing on the thermal image, the impact of the streamlining of the process used and the intensity of the temperature distribution, to visualize the gradient, can be seen. The thermograms obtained from the tests reflect the therapy results in the heat map of the skin.
PL
Istotnym elementem procesu budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć jest ocena ich oddziaływania na środowisko. W artykule zaprezentowano wybrane przykłady otrzymanych rozkładów pól elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu przewodów linii napowietrznej jedno i dwutorowej, o napięciu znamionowym 110 kV. W analizie uwzględniono dwa rodzaje słupów przelotowych: kratowe oraz pełnościenne z układem izolacyjnym standardowym i zmodyfikowanym. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność stosowania konstrukcji wąskotrzonowych w budownictwie sieciowym.
EN
An important element in the construction process overhead high-voltage power lines is the assessment of their impact on the environment. This article presents some examples of electric and magnetic fields distributions received in the vicinity of one- and two-circuit 110 kV overhead line conductors (Fig. 7, 8, 9, 10). The study analyzes two kinds of suspension towers: lattice and tubular tower with standard and modified insulation system (Fig. 1, 2). The results support the use of towers with a smooth shaft for the construction of power grids. The results also helped to formulate a joint proposal. In each case under consideration, there was no breach of regulations defining the limits of the amplitudes of electric and magnetic fields (Fig. 11). Thus it can be concluded that the reduction of insulation gaps (while maintaining required levels of impact strength of insulation) is possible and reasonable, technically and economically. It leads to have tangible economic benefits. How-ever, to maximize this effect is only possible under existing in the country of investment needs for overhead power lines. Another important factor for the level of benefits received shall be adopted design solutions overhead lines - whether it be one or multi-track lines, and whether the system adopted the cables will be based solely on the traditional solutions or will be introduced modifications described, using solutions among other things to reduce our impact on the environment overhead.
PL
Kompleksowa rehabilitacja po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego odgrywa istotną rolę w procesie poprawy wydolności fizycznej. Informacja określająca intensywność ukrwienia tkanek i wpływ zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych na jego poziom może być ważnym elementem umożliwiającym określenie efektów rehabilitacji kardiologicznej. Termowizyjna metoda badań diagnostycznych może dostarczać istotnych informacji o rozkładzie temperatury w wyznaczonym obszarze ciała pacjenta. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań termowizyjnych u chorych po przeprowadzonym zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego z wykorzystaniem własnej żyły odpiszczelowej.
EN
Comprehensive rehabilitation in patients after coronary artery bypass grafting plays an important role in improving of physical fitness. Information indicating the intensity of the impact of tissue perfusion and used physical therapy procedures can be an important element to determine the effects of cardiac rehabilitation. Thermal imaging diagnostic method can provide an important information on the distribution of the temperature within the chosen body parts. The paper presents some results of thermovision studies performed in patients after the coronary artery bypass grafting surgery.
20
Content available remote Nowoczesne zarządzanie transformatorami mocy z wykorzystaniem systemu TrafoGrade
PL
Istotnym elementem sieci elektroenergetycznych gwarantującym ciągłość zasilania odbiorców są transformatory. Niezawodność pracy tych urządzeń ma znaczący wpływ na spełnienie przez sieciowe spółki elektroenergetyczne obowiązku dochowania standardów jakości energii elektrycznej, dostarczanej odbiorcom. Transformatory stanowią najliczniejszą grupę urządzeń elektroenergetycznych. Bardzo ważną czynnością pozwalającą na utrzymanie prawidłowego stanu technicznego tych urządzeń jest wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono nowoczesne podejście do procesu eksploatacji transformatorów, którego innowacyjność polega na kompleksowej ocenie stanu technicznego tych urządzeń z uwzględnieniem aspektu ekonomicznej efektywności procesu utrzymania istniejącej elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej.
EN
An important element of the electricity networks to guarantee continuity of supply customers are transformers. The reliability of these devices has a significant impact on the compliance of the network's power quality standards of duty of the electricity supplied to customers. Transformers are the largest group of power devices. A very important step to maintain a proper technical state of these devices is to perform maintenance procedures. The article presents a modern approach to the process of transformer operation, the innovation lies in a comprehensive assessment of the technical condition of the equipment including the aspect of economic efficiency of the process of maintenance of the existing electricity infrastructure.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.