Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radiokomunikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W eksploatacyjnych wyrobiskach komorowo-filarowych zakładów górniczych KGHM brak jest kablowej infrastruktury teletransmisyjnej. W połączeniu z ograniczonymi wymiarami wyrobisk stanowi to poważne utrudnienie podczas budowy niezawodnego systemu łączności. Radiowy system łączności, alarmowania i transmisji danych RWCS został opracowany jako system radiokomunikacyjny przeznaczony dla wyrobisk systemu komorowo-filarowego. Może on być stosowany przede wszystkim w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych podziemi kopalń. Jego urządzenia mają bardzo wytrzymałą obudowę, a elementy tworzące bezprzewodową sieć kratową cechują się długą (ok. miesięczną) autonomią zasilania.
EN
Summary: Mining excavation of the room and pillar extracting system of copper mines do not have a telecommunications cable network. Combined with the limited dimensions of the excavations, this is a serious impediment to the construction of a reliable communication system. The RWCS radio communication, system has been developed as a dedicated radio communication system for this type of excavation. It is intended for use in particularly difficult technical environmental conditions of underground mines. The devices of this system have a very durable housing, and the elements forming the wireless mesh network in the room and pillar excavations are characterized by a very long (about monthly) power autonomy.
PL
W zakresie wykonania przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych na poziomach, na których stosowana jest kolej podziemna, zapewnia się łączność umożliwiającą porozumiewanie się maszynisty lokomotywy z dysponentem ruchu. Stosowane w kopalniach przewodowe systemy telekomunikacyjne nie zapewniają kontaktu z osobami, których charakter pracy związany jest z przemieszczaniem się w wyrobiskach. Dla tego typu stanowisk pracy niezbędne są radiowe systemy telekomunikacyjne. Artykuł przedstawia rozwój łączności bezprzewodowej w kopalni LW „Bogdanka” S.A.
EN
The article describes the infrastructure of BeckerCom Leaky Feeder wireless radio communication system, its basic elements, construction and principles of operation and development of the LF cable network. Limit values of voltage, current, inductance and capacity of system components ensure intrinsic safety and safe working conditions to persons staying in the excavation sites of the LW Bogdanka S.A. mine. Intrinsic safety is ensured not only for individual components, but also for the entire system, and this ensures that all functions can be used in every underground mine excavation of the continuously developed system. The above-mentioned system functions increase efficiency and work safety. At LW Bogdanka S.A., the wireless communication system is constantly being developed and the implementation of this type of communication is a natural step towards modernisation and increase of efficiency and work safety. A promising trend is to ensure communication in every existing excavation site, ongoing construction of antenna cable networks with the expansion of excavation sites and development of a system of supervision of the operation of the system equipment.
PL
W referacie przedstawiono analizę uwarunkowań propagacyjnych w radiowych sieciach BAN typu offbody z odbiorem zbiorczym przestrzennym. Średnia wartość tłumienia znajduje się w przedziale [54.42 dB; 64.28 dB], różnica wartości tłumienia dla anten nasobnych wynosi [0.69 dB; 8.76 dB], odchylenie standardowe tłumienia średniego zawarta jest w przedziale [6.46 dB; 7.39 dB], natomiast współczynnik korelacji pomiędzy zanikami szybkozmiennymi sygnałów odebranych przez anteny nasobne dla każdego scenariusza jest bliski 0.
EN
In the article an analysis of the propagation conditions in dynamic off-body communications with space diversity is presented. The mean system loss changes in [54.42 dB; 64.28 dB The advantages of diversity scheme shown among others in the difference coefficient between mean system loss corresponding to two wearable antennas, where is in the range of 0.69 dB and 8.76 dB. The standard deviation of the mean system loss is in the range of 6.46 dB and 7.39 dB. Moreover the signal received by two wearable antennas for each scenario is uncorrelated.
4
Content available A review of electromagnetic field sources on ships
EN
Electromagnetic radiation is one of the possible harmful factors that occur in the work environment. The subject of the issue of the exposure of people working on ships to electromagnetic fields has so far mainly focused on the sources located on military units [18, 22, 23, 24]. On the basis of many years of experience related to the operation of the Maritime Institute in Gdansk, a laboratory that performs measurements of electromagnetic radiation for the purposes of occupational health and safety in this study is characterized briefly, sources of electromagnetic radiation that may occur on vessels.
PL
Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z potencjalnie szkodliwych czynników dla zdrowia, które występują w środowisku pracy. Tematyka poruszająca zagadnienie narażenia osób pracujących na statkach na pole elektromagnetyczne dotychczas skupiała się głównie na źródłach znajdujących się na jednostkach wojskowych [18, 22, 23, 24]. Na podstawie wieloletnich doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w Instytucie Morskim w Gdańsku laboratorium wykonującego pomiary promieniowania elektromagnetycznego dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy w niniejszym opracowaniu krótko scharakteryzowano źródła promieniowania elektromagnetycznego, które mogą występować na jednostkach pływających.
PL
Rozwój sieci radiowych działających w obszarze ciała człowieka oraz systemów lokalizacji wykorzystujących nadajniki radiowe sprawia, że ich liczba zwiększa się coraz bardziej zwłaszcza w obiektach użyteczności publicznej. W takim środowisku położenie oraz liczba ludzi może się zmieniać w znacznym stopniu. Ponadto w zakresie wykorzystywanych obecnie fal decymetrowych i centymetrowych ciało ludzkie wykazuje duże tłumienie dla fali elektromagnetycznej. W związku z tym konieczne staje się uwzględnienie wpływu ludzi na kanał transmisyjny podczas projektowania tego typu systemów radiowych. W artykule przedstawiony został sposób pomiaru wpływu ciała człowieka na parametry kanału transmisyjnego w podobnych systemach oraz omówiono przykładowe wyniki otrzymane dla kilku zaproponowanych scenariuszy sieci bezprzewodowych funkcjonujących w pobliżu ciała człowieka.
EN
Continuous development of the Wireless Body Area Network and radio localization systems which utilize wireless technologies result in an increased number of radio transmitters that are located inside buildings. In the indoor environment the number of people and their position can vary greatly. Moreover, in the currently used GHz bands human body attenuates the electromagnetic waves significantly. It is therefore necessary to take into account the influence of people on the propagation channel in indoor wireless systems. In the paper a test-bench for path loss measurement in those systems has been presented. Also the results obtained for a few example measurement scenarios are given.
PL
Przedstawiono analizę polaryzacji fal radiowych i empiryczny wąskopasmowy model propagacyjny dla sieci WBAN typu off-body, dla częstotliwości 2,45 GHz i środowiska biurowego. Zarówno obecność ciała ludzkiego, jak i warunki propagacyjne mają duży wpływ na depolaryzację sygnału radiowego. Model składa się z trzech składowych: tłumienia średniego, wyrażonego przez logarytmiczną funkcję odległości, zaników wolnozmiennych modelowanych rozkładem logarytmiczno-normalnym i zaników szybkozmiennych modelowanych rozkładem Nakagamiego.
EN
An analysis of the radio wave polarisation characteristics for the off-body WBAN networks, and an empirical narrowband propagation model for 2.45 GHz in an office environment have been presented. Body presence and propagation conditions have a strong influence on signal depolarisation. The model assumes three components for the total path loss: mean path loss, represented by a logdistance function, Lognormal-distributed slow fading, and Nakagami-distributed multipath fast fading.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję adaptacyjnej metody zarządzania zasobami multipleksu w radiofonii cyfrowej DAB+. Dokonano analizy profilu programów radiowych na podstawie treści realizowanych audycji. Omówiono wyniki badań symulacyjnych dla czterech multipleksów o odmiennej konfiguracji i zawartości programów. Przedstawiono koncepcję demonstratora technologicznego, w pełni kompatybilnego ze standardem DAB+.
EN
In this paper we present the concept of an adaptive multiplex resource allocation method in the DAB+ broadcast system. We provide an analysis of profiles of a radio program with respect to transmitted content. We discuss simulation results of four multiplexes, with different configurations and programs. We describe the concept of a technological demonstrator, fully compatible with the DAB+ standard.
PL
W prawie pracy określono obowiązek rozpoznania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w otoczeniu urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych będących źródłami pola elektromagnetycznego (pole-EM). W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne, wśród typowych źródeł tego pola wymieniono „nadawcze systemy tele- i radiokomunikacyjne” oraz „stacje bazowe systemów telefonii komórkowej” (DzU 2016, poz. 950, zm. poz. 2284; zał. 1., poz. 4. i 5.). Do urządzeń radiokomunikacyjnych zalicza się również „telefony komórkowe, bezprzewodowe i urządzenia bezprzewodowe krótkiego zasięgu” (DzU 2016, poz. 950, zm. poz. 2284; zał. 1., poz. 3.), które jako sprzęt powszechnego użytku, niewymagający pozwolenia radiokomunikacyjnego, nie są przedmiotem niniejszego artykułu. Urządzania i systemy radiokomunikacyjne stanowią obecnie jedne z najliczniejszych źródeł pola-EM, a podczas emisji w otoczeniu anten i niektórych innych elementów systemu występuje pole-EM stref ochronnych. Systemy radiokomunikacyjne są najczęściej bezobsługowe, jednak wymagają okresowych kontroli, regulacji i konserwacji, a tym samym w ich otoczeniu można wyróżnić przestrzeń pracy. Warunki narażenia pracujących na pole-EM podczas użytkowania systemów radiokomunikacyjnych wymagają okresowej kontroli, wykonanej zgodnie z rekomendowanymi i zwalidowanymi metodami, celem rozpoznania zagrożeń elektromagnetycznych i podjęcia odpowiednich środków ochronnych (DzU 2011, poz. 166; DzU 2016, poz. 950, zm. poz. 2284). Metody pomiarów pola-EM w zakresie koniecznym do realizacji wspomnianych wymagań nie są obecnie znormalizowane. W związku z tym, celem relacjonowanej w niniejszym artykule pracy było opracowanie metody rekomendowanej do pomiaru parametrów pola-EM in situ w przestrzeni pracy, podczas użytkowania urządzeń radiokomunikacyjnych. Rekomendowana metoda pomiarów została opracowana na podstawie szczegółowego rozpoznania charakterystyki narażenia na pole-EM w otoczeniu typowych urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych eksploatowanych w Polsce: w otoczeniu systemów antenowych oraz nadajników stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników radiowych i telewizyjnych małych mocy oraz radiowo-telewizyjnych centrów nadawczych (RTCN). W pracy opierano się na pomiarach własnych autorów oraz opracowaniach literaturowych i protokołach z pomiarów kontrolnych pola-EM. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że oprócz pierwotnych źródeł pola-EM w postaci anten (w niektórych przypadkach również nadajników oraz elementów toru antenowego), w przestrzeni pracy w ich otoczeniu występują również wtórne źródła pola-EM: metalowe konstrukcje (drabiny, barierki, ogrodzenia, elementy nośne anten, rynny, zwody uziomów) oraz anteny odbiorcze lub nadawcze wyłączone z nadawania, ale będące w obszarze oddziaływania pola-EM anten nadawczych. W artykule przedstawiono opracowaną metodę pomiarów pola-EM w przestrzeni pracy w otoczeniu stacjonarnych, wymagających pozwoleń radiowych, nadawczych urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych oraz omówiono najistotniejsze przyczyny niepewności wyników pomiaru pola-EM przy omawianych urządzeniach.
EN
Labour law sets out the obligation to identify and evaluate electromagnetic hazards in the vicinity of radiocommunication equipment and installations emitting an electromagnetic field (EM-field). Following the regulation of the Ministry of Labour, which established provisions regarding health and safety regarding the EM-field, the "broadcasting tele- and radiocommunication systems” and “mobile phone base stations” have been mentioned among the typical sources of an EM-field (Regulation...., OJ 2016 item 950, amended by item 2284, Annex 1, items 4 and 5). Radiocommunication devices also include “mobile and cordless phones and wireless short distance devices (Regulation...., OJ 2016 item 950, amended by item 2284, Annex 1, item 3), which are devices in common use that do not require a radiocommunication permit, and so are not the subject of this article. Today, radiocommunication devices and systems are among the most common sources of the EM- -field, and while emissions the EM-field of protective zones exists in the vicinity of antennas and some other elements of such systems. The radiocommunication systems are usually operation-free, though they require adjusting and maintenance so workspaces may be identified in their vicinity. The conditions of the workers’ exposure to the EM-field while using radiocommunication systems must undergo periodic inspections made according to the recommended and validated methods, in order to identify electromagnetic hazards and to take appropriate protective measures (Regulation..., Journal of Laws 2011, item 166; Regulation..., OJ 2016 item 950, amended by item 2284). The methods of measuring the EM- -field to the extent necessary to meet these requirements are currently not standardised. Therefore, the aim of the work presented in this article was to develop a recommended method for measuring the parameters of the EM-field in situ in the workspace, while using radiocommunication devices. The recommended measurement method is based on a detailed investigation of the characteristics of exposure to the EM-field surrounding typical radiocommunication devices and systems operated in Poland in the vicinity of systems of antennas and transmitters of mobile phone base stations, broadcasting transmitters of radio and low power television and radio-television broadcasting centres. The work is based on the own results of measurements, as well as published literature and reports from inspection measurements of the EM-field. Based on the results of the study, it was shown that, besides the antennas, which create primary sources of EM-field (in some cases also transmitters and elements of the antenna feeder), in the workspace in their vicinity there are also secondary sources of EM-field: metal structures (ladders, handrails, fences, antennas supports, pipes and groundings) and receiving or inactivated transmitting antennas exposed to the EM-field from active transmitting antennas. In the article, the worked out method is shown for measuring the EM-field in the work space in the vicinity of stationary transmitting radio-communication devices and systems, requiring a radiocommunication permit. The most important sources of uncertainty concerning EM-field measurements near these devices were also discussed.
PL
W artykule omówiono rolę komunikacji bezprzewodowej w życiu współczesnego człowieka. Dokonano analizy wybranych technologii w zakresie pełnionych funkcji. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 100 osób, uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne oraz techniczne, w zestawieniu z globalnymi trendami na rynku usług oraz sprzętu mobilnego i bezprzewodowego.
EN
In this paper we discuss the role of wireless communications in the life of a modern man. We perform an analysis of selected technologies in terms of their impact on society. We present results of a research study performed on a group of 100 people, taking into account the social, economical and technical aspects, with respect to global trends on the market of services, as well as mobile and wireless devices.
10
Content available Systemy radiowe w kopalniach podziemnych
PL
Omówiono wybrane systemy radiowe stosowane w zakładach górniczych, w tym przede wszystkim te, które wykorzystują propagację swobodną oraz kierunkową z przewodem promieniującym. Przedstawiono także systemy wykorzystujące standardy sieci WLAN w kopalniach.
EN
Described selected radio systems used in mining, including in particular those that use free propagation and directional one with leaky feeder cable. Also presented systems based on standard WLAN in the mines.
PL
Rosnące zainteresowanie bezprzewodowymi sieciami pracującymi w obszarze ciała człowieka (systemy typu WBAN - Wireless Body Area Network) stwarza potrzebę opracowywania i doskonalenia metod badania oddziaływania fal radiowych na ciało. Opracowywanie nowych rozwiązań wymaga przeprowadzenia symulacji oraz pomiarów zarówno z wykorzystaniem modeli uproszczonych jak i z ciałem człowieka. W przypadku przeprowadzania pomiarów odstrojenia impedancyjnego anten przeznaczonych do pracy w pobliżu ciała konieczne jest właściwe usytuowanie anteny względem ciała człowieka jak również precyzyjna kontrola odległości pomiędzy anteną i ciałem oraz automatyzacja pomiarów w celu zbadania właściwości anteny dla kilkudziesięciu różnych położeń. W artykule przedstawiono stanowisko do pomiaru odstrojenia impedancyjnego anten nasobnych oraz omówiono przykładowe wyniki badań nad wpływem ułożenia anteny względem ciała człowieka oraz jego budową fizyczną a dopasowaniem impedancyjnym anteny.
EN
Significant growth of the research interest on Wireless Body Area Networks (WBAN) creates the need of development of a methods for analysis of the interaction between electromagnetic waves and human body. Design process of such networks requires the utilization of computer simulations and also measurement performed with simplified body models (phantoms) as well as human body. To measure the impedance match of wearable antenna it is necessary to place antenna in precisely controlled position relative to human body. Moreover the measurements and changing antennas position should be made automatically to verify it in different distance relatively to the model. In this paper a test-bench have been presented which allows antennas input impedance measurement. Furthermore the influence of the distance between antennas and human body on input impedance are investigated.
PL
Przedstawiono wyzwania stojące przed projektantami przyszłych sieci radiowych piątej generacji (5G) związane z zapewnieniem ich efektywności energetycznej przy jednoczesnej obsłudze wykładniczo narastajacego ruchu związanego z mobilną transmisją danych. Omówiono obszary działania umożliwiające zwiększenie tej efektywnosci, tj. odpowiednie projektowanie, zarządzanie siecią, stosowną architekturę sieci, zarządzanie zasobami radiowymi, optymalizację algorytmów transmisji i działania na poziomie sprzętowym. Przedstawiono też wybrane współczesne wyniki badań w tychże obszarach i wynikajace z nich wnioski.
EN
In the paper, the key challenges of the design and development of the future Fifth Generation (5G) radio communication networks are discussed, that relate to their energy-efficiency while satisfying exponentially growing demand for mobile data traffic. The major areas of actions towards increasing this energy-efficiency are defined, namely: network development, network management, architecture, radio-resource management, link optimization and hardware components improvement. Some recent advances in these areas have been presented as well as the most important conclusions related to the energy efficiency of the radio networks.
PL
W artykule opisano pomiary jakości transmisji rzeczywistych programów radiowych nadawanych w standardzie DAB+. Omówiono badania ankietowe dotyczące przełączenia emisji programów radiowych z techniki analogowej FM na cyfrową DAB+. Dokonano analizy typów audycji prowadzonych w godzinie największej słuchalności pod kątem efektywnego zarządzania ograniczonymi zasobami częstotliwościowymi. Zaproponowano metodę adaptacyjnego doboru przepływności przydzielanych poszczególnym programom radiowym.
EN
In this paper we examine the quality of real-time DAB+ broadcasted radio programs. We discuss a survey concerning the migration from analog FM to digital DAB+ radio domain. We analyze the type of content transmitted over different radio programs during primetime. We propose an adaptive bitrate assignment method for DAB+ broadcasted radio programs.
14
Content available remote Pole elektromagnetyczne stacji radiodyfuzyjnej w obszarze wielkomiejskim
PL
W artykule przedstawiono analizę pola elektromagnetycznego stacji radiodyfuzyjnej w obszarze wielkomiejskim. Badaniu poddane zostało działanie systemu anten o częstotliwości 91,2 MHz. Rozpatrywany obszar o gęstej, wysokiej zabudowie mieszkalno-przemysłowej, częściowo zalesiony, wynosił 196689 ha. Wyniki przedstawiono w postaci map.
EN
The paper presents an analysis of the electromagnetic field of the broadcasting stations in the metropolitan area. The study has been subjected to the system of antennas with frequency 91.2 MHz. Analyzed area of dense, high residential and industrial construction, partially wooded,was amounted to 196,689 hectares. Results are presented as maps.
PL
W referacie przedstawiono podstawy projektowania systemów radiokomunikacyjnych do szybkiej transmisji danych, opartych na metodzie OFDMA, na potrzeby morskich systemów transportowych. W pierwszej części scharakteryzowano podstawowe właściwości kanału radiokomunikacyjnego w morskiej strefie przybrzeżnej Al, mające wpływ na proces projektowania interfejsu radiowego OFDMA. Następnie opisano podstawowe charakterystyki systemu oraz uwarunkowania projektowe interfejsu radiowego. W ostatniej części referatu przeanalizowano osiągane przepływności dla różnych konfiguracji łącza oraz warunków operacyjnych systemu. Proponowane rozwiązania są użyteczne do realizacji usług multimedialnych w morskich systemach transportowych.
EN
In the paper the principle of OFDMA-based radio communication systems of high-speed data transmission for maritime transport systems is presented. In the first part basic characteristics of radio communication channel in the A1 sea zone, having an effect on the process of OFDMA systems design is characterized. Subsequently, basic characteristics of proposed system and the conditions of radio interface design are described. In the last part of the paper achieved throughput for various configurations of radio interface and different system operating conditions are analysed. The proposed solutions are useful for the realization of multimedia services in maritime transport systems.
PL
W artykule omówiono rolę mediów elektronicznych w życiu współczesnego człowieka. Dokonano analizy wybranych mediów w zakresie pełnionych funkcji. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 45 osób, uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne oraz techniczne.
EN
In this paper we discuss the role of electronic media in the life of a modern man. We perform an analyzis of selected media in terms of their impact on society. We present results of a research study performed on a group of 45 people, taking into account the social, economical and technical aspects.
17
Content available Prezentacja modulacji FM w programie Mathcad
PL
W artykule przedstawiono dydaktyczną prezentację modulacji FM, z wykorzystaniem popularnego programu Mathcad.
EN
In the article, the authors discuss one of the basic analog modulation - frequency modulation FM. FM modulation is presented as an implementation of a mathematical program Mathcad.
18
Content available remote Ocena skuteczności zakłóceń odzewowych w sieciach mobilnych
PL
Artykuł dotyczy tematyki związanej z efektywnością zakłóceń celowych i odpornością na nie sieci radiowych. W pracy przedstawiono problematykę zakłócania łączności oraz stanowisko laboratoryjne umożliwiające badania skuteczności zakłóceń odzewowych. Na przykładzie systemu radiostacji osobistych, zaprezentowano sposób automatyzacji, metodykę oraz rezultaty badań. W podsumowaniu wskazano kierunki dalszych prac i możliwości rozbudowy prezentowanego stanowiska.
EN
This article concerns the issues related to efficiency of intentional jamming, of wireless networks, and their immunity against them. The work presents, the issue of communication jamming and laboratory test bed for response jamming effectiveness evaluation. The automation, methodology and example test results for personal radios are shown. In summary, directions for further work and possibilities of test bed development, are indicated.
PL
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki przeprowadzonych pomiarów mających na celu ocenę przydatności dostępnych na rynku COTS (ang. Commercial Off The Shelf) modemów radiowych dla zapewnienia łączności radiowej pomiędzy operatorem a bezzałogową platformą lądową. Zamieszczono opis badanych radiomodemów, jak również ich działanie w różnych warunkach propagacyjnych, na różnych odległościach.
EN
This paper presents the methodology and results of measurements COTS (Commercial Off The Shelf) radio modems to provide radio communication between the operator and UGV (Unmanned Ground Vehicle). A description of the tested radio modems and tests prepared with different propagation conditions on different distances are presented.
EN
The paper presents a model of radiocommunications event allocation to coast and ship radio stations in sea area A2. The V- and T-wave propagation in sea area 2 has been analysed as part of an analysis of ranges of particular radio stations and their ability to establish radio contact. The theoretical basis and assumptions on which the model structure design process is based have been presented. Methods of modelling and presentation of dislocation of particular radio stations and their ranges have been discussed. A method of presentation of radio communications events in time, using time diagrams, has been developed. A method of presentation of a sequence of radio communication events and decisions based on them has been proposed.
PL
W artykule przedstawiono model alokacji zdarzeń radiokomunikacyjnych w obszarze A2. Przeanalizowano propagacje fal w pasmach V oraz T w aspekcie analizy zakresów poszczególnych stacji radiowych i ich zdolności do nawiązania kontaktu radiowego. Przedstawiono podstawy teoretyczne i założenia, na których opiera się proces projektowania modelu. Omówiono metody modelowania i prezentacji alokacji poszczególnych stacji radiowych i ich zakresy. Zaprezentowano sposoby prezentacji zdarzeń radiokomunikacyjnych, za pomocą diagramów czasowych. Zaproponowano sposób prezentacji sekwencji radiowych zdarzeń komunikacyjnych i decyzji podejmowanych na ich podstawie.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.