Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizmy genetycznie modyfikowane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Synthetic biology in perspective
EN
Towards the end of the XXth century, genetics expanded its scope not only in the field of structure and mechanisms of heredity, owing to progress in nucleic acid research including efficient sequencing and reassembly methods, but in acquiring precise tools which enable construction of new forms of life. Synthetic biology marks a radical change in practices of genetic manipulation from random mutations followed by selection, to design of specific DNA transformations attainable by application of genetic engineering methods. Mastering enzymatic gene splicing procedures and chemical synthesis of polynucleotides allowed perceiving macromolecules of life as “parts” or “bricks” amenable to specification, cataloguing and also fit for applications commensurable with the rules of engineering. The purpose of synthetic biology is to apply defined macromolecular constructs (abstracted from living matter or synthetic) as modules for construction of devices, sensors or switches, which can ultimately be integrated into self-sustained systems. Target applications of synthetic biology products ranges from biotechnological manufacturing of energy, fuels, chemicals, food and pharmaceuticals, through marker sensors and diagnostic devices, to various classes of therapeutics like antibodies, vaccines, probiotic microbes or modified immune cells. Thus, synthetic biology becomes an integral part of the prospective switch from present industrial reality to circular bioeconomy, which is the greatest challenge facing humanity.
PL
Na przełomie stuleci genetyka zyskała, w wyniku dogłębnych badań nad kwasami nukleinowymi, nowe specyficzne narzędzia modyfikacji materiału genetycznego, nieporównywalnie skuteczniejsze od wykorzystywanych uprzednio przypadkowych mutacji z następczą selekcją. W wyniku rozwoju różnych form biotechnologii, korzystających z narzędzi inżynierii genetycznej wyłoniła się (najpierw w formie postulatywnej) biologia syntetyczna, zakładając wykorzystanie funkcjonalnych biomakromolekuł jako elementów zamiennych (cegiełek lub podzespołów) do projektowania i konstrukcji większych modułów, systemów a wreszcie organizmów, spełniających z góry zadane założenia metaboliczne. Zadaniem biologii syntetycznej jest zapewnienie dostępności (docelowo w skali procesów przemysłowych) układów biologicznych zdolnych do korzystnego przetwarzania energii (szczególnie solarnej), transformacji składników biomasy w niskoemisyjne paliwa, półprodukty chemiczne, biopolimery oraz składniki żywności i leków. Inne zastosowania biologii syntetycznej koncentrują się w obszarze ochrony zdrowia; projektowane obecnie konstrukty będą spełniać role markerów i sensorów dla diagnostyki, probiotyków dla profilaktyki oraz przeciwciał, szczepionek a nawet celowo reprogramowanych komórek (np. układu immunologicznego) dla terapii lub medycyny rekonstrukcyjnej.
2
Content available remote Organizmy modyfikowane genetycznie : jak bardzo są one niebezpieczne?
PL
Uprawa i wykorzystywanie organizmów genetycznie modyfikowanych GMO (genetically modified organisms), szczególnie organizmów transgenicznych wywołują poważne, skrajnie kontrowersyjne emocje. U jednych budzą grozę, podczas gdy innym dają nadzieję na poprawę warunków życia i zapewnienie lepszego zdrowia. Przeciwnicy GMO domagają się większej ostrożności w hodowli, uprawie i wykorzystywaniu organizmów transgenicznych, a bardziej radykalni walczą o całkowite wstrzymanie badań związanych z inżynierią genetyczną. Zwolennicy GMO zgadzają się z wieloma zastrzeżeniami wysuwanymi przez przeciwników GMO, ale stwierdzają, że bez praktycznego sprawdzenia właściwości tych organizmów nie uda się pozbyć wątpliwości. Są za kontynuowaniem badań dotyczących organizmów GM, chociaż od wprowadzenia do użytku produktów GM w latach 90. XX w. nie zanotowano ani jednego udokumentowanego doniesienia o szkodzie wywołanej przez nie. Przedstawiono sposoby genetycznego mody fikowania organizmów bez stosowania metod inżynierii genetycznej. Omówiono podstawy inżynierii genetycznej i najważniejsze jej osiągnięcia, korzyści, jakie niosą GMO i potencjalne zagrożenia z ich strony.
EN
A review, with 47 refs., of methods for genetic changes in plants and animals and their uses for prodn. of food and tech. products and for environmental protection. Some debates on hazards connected with use of genetically modified organisms were also reported.
3
Content available Food Safety and Sustainable Development
EN
Genetic engineering is most often (and apparently rightly) associated with modern agriculture and food production. But besides the real and potential advantages derived from manipulating genes of living organisms, related threats should also be noted. Food and food production provides the basis for the existence and functioning of our civilisation. Tools used by man to sustain his existence affect the environmental conditions which, in turn, determine the production capacities and availability of natural resource diversity. Therefore, human life depends on it. Their careful use will ensure development, while a lack of prudence or control over undertaken actions may have serious economic and ecological consequences.
PL
Inżynieria genetyczna najczęściej (i chyba słusznie) jest kojarzona z nowoczesnym rolnictwem i produkcją żywności. Jednakże obok rzeczywistych i potencjalnych korzyści płynących z manipulowania genami organizmów żywych należy dostrzec niebezpieczeństwa z tym związane. Żywność i produkcja żywności jest bazą istnienia i funkcjonowania naszej cywilizacji. Od narzędzi jakich człowiek używa dla podtrzymania swojej egzystencji zależą warunki środowiska, które z kolei decydują o możliwościach produkcyjnych i dostępności różnorodności bogactw natury. Od tego zależy więc byt człowieka. Roztropne z nich korzystanie zapewni rozwój; natomiast brak przezorności i kontroli działań może skutkować poważnymi konsekwencjami gospodarczymi i ekologicznymi.
PL
Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) z jednej strony budzą entuzjazm i duże nadzieje na rozwiązanie wielu problemów: w medycynie, rolnictwie czy ochronie środowiska, z drugiej strony zaś istnieje wiele zastrzeżeń i obaw społeczeństwa, czy GMO są bezpieczne, czy ich tworzenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka i przyrody. Kierując się tymi zastrzeżeniami, Komisja Europejska postanowiła jeszcze raz ocenić bezpieczeństwo omówionych w artykule regulacji prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu żywności GMO. Raport w tej sprawie ma powstać w styczniu 2010 r.
EN
At one side GMO is well acclaimed by the scientist and rise hope as the solution for many problems from the following areas: medicine, agriculture and environment protection. On the other side there are many reservations and concerns for GMO safety, whether its development is a threat for the human safety and environment. Bearing in mind those reservations European Commission decided to again assay safety of regulations discussed in this paper and concerning marketing of GMO food. Report regarding this mater should be finalized in January 2010.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.