Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włóknina filtracyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Common impurities found in the inlet air to the internal combustion engine of motor vehicles are characterized. Dust concentrations in the air were analysed for different operating conditions of a motor vehicle. It is shown that the most common and the most harmful air impurity for the technical machinery is a mineral dust from roads. The benefits of using the inertial filter (multicyclone) as a first stage of air filtration, including extended engine life are presented. The methods of dust extraction from a dust collector of the air filter multi-cyclone are shown. The necessity of regular ejection dust extraction from the multi-cyclone dust collector is shown. A dust extraction rate m0 is defined and its effects on the cyclone separation efficiency and flow resistance are shown. The test method and the test conditions for a two-stage filter in multi-cyclone - non-woven fabric filter element configuration are developed. The characteristics of the separation efficiency and flow resistance of the cyclone and the non-woven fabric filter were determined as a function of dust mass supplied with the inlet air to the two-stage filter for three different extraction rates and without dust extraction from the multi-cyclone dust collector. The separation efficiency and flow resistance were determined for a multi-cyclone and a non-woven fabric filter without dust extraction from the multi-cyclone dust collector and with or without periodical maintenance. The benefits of periodical cleaning of the dust collector were shown.
PL
Scharakteryzowano zanieczyszczenia powietrza wlotowego silnika spalinowego pojazdu mechanicznego. Przeanalizowano wartości stężenia pyłu w powietrzu dla różnych warunków eksploatacji pojazdów. Przedstawiono korzyści w postaci wydłużenia czasu eksploatacji silnika wynikające ze stosowania filtru bezwładnościowego (multicyklonu), jako pierwszego stopnia filtracji powietrza. Pokazano metody usuwania pyłu z osadnika multicyklonu filtru powietrza. Wykazano konieczność bieżącego, poprzez ejekcyjne odsysanie, usuwania pyłu z osadnika multicyklonu. Zdefiniowano stopnień odsysania pyłu m0 oraz wykazano jego wpływ na skuteczność filtracji i opory przepływu cyklonów. Opracowano metodykę i warunki badań filtru dwustopniowego pracującego w układzie: multicyklon-włókninowy wkład filtracyjny. Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów przepływu multicyklonu oraz włókniny filtracyjnej w zależności od masy pyłu dostarczonej wraz z powietrzem wlotowym do filtru dwustopniowego dla trzech wartości stopnia odsysania m0 = 5%, m0 = 10%, m0 = 20% oraz bez odsysania pyłu z osadnika multicyklonu. Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów przepływu multicyklonu oraz włókniny filtracyjnej bez odsysania pyłu z osadnika multicyklonu i z okresowym obsługiwaniem oraz bez obsługiwania. Wykazano konieczność okresowego czyszczenia osadnika pyłu.
EN
The parameters of basic filter media used in inlet air systems of internal combustion engines of motor vehicles are presented. Performance properties of the air filters defining their basic parameters are discussed. The effects of single and two-stage filtration systems on performance, including filter medium dust capacity are presented. The methods and conditions for testing non-woven fabric filters in single and two-stage filtration systems were developed. Filter separation efficiency and flow resistance characteristic curves for non-woven fabric filters as a function of dust capacity were determined. Dust capacity of tested non-woven fabrics was determined for allowable flow resistance values. The effects of fractional composition of dust downstream of the inertial filter on reduction of dust capacity of non-woven fabrics in two-stage filtration systems were shown.The advantages including improvement in service life and reduction of wear of engine components due to use of inertial filter as the first filtration stage are presented.
PL
Przedstawiono parametry podstawowych materiałów filtracyjnych powietrza wlotowego silników pojazdów mechanicznych. Omówiono właściwości eksploatacyjne filtru powietrza i określające je podstawowe parametry. Przedstawiono wpływ warunków filtracji jednostopniowej i dwustopniowejna właściwości eksploatacyjne, a w tym na chłonność materiału filtracyjnego.Opracowano metodykę i warunki badań włóknin filtracyjnych pracujących w warunkach filtracji jednostopniowej i dwustopniowej. Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów przepływu włóknin filtracyjnych w zależności od współczynnika chłonności pyłu. Dla dopuszczalnej wartości oporu przepływu wyznaczonowartości współczynnika chłonności pyłu badanych włóknin. Wykazano wpływ składu frakcyjnego pyłu za filtrem bezwładnościowym na zmniejszenie wartości współczynnika chłonności pyłu włóknin pracujących w warunkach filtracji dwustopniowej. Przedstawiono korzyści w postaci wydłużenia czasu eksploatacji i minimalizacji zużycia elementów silnika wynikające z stosowania filtru bezwładnościowego, jako pierwszego stopnia filtracji powietrza.
PL
Przedstawiono i zdefiniowano parametry pracy filtrów powietrza. Przeanalizowano właściwości włóknin i papierów filtracyjnych stosowanych do filtracji powietrza wlotowego silników spalinowych oraz rozwiązania konstrukcyjne filtrów powietrza pojazdów mechanicznych. Przedstawiono uzyskane w trakcie badań charakterystyki filtracyjne włókniny i papieru filtracyjnego pracujących w warunkach filtracji jedno i dwustopniowej. Przeanalizowano uzyskane charakterystyki wskazując na znacznie wyższą chłonność pyłową włókniny filtracyjnej w porównaniu z papierem. Wykazano, że czas narastania skuteczności filtracji do wartości 99,5% jest znacznie dłuższy w przypadku włókniny filtracyjnej, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Zaobserwowano zmniejszenie się wartości współczynnika chłonności km papieru (o 77%) i włókniny (o 40%) w wyniku zastosowania filtru bezwładnościowego, jako pierwszy stopień filtracji.
EN
Parameters of the air filters operating were introduced and defined. Properties of the fibre and filtration papers applied to the filtration of the combustion engines inlet air and the constructional solutions of the mechanical vehicles air filters were analysed. There are also presented the research results of filtration characteristics of fibre and filtration paper operating in one and two-stage filtration system conditions. Much higher dust capacity of filtration fibre in the comparison with the filtration paper was proved. There was shown, that time of the filtration’s efficiency j increase to the value of 99,5% is longer in the case of fibre what is a negative phenomenon. Decrease of the dust capacity coefficient km of the paper (about 77%) and fibre (about 40%) was observed as the result of inertial deduster use as first stage of the filtration.
EN
Properties of filtering materials used as porous barriers in air cleaners of motor vehicles have been analyzed in the paper. Relations that determine the filter life have been analyzed and the coefficient of dust absorption km of the filtering material has been determined. Methodology of research has been presented of a study air filter element made of filtering fiber used as a second filtering stage downstream of a single continuous cyclone. The results of the investigations into the characteristics of efficiency, accuracy and drag of the filtering fiber for different filtering rates have been discussed. Dust absorption coefficients km have been determined. Changes in the granulometric composition of dust downstream of the investigated filtering element have been presented. Benefits resulting from the application of a two-stage air filtering method have been indicated.
PL
W artykule zanalizowano właściwości materiałów filtracyjnych stosowanych jako przegrody porowate w filtrach powietrza pojazdów mechanicznych. Zanalizowano także zależność określającą czas pracy filtru powietrza oraz zdefiniowano współczynnik chłonności pyłu km materiału filtracyjnego. Przedstawiono metodykę badań wkładu badawczego wykonanego z włókniny pracujący jako drugi stopień filtracji za pojedynczym cyklonem przelotowym. Omówiono wyniki badań charakterystyk skuteczności i dokładności filtracji oraz oporów przepływu włókniny filtracyjnej dla różnych prędkości filtracji. Określono współczynniki chłonności pyłu km włókniny filtracyjnej. Zaprezentowano zmiany składu granulometrycznego pyłu za badawczym wkładem filtracyjnym. Wskazano korzyści wynikające z zastosowania dwustopniowej filtracji powietrza.
5
Content available remote Modyfikacja biodegradowalnych włóknin filtracyjnych środkiem biobójczym
PL
Celem badań było opracowanie warunków technologicznych wytwarzania biodegradowalnych włóknin stosowanych do ochrony układu oddechowego o właściwościach biobójczych wobec mikroorganizmów chorobotwórczych. Podstawowe właściwości tych materiałów, wynikają z konieczności zapewnienia wysokiej skuteczności wyłapywania cząstek bioaerozolu ze strugi przepływającego powietrza, przy jednoczesnej niskiej wartości spadku ciśnienia. Warunek ten osiągnięto dobierając parametry przerobu polimeru poli(kwasu mlekowego) (PLA) z wykorzystaniem technologii pneumotermicznego formowania runa (ang. melt blown) i odpowiedniej aktywacji gotowej włókniny w polu wyładowań koronowych. Jednocześnie, w celu nadania włókninom właściwości biobójczych, wprowadzano w strugę polimeru środek biocydowy. Przeprowadzone badania w zakresie parametrów filtracyjnych i biobójczości wobec bakterii gram dodatnich i ujemnych, potwierdzają możliwość wykorzystania tych materiałów do konstrukcji sprzętu ochrony układu oddechowego.
EN
The aim of the study was to work out technological conditions of producing biodegradable nonwovens applied in repsoratory system protection that would present bioactive features towards harmful aerosols. Basis filtering properties of these materials result from the necessity to ensure high efficiency of absorbing bioaerosole particles from the stream of air flow, at the same time remaining low value of pressure drop. This condition was achieved by marching processing parametres of polylactic acid (PLA) using a melt-blown technology and their appropriate activation in the field of coronary discharges. At the same time, in order to provide the nonwovens with bioactive properties, a biocidal agent was introduced into the stream of air flow. The conducted study concerning filtering parametres and bioactivity towards gram positive and gram negative bacteria, confirm the possibility of applying these materials in construction of respiratory protection equipment.
EN
Properties of filtering materials used as porous barriers in filter elements of motor vehicle air cleaners have been analyzed. Criteria of fiber and paper selection for the filter elements have been presented. A relation showing the filter life and a coefficient of dust absorption km of filtering materials have been presented. A methodology of research of the fiber filter element characteristics has been developed. Results of investigations of the characteristics of efficiency, filtering accuracy and drag of the filtering fiber operating at different filtering rates have been presented. The coefficients of dust absorption km of the filtering fiber have been determined. Changes in the granulometric properties of dust in the airflow downstream of the filtering fiber and paper have been presented.
PL
Przeanalizowano właściwości materiałów filtracyjnych stosowanych jako materiał na przegrody porowate w filtrach powietrza pojazdów mechanicznych. Przedstawiono kryteria doboru włókniny i papieru filtracyjnego do filtru. Przedstawiono zależność określającą czas pracy filtru powietrza oraz zdefiniowano współczynnik chłonności pyłu km materiału filtracyjnego. Opracowano metodykę badań charakterystyk wkładu filtracyjnego wykonanego z włókniny. Przeanalizowano wyniki badań charakterystyk skuteczności i dokładności filtracji oraz oporów przepływu włókniny filtracyjnej pracującej przy różnych prędkościach filtracji. Określono współczynniki chłonności pyłu km włókniny filtracyjnej. Przedstawiono zmiany składu granulometrycznego pyłu w strumieniu powietrza za badaną włókniną filtracyjną i papierem.
PL
W artykule przedstawiono opis zautomatyzowanego procesu wytwarzania wielowarstwowych wyrobów filtracyjnych z polipropylenowych materiałów włóknistych, na przykładzie linii do automatycznego montażu masek przeciwpyłowych, która była przedmiotem wdrażania w zakładzie produkcyjnym.
EN
This paper presents a description of the automated manufacturing of the multilayer filter products made from polypropylene fibre structured materials as an example of assembly line for dust filter masks. This assembly line was the subject of implementation in production facility.
EN
This paper presents the results of the investigation on fractional efficiency of melt-blown nonwovens for particles in the range of 27 nm to 274 nm. These nonwovens were made of polypropylene of different melt flow rate (MFR).
EN
This paper presents the modification of a technology for the production of melt-blown nonwoven filtration materials. A method of introducing a bioactive agent during melt-blown production was developed. Bioactive properties were obtained by means of biologically active modifiers. As a result of microbiological tests, it was proven that the addition of modifiers at the initial technological stage does not give satisfactory results because of difficulties in combining the modifier particles with the polymer granulate, as well as the negative influence of the temperature of the molten polymer on biocidal properties. The technological research was concerned with establishing a method of introducing various biocidal agents at different points of melt-blown production. To this end, modification of a laboratory station head and take up device was performed, and then the process parameters were optimized with special consideration for polymer consumption and polymer blow temperature. The results of the microbiological tests confirmed the usefulness of nonwoven filtration materials for the construction of respiratory bioprotective devices due to their bioactive properties.
PL
W artykule przedstawiono modyfikację technologii pneumotermicznego wytwarzania włóknin filtracyjnych. Opracowano sposób wprowadzania czynnika bioaktywnego podczas wytwarzania włókniny techniką melt-blown. Właściwości bioaktywne uzyskano w skutek zastosowania chemicznych modyfikatorów czynnych biologicznie. W wyniku mikrobiologicznych badań wykazano, że dodanie modyfikatorów w początkowym etapie technologicznym nie daje zadowalających efektów, ze względu na trudności w połączeniu cząstek modyfikatora i granulatu polimeru, a także negatywny wpływ temperatury stopionego polimeru na właściwości bioaktywne. Prace technologiczne związane były z opracowaniem sposobu wprowadzenia cząstek różnych preparatów bioaktywnych na różnych etapach technologii melt-blown. W tym celu wykonano modyfikację głowicy stanowiska laboratoryjnego, urządzenia odbiorczego, a następnie zoptymalizowano parametry procesu, ze szczególnym uwzględnieniem wydatku polimeru, temperatury rozdmuchu polimeru. Wyniki badań mikrobiologicznych potwierdziły przydatność włóknin filtracyjnych do konstrukcji bioochron układu oddechowego, ze względu na właściwości bioaktywne.
12
Content available remote Modelowanie charakterystycznych stanów gazowej filtracji pyłu we włókninach
PL
Opracowano nową metodę badawczą czystych i zapylonych materiałów włókienniczych, którą zastosowano dla włóknin igłowanych. Podstawą metody jest badanie wartości oporów aerodynamicznych materiału, wzdłuż osi z prostopadłej do powierzchni włókniny przy zmianie wielkości strumienia masy przepływającego powietrza w szerokim zakresie. W oparciu o otrzymane charakterystyki aerodynamiczne opracowano nowy model geometryczny i fizyczny struktury włókninowej.
EN
A new research method for clean and dusted textile materials has been developed, and applied for stitched nonwovens. The basis of this method is testing t's aerodynamic resistance of the material along the z-axis, which is perpendicular to the nonwoven's surface, at various quantities of the mass stream of the air flowing through the nonwoven, and within a broad mass range. A geometrical and physical model of the clean and dusted nonwoven`s structure is developed on the basis of the aerodynamic characteristics obtained. The model has a layered character described by the following geometrical parameters: duct diameter dk, specific surface f, and area density of duct j, assessed for each of the layers. A physical model based on the laws of conservation of mass, momenta, and energy, as well as on the Darcy and Poiseuille-Hagen laws was used for the analysis of the investigation we carried ous. The Reynolds ReK, ReO, Darcy' Da1, Da2 and Euler Eu criterial numbers describe the phenomena which occur in the filter media. The model that has been worked out was later experimentally veriefied for clean and dusted nonwoven filters. The research which was carried out confirmed the method applied uself for the identification of the internal structure of nonwoven filters and description of dusted structures.
EN
The paper discusses the highly-efficient filtration materials to remove from air dust and gas contaminants. Most of these filters, homogeneous as well as multilayer and gradient, are obtained on the base of polypropylene melt-blown nonwovens.
PL
Zasady postępowania przy ryzyku związanym z narażeniem pracowników na czynniki biologiczne zawarte są w dyrektywie 2000/54/WE z dnia 18 września 2000 r. Według postanowień dyrektywy od drugiej grupy czynników ryzyka konieczne jest podjęcie przez pracodawcę odpowiednich działań w zakresie prewencji. Środki ochrony indywidualnej stanowią jedno z takich rozwiązań technicznych i aby mogły spełniać jak najlepiej swoją ochronną funkcję powinny być odpowiednio konstruowane, badane i dopuszczane do stosowania. Ochrony tego typu powinny nie tylko zapewniać odpowiednią skuteczność zatrzymywania mikroorganizmów, ale także nie powinny stanowić same w sobie źródła zakażenia podczas ich stosowania przez personel medyczny oraz być potencjalnym źródłem zakażeń szpitalnych. Opracowano modelowe rozwiązania włóknin filtracyjnych przeznaczone do konstrukcji bioochron układu oddechowego spełniające jednocześnie dwa podstawowe kryteria: -wysoką skuteczność wyłapywania cząstek bioaerozolu z przepływającego powietrza w fazie wdechu użytkownika, -zdolność niszczenia mikroorganizmów zdeponowanych w materiale filtracyjnym (właściwości bioaktywne). Aby zapewnić spełnienie alternatywnych wymagań w zakresie skuteczności i oporu przepływu powietrza wykonano następujące zadania technologiczne: -opracowano sposób wprowadzania włókien modyfikowanych biocydowo, w oparciu o klasyczne (igłowane) formowanie runa z wykorzystaniem efektu tryboelektrycznego, -opracowano metody wprowadzania środka o właściwościach bakteriobójczych podczas pneumotermicznego formowania runa (technologia melt-blown). W oparciu o powyższe włókniny przeprowadzono modelowanie układów filtracyjnych ukierunkowane na zapewnienie optymalnych warunków z punktu widzenia ich przeznaczenia. Biorąc pod uwagę dwa parametry, którymi charakteryzowano badane modelowe filtry: skuteczność zatrzymywania cząstek biologicznych oraz zdolność redukcji pałeczek E.coli, założone wymagania spełniły układy, w których bazowym materiałem filtracyjnym była włóknina melt-blown modyfikowana za pomocą biocydu lub natryśnięta środkiem czynnym biologicznie.
EN
The course of procedure in the event of workers being exposed to biological hazards are found in directive 2000/54/WE of 18th September 2000. According to this directive it is vital that the employee undertakes appropriate measures in order to ensure prevention. Measures ensuring personal protection offer such a technical solution and for them, to fulfill as best they can their protective function, they should be adequately constructed, tested and granted permission for application. Protection of this type should not only ensure the required level of efficiency in stopping the micro-organisms, but also should not in themselves be the source of infection whilst being used by medical staff nor should they be the source of potential hospital infection. A scientific model of the filtration fibers needed for bio-protection of the respiratory system has been constructed. These fulfill two criteria: -high efficiency in capture of the bio-aerozole particles from the air flow supply in the phase of inhalation by the user, -the ability to destroy microorganisms deposited in the filtrate (bioactive properties). In order to ensure alternative requirements in the area of effectiveness and air flow resistance, the following technological tasks have been completed: -a method of introducing bio-modified fibers, based on the classic (needly) formation of the card web using the triboelectric effect, -a method of introducing an anti bacterial agent during the pneumotermic formation of the card web (melt-blown technology). Using the above fibers a model of the filtration system was conduted in order to ensure optimal conditions from the point of view of its required specific usage. Taking into account the two parameters, which characterized the model filters tested: efficiency of the biological particles as well as the ability to reduce E. coli rod bacterium, the set requirements were met by systems whose base filtrational material were melt-blown fibers modified with the aid of a biocide or sprayed with a bio-active agent.
PL
Jonity lub wymieniacze jonowe są to ciała stałe nierozpuszczalne w wodzie, posiadające zdolność wymiany jonów w nich zawartych z innymi jonami, znajdującymi się w roztworze. Jonit jest trójwymiarową siecią wielkocząsteczkowego polimeru, najczęściej polistyrenu, z którym związane są grupy funkcyjne jonowe lub zdolne do jonizacji, nadające polimerowi własności wymieniacza jonowego. Postać jonitów może być różnorodna, przy czym najbardziej interesującym rozwiązaniem dla włókiennictwa są jonity w postaci włókien. W artykule przedstawiono ocenę techniczno-technologiczną właściwości przerobowych włókien jonowymiennych oraz badania nad uzyskaniem optymalnych struktur włókninowych z jonitów włóknistych. W ramach prac badawczych oceniono możliwości wytwarzania włóknin igłowanych i igłowano-wykurczanych w mieszankach z włóknami wiążącymi dwuskładnikowymi oraz sprawdzono przydatność opracowanych struktur włóknin do celów filtracji. Realizacja tematu opierała się o współpracę z Białoruską Akademią Nauk, która opracowała metodę wytwarzania jonitów włóknistych (o nazwie handlowej FIBAN) z włókien syntetycznych. Opracowane włókniny okazały się efektywnym środkiem filtrującym do głębokiego oczyszczania powietrza z amoniaku. Mieszanki włókien jonowymiennych z włóknem polipropylenowym posiadają zadowalające charakterystyki dla przeprowadzenia procesu wytwarzania i pozwalają otrzymać wyrób włókninowy o dobrych właściwościach filtrujących (zawierają silny kwas, posiadają wysoką hydrofilność oraz niski opór przepływu).
EN
Ionites or ion exchangers are solids insoluble in water, able to exchange ions contained in them for other ions contained in solutions. Ionite is a three-dimensional network of macro-molecular polymer - most often of polystyrene - bonded with ion finctional groups or ionizable groups which render the polymer properties of ion exchanger. Ionites have different forms. For textile applications the fibrous form is most interesting. The paper presents technical-technological characteristic of processing properties of ion exchange fibres and the study on achieving optimal nonwoven structures made of fibrous ionites. Within research works the possibility of producing needled and needle-felted nonwovens in blends with bonding bi-component fibres was evaluated as well as the usability of developed nonwoven structures for filtrating purposes was analyzed. The studies were performed in co-operation with Academy of Sciences of Belarus which developed the method of producing fibrous ionites (commercial name - FIBAN) out of synthetic fibres. Developed nonwovens proved to be an effective filtrating medium for ammonia removal from air. Blends of ion exchange fibres with polypropylene fibre have satisfying characteristic to carry out processing and to obtain nonwoven fabric of good filtrating properties (contain strong acid, are highly hydrophilic and offer low flow resistance).
PL
Zagadnienie włóknin filtracyjnych do oczyszczania cieczy obróbkowych wyłoniło się z kontaktów z przemysłem maszynowym. Celem tematu było opracowanie i podjęcie produkcji włóknin filtracyjnych spełniających wymagania użytkowników i uwzględniających różne warunki pracy. Rezultatem przeprowadzonych badań w ramach prac badawczo-rozwojowych było opracowanie technologii i warunków technicznych włóknin przeznaczonych do filtracji cieczy obróbkowych o parametrach założonych w karcie projektu celowego i spełniających wymagania użytkowników. Przy współpracy z Centrum Badawczo-Konstrukcyjnym w Pruszkowie, Politechniką Łódzką i Instytutem Obróbki Skrawaniem w Krakowie opracowano nowe asortymenty włóknin do filtracji cieczy obróbkowych różniących się masą powierzchniową, grubością, gęstością, wytrzymałością mechaniczną i składem surowcowym oraz parametrami użytkowymi, w tym przepuszczalnością cieczy w kierunku poprzecznym i skutecznością filtracji cząstek stałych.
EN
The problem of cutting fluids treatment emerged out of contacts with machine industry. The aim of r&d works was the production of filtrating nonwovens according to the reąuirements of their users and taking into the account different conditions at a work place. The result of such a work was the development of production technology and technical specification of technical nonwovens applied for cutting fluids filtration. In cooperation with: Construction Centre in Pruszków, Technical University in Łódź and The Institute of Metal Cutting (IOŚ) in Kraków, new assortment of nonwovens for cutting fluids filtration has been developed. The range of filtration nonwovens differs in: mass per unit area, thickness, density, mechanical strength, composition and utility parameters including fluid permeability in cross direction and filtration efficiency of solid particles.
PL
W pracy przedstawiono analizę wykorzystania granulatu polipropylenu (PP) dla materiałów filtracyjnych otrzymywanych techniką pneumotermiczną. Badania prowadzono dla różnych granulatów polipropylenu w funkcji wskaźnika szybkości płynięcia (MFR). Określono wpływ wielkości MFR na warunki otrzymywania pneumotermicznych materiałów filtracyjnych oraz zbadano właściwości otrzymanych produktów.
EN
The paper analyzes the application of polypropylene granulate in the production of filtration materials according to melt-blow technique. Tests were carried out with different polypropylene granulates studying melt flow index. The influence of MFI value onto the production conditions of melt-blown filtration materials has been defined. The properties of produced materials have been examined as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.