Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszt kapitału
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of the article is to review two important issues within management and quality sciences, namely capital management and risk management. Design/methodology/approach: Due to the cognitive nature of the article, the aim of the work will be achieved using the method of analyzing the literature on the subject. Literature studies include Polish and foreign publications. Findings: The conducted literature analysis has shown that sources dealing with capital management issues and the cost of capital treat the problem of risk very casually. Similarly, in publications referring to the issue of risk, it rarely refers to capital and its cost. This paper indicates the need for a comprehensive approach to these two issues, indicating the close relationship between them that occurs in the field of management and quality sciences. Research limitations/implications: The research presented in the article is theoretical and may contribute to further empirical research. Practical implications: The practical implications of the conducted research are associated with the possibility of their application for the needs of management decisions in enterprises. Originality/value: A review of the literature on the subject shows that the issues of capital management and risk management are often treated separately and undertaken as independent research areas. This article indicates the need for a comprehensive approach to capital management and risk management and their consideration. The author proves that management decisions regarding raising capital result in a specific cost of capital. This in turn largely depends on the level of risk associated with investing in the enterprise.
PL
Koszt kapitału to interdyscyplinarne pojęcie, pojawiające się na gruncie różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Z punktu widzenia ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, jednym z ważniejszych jego ujęć jest postrzeganie go przez pryzmat kosztu kapitału zaangażowanego w finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Przenosząc tę koncepcję kosztu kapitału na grunt przedsiębiorstw górniczych, sformułowano cel niniejszego artykułu. Uczyniono nim wskazanie związku podejmowanego zagadnienia ze specjalnością ekonomika i organizacja górnictwa, w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska, w dziedzinie nauk technicznych oraz analizę wspólnych obszarów badawczych, dotyczących kapitału i jego kosztu, pomiędzy różnymi dyscyplinami i specjalnościami naukowymi.
EN
The cost of capital is an interdisciplinary term, appearing on the grounds of various scientific disciplines and areas. From the point of view of economics and organization of the enterprise, one of its most important definitions is perceiving it through the prism of the cost of capital engaged in the financing of the enterprise operations. Transferring this concept of the cost of capital to the grounds of mining enterprises, the objective of this paper has been set. It has been chosen to find the relation of the issue raised with the specialty of mining organization and economics, in the discipline of mining and engineering geology, in the area of technical sciences as well as to analyze the common research areas concerning the capital and its cost, between the various scientific disciplines and specialties.
PL
Jeden z najistotniejszych obszarów decyzyjnych przedsiębiorstwa dotyczy zarządzania kapitałem obrotowym. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła stanowią głównych odbiorców węgla energetycznego, dlatego ich decyzje w zakresie kształtowania poziomu zapasów są głównym czynnikiem determinującym harmonogramy dostaw węgla. Decyzje te zależą od wymagań prawnych oraz możliwości technicznych, a także aspektów ekonomicznych. Sezonowość zużycia węgla w połączeniu z kosztami wynikającymi z wcześniejszego zakupu oraz kosztami utrzymywania zapasów stanowią bezpośrednią przyczynę kształtowania harmonogramów dostaw węgla w sposób przypominający parabolę. Wśród uczestników rynku węgla (energetyka, górnictwo, przewoźnicy) istnieje rozbieżność oczekiwań w zakresie harmonogramów dostaw. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji kształtowania cen węgla energetycznego i transportu na rynku polskim, zakładającej zastosowanie bodźca cenowego, powodującego równomierne dostawy w ciągu roku. W artykule przedstawiono wybrane treści teoretyczne z zakresu logistyki węgla oraz zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, zidentyfikowano oczekiwania uczestników rynku węgla energetycznego w zakresie kształtowania harmonogramów dostaw oraz motywy, jakimi w tym zakresie kierują się odbiorcy węgla z energetyki zawodowej i ciepłownictwa. Przedstawiona koncepcja sezonowości cen węgla energetycznego i transportu na rynku polskim w zamierzeniu autorów powinna być przedmiotem dalszej dyskusji w pracach naukowych i eksperckich.
EN
One of the most important business areas of the company is the management of working capital. Energy companies that produce electricity and heat are the main consumers of steam coal, so their decision concerning stock levels is a major determinant of supply schedules. These decisions depend on legal and technical requirements as well as economic aspects. The seasonality of coal consumption jointly with pre-purchase costs and storage costs has a straight impact on delivery scheduling in a parabolic way. There is a divergence in expectations regarding delivery schedules among the coal market participants (energy, mining, transport companies). The purpose of this article is to present the concept of pricing of steam coal and transport service on the Polish market, assuming the use of price incentives, resulting in delivery scheduling during the year. The article presents selected theoretical content in the field of coal logistics and working capital management in the company, the expectations of the steam coal market participant regarding delivery schedules have been identified. The proposed concept of pricing steam coal and transport service should be discussed further in scientific and expert work.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metod wyboru źródeł finansowania przedsiębiorstwa i wskazanie miar oraz ich interpretacji, które wspomagają zarządzaniem gospodarką magazynową, gotówką oraz polityką należności, by utrzymać strukturę kapitałów na optymalnym poziomie. Do celów analizy posłużono się projektem inwestycyjnym, będącym spółką kapitałową prowadzącą działalność prognozowaną przez6 pierwszych lat. Wskazano składniki kapitałów własnych oraz kapitałów obcych, uzasadniając ich wybór wyliczeniami i podkreślając, iż decyzje te zawsze należy dostosować do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Opisano także walory kapitałów pod względem ryzyka związanego z obsługą długu, zachowaniem płynności, powiększeniem udziału w rynku oraz racjonalizacji kosztów. Znajomość struktury i kosztu kapitału zwiększa wartość firmy, poprzez wzrost wartości bieżącej przepływów pieniężnych netto generowanych z aktywów przedsiębiorstwa.
EN
The aim of this paper is to present methods of the selection of financing businesses sources and indication measure and their interpretation, which support the management of inventory, cash and receivables policy to maintain a capital structure at an optimal level. The study was based on the investment project, which is a capital company conducting business projected for the first 6 years. Indicated components of equity and debt capital, justifying their choice of calculations and insisting that those decisions should always be adapted to the specific needs of the enterprise. Also describes the qualities of capital in terms of the risks associated with debt management, maintaining liquidity, enlargement market share and cost rationalization. Knowledge of the capital structure and capital cost increases the goodwill, by an increase in the present value of net cash flows generated from the assets of the company.
EN
Financial Management business unit includes the management of core capital, long-term commitments, working capital that provides the ability to settle its obligations, i.e. protection against bankruptcy, cash flow and costs. To ensure liquidity, the units used by financial engineering that uses a source of foreign capital at the lowest possible cost. Another solution is to increase equity, but this is an expensive method and pay a high financial risk. Increasingly, tax strategy is applied as a method of obtaining additional financial resources.
PL
Zarządzanie finansami jednostki gospodarczej obejmuje zarządzanie kapitałem podstawowym, zobowiązaniami długoterminowymi, kapitałem obrotowym zapewniającym zdolność do regulowania zobowiązań, przepływami pieniężnymi oraz kosztami. W celu zapewnienia płynności finansowej jednostki posługują się inżynierią finansową wykorzystującą źródła kapitału obcego przy możliwie najniższym koszcie. Innym rozwiązaniem jest podwyższenie kapitału własnego, jest to jednak metoda kosztowna i obciążona wysokim ryzykiem. Coraz częściej stosowana jest strategia podatkowa jako metoda zmniejszenia obciążeń budżetowych w celu poprawy płynności finansowej.
PL
Optymalizacja struktury kapitału wciąż stanowi ważne zagadnienie w świecie finansów. Próby stworzenia kompleksowego i transparentnego modelu ekonometrycznego umożliwiającego zwiększanie wartości przedsiębiorstwa przy jednoczesnej optymalizacji kosztu kapitału oraz budowa teorii go objaśniającej trwają nieprzerwanie od połowy XX wieku. Oszacowany w niniejszym opracowaniu model ekonometryczny, objaśniający koszt kapitału obcego na skutek zmian w strukturze kapitałowej badanych przedsiębiorstw branży mięsnej, przeszedł poprawnie weryfikację statystyczną i logiczną, co pozwala na jego dalszą weryfikację na podmiotach spoza próby badawczej oraz implementację do profesjonalnej analizy finansowej.
EN
The problem of optimizing the structure of capital is still an unsolved mystery in the financial world. Attempts to create a comprehensive and transparent econometric model allows increasing the enterprise's value while optimizing the cost of capital and the construction of explanatory theory it lasts continuously since the middle of last century. An econometric model estimated in this research explaining the cost of debt due to changes in the capital structure of the surveyed companies in the meat procesing pased correctly statistical and logical verification, which allows for its further verification to entities outside of the research sample and implementation for profesional financial analysis. Built model does not ignore the addition of changes in the parameters of the market economy, which significantly increases its value.
EN
The corporate cost of capital is used by valuators to discount future flows of income from an entity in order to derive a present-day, forward-looking value of that entity. The cost of capital is therefore determined as the weighted cost of the various sources of funding, being typically equity, debt and preference instruments. The tricky and important part is estimating the cost of equity, which usually needs the application of finance models. The study on the texts on mineral valuation or mineral project evaluation demonstrates that the capital asset pricing model (CAPM) is a general model for estimating the cost of equity. However, according to shortfalls and problems relating to it a relatively similar and simpler model i.e. the single-index market model is proposed. The single index market model is an important tool in contemporary research in finance. Much of the importance of the model follows from its 'beta' parameter which, ideally, measures the sensitivity of returns on a security to changes in a market model. To estimate the cost of equity of the mining and cement companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) The single-index market model is selected because of the shortfalls and problems of the CAPM as well as the lack of commercial services for determining the market premium. The regression analysis as well as the statistical analysis is carried out using Excel spreadsheet. The statistic significance of the model is tested using t and F test statistics. The results showed that the independent variable (the rate of return on the market index) has a genuine effect on the dependent variable (the rate of return for the stock) and there is a statistically significant linear relationship between the two variables at significance level of 5%. Finally, the cost of equity formining and cement companies is estimated 25.0% and 31.0% respectively. Knowing the cost of equity, calculating the discount rate will not be very difficult.
PL
Koszt kapitału przedsiębiorstwa jest używany przez taksatorów przy wyznaczaniu przyszłych zdyskontowanych przepływów pieniężnych podmiotów w celu uzyskania przyszłej ich wartości. Koszt kapitału jest zatem określany przez średni ważony koszt różnych źródeł finansowania, którymi są zwykle akcje, papiery dłużne i instrumenty preferencyjne. Szczególnie trudnym i ważnym elementem jest szacowanie kosztów akcji, które zazwyczaj wymaga zastosowania modeli finansowych. Badania materiałów dotyczących wyceny minerałów i oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych związanych z surowcami mineralnymi pokazują, że model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) jest ogólnym modelem używanym dla szacowania kosztu kapitału własnego. Jednakże, w związku z brakami i problemami z nim związanymi, proponuje się zastosowanie stosunkowo podobnego i prostszego modelu, tj. jednowskaźnikowego modelu rynku. Jednowskaźnikowy model rynku stanowi ważne narzędzie współczesnych badań w zakresie finansów. Główną zaletę tego modelu stanowi parametr 'beta', który w najlepszy możliwy sposób mierzy wrażliwości stopy zwrotu z papierów wartościowych na zmiany zachodzące na rynku. W celu oceny kosztu wkładu własnego dla przedsiębiorstw cementowych i górniczych znajdujących się na Teherańskiej giełdzie papierów wartościowych (TSE) wybrano jednowskaźnikowy model rynku, uwzględniając niedostatki i problemy związane z modelem wyceny aktywów kapitałowych, a także niedobór usług określających rynkową premię ryzyka. Analiza regresji, a także analiza statystyczna, zostały przeprowadzone z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Istotność statystyczna modelu została zbadana przy użyciu testów statystycznych t i F. Wyniki wykazały, że zmienna niezależna (stopa zwrotu z indeksu rynkowego) ma wpływ na zmienną zależną (stopa zwrotu z giełdy), w związku z czym istnieje istotna statystycznie liniowa zależność między dwoma zmiennymi na poziomie istotności 5%. Koszt wkładu własnego dla potrzeb przedsiębiorstw górniczych i cementowych jest szacowany pomiędzy 25,0% i 31,0%. Przy znajomości kosztu wkładu własnego, obliczenie wysokości stopy dyskonta nie powinno stanowić problemu.
8
Content available remote Oszacowanie kosztu kapitału na podstawie macierzy scenariuszowej
PL
Niniejszy artykuł rozważa temat ustalania kosztu kapitału przedsiębiorstwa. W artykule przedstawione są ogólne definicje, dotyczące kosztu kapitału przedsiębiorstwa oraz niektóre z najpopularniejszych metod jego oszacowania. Ponieważ najbardziej złożony i trudny w obliczeniu jest koszt kapitału własnego, została przedstawiona macierz scenariuszowa, która stanowiąca podstawę do jego wyznaczenia.
EN
The following paper discusses the assessment of the cost of capital of an enterprise. General definitions of entrepreneurial cost of capital are proposed and some of the most popular cost-of-capital assessment methods are mentioned. Because calculating the cost of owners' equity is a complex operation, a scenario matrix which facilitates the process is put forth.
PL
Nawet na rozwiniętych rynkach kapitałowych kwestia wyznaczania kosztu kapitału własnego, a w szczególności beta jako taka, stanowią przedmiot wielu kontrowersji. Trzy dekady dyskusji akademickiej nie pozwoliły odpowiedzieć na pytanie, czy beta jest wiarygodną miarą ryzyka, czy też nie. Również rezultaty badań przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie dają jednoznacznych podstaw ani do przyjęcia CAPM, ani do odrzucenia modelu. Celem niniejszego badania jest zbadanie stabilności w czasie współczynników beta. W tym celu wykorzystano test Chowa.
EN
In developed markets, the cost of equity in general and the concept of beta in particular are not free from controversy. Three decades of academic debate haven't settled the issue of validity of beta as a reliable measure of risk. The results of the tests carried by many researchers on the Warsaw Stock Exchange give no unambiguous support for or rejection of the CAPM validity. The aim of the article is to specifically verify if beta coefficients are stable over time. In order to do that Chow's test has been applied.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe metody obliczania kosztu kapitału wg: WACC i CAPM. Zaproponowano najważniejsze czynniki determinujące koszt kapitału w przekroju międzynarodowym. Zostały one podzielone na dwie grupy: międzynarodowe czynniki środowiskowe oraz czynniki charakterystyczne dla firmy. Następnie został policzony koszt kapitału dla firmy międzynarodowej. Nakreślono zależności między centralą jednostki gospodarczej a jej filiami, dotyczące struktury finansowania i kosztu kapitału.
EN
In the paper the author presented WACC and CAPM as the most important cost of capital valuatioi L. Significant factors determining cost of capital on the international level were discussed. They wefl divided into two groups: international environmental factors and firm-specific factors. Then, cost oi capii for international company was calculated. Finally, interactions between company headquarter and subsidiaries concerning capital structure and cost of capital were elaborated.
PL
W Polsce problem szacowania kosztu kapitału jest niezwykle swobodnie traktowany, co stanowi bardzo poważny mankament przeprowadzanych analiz oraz wycen. Niewątpliwie wynika to z faktu, że znaczenie kosztu kapitału jako kategorii jest bardziej uwypuklane przez teorię i badania naukowe niż dostrzegane przez menedżerów. Znajomość kosztu kapitału nie jest na co dzień potrzebna zarządzającym, gdy nie podejmują decyzji inwestycyjnych, czy też decyzji związanych z procesami fuzji i przejęć. Ponadto nie jest to wartość raportowana w systemach ewidencji księgowej. W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu było wskazanie błędów popełnianych zarówno w trakcie szacowania jak i aplikacji kosztu kapitału.
EN
The issue of the cost of capital valuation is treated very freely in Poland, which causes many defects of the conducted analyses. Undoubtedly it is connected with the fact that the meaning of the cost of capital is much more emphasized by the theory and scientific research than by practitioners. The knowledge of the cost of capital is not necessary in everyday management, when managers do not have to make, for example, investment decisions. Furthermore, this value is not reported in financial statements. The purpose of this paper is to call attention to some errors frequently encountered in estimation and applications of the cost of capital.
PL
Przedsiębiorstwo działając efektywnie korzysta częściowo z finansowania własnego, a częściowo z obcego. Sztuka zarządzania finansami polega między innymi na tym, aby korzystając również z różnych form finansowania obcego - w rozsądnych granicach - stworzyć możliwości do realizacji głównego celu - zwiększenia wartości organizacji z punktu widzenia wzrostu zasobów (bogactwa) właścicieli. W artykule przedstawiono dyskusję na temat różnych spojrzeń na strukturę finansową przedsiębiorstwa i modele jej kształtowania. Zwrócono również uwagę na wielość i różnorodność czynników wpływających na optymalizację struktury.
EN
A firm needs debt and equity financing to effective by operate on the market. The art of financial management consists in using various forms of debt financing, at a reasonable level, so as to let the firm achieve the main goal, which is increasing owners' wealth. Different points of view on financial structure are discussed and various models of capital structure creation are presented. Here, attention is paid to the multitude and variety of factors that influence capital structure optimization.
EN
UE Structural Funds is a third, special kind of company capital. These funds should not be considered as a source of free capital for enterprises. There are many factors having influence on the cost of this capital. These are: application cost, higher fixed costs connected with new assets, the risk of not obtaining planned investment cocts refundation and finally the risk of failure.
14
Content available remote Metodologiczne dylematy rachunku kosztu kapitału i ryzyka
PL
Mechanizm alokacji kapitału wymaga stosowania prawidłowej metody rachunku efektywności inwestycji. W przypadku metod dyskontowych kluczowym elementem rachunku pozostaje koszt kapitału. Krytyka postulatu minimalizacji kosztu kapitału w firmie ujawniła, że: (1) praktyczne możliwości minimalizacji kosztu kapitału są niskie; (2) trudno jest znaleźć w przedsiębiorstwie siły zainteresowane minimalizacją kosztu kapitału; (3) metody liczenia kosztu kapitału są tak nasycone subiektywizmem i arbitralnością, że podważa to naukowe podstawy teorii kosztu kapitału. Dalsze rozważania dotyczą metod uwzględniania ryzyka projektów inwestycyjnych, zwłaszcza przy użyciu metody RADR, która polega na podwyższaniu lub obniżaniu stopy dyskontowej utożsamianej z kosztem kapitału o kilka punktów procentowych w zależności od wyższego czy niższego ryzyka, według uznania menedżerów firmy. W przeciwieństwie do mającego raczej abstrakcyjny i nierealistyczny charakter postulatu minimalizacji kosztu kapitału, metoda RADR jest powszechnie stosowana w firmach amerykańskich. Oznacza to szerokie wykorzystywanie w praktyce kosztu kapitału, jako instrumentu zarządzania finansowego, co niweczy, z kolei, jego przydatność do pełnienia roli parametru w obiektywnym rachunku oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych. Jest to ważny problem, z którym musi się zmierzyć teoria zarządzania finansami.
EN
Capital allocation mechanism requires the appropriate use of investment effectiveness appraisal methods. The cost of capital remains the key element in the case of discount methods. The debate on the critical judgement on the idea of cost of capital minimising has revealed that: (1) the practical possibilities to minimise the cost of capital are low; (2) it is hard to find parties in the firm interested in cost of capital minimising; (3) the cost of capital estimation methods are so strongly dominated by subjectivity and arbitrariness that the scientific fundaments of the cost of capital theory are undermined. Further considerations concern the methods taking into account the investment projects 'risks, specially the use of RADR method based on increasing or decreasing the discount rate by a few points, on the risk level estimated by the firm managers. The RADR method, contrary to the somewhat abstract and unrealistic cost of capital minimising idea is commonly use in the American companies. Such a wide use of cost of capital as financial management instrument turns it to be useless as one of the parameters in the investment project objective effectiveness appraisal. The financial management must deal with this significant issue.
EN
The article discussed the part of the cost of the capital in the process of the firm value creating and practical implications his valutions was introduced.
EN
Historically the cost of capital concept served three purposes: as a criterion in financial decisions, as a benchmark in capital budgeting and as a tie between financial and investment decisions. Nowadays application of the cost of capital is much more wider because the competence in this field is necessary while the business valuations are carried out (they are conducted for various reasons like: sale, structural transformation or raising tax). The paper discuses different types of the cost of capital and their meaning for various aspects of running businesses.
EN
This article presents problems estimating cost of capital for polish company. From point of view owner is this investment, which permits to reach profit - crossing cost gained over of capital. Such reasoning of cost of capital cause need her of suitable measurement. Cost of capital esteeming is very hard and important in the Poland.
EN
The basic sources of financing a company's wealth are the capitals. The capitals are basically defined as the source of financing the assets, namely permanent and circulating ones. If a company wishes to undertake any operation involving possessing certain goods, it has to use its own or foreign capital. The main rule that allows a company to function and develop is the capital's value. Therefore, it is very important to set the factor the company's capital is gained from, which might be own or foreign capitals. Own capitals are the contributions of shareholders, which, depending of the form of the activity of a company or ways the capitals are gained are differently called. Foreign capitals are created from: -credits -loans -other obligations (taxes, leasing, merchant's credits) -dotations, subventions. Foreign capitals can be divided on long and short-term ones. The most obvious way to possess foreign capital are the bank credits, loans from financial institutions or debentures' loans. Long-term credit can finance ventures of investments and beside-investments. Short-term credit can finance present needs of a company caused by the involvement of the capital in calculations, petty investments or by shortage of circulating capital in the firm. Similar form of enlarging foreign capital are loans. The next source or how to fund a company are commitments to the suppliers and receivers. Another way to possess capitals are subventions and dotations. Depending on the form and kind of the business running, a company can attempt to obtain different sort of no-return financial help to gain particular aims (investments, innovations etc.). Emission and sell of the debentures equals getting a credit on the capital's market. By undertaking a decision concerning financing the investment projects a company had to take into consideration not only potential possibilities how to possess the capital, but also the costs of such an action. These costs can heavily influence the effectiveness of the development of a firm. The cost of the capital is calculated by: medium-weighted capital cost, taxation shield and the financial leverage effect.
19
Content available remote Możliwości obiektywizacji rachunku kosztu kapitału
PL
Uznanie teorii kosztu kapitału za teorię naukowa wymaga uściślenia takich podstawowych pojęć, jak koszt utraconych możliwości, stopa graniczna, wymagana stopa zwrotu i innych oraz obiektywizacji sposobu obliczania kosztu kapitału. Przedstawiona w referacie propozycja nowego spojrzenia na koszt utraconych możliwości obejmuje zarówno fazę pozyskiwania nowego własnego i obcego kapitału, jak i ocenę efektywności jego zastosowania. Przy założeniu, że firma zamierza realizować projekty inwestycyjne zewnętrzne i wewnętrzne, rozważania prowadzą do wniosku, że za koszt utraconych możliwości oraz stopę graniczną może być uznany dochód ze średniej akcji na rynku kapitałowym. Ujęcie to pozwala rozwiać wątpliwości występujące w ujęciu tradycyjnym uściślić pojęcie kosztu kapitału. Drastycznym przykładem dominacji subiektywizmu i arbitralności jest rachunek kosztu kapitału w oparciu o metodę CAPM, DCF i inne. Zawarta w referacie propozycja stanowi krok w kierunku obiektywizacji sposobu liczenia kosztu kapitału, tak aby wyniki rachunku nie zależały każdorazowo od osoby dokonującej obliczeń.
EN
Precise definition of opportunity cost, hurdle rate, required rate of return and so on is essential if we want to treat the cost of capital theory as a scientific one. The paper presents new outlook on opportunity cost, which includes both the stage of the equity and debt raising and its effectiveness appraisal. Assuming, that the firm plans internal and external investments, considerations lead to the conclusion that rate of return on average stock can be regarded as opportunity cost and hurdle rate. This allows to disperse any doubts in classical theory and to define accurately the idea of cost of capital. Cost of capital estimation based on CAPM, DCF, and so on is a drastic example of subjectiveness and arbitrariness dominance. The proposition presented in the paper is a milestone to the objective manner of cost of capital estimation, where the calculations are independent of the person who doing it.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.