Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo zdrowotne wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Pierwsza europejska dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powstała w 1998 roku. W międzyczasie wprowadzano do niej zmiany, jednak nie były one rewolucyjne. Największe obciążenie dla wodociągów spowodowała zmiana w 2015 r. oparta na wymaganiach Euratom. 23 grudnia 2020 r. została opublikowana od dłuższego czasu wyczekiwana nowa dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekształcająca tę z 1998 roku. Debata nad jej treścią trwała kilka lat, instytucje unijne, zgodnie z zasadami, szeroko konsultowały wszystkie zapisy. Wydaje się, że założenia nowej dyrektywy są jasne, jednak czy tak jest okaże się dopiero podczas jej transpozycji, a następnie wdrażania.
PL
Aktualnie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zarówno z wód powierzchniowych jak i podziemnych, ustanawia z urzędu organ Wód Polskich, a decyzję o ustanowieniu terenu ochrony pośredniej podejmuje się na podstawie analizy ryzyka, obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrologiczne lub hydrogeologiczne oraz dokumentację, odpowiednio, hydrologiczną lub hydrogeologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody, najlepiej wieloletnie.
PL
Komisja ds. Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego zatwierdziła w dniu 30 listopada 2020 r. porozumienie dotyczące dyrektywy w sprawie wody pitnej (DWD – Drinking Water Directive – dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) oraz przyjęła rezolucję, w której domaga się prawidłowego wdrożenia prawodawstwa UE dotyczącego wody. Na posiedzeniu plenarnym parlamentu w dniach 14-17 grudnia 2020 r. odbędzie się głosowanie nad przyjęciem obu dokumentów.
PL
Specjaliści ostrzegają, że triklosan (TCS), substancja chemiczna występująca w wielu produktach codziennego użytku, jest szkodliwy dla zdrowia. W artykule przybliżymy ten temat i odpowiemy na pytanie: Jakie niebezpieczeństwo dla zdrowia stwarza triklosan?
EN
Experts warn that triclosan – a chemical present in many everyday products is harmful to health. The article answer the questions: What danger poses for health?
PL
Prace nad nową dyrektywą w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (DWD), pomimo przerw związanych z wyborami nowego Parlamentu Europejskiego (PE) i zmianami prezydencji Rady Europejskiej (RE), prowadzone są obecnie bardzo intensywnie i w zasadzie dobiegły końca. Prezydencja rumuńska i fińska bardzo się im przysłużyły, wprowadzając nowe treści i organizując spotkania poza oficjalnymi harmonogramami. Na ostatnim posiedzeniu w ramach TRILOGU, 18 grudnia 2018 r., udało się ustalić ostateczną treść dyrektywy, a na spotkaniu 23 stycznia 2020 r. – sprawy techniczne. Po spotkaniu COREPER (Committee of Permanent Representatives – Komitet Stałych Przedstawicieli) 5 lutego dyrektywa zostanie przekazana do PE i RE celem formalnego zatwierdzenia, a po ukazaniu się jej treści w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Kraje członkowskie (KCz) będą miały 2 lata na jej transpozycję.
PL
Aktualna sytuacja epidemiologiczna związana z szybkim rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, z objawami obustronnego zapalenia płuc wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wzbudza duże zainteresowanie zarządzających i pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zwłaszcza w aspekcie ochrony zdrowia pracowników i odbiorców usług. W obliczu ogólnoświatowego zagrożenia, zarządzający systemami zaopatrzania w wodę dokonują trudnych wyborów dotyczących zapewnienia dyspozycyjności pracowników niezbędnych do zapewnienia ciągłości dostaw wody, przy jednoczesnej minimalizacji niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 strumieniem skażonych ścieków i wody. Zarówno Centers for Disease Control and Prevention (CDC), jak i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdzają, że zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może przebiegać bezobjawowo, zatem skala transmisji bezobjawowej jest nieznana. Ponadto brak dotychczas jednoznacznych dowodów o migracji tego patogenu w strumieniu transportowanych skażonych ścieków czy wody oraz brak doświadczeń w tej kwestii, rodzi wiele pytań: Czy woda surowa lub wodociągowa może stanowić drogę narażenia na COVID-19? Czy stosowane procesy technologiczne, w tym dezynfekcja, minimalizują ryzyko przenoszenia patogenu SARS-CoV-2 w strumieniu wody w systemach jej dystrybucji?
PL
Nowa dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia (dokument 2017/0332 (COD)) w wersji ostatecznie zatwierdzonej poświęca dużo miejsca prawu do wody w aspekcie jej dostępności dla wszystkich ludzi przebywających na określonym terenie. W Polsce zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy. Krajowe zapisy ustawowe są obecnie bardzo ogólne i nie określają, jak gmina winna powyższe zadanie trealizować. Ustawa o samorządzie gminnym [1] w art. 7.1 stwierdza, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…) 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
PL
W dniu 28 maja 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody1. Jest to element działań instytucji unijnych na rzecz rozwiązywania problemów niedoboru wody w UE, prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i dostosowywania się do zmiany klimatu. W celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska ustanowiono minimalne wymogi dla jakości odzyskanej wody oraz monitorowania zgodności, stąd obowiązek prowadzenia oceny i zarządzania ryzykiem. Wymagania są wynikiem dyskusji prowadzonych na szczeblu ekspertów z państw członkowskich przez 3 lata i zostały oparte na sprawozdaniu Wspólnego Centrum Badawczego, doświadczeniach krajów, które już odzyskują wodę ze ścieków i wykorzystują na cele rolnicze (głównie kraje południowej Europy).
PL
Sprawa zmniejszania się zasobów wodnych stanowiących surowiec wody do picia i zanieczyszczania ich wskutek rozwoju cywilizacyjnego uważana jest za jeden z najważniejszych problemów globalnych współczesnego świata. W Polsce temat jest tym poważniejszy, że od lat notujemy narastające deficyty wody, będące efektem zarówno niewielkich zasobów dyspozycyjnych naszego kraju, jak i istotnych zmian klimatycznych przejawiającymi długimi okresami bezdeszczowymi. W tym sektorze właśnie oczekuje się w najbliższych latach rozwoju innowacji techniczno-technologicznych, które zapewnią ochronę wód, a także nowego podejścia do zarządzania wodą opartego o zarządzanie ryzykiem i zapewniającego ochronę bezpieczeństwa całego systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) – od źródła do kranu odbiorcy końcowego.
PL
Rozwój badań naukowych jest podstawą postępu społeczeństw. Unia Europejska ma znaczące osiągnięcia w pracach badawczo-rozwojowych. Szacuje się, że jedna trzecia światowych publikacji naukowych pochodzi właśnie z UE, mimo, że jej populacja stanowi tylko 7% populacji światowej. Dlatego powstaje Horyzont Europa, który ma być największym w historii programem naukowo-badawczym Unii Europejskiej, z budżetem wynoszącym 100 miliardów euro. Będzie w nowej perspektywie finansowej (2021-2027) następcą Horyzontu 2020. Prace nad nim trwają intensywnie od 2019 roku. Koncentruje się na kwestiach zmian klimatu, celach zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych, konkurencyjności i wzroście gospodarczym.
PL
Ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) wprowadziła istotne zmiany w zakresie wyznaczania i ustanawiania stref ochronnych ujęć wód w naszym kraju. Dotyczy to w szczególności zniesienia zasady dowolności w zakresie ustanawiania stref ochronnych ujęć wód oraz wprowadzenia wymogu wykonania analizy ryzyka, jako nowego, bardzo istotnego elementu w całej procedurze wyznaczania i ustanawiania stref ochronnych dla ujęć wód zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Jej wykonanie jest niezbędne do podjęcia decyzji o ustanowieniu dla ujęcia wody terenu ochrony pośredniej (TOP) lub rezygnacji z niego (art. 133). Wymóg ten dotyczy praktycznie wszystkich ujęć wód zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (art. 133 ust. 4). Właściciele takich ujęć, dla których nie ustanowiono dotąd terenów ochrony pośredniej (TOP), w terminie najpóźniej do końca 2020 r. są zobowiązani wykonać analizę ryzyka i przekazać ją do właściwego wojewody, do którego kompetencji od początku 2018 r. należy ustanawianie stref ochronnych ujęć wód z wyznaczonymi TOP. Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej, obejmującej łącznie teren ochrony bezpośredniej (TOB) i teren ochrony pośredniej (TOP), należy przygotować i złożyć do wojewody tylko w przypadku, gdy konieczność jej ustanowienia będzie uzasadniona wynikami tej analizy (art. 551 ust. 2). Brak złożenia w terminie opracowania Analizy ryzyka może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody (art. 415 ust. 8).
PL
5 maja 2020 r. ogłoszona została ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 875), stanowiąca nowelizację przepisów o tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Ustawa co do zasady weszła w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 16 maja 2020 r.
PL
Brak jednolitego w skali UE systemu oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest powodem barier handlowych i utrudnień dla przedsiębiorców, którzy muszą poddawać wyroby ocenie w każdym z państw członkowskich. Projekt nowych regulacji w tym zakresie wprowadzając harmonizację metod badania powyższych wyrobów w oparciu o normy wydane na podstawie rozporządzenia (UE) 305/2011, przewiduje jednocześnie szczegółowe określenie zasad oceny higienicznej w aktach wykonawczych do nowej dyrektywy dotyczącej wody przeznaczonej do spożycia. Zasadniczym celem nowych zasad oceny jest ich ujednolicenie na obszarze UE, zapewniające jednocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia konsumentów.
EN
The lack of a harmonised and uniform EU-wide system of hygiene assessment of products in contact with water intended for human consumption is a reason for trade barriers and difficulties for entrepreneurs who have to assess their products in each Member State. The project of new regulations introducing harmonization of testing methods for the above products based on standards issued on the basis of Regulation (EU) 305/2011, also provides for a detailed definition of the principles of hygiene assessment in the implementing acts to the new directive on drinking water. The main purpose of the new assessment principles is to harmonize them throughout the EU, while ensuring a high level of consumer health protection.
PL
Nadmierny wzrost fitoplanktonu powoduje tzw. rozkwit wody. Zjawisko to sprawia, że woda nie nadaje się do celów konsumpcyjnych i rekreacyjnych. Wśród organizmów rozmnażających się w wodzie są cyjanobakterie. Zainteresowanie tymi organizmami wynika z toksyn, które wytwarzają. Niniejsza publikacja jest przeglądem literatury na temat rodzajów toksyn, metod ich określania i usuwania ze zbiorników wodnych.
EN
Excessive growth of phytoplankton causes the so-called bloom of water. This phenomenon makes the water unsuitable for consumption and recreational purposes. Among the organisms that multiply in water are cyanobacteria. The interest in these organisms is due to the toxins, which cyanobacteria produce. The publication is a review of the literature on the types of toxins, methods of their determination and removing from water reservoirs.
PL
W artykule omówiono możliwe skażenia wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Giardia sp., epidemiologie tych skażeń oraz ich skutki zdrowotne.
EN
The article discusses possible water contamination with parasitic protozoa of the genus Giardia sp., epidemiologies of these contaminations and their health effects.
PL
Bardzo dobra znajomość obszaru zaopatrzenia w wodę jest warunkiem koniecznym do prawidłowego opracowania Planu Bezpieczeństwa Wodnego. Jednak kluczowym, praktycznym elementem Planu są procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, których rangę potwierdza przeprowadzona analiza i ocena ryzyka. Inną grupę procedur stanowią okresowe przeglądy Planu oraz procedury monitoringu środków bezpieczeństwa. Wszystkie procedury związane z Planem Bezpieczeństwa Wodnego powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawa lokalnego dotyczącymi zapewnienia zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. W artykule przedstawiono istotne aspekty procedur związanych z posiadaniem przez przedsiębiorstwo Planu Bezpieczeństwa Wodnego.
EN
The thorough knowledge of water supply system is a necessary background to prepare and implement Water Safety Plan. The core, practical element of the Plan, however, are the procedures refering to the crisis events, previously analysed and estimated according to risk analysis principles. The other group of procedures is composed of the periodical survey of the Plan and the monitoring procedures of the safety tools. All the procedures should be prepared in accordance with the existing rules and local legal regulations regarding water supply at the special, crisis conditions. The important aspects of the Water Safety Plan procedures are presented in the paper.
PL
W pracy omówiono aktualny stan badań dotyczący efektu neurotoksycznego fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia i ich wpływu na zdolności poznawcze u dzieci. Przedstawiono dane świadczące o możliwym oddziaływaniu wysokich stężeń fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia (>2,0 mg/l) na wartość IQ u dzieci w wieku szkolnym oraz skali i mechanizmie powyższej zależności. Dane te nie wskazują natomiast, aby ryzyko takiego działania wiązało się z wartościami stężeń fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, akceptowalnymi w świetle regulacji prawnych.
EN
The paper discusses the results of epidemiological studies on the developmental neurotoxic effects of fluoride found in drinking water. The studies indicate the possible impact of high levels of fluoride in drinking water (> 2.0 mg/l) on the IQ value in school-aged children. However, these data do not support that such risk associated with fluoride concentrations in water intended for human consumption acceptable in the light of legal regulations.
PL
Kwestia pojawiających się w środowisku wciąż nowych zanieczyszczeń staje się coraz poważniejszym problemem również dla gospodarki wodnej. Konieczne jest podjęcie działań, które zapobiegną przedostawaniu się do wód substancji szczególnie szkodliwych. Kluczowym wyzwaniem jest kontrola dróg migracji oraz udział wszystkich interesariuszy, począwszy od projektantów i producentów, poprzez odpowiedzialną konsumpcję, aż do odpowiedniego zagospodarowania i skutecznej neutralizacji. Dlatego federacja EurEau1 wspólnie z firmą Deloitte przygotowuje opracowanie, które pomoże interesariuszom zrozumieć problem i poznać propozycje pewnych rozwiązań.
PL
W pierwszym tegorocznym numerze Technologii Wody oraz na stronie internetowej Portalu Samorządowego ukazał się artykuł pt. Elementy zarządzania kryzysowego w Planach Bezpieczeństwa Wodnego. Teoria a praktyka, który zdaniem Autorek nie oddaje w sposób właściwy idei zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę, propagowanej od ok. 30 lat przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Idea ta w ciągu tych lat była stale rozwijania, co jest widoczne w poszczególnych wydaniach Wytycznych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
PL
Dostawcy wody w Unii Europejskiej stoją w obliczu licznych zagrożeń, takich jak terroryzm, zmiany klimatu i ich skutki, zmieniająca się jakość zasobów wodnych, zanieczyszczenia. Muszą im sprostać i być gotowe do podejmowania skutecznych działań. Autorzy artykułu analizują dwa z wymienionych problemów, jakimi są, ze względu na odpowiednią ilość i jakość wody pitnej: bezpieczeństwo wody i zabezpieczenie dostaw wody. Przedstawiają praktyczne aspekty związane z propozycją Komisji Europejskiej w sprawie zmian w dyrektywie w sprawie wody pitnej. Koncentrują się także na zarządzaniu kryzysowym w przedsiębiorstwach wodociągowych. Wskazują także na zagrożenia, o których muszą pamiętać przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Szczególnym celem tej publikacji jest rozwinięcie świadomości oraz wskazanie, jak działać bezpiecznie i wydajnie.
EN
The utilities providing water services in the European Union face several threats like terrorism, climate change consequences, changing quality of water resources, emerging contaminants. They have to cope with them and prepare effective reactions. The authors of this article present two aspects of the challenge to preserve appropriate quality and quantity of drinking water: water safety and water security. They present practical aspects related to the proposal of the European Commission on amendments in the drinking water directive. They also concentrate on crisis management in water utilities. They show different aspect that water utilities have to manage with. They indicate threats that the utilities have to be aware of. The aim of providing all this information is to develop awareness and give guidelines how to operate safely and efficiently.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.