Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  DSP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Steering structure for a single wheeled vehicle
EN
Nowadays, there is a need to reduce emissions in the world and use electricity to drive vehicles. There is an increasing interest in small passenger vehicles suitable for crowded cities. In this paper it was designed a universal control structure for a single-wheeled vehicle with a tilt sensor. In this structure is possible to apply a vehicle with parallel wheel arrangement. The paper describes a current and position loop with PI and PD controllers suitable for a single wheeled vehicle. It was designed a simple complementary filter for data processing. A complementary filter evaluate the data from accelerometer and gyroscope, which includes all signal processing requirements for control. Additionally, a program block diagram was also designed to be used in any microprocessor. The results and recommendations of the adjustment for further work with the proposed structure are evaluated in the end of the paper.
PL
W artykule zaprezentowano system sterowania jednokołowym pojazdem elektrycznym stosowanym do poruszania się w zatłoczonym mieście. Do kontroli prądu i pozycji pojazdu zastosowano sterowniki PI i PD. Do kontroli ruchu zastosowano czujniki przyśpieszenia oraz pochyelnia ora żyroskop.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modułu STM32F410 Nucleo do prezentacji działania algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS, ang. DSP) w czasie rzeczywistym. W celu ułatwienia korzystania z modułu zaprojektowano dodatkową płytkę PCB (tzw. shield), posiadającą gniazda we/wy oraz układy wzmacniaczy. Przygotowany zestaw (moduł Nucleo + shield) umożliwia badania eksperymentalne z użyciem generatora sygnałowego i oscyloskopu lub systemu Analog Discovery 2. Do celów edukacyjnych opracowano zestaw instrukcji laboratoryjnych oraz oprogramowanie, które prezentują operacje cyfrowej generacji sygnałów, filtracji oraz obliczeń dyskretnej transformaty Fouriera za pomocą technik bezpośrednich, FFT i za pomocą algorytmu Goertzela.
EN
In this paper the use of the STM32F410 Nucleo module for presentation of the operation of digital signal processing algorithms (DSP) is discussed. In order to facilitate the use of the module, an additional PCB module (shield) has been designed, having I/O sockets and amplifier circuits. The Nucleo board with the shield enables experimental research using a signal generator and an oscilloscope or Analog Discovery 2 system. For educational purposes, a set of laboratory instructions and software has been developed, which present basic operations of digital signal generation, filtering and discrete Fourier transformation calculations using direct techniques, FFT, and the Goertzel algorithm.
3
Content available remote Projektowanie filtrów analogowych do modułów cyfrowego przetwarzania sygnałów
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dydaktyczne projektowania, symulacji oraz testowania analogowych filtrów wejściowych i wyjściowych przeznaczonych do układów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Prace projektowe ułatwiają pakiety oprogramowania. Prototypowe filtry można testować z wykorzystaniem płytki stykowej lub modułów ewaluacyjnych np. System Lab Kit ASLK. W artykule pokazano możliwości szybkiego sprawdzenia poprawności działania takich filtrów za pomocą systemu Analog Discovery 2 oraz oprogramowania WaveForms.
EN
The article presents selected didactic issues of design, simulation, and testing of analog input and output filters intended for digital signal processing systems. The design process of such filters is facilitated by software packages. Designed filters can be tested using the so-called breadboard or evaluation modules, e.g., System Lab Kit ASLK. The possibility of quickly checking the correctness of such filters using the Analog Discovery 2 system and the WaveForms software has been shown.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję filtru aktywnego z zasobnikiem energii przystosowanego do kompensacji chwilowych dużych obciążeń mocą czynną i bierną o nieciągłym charakterze jej poboru (np. zgrzewarek punktowych). Zadaniem układu, oprócz typowych możliwości filtracyjnych jest również realizacja ciągłości poboru energii z linii zasilającej - ograniczenie wahań mocy czynnej. Artykuł omawia algorytm sterowania układem, opracowany za pomocą programu Matlab & Simulink, który następnie automatycznie przeniesiono ze środowiska symulacyjnego na zrealizowany na potrzeby eksperymentu układ sterownika DSP. Skuteczność przeprowadzonego procesu programowania potwierdzono w wyniku testów HIL, na stanowisku symulatora czasu rzeczywistego RTS.
EN
This paper presents a novel active power filter equipped with an energy storage system. Solution can be used for compensation of singlephase, high active and reactive momentary power loads. Characterized by non-periodic power flow (e.g. spot-welders). Apart from typical filtration capabilities, the device is responsible for continuous energy flow from the mains and reduction of active power fluctuations. The article provide comprehensive description of control algorithm, developed in Matlab & Simulink environment, which was automatically transferred from the simulation model to the DSP controller - especially developed for this purpose. The effectiveness of the programming process was confirmed during HIL tests, carried out on real time simulator RTS.
5
Content available Radiolokacyjny imitator celu
PL
W referacie opisano zaprojektowany i wykonany praktycznie jednokanałowy imitator sygnałów radiolokacyjnych, który pozwala na generację sygnału odbitego od celu o zadanej trajektorii, dla pasma częstotliwości pośredniej. Przedstawione w referacie stanowisko może być wykorzystane do weryfikacji analogowego traktu przetwarzania sygnału radiolokacyjnego na częstotliwości pośredniej oraz algorytmów DSP wykorzystywanych do estymacji współrzędnych imitowanego celu.
EN
The paper describes a single channel imitator for radar signals which was designed and made practically to generate a signal reflected from an aerial target with a given trajectory on the intermediate frequency band. Presented setup can be used to verify the analog channel for radar signal processing at intermediate frequencies and the DSP algorithms used to estimate coordinates of the imitated target.
EN
This article discusses the use of wavelet decomposition in the diagnostics of vibrometric signals of an engine. Apart from presenting the possibility of using wavelets in diagnostics, the authors take up the subject of the applicability range of processing for stationary signals, which until now has been reserved for non-stationary signals. A unified definition of signal stationarity has been proposed, which is not based on statistics. The authors presented methods of wavelet decomposition of a vibrometric signal of combustion engine vibrations, measured with the use of LDV (Laser Doppler Vibrometry). Laser measurements allows for studying an object without 'touching' its housing. Basing on the relative velocity of engine vibrations, the authors indicate how reliable vibrations are in diagnostics. Despite higher costs, this measurement method gives better results (for specific cases) than acoustic studies. Transform – wavelet decomposition is a solution hardly ever used in machine diagnostics; it is more often applied in medicine and image recognition. The authors presented the differences that can be obtained for different levels of decomposition, and also presented the impact on the engine condition assessment through the use of filtering (windowing) the signal before decomposition.
EN
The study presents results and procedure of object-oriented and test-driven implementation of neural-network-based state estimator. The presented algorithm has been developed for estimation of the state variables of the mechanical part of electric drive with elastic coupling. Estimated state variables – load speed and shaft stiffness torque – can be used in speed control process for reducing mechanical vibrations of working machine. The basic objective was to create a simple, extensible and readable program code, performing the task of state estimation of the considered system. The target platform is a DSP (Digital Signal Processor) from SHARC (Super Harvard architecture Single-Chip Computer) family, which allows for hardware acceleration of matrix operations. The IDE (Integrated Development Environment) available for the selected platform made it possible to write program in C++. The usage of UML (Unified Modelling Language) in the development of control software was discussed.
EN
Dinophysis species are distributed worldwide and cause diarrheic shellfish poisoning (DSP). This paper documents the first successful culture of a Dinophysis (DAYS01) strain taken off Xiaoping Island, the Yellow Sea, China. The strain was identified as Dinophysis acuminata Claparède & Lachmann by morphological and phylogenetic analysis. The effects of temperature and different Mesodinium prey on the physiological and toxigenic characteristics of D. acuminata DAYS01 were also investigated. The results showed that the toxin concentration (toxin amount per ml of culture) increased with an increase in cell densities. Okadaic acid (OA), dinophysistoxin 1 (DTX1) and pectenotoxin 2 (PTX2) were the major toxin components of DAYS01, with the highest recorded toxin content of 5.66, 0.56 and 192.87 ng ml-1 culture medium, respectively. The prey type significantly influenced the growth yield in Dinophysis cultures. There was an effect of prey on the total toxin content, suggesting that the origin or strain of ciliate directly impacted the D. acuminata blooms and the overall toxin concentration in the system.
PL
W artykule omówiono najważniejsze aspekty cyfrowego przetwarzania sygnałów cyfrowych w diagnostyce silników spalinowych. Omówiono zmianę dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości, a także wykorzystanie filtrowania (zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości), wspomagającego właściwą analizę sygnału. Przedstawiono praktyczne zastosowanie wymienionych aspektów CPS na przykładzie analizy sygnałów wibroakustycznych silnika, mierzonych z użyciem laserowej wibrometrii dopplerowskiej, jak i akcelerometrii. Przedstawione przykłady dotyczą zarówno silnika zamontowanego w pojeździe, jak i pomiarów wykonanych na hamowni silnikowej.
EN
The article discusses the most important aspects of digital signal processing in diagnostics of internal combustion engines. It discusses changing the time domain into the frequency domain, as well as the use of filtering (both time and frequency) to support proper signal analysis. The practical application of these aspects of DSP is illustrated by the analysis of vibroacoustic signals of the engine, measured using laser Doppler vibrometry and accelerometry systems.
PL
Artykuł przedstawia projekt platformy testowej dla wybranych systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS). Układ jest podstawą do realizacji dalszych prac naukowych nad implementacją i badaniem dedykowanych metod i systemów CPS. Opisane zostały minimalne wymagania sprzętowe i peryferia niezbędne do realizacji zadania oraz zaproponowano gotowy zestaw uruchomieniowy (rozwojowy) firmy TerasIC jako podstawę platformy. Zaprezentowany został również schemat blokowy układu testowego z pełnym dostępem do danych wejściowych i wyjściowych z poziomu komputera. Ostatecznie działanie platformy zostało zweryfikowane przy implementacji potokowego systemu CPS.
EN
In this paper presents design of the test platform for selected digital signal processing systems (DSP). The system is basis to realization of further scientific work on implementation and testing of dedicated DSP methods and systems. Describes the minimum of hardware and peripherals, necessary to realization of the task and is proposed development board (kit) by TerasIC as a base platform. It is also presented schema of software solutions of test system with full access to input and output data (signal) from the computer. Finally, work of the platform has been verified with implementation original methods of pipeline DSP system.
PL
W artykule omówiono nowy sposób korekcji sygnału wyjściowego cyfrowego integratora stosowanego w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów (DSP) opartego na błędzie próbkowania oraz na pochodno-całce Grünwalda-Letnikova. W artykule zaprezentowano teorię i przykładowe wyniki symulacji działania integratora.
EN
The paper presents a new approach for output signal correction of digital integrator in the field of digital signal processing (DSP) based on an error of sample time and the Grünwald-Letnikov differ integrals. Theory and simulation results of integrator work are shown in the paper.
12
Content available remote Energy - efficient system for induction machine loading on the test bay
EN
This study outlines the conceptual design of an energy-efficient system for applying the load to induction motors in a test bay. The proposed solution uses a doubly fed induction generator (DFIG), resulting in considerable energy savings during the tests of electric machines and in reduction of investment costs, ensuring higher efficiency and allowing the full compensation of reactive power.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje energooszczędnego układu obciążenia silników indukcyjnych na stacjach prób wykonujących badania maszyn elektrycznych. W proponowanym układzie zastosowano maszynę dwustronnie zasilaną (MDZ), co jest źródłem istotnych oszczędności energii podczas prób maszyny indukcyjnej a także wiąże się ze znacznie mniejszymi nakładami inwestycyjnymi, osiąga wyższą sprawność oraz pozwala na całkowitą kompensację mocy biernej.
13
Content available remote DSP implementation of state observers for electrical drive with elastic coupling
PL
W pracy przedstawiono wyniki implementacji trzech dyskretnych metod estymacji wektora stanu układu dynamicznego – obserwatora Luenbergera, filtru Kalmana i estmatora neuronowego. Implementacji dokonano w języku C++, w środowisku VisualDSP 5.0, przy założeniu wykorzystania algorytmów do obserwacji stanu części mechanicznej napędu elektrycznego, charakteryzującego się sprężystym połaczeniem z maszyną roboczą. Wykorzystano technikę programowania obiektowego.
EN
Article presents the results of implementation of three discrete methods of estimation of the state vector of the dynamic system - Luenberger observer, Kalman filter and neural network estimator. Implementation was done in C ++, in an VisualDSP 5.0 environment, assuming the use of algorithms to observe the state of the mechanical part of the electric drive, characterized by a elastic connection with the working machine. Autors had used object-oriented programming technique.
14
Content available remote Development of vector control system of DFIG using graphically programmed DSP
EN
The vector control of AC electric machines, due to the large number of real-time calculations, is carried out using signal processors. This paper presents the implementation of vector control of doubly fed induction generator using Texas Instruments TMS320F2812 signal processor. The microcontroller has been programmed in a graphic way using MATLAB-Simulink. It performs all the control, including support for the user interface and PWM modulation of inverter output voltages power the DFIG rotor. Implementation was preceded by the appropriate simulations, using the target microcontroller programming blocks. The whole DFIG system has been tested in laboratory conditions using induction machine with a power rating of 10 kW. The tests confirmed the full functionality of the method of programming.
PL
Sterowanie wektorowe maszyn elektrycznych prądu zmiennego, ze względu na dużą liczbę obliczeń koniecznych do wykonania w czasie rzeczywistym realizuje się obecnie na procesorach sygnałowych. W tym artykule przedstawiono implementację wektorowego sterowania mocami generatora MDZ na mikrokontrolerze sygnałowym Texas Instruments TMS320F2812. Mikrokontroler został zaprogramowany w sposób wyłącznie graficzny, z użyciem pakietu MATLAB-Simulink. Realizuje on całość sterowania, łącznie z obsługą interfejsu użytkownika i modulacją PWM napięć wyjściowych falownika zasilającego wirnik MDZ. Implementacja była poprzedzona odpowiednimi symulacjami, z wykorzystaniem docelowych bloków programowych mikrokontrolera. Cały układ MDZ został przetestowany w warunkach laboratoryjnych, z maszyna indukcyjną o mocy znamionowej 10kW. Przeprowadzone testy potwierdziły pełną funkcjonalność zastosowanej metody programowania.
EN
In the paper, implementations and results of operation of artificial neural network applied as a burglary classifier are presented in comparison to solution with a direct digital signal processing (DSP) approach. The neural network operates in a mobile access control device, that may be easily attached to a door. The device is an integrated system, equipped with several sensors based on microelectromechanical systems (MEMS) technology. Due to limited effectiveness of simple, conditional logic algorithms on acquired signal samples, a more sophisticated approaches are investigated. Data acquisition during imitation of various burglary scenarios and further processing of the recorded signals are described in the paper. Selection of the neural network structure and pre-processing methods of sensor signals are presented as well. The direct DSP algorithm based on the application of the properties of application phenomena is shown in the same way. Finally, results of selected algorithms implementation in a low-power 32-bit microcontroller system are presented. Limitation of the platform responsiveness in the real-time conditions and comparison of used classification methods are discussed in the paper conclusions.
EN
This study describes the operation of the programming algorithm used to synchronize the machine VSI inverter with the rotating synchronous generator. Presented algorithm which bases on the Radix–2 Fourier transform allows to synchronize the inverter with the machine with variable in wide range rotating speed. This study presents the results obtained with use of the simulation software and the auxiliary software created with the use of VisualDSP++ 5.0 development environment and exemplary results of an algorithm operation in the laboratory test stand.
EN
The paper presents two approaches to the problem of burglary detection. The first one utilizes direct signal processing, while the other – artificial neural network (ANN). Both algorithms are compared in real operating conditions. The implementation of the algorithms was performed in a portable, battery operating devices that can be easily attached to the door. For direct comparison, two identical devices including several MEMS accelerometers and 32 bit microcontroller have been used – each with one algorithm implemented. The goal of using artificial neural network algorithm was to improve the performance of the burglary detection system in comparison to classical direct signal processing. The structure of ANN and required pre – processing of the input data, is presented and discussed as well. The article also describes the research system required to collecting the data for ANN training and to directly compare both algorithms. Finally, the results of behavior of the classification methods in real actual conditions is discussed.
EN
We present the design of a platform for acquisition and digital processing of biosignals. The objective of this platform is to process biosignals in real-time to obtain quantitative indicators for joint analysis of biosignals ensembles. An important indicator of non-linear dependence between signals is the mutual information. The estimation of the mutual information between signals is time- and resource-consuming when using standard software implementations on normal computers. To circumvent the calculation limitations on standard software implementations we use a reconfigurable computing unit of type FPGA, were the calculation of mutual information is specified in hardware.
PL
Przedstawiamy projekt platformy służącej do pozyskiwania i cyfrowej obróbki biosygnałów. Jej zadaniem jest przetwarzanie biosygnałów w czasie rzeczywistym w celu uzyskania wskaźników ilościowych dla zintegrowanej analizy zespółów biosygnałów. Ważnym wskaźnikiem nieliniowej zależności pomiędzy sygnałami jest informacja wzajemna. Jej oszacowanie pomiędzy sygnałami przy użyciu standardowego oprogramowania na zwykłych komputerach jest mało wydajne i czasochłonne. Aby obejść ograniczenia narzucone przez narzędzia zwykle wykorzystywane w tym celu, zastosowano rekonfigurowalną jednostkę typu FPGA, w której obliczenia informacji wzajemnej są określone.
19
Content available remote Parallel Code Generation for Mobile Devices
EN
Mobile computing is driven by pursuit of ever increasing performance. Multicore processing is recognized as a key component for continued performance improvements. This paper presents the Iteration Space Slicing (ISS) framework aimed at automatic parallelization of code for Mobile Internet Devices (MID). ISS algorithms permit us to extract coarse-grained parallelism available in arbitrarily nested parameterized loops. The loops are parallelized and transformed to multi-threaded application for the Android OS. Experimental results are carried out by means of the benchmark suites (UTDSP and NPB) using the ARM dual core processor. The related parallelization techniques are discussed, in particular for embedded systems. The future work is outlined.
PL
Przetwarzanie obliczeń za pomocą urządzeń mobilnych wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na moc ich procesorów. Artykuł przedstawia zastosowanie narzędzia ISS (podziału przestrzeni iteracji pętli programowych) do wyznaczenia równoległego kodu dedykowanego dla urządzeń mobilnych (MID). Algorytmy pozwalają na wyznaczenie równoległości gruboziarnistej dla dowolnie zagnieżdżonych pętli i wygenerowanie wielowątkowego kodu dla systemu Android. Wyniki eksperymentalna dla zestawów pętli testowych NAS i UTDSP przeprowadzono wykorzystując dwurdzeniowy procesor ARM. Prace pokrewne i przyszłe zadania przedstawiono na końcu artykułu.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono strukturę systemu sterowania czteropasmowego generatora reluktancyjnego przełączalnego 8/6. Układ sterowania zbudowano z zastosowaniem karty DS1104 firmy wyposażonej w procesor sygnałowy DSP (ang. Digital Signal Processor) oraz układu programowalnego FPGA (ang. Field Programmable Gate Arrays) – zestaw uruchomieniowy Spartan-3AN firmy XILINX. Oba układy zostały ze sobą sprzęgnięte poprzez port szeregowy i przydzielono im odpowiednie funkcje w procesie sterowania. Zamieszczono przykładowe wyniki badań eksperymentalnych w postaci przebiegów napięć i prądów.
EN
In the paper a structure of a control system of four-phase 8/6 switched reluctance generator was presented. The control system was built based on DSP: dSPACE’s DS1104 card and FPGA: XILINX’s evaluation board Spartan 3-AN. DSP and FPGA were coupled together through serial port and proper functions in control process were assigned to them. Exemplary results of laboratory studies as waveforms of voltages and currents were given.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.