Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  earthing resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiona zostanie metoda nachylenia zbocza. Stanowi ona punkt wyjścia do wyprowadzenia powyższego wzoru. Umożliwia badania rozległych uziemień i ocenę poprawności otrzymanych wyników. Różnica polega na przeprowadzeniu trzech pomiarów w celu ustalenia pozycji elektrody napięciowej i fizycznego przeprowadzenia właściwego pomiaru, a nie tylko ograniczania się do wyliczenia jej wartości ze wzoru.
2
Content available remote Dobór metody do pomiaru rezystancji uziemienia
PL
Uziemienia w układach elektroenergetycznych należą do podstawowych elementów bezpiecznego przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej, a także w istotny sposób wpływają na skuteczność działania ochron przeciwporażeniowych, przeciwprzepięciowych i odgromowych. Pełnią też inne szczególnie ważne funkcje w obiektach zagrożonych wybuchem, związane np. z odprowadzaniem ładunków elektrycznych do ziemi. Odpowiedni układ uziemiający pozwala także na stworzenie warunków zapewniających poprawne i bezawaryjne działanie nowoczesnych i coraz bardziej rozbudowanych systemów elektrycznych i elektronicznych oraz pozwala na ochronę systemów przed oddziaływaniem piorunowego impulsu elektromagnetycznego. Kontrola stanu technicznego uziemienia jest zatem niezbędna w ocenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej. W artykule opisano charakterystykę metod używanych do pomiaru rezystancji i rezystywności gruntu, a także zasady wykonywania pomiarów. Autorzy ocenili także wpływ różnych typów gruntu na skuteczność uziemienia.
EN
Earthing in electrical power systems is one of the basic elements of safe transmission, distribution and use of electricity. It also significantly affects the effectiveness of anti-shock, surge and lightning protection. It also performs other particularly important functions in potentially explosive facilities, for example connected with the discharge of electric charges to the ground. A suitable earthing system allows to create conditions that ensure correct and failure-free operation of modern and more and more elaborate electrical and electronic systems. It also allows protection of systems against the impact of a lightning electromagnetic pulse. Checking the technical condition of earthing is therefore indispensable in assessing the effectiveness of shock protection and lightning protection. The article describes the characteristics of the methods used to measure the resistance and resistivity of the soil, as well as the rules of measurements. The authors also assessed the effect of various soil types on the effectiveness of earthing.
PL
Wyznaczanie impedancji uziemienia metodą podharmonicznej umożliwia uzyskanie dobrej dokładności pomiaru nawet w obecności silnych zakłóceń występujących w gruncie. Metoda ta charakteryzuje się znaczną odpornością na sygnały zakłócające o częstotliwości sieciowej jak również stałoprądowe. W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wpływem zakłóceń wynikających z komutacyjnych załamań napięcia sieci na dokładność wyznaczania impedancji uziemienia metodą podharmonicznej.
EN
Determination of impedance earthing by subharmonic method allows for good accuracy even in the presence of strong interference occurring in the soil. This method is characterized by substantial resistance to spurious signals with the mains and DC frequency. The paper presents results of research on the effects of disruption resulting from the commutation voltage notches on the accuracy of determining the impedance grounding with the subharmonic method.
PL
Wyznaczanie rezystancji lub impedancji uziemienia metoda podharmonicznej umożliwia uzyskanie dobrej dokładności pomiaru nawet w obecności silnych zakłóceń pochodzących od prądów błądzących występujących w gruncie. Metoda podharmonicznej wykazuje znaczna odporność na zakłócenia o częstotliwości sieciowej jak i stałoprądowe. Problem mogą stanowić natomiast zmiany dynamiczne sygnałów zakłócających spowodowane np. rozruchami urządzeń elektrycznych. Prezentowana praca dotyczy implementacji algorytmu w środowisku LabVIEW, umożliwiajacego symulacje wpływu dynamicznych zmian napięcia zakłócającego na dokładność metody podharmonicznej. Zastosowanie tego narzędzia pozwala m.in. na określenie parametrów wykorzystywanej metody filtracji (liczby pobieranych próbek) zapewniających osiągniecie przyjętej dokładności pomiaru przy założonym poziomie zakłóceń.
EN
Level of interferences caused by the occurrence of ground stray currents, among which currents of power frequency are of prevailing importance, is an important factor affecting the accuracy of resistance or impedance measurement. High accuracy of the measurement of grounding parameters in the context of interferences of 50Hz is achievable with the use of a subharmonic method. Simple to apply as it is, the method based on using 25Hz as a measuring signal effectively eliminates impacts of power frequency interfering signals and DC signals. What may pose a problem are dynamic fluctuations of the amplitude of interfering signals which need to be taken into account particularly in highly industrialized areas. The fluctuations may be induced primarily by the ignition of electrical devices, including DC driving engines and devices powered by a 6-pulse rectifier. The article revolves around an application created in the LabVIEW environment and intended for examining the sensitivity of a subharmonic method to interfering signals, including those of a dynamic nature as well. The presented application appears to be a convenient tool which allows to choose the proper type of a method to execute measurements of the required accuracy when various interferences are present.
5
Content available remote Błędy dynamiczne wyznaczania impedancji uziemienia metodą podharmonicznej
PL
Wyznaczanie rezystancji lub impedancji uziemienia metodą podharmonicznej umożliwia uzyskanie dobrej dokładności pomiaru nawet w obecności silnych zakłóceń pochodzących od prądów błądzących występujących w gruncie. Metoda podharmonicznej wykazuje znaczną odporność na zakłócenia o częstotliwości sieciowej jak i stałoprądowe. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem zmian dynamicznych zakłóceń o częstotliwości sieciowej jak również stałoprądowych oraz wynikających z pracy prostowników sześciopulsowych.
EN
Measurement of earthing resistance or impedance by a subharmonic method enables achieving high accuracy of the measurement even in the presence of strong interferences. The method is significantly resistant to interferences of power frequency as well as DC interferences. The paper presents the results of research over the impact of dynamic fluctuations of DC and power frequency interferences, and also interferences resulting from the 6-pulse rectifiers activity.
PL
Istotnym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiarów rezystancji lub impedancji uziemienia jest poziom zakłóceń wynikających z występowania w gruncie prądów błądzących o częstotliwości sieciowej. Dobrą dokładność pomiaru zapewnia wykorzystanie metody podharmonicznej, w której bardzo skutecznie usuwane są wpływy prądów błądzących pod warunkiem wytworzenie prądu pomiarowego o częstotliwości równej połowie częstotliwości zakłócającej. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem naturalnych odchyleń częstotliwości sieci na dokładność pomiaru parametrów uziemień metodą podharmonicznej.
EN
Level of interferences caused by network frequency stray currents in the soil is a significant factor affecting the accuracy of measuring the earthing resistance and impedance. A proper accuracy of measurements of earthing parameters can be assured by using the subharmonic method. This easy-to-use method eliminates effectively the impact of interfering signals provided that a measurement current of the frequency equal to a half of the interfering frequency is used. Both natural deviations existing in the network and generating the measurement current of a frequency to some extent differing from the assumed value of 25 Hz causes that the basic assumption of the subharmonic method is not met. This paper presents the results of research on the impact of frequency deviations on the accuracy of earthing parameters measurement by the subharmonic method. Considerations have been made for measuring and interfering signals of a sinusoidal shape and also for more realistic conditions in which the measurement current shape is similar to a rectangle and the interfering signal includes lower odd harmonics (up to 13). As a result of simulations performed it was established that in case of the frequency deviations equal to about 1% and the interfering signal amplitude equal to about 250% of the measurement signal amplitude it is easy to keep the measurement errors below 2%. In the real conditions frequency deviations rarely exceed 0,2%, which allows the conclusion that measurement of the earthing parameters by the subharmonic method is only slightly sensitive to the network frequency deviations.
PL
Przedstawiono interpretację normy PN-IEC 60364-4-442 w zakresie sieci średniego napięcia oraz zasady dotyczące uziemień stacj i zasilających sieci i instalacje wykonane w układzie TN.
EN
The paper presents interpretation of PN - E05115 and PN- IEC 60364-4-442 in the MV network domain as well as principles of earthing at stations supplying TN networks and installations.
PL
W pracy opisano koncepcję nowego układu pomiaru rezystancji rozległych układów uziemień oraz oceny pomiarowej napięć rażeniowych i dotykowych, który jest odsprzęgnięty od zakłóceń sieci elektroenergetycznej. Układ bazuje na generacji dwóch częstotliwości lustrzanych względem częstotliwości sieci elektroenergetycznej. Wykazano, że zaproponowany układ różni się całkowicie od dotychczas stosowanych posiadając znacznie korzystniejsze właściwości.
EN
Novel idea of the system designed for global earthing resistance measurement as well as for measuring estimation of permissible touch voltage. The proposed system is decoupled form disturbances that come form power network. The proposed system is based on two frequencies that are mirrored in respect with the frequency of power network. It is proved that the proposed system differs completely from those that are in common usage and their properties are much better.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.