Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  loader
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przeprowadzono krótki przegląd podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie skalnym. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących wydobyciu surowców skalnych. Omówiono zastosowanie i wykorzystanie tych maszyn i urządzeń.
EN
This paper presents a brief review of basic machines and devices applied in rock mining.It describes machines and devices participating in the processes associated with rock minerals extraction. The application of these machines and devices has been described.
PL
W podziemnych kopalniach surowców mineralnych, zwłaszcza rud metali nieżelaznych, coraz częściej wyrobiska eksploatacyjne i udostępniające mają ograniczoną wysokość. Powoduje to utrudnienia podczas załadunku i odstawy urobku, zwłaszcza z wykorzystałem ładowarek kołowych z czołowym rozładunkiem. W artykule przedstawione nowe rozwiązanie konstrukcyjne czerpaka takiej ładowarki o pojemności do 2m3, usprawniające jej pracę w niskich wyrobiskach. Rozwiązanie to różni się od standardowego sposobem mocowania czerpaka do wysięgnika ładowarki, co umożliwia przemieszczanie się ładowarki oraz całkowite wysypanie urobku w wyrobiskach o ograniczonych gabarytach (głównie wysokości). Konstrukcja została dostosowana do montażu na wysięgnikach ładowarek obecnie najczęściej stosowanych. Na opracowanym modelu 3D czerpaka przeprowadzono analizę kinematyczną, porównując możliwości nowego czerpaka z dotychczas stosowanymi konstrukcjami, jak również wykonano analizę wytrzymałościową metodą elementów skończonych, w celu weryfikacji poprawności założeń konstrukcyjnych nowego rozwiązania.
EN
In underground mines of minerał resources, especiall non-ferrous metal ores, increasingly exploitation exca vations and opening-out headings are of limited height This causes difficulties during the loading and haulageo output, especially with the use of wheel loaders with frort unloading. The article presents a new design solutionfo a bucket with a capacity of up to 2m3, which improves it operation in Iow excavations. This solution differs from the standard way of fastening the bucket to the loader’s boom, which allowed to limit the dimensions of the excavation (mainly the height) to the loader’s movement and complete unloading of the output. The design has been adapted for assembly on the booms of loaders most commonly used today. On the developed 3D model of the bucket, a kinematic analysis was carried out, comparing the possibilities of the new bucket with the previously used constructions as well as a strength analysis using the finite element method to verify the correctness of the construction assumptions of the new solution.
PL
Urabianie i załadunek surowców skalnych w kopalniach odkrywkowych to operacje, które nie byłyby możliwe do zrealizowania bez użycia koparek i ładowarek. Maszyny te pracują w skrajnie trudnych warunkach górniczo-geologicznych. Kopalnie surowców skalnych położone są często na terenach górskich lub wyżynnych, czyli trudnych do przemieszczania się. Różne rodzaje skał oraz duże uziarnienie urobku pozyskiwanego zazwyczaj z wykorzystaniem materiału wybuchowego ma duży wpływ na eksploatację maszyn i ich zużycie. Poważnym problemem są również skrajne warunki atmosferyczne - niskie temperatury w okresie zimowym i wysokie w letnim. Nie mniej istotne są opady atmosferyczne, powodujące duże utrudnienia w eksploatacji złóż skalnych. Jednymi z najbardziej obciążonych elementów ww. maszyn są łyżki, które na skutek dużego obciążenia i bezpośredniego kontaktu z niejednokrotnie abrazyjnym surowcem ulegają zużyciu na skutek wytarć i pęknięć. Powoduje to przerwy w procesie eksploatacyjnym i straty ekonomiczne. W artykule opisano przykłady naprawy łyżek i chwytaka, w wyniku których przywrócono ich pełną sprawność oraz funkcjonalność. Naprawy i regeneracje wykonywano, wykorzystując opracowaną w PW TSA Stalowa Wola technologię spawania i napawania z zastosowaniem materiałów spawalniczych firmy Capilla. Uzyskane efekty potwierdziły skuteczność zastosowanej technologii.
EN
Production and loading of the rock-based materials are the operations that could not be achieved without buckets and loaders. The machines are working under extreme mining-geological hard conditions. The extraction of rock materials that are often laid in mountain side, is hard due to issues with translocation of the produced, exposed materials. Different types of rocks and its grain size that are formed afterwards explosive extraction initiates problems interms of machine usability. In addition, weather condition as well plays important role in rock extraction and machine usability when low temperatures in a wintertimes and high temperatures in a summer time are met. Furthermore, apart weather conditions in winter and summer, also, rain induces problems when rock field is exposed. One of the most used elements during rock extraction is a digger buckets that are often exposed to the conditions wheretear, wear and cracks may form, leading to delays in rock material production and provoke economic losses. In this study, some examples of buckets and gripper repairs are shown, that led to refurbish of the exposed elements to obtain working condition. In this work, repairs under technologic developed by PW TSA Stalowa Wola were performed using welds and overlay coatings that were applied based on Capilla welding materials. The achieved results prove the used technologies.
PL
W artykule sprecyzowano pojęcie układu prostowodowego jako układu mechanicznego realizującego ruch postępowy bryły sztywnej. Analizę stosowanych i wykorzystywanych prostowodów przeprowadzono dla ładowarek oraz wozów wiercących pracujących w górnictwie skalnym.
EN
The article defines the notion of straight line mechanism as a mechanism that attains the linear motion of a rigid body. The analysis of applied straight line mechanisms has been carried out for loaders and drilling rigs used in rock mining.
PL
W artykule sprecyzowano pojęcie układu prostowodowego jako układu mechanicznego realizującego ruch postępowy bryły sztywnej. Analizę stosowanych i wykorzystywanych układów prostowodowych przeprowadzono dla wybranych ładowarek oraz wozów wiercących pracujących pod ziemią.
EN
The article defines the notion of straight line mechanism as a mechanism that attains the linear motion of a rigid body. The analysis of applied straight line mechanisms has been carried out for selected loaders and drilling rigs operated underground.
PL
Urządzeniami przeznaczonymi do mechanicznego ładowania i odstawy urobku nawet na znaczne odległości są ładowarki i wozy odstawcze. Te samojezdne maszyny charakteryzują się stosunkowo dużą prędkością jazdy i łatwym manewrowaniem w ograniczonej przestrzeni podziemnych korytarzy. Podstawowymi parametrami porównawczymi przy wyborze ładowarek i wozów odstawczych są wydajność teoretyczna i techniczna. Najkorzystniejsze charakterystyki wydajnościowe są osiągane na krótkiej drodze transportowania urobku, wynoszącej do 200 m, z czego wynika, że należy umieszczać środki transportu możliwie blisko przodka wyrobiska.
EN
Facilities for the mechanical loading and haulage, even at long distance are the loaders and mine trucks. These self-propelled machines are characterized by relatively high speed and easy riding in tight spaces underground corridors. The main parameters in selecting the loaders and mine trucks are the theoretical and technical productivity. The most favorable productivity characteristics are archived in a short way of transporting the minerals, coming to 200 meters. This implies that the underground truck should be placed as close the excavation as it possible.
PL
W artykule przeprowadzono krótki wybiórczy przegląd podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie skalnym. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących wydobyciu surowców skalnych oraz zastosowanie i wykorzystanie tych maszyn i urządzeń.
EN
The article presents a short selective overview of basic machines and equipment used in rock mining. Machines and equipment applied in the processes accompanying the extraction of rock raw materials, as well as the usage of these machines and equipment, have been detailed.
PL
W artykule sprecyzowano motywy wprowadzania zdalnego sterowania pracą ciężkich maszyn roboczych w górnictwie. Opisano systemy sterowania i kontroli pracy tych maszyn. Szczególny nacisk położono na sposoby nawigacji maszynami w górnictwie podziemnym. Jak dotąd w dziedzinie automatyzacji osiągnięto pozytywne rezultaty, wprowadzając ją do wozów wiercących długie otwory strzałowe oraz do ładowarek i do wozów odstawczych w kopalniach pod ziemią.
EN
The paper defines the reasons for the implementation of the remote control of heavy work machines in mining. The control systems of these machines have been described. The ways of navigating machines in underground mining have been emphasized. Positive results in the field of automation have been achieved so far with its implementation in drilling rigs that drill long blastholes and in loaders and haul trucks in underground mines.
PL
W artykule, na podstawie stanu wiedzy i techniki w zakresie problematyki prac wydobywczych w podziemnych kopalniach rud metali w Polsce oraz na świecie, zostaną zaprezentowane dotychczasowe dokonania oraz problemy w zakresie pełnej automatyzacji (autonomii) ładowarek łyżkowych stosowanych przede wszystkim w kopalniach podziemnych. W prezentowanym opracowaniu, na tle znanych zagranicznych cząstkowych doświadczeń, zostaną omówione przede wszystkim własne innowacyjne dokonania.
EN
In this paper, based on current state of knowledge and technology in issues related to underground mining of metal ores in Poland and in the world, current achievments and problems of full automation (autonomy) of LHDs will be presented. Own innovative implementations, against the background of well-known foreign fragmentary experiences will be submitted.
PL
Poniższy artykuł przedstawia problematykę związaną z automatyzacją procesów urabiania i załadunku jednonaczyniowymi koparkami oraz ładowarkami łyżkowymi w cyklicznych technologiach wydobywczych. W skrócie przedstawiono prace badawcze i doświadczenia prowadzone w tym kierunku, a także wymagania stawiane systemom do zautomatyzowanej ich pracy.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad modułem ładowarka zrealizowanych w ramach projektu rozwojowego pt.: ,,Zintegrowany system sterowania technologią wydobycia surowców skalnych” finansowany ze środków NCBiR. Projekt zrealizowany był w latach 2011-2014, a jego głównym celem było opracowanie i przetestowanie na obiektach rzeczywistych systemów automatyzacji procesu wydobycia surowców skalnych metodą lądową oraz spod lustra wody w wyrobiskach odkrywkowych, a także wprowadzenie nowoczesnego systemu organizacji i zarządzania wydobyciem w tych kopalniach.
EN
The paper describes a module for a loader, which was created within the project entitled „The integrated control system for opencast mining technology”. The project was financed by NCBiR and implemented in 2011 - 2014. The main objective of the project was to develop and test the system for open pit mining in real conditions, including surface and underwater mining methods. A modern tool to support and optimize mining management was also developed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zapotrzebowania energetycznego wysięgnika ładowarki łyżkowej podczas cyklu pracy. Przedstawiono typowy cykl pracy ładowarki łyżkowej, z uwzględnieniem możliwości odzysku energii z poszczególnych ruchów roboczych. Wprowadzono współczynniki określające energochłonność pracy układu hydrostatycznego podczas unoszenia i opuszczania wysięgnika.
EN
In the paper, experimental results of energy consumption coefficient of bucket loader's extended arm lifting system are presented. Typical work cycle of bucket loader, taking into account the possibilities of energy recuperation from machine components' movement, is presented. Coefficients describing energy consumption of the process of lifting and lowering bucket is proposed and described.
PL
Na podstawie prowadzonych w 2009 r. badań ankietowych działalności produkcyjnej rodzinnych gospodarstw rolnych, dokonano analizy i oceny wyposażenia w maszyny ładunkowe 53 gospodarstw z obszaru całej Polski. W porównaniu z połową lat osiemdziesiątych, masa przeładunkowa w gospodarstwach rolnych zmalała o ok. 50%, podczas gdy wyposażenie w maszyny do przeładunków zwiększyło się. Podstawowymi maszynami używanymi w badanych gospodarstwach były współpracujące z ciągnikami ładowacze czołowe i chwytakowe oraz w mniejszym stopniu: przenośniki pneumatyczne stosowane do transportu ziarna zbóż, przenośniki ślimakowe i zgarniacze obornika. W przeliczeniu na 100 gospodarstw, średnio w przyjętych grupach obszarowych, liczba ładowaczy wynosiła od 60 do 170 szt., a średnio dla 53 gospodarstw – 120 szt. Nie odnotowano w wyposażeniu gospodarstw samobieżnych ładowaczy podwórzowych. Pomimo wielu zalet ich cena jest dla polskich gospodarstw zbyt wysoka. Wykorzystanie ładowaczy czołowych zwiększało się (z 71 do 207 h·rok-1) wraz z powierzchnią UR w gospodarstwach. W pozostałych grupach maszyn zależność ta nie występowała. Średnio w 53 badanych gospodarstwach najwięcej użytkowane były zgarniacze obornika (188 h·rok-1), najmniej - przenośniki pneumatyczne stosowane do załadunku ziarna (37 h·rok-1). Z porównania rzeczywistego czasu pracy z normatywnym wynika, że w gospodarstwach najlepiej wykorzystywane są przenośniki ślimakowe – ok. 80% czasu normatywnego, ładowacze czołowe – 51%, przenośniki pneumatyczne – 35% oraz ładowacze chwytakowe – 30%. Z porównania wieku maszyn ładunkowych z normatywnym czasem ich eksploatacji wynika, że najbardziej wyeksploatowane były ładowacze chwytakowe. Pozostałe maszyny były znacznie nowsze, co wskazuje na brak popytu na takie ładowacze w ostatnich kilkunastu latach w badanych gospodarstwach.
EN
On the base of questionnaire survey from 2009 concerning the production activity in family farms there have been carried out both the analysis and evaluation of loading equipment in 53 farms all over the country. Compared with the mideighties, mass for handling on farms has decreased by about 50%, while handling equipment and machinery have increased. The basic machines used in the surveyed farms were the front loaders and grab cranes cooperating with tractors as well as, to a lesser extent, pneumatic conveyors to transport grain, and then augers and manure scrapers. As per 100 farms, on average, in the adopted area groups, the number of loaders ranged from 60 to 170 pcs, and for 53 farms the average amounted to 120 pcs of loaders. In the farms there were not noticed any self-propelled small loaders. In spite of a lot of advantages their price is too high for our small family farms. With the increase of farm arable land area the increased use of front loaders was observed, too (from 71 to 207 h·year-1). In the other groups of machinery the above relationship did not exist. On average, in the 53 surveyed farms the manure scrapers were used the most (188 h·year-1), but the pneumatic conveyors for grain loading were used at least (37 h·year-1). Comparing the actual time with the normative one, we can conclude that augers are used the best in farms – about 80% of the normative time, front loaders – 51%, pneumatic conveyors –35% and grab cranes – 30%. When comparing the working life of loading equipment you can state that the most used were the grab cranes. Other machines were much younger, which indicates a lack of demand for such type of loaders in the recent years in the surveyed family farms.
PL
Konieczność dojazdu kombajnu ścianowego do końca ściany przy napędzie zwrotnym wymusza zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych skracających długość kadłuba napędu zwrotnego. Łańcuch zgrzebłowy zbiegający z bębna łańcuchowego napędu zwrotnego wprowadzany jest na krótkim odcinku do gałęzi górnej rynnociągu przez ślizgi prowadzące zgrzebła. Docisk zgrzebeł do ślizgów prowadzących powoduje wzrost oporów ruchu łańcucha oraz zużywanie się ślizgów i wzrost ich temperatury. Jednym z najprostszych sposobów znaczącego zmniejszenia zużycia ślizgów może być zastosowanie w ścianowych przenośnikach zgrzebłowych zamiast trzech, tylko dwóch zespołów napędowych – po jednym w napędzie wysypowym i w napędzie zwrotnym, przy tej samej mocy sumarycznej zainstalowanej w przenośniku. Z analizy rozkładu wartości obciążeń statycznych wzdłuż konturu łańcucha zgrzebłowego wynika możliwość zmniejszenia wartości siły w łańcuchu zbiegającym z bębna napędu zwrotnego, co jest zaletą takiej konfiguracji napędów.
EN
Due to the fact that the cutter loader needs to get to the end of the face at the reversible drive, it is necessary to apply solutions that would shorten the body of the reversible driving set. The conveyor chain which leaves the drum of the reversible driving set is put, along its short section, into the upper branch of the pan line through the runners which come out of the scraper. The pressure between the scrapers and the runners increases the motion resistance of the chain, the wear of the runners and their temperature. One of the simplest methods to reduce the wear of runners is to use only two driving sets, instead of three, in longwall conveyors: one in the discharge driving set and one in the reversible driving set, with the same aggregate power installed in the conveyor. The analysis of the distribution of static load values along the contour of the conveyor chain shows that it is possible to reduce the force value in the chain which leaves the drum of the reversible driving set. This is the main advantage of this configuration of drives.
PL
W artykule przeprowadzono krótki wybiórczy przegląd maszyn i urządzeń stosowanych w inżynierii lądowej, budownictwie i drogownictwie. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących ww. dziedzinom oraz ich zastosowanie i wykorzystanie.
EN
The problem of the quality assessment of tribologic centres illustrated with an example of excavators and loaders operated in open pit mines is presented in this study. The analysis comprises the identification of “weak centres” and the proposition of both constructional and operational modernisation executed in order to improve quality. The device quality assessment can be executed via assessment of the value of proposed set of reliability-exploitation factors.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie oceny jakości węzłów tribologicznych na przykładzie koparek i ładowarek pracujących w kopalniach odkrywkowych. Analiza obejmuje identyfikację „słabych ogniw” oraz propozycję modernizacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej w celu poprawy jakości. Ocena jakości urządzeń może być dokonywana poprzez oszacowanie wartości zaproponowanego zestawu wskaźników niezawodnościowo-eksploatacyjnych.
PL
Artykuł jest kontynuacją zagadnień zawartych w poprzednich artykułach dotyczących wydobywania skał blocznych w Polsce i na świecie. Materiał podzielono na części z uwagi na duży zakres tematyczny. Niniejszy artykuł dotyczy metod transportu bloków skalnych, a szczególnie metody zasad wyboru ładowarek kołowych do wywozu bloków skalnych o określonej masie. Treść artykułu wzbogacona jest o zdjęcia z transportu bloków skalnych.
EN
The article is a continuation of the issues included in the previous articles on extracting block rocks in Poland and the world. The matter has been divided into parts due to its wide thematic scope. The article presents the methods of block rocks transportation, in particular the rules of selection of wheel loaders designed to transport block rocks of a particular weight. The article is accompanied by the photographs of transported block rocks.
PL
Celem badań było porównanie wartości podstawowych wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych nawożenia obornikiem z wykorzystaniem zestawów maszyn: rozrzutnik o ładowności 5 t i ładowarka o udźwigu 1,4 t, rozrzutnik o ładowności 10 t i ładowarka o udźwigu 1,6 t, rozrzutnik o ładowności 20 t i ładowarka o udźwigu 4 t, eksploatowanych w gospodarstwach rolnych województwa podlaskiego o areale 28, 90 i 290 ha. Badania realizowano w gospodarstwach prowadzących produkcję polową oraz zwierzęcą. Porównując wartości wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych stwierdzono, że ze wzrostem ładowności rozrzutników wzrasta istotnie ich wydajność (od 0,38 do 1,15 ha·h-1), koszty nawożenia (od 347 do 976 PLN·ha-1), energochłonność (od 1773 do 4069 MJ·ha-1). Ceny zakupu maszyn w poszczególnych grupach gospodarstw rosną wraz z ładownością rozrzutników i udźwigiem ładowarek (szczególnie samojezdnych) i w przypadku trzech analizowanych zestawów nawozowych wynosiły odpowiednio: 569, 570 i 1247 tys. PLN.
EN
The aim of study was to compare the basic operational-economic indices of manure fertilization with the use of following machinery sets: manure spreader of load capacity 5 t and the loader of lifting capacity 1.4 t, the spreader of load capacity 10 t and loader of lifting capacity 1.6 t, the spreader of load capacity 20 t and loader of lifting capacity 4 t. The sets of machines operated in farms of the acreage 28, 90 and 290 ha, situated in Podlaskie region. Investigations were carried out in the farms directed both, to crop and animal production. Comparison of the values of operational-economic indices proved that along with increasing the load capacity of manure spreaders significantly increased their output (from 0.38 to 1.15 ha·h–1), the costs of fertilization (from 347 to 976 PLN·h–1), energy consumption (from 1773 to 4069 MJ·h–1). The prices of machinery purchase in particular groups of farms increased with the load capacity of spreaders and lifting capacity of the loaders (especially the self-propelled ones); in the case of three tested manure fertilizing machine sets they amounted to 569, 579 and 1247 thous. PLN, respectively.
EN
The preliminary design of a multipurpose engineering machine on the wheeled chassis was presented in the paper. The machine meets a series of specific requirements such as: off-road prowess, ability of movement with high speed on hard-surface roads, limited weight and dimensions at the maintaining of great hoisting capacity. These requirements were adjusted to the present character of warfare and that is why the machine construction deviates from classic working machines being used in the civil sector. The meeting of defined requirements required the development of innovative methods. The solution aiming at the increasing the stability of the machine by the application of using a sliding drive unit was described. As a result of that, the increased capacity and efficiency of mined materials were obtained. Additionally, the system of two telescopic arms was applied, so that the efficiency was improved by the shortening of machine working cycles and it is possible to change the length of arms as well as both telescopic arms were placed on the rotating body achieving in such a manner the big workspace for arms. The 3D model of a multipurpose engineering machine and model with rear mounted drive unit and raised and extended arms are presented in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.