Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osiągnięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, the anniversary of 100 years of the history of the Cracow Department of SEP was summarized. The activity of Cracow electrical engineers in the period preceding the Foundation Congress held in June 1919 was recollected. The most important events from the history of the Department were discussed and the profiles of the persons whose activity had contributed to the present high position of the Cracow Department of SEP were mentioned.
PL
W artykule podsumowano 100 lat historii Oddziału Krakowskiego SEP. Przypomniano działalność elektryków krakowskich w okresie poprzedzającym Zjazd Założycielski odbyty w czerwcu 1919 r. Omówiono najważniejsze wydarzenia z historii Oddziału oraz wspomniano sylwetki ludzi, których działalność przyczyniła się do aktualnej wysokiej pozycji O/Kr SEP.
PL
Przedstawiono syntetyczną charakterystykę i ocenę działań w polskiej gospodarce wodnej w okresie od odzyskania niepodległości w 1918 r. Wyróżniono okres do wybuchu II wojny światowej a następnie okres od zakończenia II wojny światowej do 1989 r. (powrotu do systemu gospodarki wolnorynkowej) i najnowszy, w którym w związku z wejściem do Unii Europejskiej, Polska wdraża nowe regulacje w gospodarce wodnej. Zaprezentowano priorytety gospodarki wodnej w poszczególnych okresach, przybliżono struktury zarządzania oraz najważniejsze osiągnięcia.
EN
The article presents a synthetic characteristics and an assessment of Polish water management activities in the period following the regaining of independence. It was divided into the period before the outbreak of World War II and between the end of WWII and the year 1989 (return to the market economy), as well as contemporary times in which Poland is implementing new water management regulations due to its participation in the EU. It presents the water management priorities in different periods, reviews the management structures and the most important achievements.
PL
Zarówno w środowisku tradycyjnym, jak i elearningowym, ocenianie uczących się odgrywa bardzo ważną rolę. W zależności od przyjętej koncepcji pedagogicznej edukatorzy przypisują większe znaczenie ocenom formatywnym lub sumatywnym, a wystawiane przez nich certyfikaty i dyplomy tylko w części pokazują kwalifikacje osoby posiadającej je, gdyż informacje, które zawierają, zwykle sprowadzają się do określenia uzyskanego przez nią stopnia, albo w formie cyfrowej, albo opisowej. W ostatnich latach pojawiły się nowe możliwości dokumentowania osiągnięć, wiedzy oraz umiejętności i wszelkich aktywności, w których uczący się brali udział. Stwarzają je cyfrowe odznaki, które mogą dawać pełniejszy obraz wszelkich korzyści wyniesionych z edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.
EN
Formative and summative assessment plays a very important role in the process of learning and teaching in any educational environment, and the range of methods depends mostly on the pedagogical approach that has been applied to develop a face-to-face, blended learning or an e-learning course. With grades selected from a numerical or descriptive scale, diplomas, certificates and degrees give only a general view of accomplishments, masking whether a student has mastered individual concepts and skills. Increased interest in finding a more comprehensive and detailed way of assessment to suit the needs of workers and employers has resulted in capturing the attention of software developers. Digital badges, a new tool they have provided, hold great potential to display a variety of information about skills, competencies and levels of mastery recognized and distinguished by educational institutions. They can be earned through assessment, course activities and performance evaluation, so they can document competency attainment and various learning behaviours in formal, informal and non-formal education.
PL
Przedstawiając historię wprowadzenia do polskiego budownictwa technologii deskowań w postaci maszyn formujących, które stanowią najbardziej innowacyjny kierunek rozwoju w dziedzinie budownictwa betonowego, autorzy chcieli pokazać, jak firma PERI Polska przyczyniła się do unowocześnienia budownictwa w Polsce. Firma zbudowała system obsługi deskowaniowej, oparty na bazach logistyczno-remontowych i obsłudze budów zarówno pod względem logistycznym, jak i technologicznym. To podejście stało się fundamentem powszechnej dostępności deskowań systemowych, praktycznie w każdym zakątku kraju.
EN
The authors, presenting the history of introduction of formworks technology implementation in the Polish building industry, with application of the forming machines being an innovative direction for development of the field of concrete-based construction, wanted to showcase the PERI Polska company’s contribution to modernization of the civil engineering field in Poland. The company constructed a system of formwork operation based on logistic and renovation centres. Secondly, company also deals with management of construction work sites, both logistically, as well as technologically. This approach became a foundation for common availability of systemic formworks, virtually all around Poland.
5
Content available Sylwetka naukowa profesora Tadeusza Janowskiego
PL
Przedstawiono w syntetyczny sposób ścieżkę edukacyjną i rozwój naukowy Profesora Tadeusza Janowskiego, wyróżniając w nim dwa podstawowe okresy - łódzki i lubelski, związane z lokalizacją Jego pracy. Opisano chronologię i miejsca zdobywania stopni i tytułu naukowego oraz budowania własnego zespołu dydaktycznego i szkoły naukowej. W artykule wymieniono zarówno mistrzów jak i wychowanków Profesora oraz główne ośrodki w kraju i za granicą z którymi współpracował i nadal utrzymuje kontakty. Zostały przywołane Jego najważniejsze osiągnięcia w zakresie współtworzenia i budowania pozycji Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Politechniki Lubelskiej.
EN
The article presents in a synthetic way the path of education and scientific development of Professor Tadeusz Janowski, highlighting its two main periods - Lodz and Lublin, related to his work location. The main trends and topics of his research developed in the following years, in particular the non-linear circuits with magnetic elements and, among them, magnetic frequency multipliers, have been described. Professor has been working over the years on issues related to research, design and application of superconducting components, machines and devices. The chronology and place of acquiring university degrees and the academic title have been exposed as well as those of the process of building his teaching staff and scientific school. The article lists the masters and pupils of Professor as well as main Polish and foreign cooperating centers with whom he continues to maintain contacts. It enumerates the most important achievements in co-creation and strengthening the position of Faculty of Electrical and Computer Engineering and Lublin University of Technology.
6
Content available remote Pompownie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych – 25 lat rozwoju
PL
Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych etapów rozwoju pompowni stosowanych w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych, jakie dokonały się w ostatnich 25 latach. Celem jest też pokazanie wpływu postępu naukowo - technicznego na powstawanie i wdrażanie nowych rozwiązań. Zestawiono najważniejsze, zdaniem autora, osiągnięcia ostatnich lat oraz kierunki dalszych działań zmierzających do zmniejszenia energochłonności i zwiększenia niezawodności działania pompowni.
EN
The aim of this paper is to present the basic stages of development of the pump used in water and sewage systems that have taken place in the last 25 years. The aim is also to show the impact of scientific - technical creation and implementation of new solutions. Summarizes the most important, according to the author, the achievements of recent years, and directions for further actions to reduce energy consumption and increase the reliability of the pumping station.
PL
Niniejsza publikacja jest uzupełnioną wersją wystąpienia autora na konferencji „25 lat ochrony środowiska w demokratycznej Polsce” w trakcie Międzynarodowych Targów w Poznaniu POLEKO 2014.
8
Content available remote Tribologia w Polsce do 1990 roku
PL
W artykule przedstawiono rozwój technik badawczych aerodynamiki śmigłowców i przegląd badań eksperymentalnych i obliczeniowych w tej dziedziny zrealizowanych w Zakładzie Aerodynamiki Instytu Lotnictwa. W tunelu aerodynamicznym T3 o przestrzeni pomiarowej 5m, przeprowadzono badania charakterystyk aerodynamicznych śmigłowców Mi-2 i PZL Sokół w układzie kadłub-wirnik nośny oraz wirnika nośnego śmigłowca IS-2 z zachowaniem podobieństwa dynamicznego łopat. Przeprowadzono także badania kadłuba śmigłowca SW-4 PZL Świdnik dla optymalizacji usterzenia pionowego i poziomego. Omówiono rozwój metod i programów obliczeniowych CFD i przedstawiono najważniejsze osiągnięcia w zakresie projektowania aerodynamicznego i badań eksperymentalnych profili łopat wirnika nośnego i śmigła ogonowego w tunelu transsonicznym N-3. Zaprezentowano realizowane obecnie i planowane w ramach projektów badawczych i celowych, grantów europejskich oraz prac własnych, badania eksperymentalne i obliczeniowe poświęcone aerodynamice śmigłowców.
EN
A review of the experimental and numerical researches on a rotorcraft aerodynamics conducted at Aerodynamic Department of the Institute of Aviation is presented. A need for experimental wind tunnel test has been identified for understanding very complicated flowfieled over rotorcraft and design rotorcraft successfully. There are two main facilities at Institute of Aviation for experimental testing on a rotorcraft aerodynamics. The development of the experimental facilities and their capabilities of a rotorcraft model simulation test are briefly described. The Iow - speed wind tunnel T-3 with 5 m test section equipped with special helicopter test rig used to aerodynamic test of a helicopter model. The aerodynamic characteristic measurements of the Mi-2 and PZL Sokół helicopter models in fuselage rotor configuration and the IS-2 rotor model alone have been conducted. The optimization of the vertical and horizontal tails for the SW-4 PZL Świdnik helicopter have been performed. The development of the CFD tools and main achievements of the aerodynamic design of the advanced airfoil families of rotor and taił rotor blades are discussed. The experimental results, obtained in the transonic wind tunnel N-3, of the ILH 3XX airfoils family of a rotor blade and the ILT 212 airfoil of a tail rotor blade are presented. Currently conducted and planed within research and applied grants experimental and numerical works on rotorcraft aerodynamics are presented.
10
Content available remote Quaternary research in Poland : selected achievements and prospects
EN
During the last thirty years there were several turnouts in Quaternary studies that increasingly accelerated our understanding of natural processes and opened new research fields. Among others, they included complex reconstruction of palaeoclimatic phenomena, studies of deep-sea and long-term continental record, and extensive application of reliable dating methods. In Poland considerable progress was gained in studies of stratigraphy and palaeogeography of the Eemian Interglacial, last Pleistocene glaciation and Holocene, regional loess stratigraphy, key palynologic interglacial sections and standard varve chronology in Lake Gściąż, as well as in complex and systematic studies in polar areas. Priorities in Quaternary studies suggest that particularly quick progress is to be expected in studies of climate change, evolution of natural environment and in monitoring of natural hand human-induced hazards.
PL
Rozważono umiejętność pisemnego formułowania myśli. Poruszono problem publikowania przez badaczy i inżynierów swoich osiągnięć na polu nauki i techniki. Omówiono dwie odnośne formy - ogłoszenie drukiem w czasopiśmie specjalistycznym i prezentację ustną utrwaloną pisemnie w materiałach danego forum. Podjęto próbę oceny zalet i wad obu tych form.
PL
Przedstawiono pięćdziesiąt lat dokonań Wojskowego Instytutu Łączności w dziedzinie wojskowej telekomunikacji w okresie od 1951 do 2001 r. Zaprezentowano najważniejsze prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe realizowane w okresie minionych 50 lat jak i w chwili obecnej. Omówiono współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi, agendami rządowymi i światowymi organizacjami, których domeną działalności jest teleinformatyka. Zaprezentowano najważniejsze publikacje pracowników naukowych Instytutu oraz jego najważniejsze osiągnięcia i wyróżnienia.
EN
The paper has presented fifty years of achievements of Military Communication Institute in military telecommunications from 1951 to 2001. It presents the most important Research & Development works that were realised during both past fifty years and the present days. The paper talks the co-operation with national and foreign science-research organisations, government agencies and overseas bodies, which the main domain is communication and information systems. It presents the most important publications research workers of Institute and also the most important achievements and distinctions of Institute.
13
Content available remote 40 lat działalności naukowo-badawczej INSTYTUTU TECHNOLOGII NAFTY
EN
The paper presents the history of Institute of Petroleum Processing from its foundation in 1945 to the present days. The paper provides information on the personnel of the Institute and represents its research-developement activity and changes organization. The article describes also the achievements of the Institute on the field of petroleum processing and petroleum products technology and testing.
PL
W pracy przedstawiono wybrane, ważniejsze zagadnienia metodyczne i pomiarowo-interpretacyjne z zakresu geofizyki wiertniczej, podejmowane do realizacji w okresie ostatnich pięciu lat tak przez jednostki przemysłowe górnictwa naftowego i gazownictwa, jak i zespoły naukowo-badawcze działające w ścisłej współpracy z tym przemysłem. Zwrócono uwagę na prace konstrukcyjne i modernizacyjne sprzętu pomiarowego, na rozwój metodyk interpretacyjnych profilowań jądrowych i akustycznych, na możliwości szerszego wykorzystania profilowań otworowych do rozwiązywania problemów np. wiertnictwa oraz na włączenie w szerokim zakresie wyników badań rdzeni i płuczek wiertniczych do procesów interpretacyjnych geofizyki wiertniczej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.