Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 322

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lighting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Warunki środowiskowe w salach wystawowych i magazynach muzeów
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z przechowywaniem dzieł sztuki w salach wystawowych i magazynach muzealnych. Odniesiono się do sposobu określania wymaganych wartości wilgotności względnej i temperatury powietrza, nawiązując do dwóch metod: norm konserwatorskich i analizy klimatu historycznego. Opisano niszczący wpływ powietrza o niewłaściwych wartościach parametrów, przede wszystkim wilgotności względnej powietrza, na przechowywane zbiory. Przytoczono także zalecane wartości parametrów powietrza, zgodne z normami konserwatorskimi.
EN
The article discusses issues related to the storage of works of art in exhibition halls and storage facilities in museums. Reference was made to the method of determining the required relative humidity and air temperature values, referring to two methods: conservation standards and historical climate analysis. The destructive effect of air with incorrect parameter values, mainly relative humidity, on stored collections was described. Recommended values of air parameters in accordance with conservation standards were also quoted.
2
Content available remote Analiza warunków przechowywania zbiorów w archiwach
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich warunków środowiskowych w archiwach i magazynach zbiorów archiwalnych. Zwrócono uwagę na dwie metody ich określania: normy konserwatorskie i analizę klimatu historycznego. Omówiono fizyko-chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zbiorów i występujące rodzaje uszkodzeń. Przedstawiono zalecane normatywne wartości parametrów powietrza (temperatura, wilgotność względna), dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach bibliotek i w archiwach oraz wymagania dotyczące natężenia światła.
EN
The article discusses issues related to the formation of appropriate environmental conditions in archives and storage room of archival collections. Attention was drawn to two methods of determining them: conservation standards and analysis of the historical climate. Physico-chemical and biological threats to the archival collections and the types of damage were discussed. Recommended normative values of air parameters (temperature, relative humidity), allowable concentrations of air pollutants in library rooms and archives, as well as requirements for light intensity, were presented.
PL
W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wyrobów oświetleniowych.
EN
The article presents current regulations regarding the safety of lighting products.
4
Content available remote Wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych
PL
Opisano zasady ogólne oświetlenia przejść dla pieszych, procedurę projektowania oświetlenia, w tym ustalanie konieczności oświetlania przejść dla pieszych, określanie klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego. Oprócz rozwiązań standardowych przedstawiono rozwiązanie oświetlenia dedykowanego rozumianego jako zastosowanie opraw oświetleniowych o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego, umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed przejściem dla pieszych z kierunków ruchu pojazdów) oraz wprowadzono i zdefiniowano nową klasę oświetlenia „PC”, przeznaczoną dla dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych. Opisano kiedy i jak należy stosować strefy przejściowe.
EN
General principles of lighting pedestrian crossings, the procedure of lighting design, including determining the necessity of lighting pedestrian crossings, determining the class of lighting and the rules of lighting solution selection are described. In addition to the standard solutions, a dedicated lighting solution understood as the use of luminaires with asymmetric light distribution, placed in the appropriate configuration (before pedestrian crossings from the directions of vehicle traffic) was presented and a new class of PC lighting was introduced and defined, designed for dedicated lighting of pedestrian crossings. It describes when and how the transition zones should be used.
PL
W artykule omówiono metody i środki ograniczania zużycia energii, które umożliwiają zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Omówiono środki potrzebnej modernizacji technicznej, możliwości optymalizacji sposobów korzystania z energii, a także finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
EN
The article discusses methods and measures to reduce energy consumption, which allow to reduce the costs of the enterprise. It discusses the measures of necessary technical modernization, the possibilities of optimizing the ways of using energy, as well as the financing of projects aimed at improving energy efficiency.
EN
City landscape design in the approach presented here is a process that combines the language of contemporary urban design, landscape and the phenomenon that the landscape represents. Using it allows the most important values, meaning and the identity of the space to be recognised, which gives the opportunity to accurately highlight its shortcomings and its potential. The method of city landscape design process presented within includes a distinctive landscape analysis and a system of results synthesis and interpretation. Three aspects have been presented: the general approach to the research process, the role of lighting, and the importance of urban furniture in the design of the city landscape.
PL
Projektowanie krajobrazu miasta w przedstawionym ujęciu jest działaniem odnoszącym się do łączenia języka współczesnej urbanistyki, krajobrazu i fenomenu, jaki krajobraz sobą reprezentuje. Pozwala rozpoznać najważniejsze wartości, znaczenia i tożsamość badanej przestrzeni, przez co daje możliwość dokładnego uwypuklenia jej mankamentów i potencjału. Przedstawiona metoda pokazuje drogę postępowania analitycznego oraz specyficzny sposób syntezy wyników i ich interpretację w procesie projektowym. Przedstawiono tutaj trzy aspekty: ogólne ujęcie procesu badawczego, a także rolę oświetlenia i znaczenie umeblowania w kształtowaniu krajobrazu miasta.
EN
The livestock rooms with the systems for feeding dry feeds using feeder pipelines are characterized by a relatively high concentration of dust. The studies on the shaping of artificial lighting intensity were carried out in an experimental, non-bedding pig fattening house. In order to improve the lighting, the animal room was modernized by lining the ceiling and walls with aluminum foil. It constitued a reflector screen when light was on, which, however, over time became covered with dust coming from the mechanically fed dry feeders. For the assessment of brightness in the production hall, five equally spaced measuring stations were placed in the pens and five similarly spaced stations were set in the corridor. The intensity of lighting (brightness) was measured with the L-20A lux-meter. The measurements were carried out after a six-month use of the liner, when it was significantly contaminated with the dry fodder particles. As part of operational tests, the differentiation of brightness between the individual stands and gradual changes in lighting at various stages of aluminum foil cleaning were checked: washing the external wall with detergents, washing all the walls in the room and the entire interior, including the ceiling was carried out. Before wet cleaning the reflector screens, a significant differentiation of the brightness between the stands in the pens was observed – it ranged from 134.1 Lx to 176.0 Lx, which indicates uneven pollution of the internal surfaces of building partitions. Similarly, significant discrepancies in the lighting intensity were found on the corridor floor. The values ranged between 50.3 Lx and 65.8 Lx. When washing the next partitions, the average illumination values in the pen area dropped unexpectedly, and the final drop after removing the dust from all the walls and ceiling was 2.8%. A similar tendency was observed in the communication-drive corridor. In this area, the brightness decreased by as much as 4.1%. The reason for the decrease in visual comfort was the mattifying of screens caused by grinding of particles during washing. Therefore, it would be necessary to undertake the research on the removal of dust from the reflector screens using another method, for example mechanical dusting.
PL
Zjawisko elektrochromowe polega na odwracalnej transformacji strukturalnej niektórych materiałów, w wyniku czego zmieniają się ich właściwości optyczne. Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybie okiennej umożliwia kontrolowanie zmiany współczynnika przepuszczalności światła i odbicia poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia (1-3V). Dzięki temu można wpływać na intensywność oświetlenia wnętrza przy wykorzystaniu światła dziennego.
EN
The electrochromic phenomenom consists in the reversible structural transformation of certain materials, as a results of which their optical properties change. The use of the electrochromic structure in the window pane enables controlling the change of the transmission and reflection coefficient of light by applying the appropriate voltage (1-3V) to it. Thus, you can influence the intensity of interior lighting while using daylight.
PL
W artykule omówiono strukturę sygnalizacji świetlej i latarni ulicznych pod kątem niezawodności technicznej i ciągłości zasilania. Analizie poddano czas i przyczyny wyłączeń nieplanowanych. Zaproponowano uzupełnienie funkcjonalności systemu oraz rozwiązania techniczne i nietechniczne poprawiające niezawodność zasilania.
EN
The article discusses the structure of traffic lights and streetlights in terms of technical and power supply reliability. The time and causes of unplanned outages were analyzed. Technical and non-technical solutions have been proposed to improve the overall reliability of the analyzed structure.
PL
W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie uliczne lub oświetlenie terenu zewnętrznego zakładu pracy, kompleksu magazynowego, kompleksu wojskowego lub obiektu o podobnym przeznaczeniu należy zaliczyć do urządzeń bezpieczeństwa, w których niezawodność zasilania i ochrona przeciwporażeniowa muszą być projektowane na zasadach kompromisu. W artykule przedstawiamy przykładowy sposób rozwiązania tego problemu.
PL
W pracy przedstawiono ilościowe oraz jakościowe wymogi oświetleniowe stawiane boiskom sportowym do piłki nożnej. Wykonano przegląd oraz porównano parametry dostępnych rozwiązań oświetleniowych stosowanych na obiektach sportowych. Zamieszczono praktyczne wskazówki optymalizacji oświetlenia obiektów sportowych wykonanych w I, II oraz III klasie oświetleniowej. Uwzględniono również informacje dotyczące metod ograniczania zanieczyszczenie oświetleniem boiska okolicznych obiektów oraz nieboskłonu.
EN
The paper presents quantitative and qualitative lighting requirements for football sports fields. A review of available lighting solutions was carried out and its parameters were compared. Additionally in that paper there are practical tips to optimize the lighting of sports facilities made in the first, second and third lighting class. Information on methods of limitation by sport facility light pollution also taken into account.
PL
W artykule omówiono wymagania przepisów techniczno-budowlanych dla oświetlenia awaryjnego.
EN
The article discusses the requirements of technical and construction regulations for emergency lighting.
PL
W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa wyrobów oświetleniowych.
EN
The article presents current regulations regarding the safety of lighting products.
PL
W Polsce obserwujemy intensywną modernizację oświetlenia drogowego. Jednakże nie tylko modernizacja oświetlenia może przyczynić się do poprawy warunków oświetleniowych na drodze. Cały czas można zauważyć wiele instalacji oświetleniowych, które nie są właściwie konserwowane. Powoduje to z czasem degradację stanu oświetlenia drogowego. W artykule opisano, jak brak konserwacji wpływa na zmianę bryły fotometrycznej przykładowej oprawy oświetleniowej. Przedstawiono również projekty oświetlenia dla oprawy z brudnym i czystym kloszem. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że oprawa oświetleniowa z brudnym i zaniedbanym kloszem nie spełnia żadnych wymagań normalizacyjnych, określonych dla oświetlenia drogowego.
EN
An intensive modernization of road lighting in Poland can be observed nowadays. However, not only modernization can improve lighting conditions on the road. There are many road lighting installations which are not properly maintained. This fact cause a reduction in road lighting conditions. The change of luminous intensity distribution of an exemplary luminaire and its impact on maintenance are presented in this paper. The road lighting designs for the luminaire with clean and dirty shades are also showed. The research confirmed that luminaire with dirty shade does not meet recommended lighting requirements that are specified by the standard for road lighting installation.
PL
Celem artykułu jest prezentacja możliwości technologicznych oraz walorów wizualnych technik formowania szkła w kontekście projektowania oświetlenia będącymi źródłami nowatorskich oraz oryginalnych rozwiązań. Ponadto, publikacja porusza również problem niedoboru światła naturalnego w środowisku życia człowieka, uwarunkowanego położeniem geograficznym, ale również zawrotnym i wymagającym pędem życia w dużych miastach. Podsuwa rozwiązania tego problemu wskazując w tym celu nowatorskie rozwiązania opraw oświetleniowych o zmiennej temperaturze barwowej.
EN
The main issue of these article is to present the technological possibilities and visual advantages of glass forming techniques in the context of lighting design being innovative sources and original solutions. In addition, the publication also move the problem of the lack of natural light in the living environment of a person conditioned by geographical location, but also the insane and demanding momentum of life in big cities. The article suggests the solutions for this problem by owing to use innovative solutions for lighting with variable color temperature.
PL
W artykule dokonano analizy potrzeb i oczekiwań społecznych dotyczących oświetlenia dla czterech wybranych obszarów funkcjonalnych: dla obszarów mieszkalnych, dróg, dla terenów rekreacyjnych oraz centrów miast, zabytków i obiektów architektonicznych. Omówiono każdy z obszarów, wskazując podobieństwa i różnice w tych oczekiwaniach. Wskazano również jak, przy wykorzystaniu współczesnych rozwiązań w zakresie oświetlenia miejskiego, można te oczekiwania spełnić.
EN
The article analyzes social needs and expectations concerning public lighting in four selected functional areas: residential areas, roads, recreational areas and city centers, monuments and architectural objects. All functional areas are discussed and similarities and differences in these expectations are identified. The article also presents how these expectations can be met with the use of modern lighting technologies.
PL
W artykule omówiono badania EMC opraw oświetleniowych wykonane w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.
EN
The article discusses the EMC research of lighting fixtures made at the Polish Center for Testing and Certification and the Office of Electronic Communications.
PL
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie LED, o których mowa w artykule, mają oszczędzać nawet do 80% energii, przy uzyskaniu tego samego strumienia świetlnego co żarówka wolframowa.
PL
Miasta są dynamicznymi strukturami, które przeobrażają się nie tylko na przestrzeni lat, ale potrafią przejść metamorfozę również podczas jednego dnia. Gdy zapada zmrok, przestrzeń miejska zmienia się nie do poznania.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.