Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na pielęgnacje drzew w miastach składa się wiele zabiegów, ktorych wykonanie jest niezbedna, aby drzewa miejskie były zdrowe i pięne, aby cieszył nas ich wygląd i dobrze wpływał na nasze samopoczucie.
PL
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie systematycznie wykonuje inwentaryzjację i konsekwentnie wdraża związane z nią sposoby opieki nad miejskim drzewostanem. Pod opieką ZZM na terenach gminnych parków, skwerów, zieleńców, w pasach drogowych oraz na terenach mieszkaniowych jest ich prawie 250 tys., a inwentaryzacja objęła już połowę.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące etapów projektowania obiektu na przykładzie trybun stadionu miejskiego w Rzeszowie. Zaprezentowano koncepcje kształtowania bryły obiektu z uwzględnieniem założeń funkcjonalnych. Omówiono skutki zmian pierwotnych założeń oraz normalizacji na końcowy efekt projektu.
EN
The article presents issues related to the stages of designing a building object on the example of the stands of the cit stadium in Rzeszów. The approach to shaping the structure of the stand was presented conceptually due to the assumptions related to its function. The effects of changes to the original assumptions and standardization on the final effectof the project were also discussed.
PL
Gdynia zarówno przez mieszkańców, jak i odwiedzających postrzegana jest jako miasto zielone. Nasuwa się pytanie, czy na taką opinię wpływa rozległa otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, czy też dobrze zaplanowana i bujna roślinność w centrum? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, przeprowadzono badania terenowe w gdyńskim Śródmieściu.
5
Content available remote Nowa jakość na Widzewie. [Stadion miejski]
EN
The aim of this study is to characterize the habitat preferences of Wild garlic (Allium ursinum), determine the potential environmental threats and possibilities of protection of this species and also, to show the possibility of its use as a natural element in landscape planning. The palace park in Korytów (Kłodzko Valley, Lower Silesia) was selected as a model area for the study. The research has shown that bear garlic is a highly demanding plant in terms of soil conditions. The threat to this species is soil eutrophication related to the influence of anthropogenic factor and excessive cutting of forest trees. In order to protect the wild garlic population it is recommended to reduce the felling of trees and remove competitive species like Impatiens parviflora and Urtica dioica.
PL
Celem pracy jest charakterystyka preferencji siedliskowych czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum), określenie potencjalnych zagrożeń i możliwości ochrony tego gatunku oraz pokazanie możliwości jego wykorzystania jako elementu naturalistycznego w kształtowaniu krajobrazu. Jako modelowe stanowisko wybrano park przypałacowy w Korytowie (Kotlina Kłodzka, Dolny Śląsk). Czosnek niedźwiedzi wykazuje duże wymagania w stosunku do warunków glebowych. Zagrożeniem dla tej rośliny są eutrofizacja gleb związana z wpływem czynnika antropogenicznego i nadmierne prześwietlenie drzewostanów. W celu ochrony czosnku niedźwiedziego zaleca się ograniczenie wycinki drzew oraz usuwanie roślin z nim konkurujących takich jak niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora) i pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica).
7
Content available remote Badania złączy spawanych ze stali martenzytycznej metodą prądów wirowych
PL
W artykule opisano badania złączy ze stali martenzytycznej X5CrNiCuNb16-4 metodą prądów wirowych. Do badań wykorzystano stacjonarne stanowisko automatyczne AutoWIR-S1 opracowane i wykonane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Analizie poddano trzy rodzaje próbek: pierwszy to materiał rodzimy, drugi to złącze spawane bez wad, natomiast trzeci to złącze z wykrytymi pęknięciami spoiny. Przedstawiono aparaturę pomiarową oraz metodykę badań. Wykazano skuteczność metody prądów wirowych w wykrywaniu przebiegu spoiny oraz detekcji pęknięć.
EN
This paper describes testing the welded joints made out of martensitic steel X5CrNiCuNb16-4 by using the eddy current method. The study used stationary automatic stand AutoWIR-S1 developed and manufactured at the Institute of Precision Mechanics. Three kinds of specimens were examined: first entirely made out of base metal, second welded without defects, third welded with cracks. The measurement equipment and the methodology of the study was given. The effectiveness of the eddy current method was demonstrated in detecting the course of the weld and the presence of cracks.
PL
W artykule przedstawiono badania i naprawy trybuny stadionu żużlowego w Zielonej Górze narażonej na nadmierne drgania podczas synchronicznego tańca kibiców. W trakcie prac wykonano dwa etapy wzmocnień: za pomocą dodatkowych słupków (zalecenie zespołu z Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz wzmocnienie dodatkowymi stężeniami całej konstrukcji zadaszenia trybuny. Przedstawiono wyniki badań pomiarowych in situ dla dwóch etapów wzmacniania konstrukcji oraz symulacje numeryczne sprawdzające efektywności przestrzennego wzmocnienia zadaszenia trybuny.
EN
In the paper the dynamic analysis of tribune of speedway arena in Zielona Góra is presented. The aim of the research is to understand the reason of excessive structure vibrations as well as provide the method for vibration reduction. The in situ measurements, experimental modal analysis as well as numerical simulation for conducted structural strengthening are presented.
EN
The paper presents the results of researches carried on averages about precipitation sums, 2003/2004 (before cutting) and 2006/2007 (after cutting) hydrological years in catchment of pond No 5 located in Laski forestry. Discussing forestry is situated at Siemianice Experimental Forest Farm of Poznań University of Life Sciences located about 15 km south-east from Kępno. The forests of this forestry are within range of Nizina Południowo-Wielkopolska, on Wysoczyzna Wieruszowska, which is differential morainic plain, cut with the river Prosna headwaters. Area of the pond’s catchement is about 20 ha and it’s an afforested catchment, with predominance of fresh habitats, in smallest step in area adjacent to pond No 5 occurrence moist broadleaved forest and moist mixed broadleaved forest. Predominant species of tree stand in analyzing catchment there is pine about 100 years. In the soil cover the largest area is dear brown soil, and the most common type of soil is loamy sand. From february to october 2006 carried on analyzed catchment cutting forest stand, which included habitats moist broadleaved forest, moist mixed broadleaved forest and partially fresh broadleaved forest. To analysing choose wells No 1.1 and 1.2 which were situated at cutting area. The researches carried out confirmed, that ground-water levels shows some cycle and depend of meteorological conditions. Maximal levels occurred at the end of winter researches half-year. Whereas minimal ground-water levels, causes higher air temperature and influence with them transpiration forest stands, were in analyzing habitat at the end of summer half-year. The researches indicated also, that without meteorological conditions, large influence at form ground-water level (increase) in afforested catchments, particularly in moist habitats, have carried cuttings. Carried out researches indicated that execute cutting at area analysis habitat moist mixed broadleaved forest causes increase ground-water levels. Ground-water level at cutting area in 2006/2007 hydrological year was closer to land surface, average about 61 cm.
PL
Artykuł ma na celu zbadanie problemu drgań konstrukcji trybun oraz zobrazowanie toku postępowania w przypadku analizy oddziaływań podczas projektowania trybun stadionów narażonych na wpływy dynamiczne generowane przez ruch tłumu.
EN
This article is aimed at the examination of the problem of stand structure vibration, as well as the presentation of the procedure for the analysis of interactions in the course of design of the stands of stadiums, exposed to the dynamic impacts, generated by the movement of the crowd.
PL
W artykule podjęto próbę określenia dynamicznej mocy stojaka pracującego w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Na podstawie badań eksperymentalnych dynamicznych zjawisk ciśnienia górotworu, mającego bezpośredni wpływ na obudowę zmechanizowaną, jak również pomiarów drgań występujących blisko ognisk wstrząsów górotworu, opracowano prezentowaną metodę. Opisano zakres analityczny metody oceny obciążenia i prób zabezpieczenia zmechanizowanej obudowy ścianowej, pracującej w warunkach dynamicznych obciążeń górotworu, z zastosowaniem pojęcia mocy.
EN
The article presents the attempt to determine the dynamic power of a working leg in hazardous conditions of rock mass tremors. The research is based on experimental studies of dynamic phenomena of rock pressure which have a direct impact on the mechanized housing, as well as measurements of vibrations occurring near the outbreak of rock mass tremors. This paper describes the range of analytical methods assessing the load and the tests of the security of mechanized longwall housing working in a dynamic load of the rock mass.
PL
W styczniu 2009r. Politechnika Radomska podpisała umowę o współpracy z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Katowice, a w maju tego samego roku z Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. Radom. Współpraca dotyczy Wydziału Transportu i Elektrotechniki i w szczególności obejmuje systemy sterowania ruchem kolejowym. BT (ZWUS) objął patronatem Laboratorium Systemów Sterowania Ruchem Kolejowym i wyposażył je w najnowsze systemy srk swojej produkcji, w tym m.in.: system nastawczy Ebilock 950 ze sterownikami obiektowymi STC, stanowisko dyżurnego ruchu z komputerowym systemem EbiScreen 2, samoczynną blokadę liniową SHL-12, samoczynną sygnalizację przejazdową typu SPA-5, system licznika osi typu SOL-21. KOMBUD podjął współpracę w tworzeniu i modernizacji laboratoriów WTiE, m.in. stanowisko SKZR.
EN
From January 2009 Technical University of Radom signed the agreement about cooperation with Bombardier Transportation (ZWUS) Poland, Katowice and from May the same year with the Department of Automation KOMBUD S.A. Radom. The cooperation concerns the Department of Transport and Electrical Engineering. In particular it includes rail traffic control systems of the BT (ZWUS) equipped in innovative and unique way the Laboratory of Systems for Railway Traffic Control and equipped them with modern systems of signaling like Ebilock 950, EbiScreen 2, SHL-12, SPA-5, SOL-21. The Department of Automation KOMBUD S.A. cooperates in creation and modernization of these laboratories and equipped them in the position system of the counting for axles the railway vehicles SKZR type and other.
EN
Set of parameters which objectively characterize a technical condition of the hydromachine can be received at their bench tests. Considering the set forth above features of hydromachines, for reception of the maximal volume of the information at the minimal expenses of time and energy at tests apply stands with recuperation of capacities. Essentially new designs of stands with recuperation of capacities for test of hydraulic machines and mechanical units are offered and patented. The basic structures of test beds with recuperation capacities and bases of a choice of their parameters which allow testing adjustable hydromachines in a wide range of their parameters are considered. The developed stands allow raising quality of diagnosing of adjustable hydromachines essentially.
PL
Przedstawiono moduł projektowania wyposażenia technicznego w budynkach dla bydła, uwzględniający zależności pomiędzy rozwiązaniami technologicznymi a rozmieszczeniem stanowisk w hali zwierząt. Prezentowana w pracy struktura bazy danych, umożliwia wprowadzenie do systemu, danych inwentaryzacyjnych dowolnego badanego obiektu, ułatwia modyfikację poszczególnych wartości w zależności od aktualnej produkcji maszyn i urządzeń czy też materiałów budowlanych. Stworzono podstawy kompleksowego projektowania wyposażenia technicznego w budynkach dla bydła.
EN
A module for designing technical equipment in buildings for cattle was presented, taking into consideration the relations between technological solutions and the distribution of stands in the animal house. The database structure presented in the work, makes it possible to introduce inventory data of any examined object to the system, facilitates the modification of the specific values, depending on the current production of machines and equipment or construction material. The foundations for comprehensive design of technical equipment in buildings for cattle have been created laid.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.