Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie konstrukcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Budownictwo w sektorze energetycznym często związane jest ze znacznie większymi potencjalnymi konsekwencjami zniszczenia i potrzebą zachowania użytkowalności obiektów. Wynika to z potrzeby zapewnienia niezawodności systemu, a nie tylko jego poszczególnych elementów. W tym kontekście przedstawiono i omówiono nadchodzące zmiany w drugiej generacji europejskich norm dotyczących projektowania konstrukcji (Eurokodów). Najważniejsza ze zmian, wprowadzenie zróżnicowania poziomu niezawodności, została omówiona w kontekście jej wpływu na projektowanie z wykorzystaniem współczynników częściowych i zaproponowanego systemu zarządzania jakością. Na koniec omówiono niektóre ze zmian w normie Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, gdyż ta norma została poddana największym modyfikacjom.
EN
Civil engineering in the power industry is often associated with much higher potential consequences of failure as well as the need for maintaining serviceability. It stems from the need of ensuring the reliability for the system rather than only its parts. In this context, upcoming changes in the second generation of European structural design codes (Eurocodes) are presented and discussed. The most important one, reliability differentiation, is discussed in the context of its impact on the design using partial factors as well as the implementation of the quality management system. In the end, some additional changes in Eurocode 7 “Geotechnical design” are discussed, as this standard is undergoing the most significant evolution.
3
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 2
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymaganiami jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
4
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 1
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymagań jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
PL
W pracy odniesiono się do zapisów Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w kontekście braku obligatoryjności stosowania norm przy projektowaniu obiektów budowlanych. Środowisko projektantów od lat boryka się z rozterkami, które normy stosować, eurokody czy PN oraz czy można wybierać grupy norm w zależności od tego, co jest korzystniejsze z punktu widzenia projektanta lub inwestora.
EN
The paper refers to the provisions of the Act of 12 September 2002 on Standardization, the Act of 7 July 1994 on Construction Law and the Ordinance of the Minister of Infrastructure of 12 April 2002 on the technical conditions to be met by buildings and their location in the context of the absence of mandatory standards for the design of buildings. The designers’ environment has for years struggled with dilemmas which standards to apply: European or Polish, or whether there is an option to select a group of norms depending on their greater favourability to designers or investors.
6
Content available remote Podstawy zapewnienia odporności ogniowej konstrukcji
Builder
|
2017
|
R.21, nr 7
122--124, 126--128
PL
W artykule omówiono oddziaływania pożaru jako sytuacji wyjątkowej oraz podstawowe metody projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. Rozpatrzono konstrukcje stalowe, betonowe, drewniane oraz mury. Wskazano w jakich sytuacjach celowe jest stosowanie zaawansowanych metod obliczeń z uwzględnieniem niestandardowych scenariuszy pożarowych i schematów statycznych, Przedstawiono problemy związane ze zbrojeniem zewnętrznym konstrukcji betonowych wskazując, że często nie ma potrzeby zabezpieczania tego zbrojenia z uwagi na oddziaływania pożaru.
EN
The article discusses the impact of fire as an exceptional situation and the basic methods of construction design in respect of fire conditions. Structures made of steel, concrete and wood, as well as walls, are considered. It is indicated in which situations it is recommended to use advanced calculation methods including non-standard fire scenarios and static schemes. The problems related to external reinforcement of concrete structures are presented, it is also indicated that there is often no need to secure such a reinforcement in respect of the effects of fire.
7
Content available remote Reliability analysis of rigid pile caps using an iterative strut-and-tie model
EN
The aim of this work is to present a new strut-and-tie model for design of rigid pile caps based on the concept of magnified area under the column. In this magnified area, compressive stresses have been reduced enough not to cause crushing of the struts. An iterative algorithm is used to determine the required depth of the magnified area. The model considers both failure by crushing of the compressed struts and by yielding of the tie reinforcement. A large number of experimental results available in the literature is used to test the model. The partial safety factors method is employed for pile caps design and structural safety is evaluated by means of the reliability index. The small failure probability, estimated through the reliability index, demonstrates the safety of the proposed method. A numerical example of practical use of the model is also presented.
PL
Celem pracy było przedstawienie nowego modelu S-T do projektowania sztywnych oczepów fundamentów palowych opartego na koncepcji zwiększonego pola u podstawy słupa. W obrębie tak powiększonego pola powierzchni naprężenia ściskające zostały zredukowane na tyle, aby nie doprowadzić do zmiażdżenia krzyżulców ściskanych. Algorytm iteracyjny został wykorzystany do określenia wymaganej głębokości odpowiadającej powiększonemu polu przekroju naprężeń. W modelu wzięto pod uwagę zarówno zniszczenie przez zmiażdżenie krzyżulców ściskanych, jak i w wyniku uplastycznienia prętów rozciąganych. W celu weryfikacji modelu wykorzystano dużą liczbę wyników badań literaturowych. Przy projektowaniu oczepów fundamentów palowych przyjęto częściowe współczynniki bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo konstrukcji zostało określone przy przyjęciu wskaźnika niezawodności. Niskie prawdopodobieństwo zniszczenia, określone z wykorzystaniem wskaźnika niezawodności, pokazuje wysoki poziom bezpieczeństwa dla przedstawionej metody. Dodatkowo przedstawiono praktyczne zastosowanie modelu na przykładzie numerycznym.
PL
W wielu krajach można zaobserwować różne warunki projektowania przystanków i zatok autobusowych. Czasami różnice warunków projektowych są niewielkie, ale w innych przypadkach długości przystanków i inne parametry różnią się dość znacznie. Infrastruktura przewidziana dla komunikacji zbiorowej powinna spełniać przede wszystkim wymagania techniczne państwa, w którym funkcjonuje oraz powinna być dostosowana do taboru kursującego w danym mieście. W niniejszym artykule autor zawarł porównanie wytycznych projektowych, obowiązujących w Danii z wytycznymi obowiązującymi w Polsce, ze względu na fakt, iż polskie wytyczne projektowe oprócz podstawowych danych geometrycznych zatok autobusowych nie zawierają szczegółowych wytycznych w odniesieniu do szeregu innych parametrów.
PL
Konstrukcje i elementy konstrukcji należy zaprojektować, zrealizować i utrzymywać w taki sposób, aby w zamierzonym (przewidzianym w projekcie) okresie użytkowania (np. w przypadku budynków mieszkalnych jest to 50 lat), z należytym poziomem niezawodności i bez nadmiernych kosztów, przejmowały wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogą wystąpić podczas wykonania (budowy) oraz użytkowania.
EN
Structures and structural elements should be designed, executed and maintained in such a way that over the intended (as provided in the design) period of use (e.g. 50 years in case of residential buildings) they are able to withstand any and all actions, impact and influence which may occur during execution (construction) and use, with a due level of reliability and without excessive costs.
PL
W pracy dokonano przeglądu komputeryzacji projektowania konstrukcji. Omówiono projektowanie 2D i 3D. Przeanalizowano zalety i wady poszczególnych typów projektowania. Zwrócono uwagę, że sporządzanie dokumentacji 2D, dominującej obecnie w biurach projektów, nie doczekało się jakichkolwiek uregulowań prawnych sankcjonujących jej postać elektroniczną. W przyszłości prawdopodobnie będzie projektowanie 3D. Wadą projektowania 3D są koszty na wstępnym etapie wdrażania nowej technologii: drogie, zaawansowane stacje robocze z drogim oprogramowaniem i czasochłonne szkolenie projektantów. Powszechnie stosowane obliczenia konstrukcji inżynierskich są obecnie, dzięki oprogramowaniu, proste i nie wymagają dużej wiedzy od użytkownika. Największą wadą obliczeń komputerowych jest trudność ich weryfikacji. Obliczenia komputerowe, podobnie jak modelowanie geometryczne, wymaga wprowadzenia standardów.
EN
The paper presents an overview of structure design software. 2D and 3D designing was discussed. Advantages and disadvantages of specific types of designs were analysed. It was noted that the development of 2D documentation, which is currently dominant in the design offices, is still not governed by any legislation sanctioning its electronic format. 3D designs are very likely in the future. A drawback of 3D designs are the costs borne at an initial stage of new technology implementation: expensive advanced workstations with costly software accompanied by time-consuming training of designers. Due to the software, widely used engineering structure calculations are simple and do not require extensive knowledge of the user. The biggest disadvantage of computer calculations is difficulty in their verification. Computer calculations, as well as geometric modelling, require introduction of relevant standards.
12
Content available remote Sukcesy polskich projektantów w Tekla Global BIM Awards 2014
PL
Global BIM Awards jest międzynarodowym konkursem, organizowanym od pięciu lat przez fińską firmę Tekla. Jego celem jest promowanie osiągnięć klientów oraz przybliżenie światowej publice szczegółów inwestycji przygotowanych z wykorzystaniem BIM i oprogramowania Tekla Structures. W 2014 roku do wydania międzynarodowego zakwalifikowały się także firmy z Polski, m.in. Energoprojekt-Katowice SA oraz Constravia Sp. z o.o. Sp. k.
13
Content available remote Design of airport pavements with use of analytical methods and FEM
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania konstrukcyjne uzyskane metodami analitycznymi oraz omówiono zastosowane podejścia projektowe. Zaprezentowano również wyniki obliczeń analitycznych konstrukcji nawierzchni lotniskowych: sztywnej i podatnej. Zwrócono uwagę na możliwości zastosowań metody elementów skończonych (MES) i skupiono uwagę na różnych technikach modelowania komputerowego. Wyniki obliczeń MES, dotyczące stanu naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w płytach, zostały porównane z rezultatami otrzymanymi na podstawie klasycznego modelu Westergaarda.
EN
The paper presents examples of design solutions obtained with analytical methods and describes the applied design approach. It also includes the outputs of analyses carried out on two types of airport pavement structures: rigid and flexible. Analytical possibilities of Finite Element Method (FEM) are presented with the focus on various computer modelling techniques. The outputs of FEM analyses concerning the stresses, strains and displacements in slabs were compared against the results obtained with the conventional Westergaard model.
14
PL
Spoglądając przekrojowo na dzieje Polski, widać. że zainteresowanie budownictwem drewnianym ulegało istotnym zmianom. Drewno, będące przez długie lata najszerzej stosowanym materiałem budowlanym, w latach powojennych zostało trwale wyparte z tej pozycji, głównie za sprawą rygorystycznych przepisów przeciwpożarowych. Świat cały czas szedł do przodu, zmieniając sposób postrzegania drewna z prostego w obróbce materiału budowlanego na atrakcyjny składnik tworzyw drzewnych. W ten sposób powstało wiele „kompozytów” na bazie drewna, a wśród nich płyta CLT, będąca przedmiotem niniejszego artykułu. W artykule podano podstawowe cechy płyt CLT, istotne z punktu widzenia obliczeniowego, konstrukcyjnego i technologicznego. Zwrócono uwagę na konieczność odmiennego traktowania tych elementów w stosunku do klasycznych rozwiązań z wykorzystaniem drewna litego i klejonego.
EN
Interest in wooden structures was changing considerably in Polish history. Wood, which was for many years the most widely used building material, in the post-war years was completely displaced from this position, mainly due to strict fire regulations. All the time the world moved forward and changed the perception of wood from a simple structure material to an attractive component of complex wood materials. It has created a lot of wood-based “composite” materials. Among them is CLT plate, which is the subject of this article. The are presented in this paper basic characteristics of CLT panels, relevant to the calculation, design and technology. Attention was drawn to the need for different treatment of these elements compared to traditional solutions using solid and laminated wood.
15
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie analiz dynamicznych kładek dla pieszych narażonych na dynamiczne oddziaływania użytkowników. Scharakteryzowane zostały poszczególne etapy analizy obejmujące ustalenie krytycznego przedziału częstotliwości drgań własnych konstrukcji oraz częstotliwości oddziaływań jej użytkowników, modelowanie oddziaływań pieszych oraz ocenę komfortu użytkowania konstrukcji. Przedstawiono modele oddziaływań pieszych na konstrukcje w postaci chodu, biegu i skoków oraz charakterystykę podstawowych parametrów dynamicznych konstrukcji.
EN
In the paper the issue of dynamic analysis of the footbridges subjected to dynamic action of the users has been presented. The various stages of the analysis involves the determination of the critical range of the natural frequency of the structure and the frequency of dynamic actions of the users, mathematical models of the dynamic action of the users and the assessment of the comfort of use of the structure have been characterized. The mathematical models of the dynamic actions of the users on structures in the form of walking, running and jumping and basic dynamic parameters of the structure have been described.
PL
W artykule przedstawiono procedurę projektowania konstrukcji aluminiowych zgodnie z zaleceniami Eurokodu 9 na przykładzie panelu pomostu obiektu mostowego.
17
Content available remote Projektowanie budowli wg Eurokodu 8 na terenach górniczych LGOM
PL
W artykule przedstawiono procedury dotyczące implementacji normy Eurokod 8 do projektowania budowli na terenach górniczych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Opisano niezbędną procedurę wyznaczenia sił wewnętrznych budowli z zastosowaniem metody spektrum odpowiedzi.
EN
This paper describes procedures concerning the implementation of Eurocode 8 for structural design in mining areas of `LGOM` Copper Basin. The procedure required for internal forces calculation with application of response spectrum method was described.
PL
Wybór rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych jest jedną z najważniejszych decyzji na etapie projektowania. Różnorodność elementów konstrukcyjnych i możliwości ich realizacji generuje dużą liczbę czynników decydujących o wyborze konkretnego rozwiązania. Podjęcie decyzji może być trudne i niejednokrotnie wymaga wspomagania metodami matematycznymi. W artykule przedstawiono fragment analizy wielokryterialnej dwóch alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych dźwigara dachowego.
EN
The choice of material and technological solutions is one of the most important decisions at the design stage. The variety of structural elements and their possible implementation generates a large number of factors influencing the choice of a particular solution. Decisions that directly can be difficult and often requires support mathematical methods. The article presents a fragment of multi-criteria analysis of two alternatives roof girder construction.
PL
Przedstawiono rozważania dotyczące poszukiwania w projektowaniu konstrukcji budowlanych takiego oryginalnego kształtowania konstrukcji, które spełnia wymagania funkcji, mechaniki budowli oraz kosztów i estetyki. Nawiązano do własnej działalności projektowej autora.
EN
There are presented some reflections concerning the best shape of structures in design. Most important criterions lie in the demand of function, mechanics of structures, cost and aestetics. Some personal designs and realisations are presented.
PL
Artykuł prezentuje integrację algorytmów ewolucyjnych z algorytmami sekwencyjnymi w celu poprawy lokalnej eksploracji przestrzeni rozwiązań dla problemów jedno i wielokryterialnej optymalizacji konstrukcji. Zaproponowano algorytmy hybrydowe wykorzystujące znane algorytmy sekwencyjne (metodę zmiennej tolerancji, zmiennej metryki, metodę poszukiwań prostych, metodę sympleksu), a dla analizy wielokryterialnej znane podejście Min-Max oraz połączenie algorytmów ewolucyjnych z sekwencyjnymi w sposób umoŜliwiający generowanie pełnego zbioru rozwiązań Pareto optymalnych. W metodzie pierwszej punkty startowe dla algorytmu sekwencyjnego są generowane przez algorytm ewolucyjny zarówno na etapie poszukiwania minimów poszczególnych funkcji kryterialnych, jak i na etapie zastosowania podejścia Min-Max. Metoda druga polega na poprawie uzyskanego algorytmem ewolucyjnym zbioru Pareto przez zastosowanie wielokierunkowego algorytmu sekwencyjnego. W ramach badań wykorzystano kilka typów algorytmów ewolucyjnych połączonych z kilkoma algorytmami sekwencyjnymi. Przeprowadzono eksperymenty obliczeniowe dla wielu problemów, w tym problemu optymalizacji zbiornika powietrza, dwukryterialnej optymalizacji mechanizmu dźwigniowego oraz belki wielostopniowej. Uzyskane wyniki pokazują poprawę efektywność działania algorytmów ewolucyjnych.
EN
In the paper a new hybrid methods to single and multicriteria design optimization are presented. In these methods an evolutionary algorithm is combined with a sequential search method in the way that in each generation, each individual is under a learning process which results from applying several steps of the sequential search method. For the evolutionary part of the method, the constraint tournament selection method is applied here, whereas, for the sequential part, flexible tolerance, variable metrics, Hooke’a-Jeeves direct search and simplex methods are used. In the first approach, the starting points for the sequential algorithm are generated by the evolutionary algorithm, both at the stage of searching minima of each criterion functions, as well as in the application of the approach Min-Max. The second approach is to improve the Pareto set generated using the evolutionary algorithm by applying sequential algorithms. As examples, a numerical problem and three design optimization problems of a robot gripper, a 6-th step beam and a air reservoir are considered. For these examples the comparison between the classical evolutionary algorithm and the proposed approaches show the efficiency of the latter.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.