Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nauki o bezpieczeństwie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the literature on the subject, the term "security" is accompanied by the terms "non-threatening state", "non-threatening state of peace", "state of peace", "state of certainty". The lexical meaning of the term (Latin sine cura – no worries) should be understood as a situation in which there are no threats. In the context of lexical meaning, the term security means a risk-free situation. Contemporary understanding of the term focuses its attention on learning security understood as the resultant of the theory and practice of providing a reference subject with the possibility of survival (existence) and the pursuit of own interests, particularly using opportunities, taking challenges, minimizing risk and counteracting all types of threats. Definitive approaches to the term security indicate that it should be understood as a state and process. The state of security should be understood as a sense of confidence of the subject and guarantee of its survival, while the process – as chance for improvement and development of state’s means to protect and defend it. The current catalog of security threats proposed by Barry Buzan was extended in the second half of the 20th century from military nature threats to threats of a political, economic, social, and environmental nature. These changes have redefined the modern understanding of security. The main research problem was formulated as the question: what are the theoretical aspects of contemporary security threats? The article aims to analyze and diagnose contemporary definitions of security and its threats. The research process uses methodological methods of scientific cognition, mainly analysis and criticism of literature.
PL
W literaturze przedmiotu terminowi „bezpieczeństwo” towarzyszą określenia „stan niezagrożenia”, „stan niezagrożenia pokoju”, „stan pokoju”, „stan pewności”. Leksykalne znaczenie tego terminu (łacińskie sine cura – bez troski) rozumieć należy jako sytuację, w której nie występują zagrożenia. W kontekście znaczenia leksykalnego termin bezpieczeństwo oznacza więc sytuację pozbawioną zagrożeń. Współczesne rozumienie tego terminu koncentruje swą uwagę na poznaniu bezpieczeństwa rozumianego jako wypadkowa teorii i praktyki zapewnienia referencyjnemu podmiotowi bezpieczeństwa możliwości przetrwania (egzystencji) i realizacji własnych interesów w szczególności poprzez wykorzystanie szans, podejmowanie wyzwań, minimalizowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom. Definicyjne ujęcia terminu bezpieczeństwo wskazują, że powinien być on rozumiany jako stan i proces. Poprzez stan bezpieczeństwa rozumieć należy poczucie pewności podmiotu oraz gwarancję jego przetrwania, poprzez proces szansę na doskonalenie i rozwój środków państwa służących do jego ochrony i obrony. Współczesny katalog zagrożeń bezpieczeństwa, zaproponowany przez Barrego Buzana, został rozszerzony w drugiej połowie XX wieku z zagrożeń o charakterze militarnym na zagrożenia o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Zmiany te na nowo zdefiniowały współczesne rozumienie bezpieczeństwa. Główny problem badawczy artykułu sformułowano w formie pytania: jakie są teoretyczne aspekty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Celem artykułu jest analiza i diagnoza współczesnych definicji bezpieczeństwa i jego zagrożeń. Proces badawczy wykorzystuje metodologiczne metody poznania naukowego, głównie analizę i krytykę literatury.
2
Content available The essence of security sciences
EN
Security sciences as a scientific discipline have formally existed in Polish science since 2011 and are still struggling to define their scientific identity, which is mainly due to their arbitrary creation and incorporating changes to them in a directive manner not resulting from the scientific assumptions of their development. To a large extent, the identity of security sciences is determined by an imprecisely defined subject of research and unformed research methodology, which researchers in security sciences uncritically borrow from other disciplines. The article emphasizes the need to clarify the structure of the discipline of security sciences and distinguish in it: methodology in security sciences, general security theory and detailed security theories.
PL
Nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukowa formalnie istnieją w nauce polskiej od 2011 r. i nadal borykają się z określeniem swojej tożsamości naukowej, co głownie wynika z arbitralnego ich utworzenia i dokonywania w nich zmian w sposób dyrektywny, niewynikający z naukowych założeń ich rozwoju. W dużym stopniu tożsamość nauk o bezpieczeństwie determinuje nieprecyzyjnie określony przedmiot badań oraz nieukształtowana metodologia badań, którą badacze w naukach o bezpieczeństwie zapożyczają bezkrytycznie z innych dyscyplin. W artykule podkreśla się konieczność doprecyzowania struktury dyscypliny nauk o bezpieczeństwie i wyodrębnienia w niej: teorii poznania w naukach o bezpieczeństwie, ogólnej teorii bezpieczeństwa oraz szczegółowych teorii bezpieczeństwa.
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
4
Content available Istota nauk o bezpieczeństwie
PL
Nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukowa formalnie istnieją w nauce polskiej od 2011 r. i nadal borykają się z określeniem swojej tożsamości naukowej, co głownie wynika z arbitralnego ich utworzenia i dokonywania w nich zmian w sposób dyrektywny, niewynikający z naukowych założeń ich rozwoju. W dużym stopniu tożsamość nauk o bezpieczeństwie determinuje nieprecyzyjnie określony przedmiot badań oraz nieukształtowana metodologia badań, którą badacze w naukach o bezpieczeństwie zapożyczają bezkrytycznie z innych dyscyplin. W artykule podkreśla się konieczność doprecyzowania struktury dyscypliny nauk o bezpieczeństwie i wyodrębnienia w niej: teorii poznania w naukach o bezpieczeństwie, ogólnej teorii bezpieczeństwa oraz szczegółowych teorii bezpieczeństwa.
EN
Security sciences as a scientific discipline have formally existed in Polish science since 2011 and are still struggling to define their scientific identity, which is mainly due to their arbitrary creation and incorporating changes to them in a directive manner not resulting from the scientific assumptions of their development. To a large extent, the identity of security sciences is determined by an imprecisely defined subject of research and unformed research methodology, which researchers in security sciences uncritically borrow from other disciplines. The article emphasizes the need to clarify the structure of the discipline of security sciences and distinguish in it: methodology in security sciences, general security theory and detailed security theories.
5
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
EN
Purpose: The purpose of the article is to make a general diagnosis of Poland's economic security in the context of globalization processes. Design/methodology/approach: This purpose is to be achieved by indicating the main threats and opportunities for Poland's security in the context of globalization. This diagnosis will be made using analysis methods of available scientific and substantive sources of information and using statistical tools, including descriptive statistics. Findings: The content of the article characterizes the category of economic security and describes the globalization process to finally combine these phenomena and relate them to the current situation in Poland. Social implications: The phenomenon of globalisation, which has expanded in the modern world, brings certain benefits as well as threats. Global economic integration can stimulate development, but also become a source of restrictions for national economies. It therefore affects the level of economic security. Originality/value: The article shows that when it comes to threats to Poland’s economic security, which depend on the globalisation process, they mainly refer to the unevenness of the importance of partners in economic relations, dependence on the supply of raw materials and energy from one partner and forcing restrictions on participation in international exchange. The results can be interesting for those seeking knowledge of the economic security of the state, including students studying fields related to security.
PL
W 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kompleksową ocenę jednostek naukowych. Ocena dotyczyła działalności jednostek w latach 2013-2016. Objęto nią 993 podmioty, w tym 14 wojskowych jednostek naukowo-technicznych (6 instytutów badawczych i 8 jednorodnych, podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wojskowych). Porównano wyniki działalności naukowej wszystkich podmiotów według tej samej metodyki w celu poznania stanu polskiej nauki oraz określenia wymaganego poziomu dofinansowania poszczególnych jednostek ze środków budżetu państwa. W procesie oceny brano pod uwagę osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy jednostek, praktyczne efekty uzyskane z prowadzonej działalności naukowej i rozwojowej oraz pozostałe efekty. W publikacji przedstawiono pozycję wojskowych jednostek naukowo-technicznych na tle innych jednostek podlegających ocenie w ramach poszczególnych kryteriów. Na podstawie uzyskanych wyników wskazane zostały działania niezbędne do podjęcia w celu poprawy dorobku wojskowych jednostek naukowo-technicznych i uzyskania wyższej kategorii naukowej w trakcie kolejnej oceny.
EN
A comprehensive evaluation of scientific entities was made by the Ministry of Science and Higher Education in 2017. The evaluation concerned the activities of entities within 2013÷2016. It included 993 entities consisting of 14 military scientific and technical units (6 research institutes and 8 faculties of military universities). Results of scientific activities of all entities were compared by using the same methodology in order to find out an actual status of the Polish science and to estimate the required level of budget subsidies for particular entities. The process of their evaluation has accounted scientific and creative achievements, scientific capabilities, practical effects of scientific and development activities and other effects. The publication shows the ranking of selected military scientific-technical entities on the breakdown of other entities subjected to evaluation within the frame of specific criteria. Obtained results have been used to indicate necessary actions needed to improvement of achievements of the military scientific-technical entities and obtaining a higher scientific category in the next process of evaluation.
8
Content available remote Strumienie kultury bezpieczeństwa w perspektywie wpływu społecznego
PL
Artykuł prezentuje propozycję interdyscyplinarnej platformy naukowej, jako jednej z podstaw dla nauk o bezpieczeństwie. Zawierają się w niej nie tylko militarne, ale głównie niemilitarne aspekty bezpieczeństwa. Nacisk został położony na kulturę bezpieczeństwa, wraz z koncepcją trzech strumieni kultury bezpieczeństwa: mentalno-duchowym, prawno-organizacyjnym oraz materialnym, w kontekście współzależności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii naukowej, znanej jako wpływ społeczny, składowej drugiego strumienia kultury bezpieczeństwa. Wpływ społeczny uwikłany jest w kwestie dotyczące znaczenia kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego w podnoszeniu poziomy kultury bezpieczeństwa indywidualnych i kolektywnych podmiotów bezpieczeństwa.
PL
Artykuł ma celu ukazanie polskiej szkoły kultury bezpieczeństwa, której niewątpliwym liderem jest profesor Marian Cieślarczyk. Ten nurt badawczy jest przez swój holizm do pewnego stopnia kompatybilny ze szkołą kopenhaską, którą autor na interpretuje jako sektorową analizę kultury bezpieczeństwa narodowego, co w tym artykule jest jedynie zasygnalizowane. W tej pracy głównie skupiono się na wybranych postaciach polskiej „mapy personalnego zaplecza” i niektórych poglądach samodzielnych pracowników naukowych, badaczy problemów oscylujących wokół zagadnień dotyczących kultury bezpieczeństwa.
EN
The article aims to show the Polish school of a security culture, the leader of which is regarded Professor Marian Cieślarczyk. This research trend is through its holism to some extent compatible with the Copenhagen school, which author interprets as a sectoral analysis of the national security culture, which in this article is only signaled. This work mainly focuses on selected forms of the Polish "personal maps of authors" and selected views of scholars and researchers, whose activity concerns problems of security culture.
PL
Artykuł przedstawia historię powstania Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
EN
The article presents the creation history of the Institute of Security and Defence Systems, Faculty of Logistics, Military University of Technology in Warsaw.
PL
W procesie poznania naukowego istotnym zagadnieniem jest sprawna umiejętność budowy obszaru, w którym będziemy się poruszali w trakcie realizowanych zadań badawczych. Dlatego też, po zmianach w klasyfikacji nauk wprowadzonych Uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 Nr 14, poz. 149) zachodzi potrzeba przeprowadzenia dyskusji na temat określenia obszarów grupy nauk wchodzących do nowo powołanych dyscyplin naukowych i wyodrębnienia w nich podstawowych specjalności naukowych. W związku z powyższym autor spróbował wyodrębnić jedną ze specjalności w obszarze dyscypliny naukowej – nauki o bezpieczeństwie. Obiektem dywagacji jest obszar zarządzania kryzysowego – celem jest pokazanie, że spełnia on wymagania niezbędne do uznania jako specjalność naukowa w grupie nauk o bezpieczeństwie.
EN
In a proces of scientific knowledge acquisition it is very important to properly establish the area of subject studies allowing for adequate realisation of the researches within a given field. That is why in Poland, after the changes in qualification of academic areas introduced with the Resolution of the Central Commission for the Titles and Academic Degrees from the 28th of January 2011, changing the resolution on establishing of academic and artistic subjects, and academic and artistic disciplines (M.P 2011 nr 14 pos. 149) there is a need of discussion on the issue, with respect to security studies. The need applies to groups of subjects withing the newly established disciplines, and to extraction out of it essential academic specialties. In view of this, the author of article decides to present a possible way of approaching the issue in reference to one of the disciplins – the security studies. The subject of discussion refers to the field of crisis management, with the aim of proving that its subject area fits into general criterias of recognition of it, as a specialty field within a group of security studies.
PL
W ostatnich latach zaistniała w Polsce potrzeba utworzenia nowej dyscypliny naukowej – nauki o bezpieczeństwie. Jedną z jej gałęzi jest nauka o bezpieczeństwie narodowym, które można rozumieć na dwa sposoby. Przede wszystkim, gdy mówimy o bezpieczeństwie narodowym, dotykamy kwestii jego wewnętrznej stabilności. Po wtóre, zauważamy je jako bezpieczeństwo narodu, grup społecznych i jednostek, ze względu na kryteria niepodległości i tożsamości. Poszczególne elementy tych warstw bezpieczeństwa, które są przedstawione w niniejszym artykule, dotykają bezpieczeństwa militarnego, politycznego, społeczno-kulturowego, ekonomicznego, ekologicznego, informacyjnego oraz indywidualnego.
EN
In Poland exists the need of creating a new discipline of science – security science. There are two ways of understanding national security. First of all, the criterion of national security is a level of domestic stability. Secondly, it is a security of nation, social groups and individuals, whose criterion is keeping liberty and identity. The report includes: military security, political security, societal-cultural security, economic security, ecological security, information security, human security.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.