Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The main areas of natural gas extraction occur in four regions, in the Polish Lowlands, in the Carpathian Fjord, Carpathians and in the Baltic zone. About 75% of the gas resources are found in the Miocene and Rotliegend and the remaining ones in the Cambrian, Devonian, Carboniferous, Zechstein, Jurassic and Creta ceous sediments. The Przedkarpackie Depression, which is a fore-barge created at the fore head of the Carpathians rising to the north, is the youngest alpine unit in Poland. Taking into account structural, sedimentological and stratigraphic features, the hollow can be divided into internal and external part as well as western and eastern part. It is filled with molasses deposits of the Miocene. They are created by a band of overwhelming sandstones, mudstones and claystones. Miocene sediments have a thickness of up to 3500 m in Poland and are characterized by a large lithological diversity. Sequences of the profile where predominated sandstones and sandy siltstones create separate gas-bearing horizons. Their number in individual profiles of discovered gas deposits varies from several to 24 in the gas field of Przemyśl. The Fore-Sudetic Monocline is a megastructure composed of several structural complexes: Caledonian, Variscan, Laramian and the Polarami cover. From the point of view of recognizing the conditions of accumulation, the Variscan and Laramian complexes are of interest. The Variscan complex, which is the basis for the Permian formations, is built in its highest part of the Carboniferous forms showing a high degree of tectonic involvement. These works underwent strong erosive and de-nudative processes as a result of which their morphological surface was formed. Taking into account particular geological regions of Poland rich in natural gas, an analysis of the size of re coverable and industrial resources and their ex traction over the years 2007 to 2015 in selected fields of the Carpathian and Polish Lowlands was carried out.
PL
Główne rejony wydobycia gazu ziemnego występują w czterech regionach, na Niżu Polskim, w Zapadlisku Przedkarpackim, Karpatach i w strefie bałtyckiej. Około 75% zasobów gazu znajduje się w utworach miocenu czerwonego spągowca, a pozostałe w osadach kambru, dewonu, karbonu, cechsztynu, jury i kredy. Zapadlisko przedkarpackie, będące rowem przedgórskim powstałym u czoła nasuwających się ku północy Karpat, jest najmłodszą jednostką alpejską na obszarze Polski. Biorąc pod uwagę cechy strukturalne, sedymentologiczne i stratygraficzne, zapadlisko można podzielić na część wewnętrzną i zewnętrzną oraz zachodnią i wschodnią. Jest ono wypełnione osadami molasowymi miocenu. Tworzy je zespół nawzajem przejawiających się piaskowców, mułowców i iłowców. Osady mioceńskie mają na terenie Polski miąższość do 3500 m i cechują się dużym zróżnicowaniem litologicznym. Sekwencje profilu gdzie dominują piaskowce i zapiaszczone mułowce tworzą oddzielne horyzonty gazonośne. Ich ilość w poszczególnych profilach odkrytych złóż gazowych waha się od kilku do 24 na polu gazowym Przemyśl. Monoklina przedsudecka jest megastrukturą zbudowaną z kilku kompleksów strukturalnych: kaledońskie go, waryscyjskiego, laramijskiego oraz pokrywy polaramijskiej. Z punktu widzenia rozpoznania warunków akumulacji interesujące są kompleksy waryscyjski oraz laramijski. Kompleks waryscyjski, stanowiący podłoże dla utworów permu zbudowany jest w swej najwyższej części z utworów karbońskich wykazujących wysoki stopień zaangażowania tektonicznego. Utwory te uległy silnym procesom erozyjno-denudacyjnym w wyniku, których ukształtowała się ich powierzchnia morfologiczna. Biorąc pod uwagę poszczególne regiony geologiczne Polski zasobne w gaz ziemny przeprowadzono analizę wielkości zasobów wydobywalnych, przemysłowych i ich wydobycia na przestrzeni lat 2007 do 2015 w wybranych złożach przedgórza Karpat i Niżu Polskiego.
PL
Głównym regionem występowania złóż gazu ziemnego w naszym kraju jest Niż Polski. Złoża tego surowca są znane z przedgórza Karpat, jak również z Karpat i polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku, gdzie niewielkie zasoby gazu występują w małych złożach. Około 75% zasobów gazu znajduje się w utworach miocenu i czerwonego spągowca, a pozostałe w utworach kambru, dewonu, karbonu, cechsztynu, jury i kredy. Monoklina przedsudecka jest megastrukturą zbudowaną z kilku kompleksów strukturalnych: kaledońskiego, waryscyjskiego, laramijskiego oraz pokrywy polaramijskiej. Z punktu widzenia rozpoznania warunków akumulacji interesujące są kompleksy waryscyjski oraz laramijski. Kompleks waryscyjski, stanowiący podłoże dla utworów permu, zbudowany jest w swej najwyższej części z utworów karbońskich, wykazujących wysoki stopień zaangażowania tektonicznego. Utwory te uległy silnym procesom erozyjno-denudacyjnym, w wyniku których ukształtowała się ich powierzchnia morfologiczna. W 2015 roku stan wydobywalnych zasobów gazu ziemnego w Polsce wynosił 125,04 mld m3 (zasoby bilansowe i pozabilansowe) i w porównaniu z rokiem poprzednim zasoby te zmniejszyły się o 4,7 mld m3 . Ubytek powstał głównie w wyniku wydobycia. W 2015 roku udokumentowano złoże Sieraków (udokumentowano zasoby wydobywalne – 93,91 mln m3 ). Zasoby wydobywalne zagospodarowanych złóż gazu ziemnego wynoszą 102,34 mld m3 , co stanowi 82% ogólnej ilości zasobów wydobywalnych. Zasoby przemysłowe w 2015 roku wynosiły 54,91 mld m3 . Biorąc pod uwagę poszczególne regiony geologiczne Polski zasobne w gaz ziemny, przeprowadzono analizę wielkości zasobów wydobywalnych, przemysłowych i wydobycia na przestrzeni lat 2007–2015.
EN
The main region of occurrence of natural gas deposits in our country is Niż Polski. These deposits are known from the Carpathian Foreland as well as from the Carpathians and the Polish Baltic Sea Region, where inconsiderable gas resources are found in small deposits. Approximately 75% of the gas resources are found in the Miocene and red spade, and the remaining in Cambrian, Devonian, Carboniferous, Zeissstein, Jurassic and Cretaceous. The Fore-Sudon Monoclinic is a megastructure built of several structural complexes: Caledonian, Variscan, Laramie and the Polar Cap. From the point of view of the recognition of the conditions of accumulation, of interest are the Variscan and Larameric complexes. The Vicar Scale, which forms the backbone of the Permian Formations, is built in the highest part of the Carboniferous, with a high degree of tectonic involvement. These works underwent strong erosion-denuding processes as a result of their morphological surface. In 2015, the state of extraction of natural gas resources amounted to 125.04 billion m3 (balance sheet and off-balance sheet resources) and decreased by 4.7 billion m3 as compared to the previous year. The depletion of resources was mainly due to extraction. In 2015, the Sieraków deposit was documented (93.91 million m3 was documented). The extracted resources of the developed natural gas fields are 102.34 billion m3 , which accounts for 82% of the total amount of extracted resources. Industrial production in 2015 was 54.91 billion m3 . Taking into account the various geological regions of Poland, which are rich in natural gas, an analysis of the volume of recoverable, industrial and extracted natural resources from 2007 to 2015 was done.
PL
Główne obszary wydobycia gazu ziemnego w Polsce występują w czterech regionach: na Niżu Polskim, w zapadlisku przedkarpackim, w Karpatach i w strefie bałtyckiej. Około 75% zasobów gazu znajduje się w utworach miocenu i czerwonego spągowca, a pozostałe w osadach kambru, dewonu, karbonu, cechsztynu, jury i kredy. Zapadlisko przedkarpackie, będące rowem przedgórskim powstałym u czoła nasuwających się ku północy Karpat, jest najmłodszą jednostką alpejską na obszarze Polski. Biorąc pod uwagę cechy strukturalne, sedymentologiczne i stratygraficzne, zapadlisko można podzielić na część wewnętrzną i zewnętrzną oraz zachodnią i wschodnią. Jest ono wypełnione osadami molasowymi miocenu. Tworzy je zespół nawzajem przeławicających się piaskowców, mułowców i iłowców. Osady mioceńskie mają na terenie Polski miąższość do 3500 m i cechują się dużym zróżnicowaniem litologicznym. Sekwencje profilu, gdzie dominują piaskowce i zapiaszczone mułowce, tworzą oddzielne horyzonty gazonośne. Ich liczba w poszczególnych profilach odkrytych złóż gazowych waha się od kilku do 24 na polu gazowym Przemyśl. W 2014 roku stan wydobywlanych zasobów gazu ziemnego w Polsce wynosił 129,75 mld m3 (zasoby bilansowe i pozabilansowe) i w porównaniu z rokiem poprzednim był mniejszy o 4,55 mld m3. Ubytek zasobów powstał głównie w wyniku wydobycia. Biorąc pod uwagę poszczególne regiony geologiczne Polski zasobne w gaz ziemny, przeprowadzono analizę wielkości zasobów wydobywalnych, przemysłowych i ich wydobycia na przestrzeni lat 2007–2014 w wybranych złożach przedgórza Karpat.
EN
The main areas of natural gas production at present in Poland, are in four regions, the Polish Lowlands, in the Carpathian Foredeep, the Carpathians and in the Baltic area. Natural gas deposits have also been documented in the foothills of the Carpathians; small gas resources can also be found in small deposits in the Carpathians and in the Polish economic zone of the Baltic Sea. Approximately 75% of the gas resources are located in the Miocene and Rotliegend, and the remaining are in the sediments of the Cambrian, Devonian, Carboniferous, Zechstein, Jurassic and Cretaceous. The Carpathian Foredeep, which is a foreland trench created at the head of an area which gives rise to the north Carapathians, is the youngest alpine unit on Polish territory. Taking into account the structural features, sedimentological and stratigraphic depression can be divided into inner and outer parts and western and eastern. It is filled with Malasse Miocene sediments. They consist of a team of mutually penetrating sandstones, siltstones and claystones. Miocene sediments in Poland have a thickness of up to 3500 m and is characterized by great lithological diversity. Sequences profile dominated by sandstones and gritty mudstones form separate gas-bearing horizons. Their number in the individual profiles of discovered gas deposits, varies from a few to 24 in the Przemysl gas field. In 2014, the state of recoverable natural gas reserves amounted to 129.75 billion m3 (balance sheet and off-balance sheet resources) and compared with the previous year’s resources decreased by 4.55 billion m3. Depletion arose mainly as a result of exploration. Taking into account the various Polish geological regions that are rich in natural gas, an analysis of the size of recoverable resources, industrial and their exploration in the period 2007 and 2014 from selected deposits of the Carpathian foothills was carried out.
PL
Głównym celem prac opisanych w niniejszym artykule było przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania wybranych złóż gazowych zapadliska przedkarpackiego do konwersji na PMG. Ocena została wykonana dla złóż Tuligłowy – horyzont VIII i Jarosław – horyzonty C i D. Przydatność struktur złóż gazu ziemnego do konwersji na podziemny magazyn gazu oceniono pod kątem szczelności, strukturalnym, złożowym i ekonomicznym. Powyższe złoża spełniają wszystkie wymagane kryteria. Wstępna analiza geologiczno-złożowa wykazała, że w każdym z nich można wytworzyć podziemny magazyn gazu. Należy pamiętać, że przedstawiona analiza ma charakter szacunkowy, a ewentualna decyzja o konwersji tych złóż na PMG powinna zostać poprzedzona opracowaniem studium wykonalności.
EN
The main aim of this paper was to analyze the possibilities of using selected gas fields Foredeep to convert to UGS. The assessment was made for the submission of Tuligłowy horizon VIII and Jaroslaw horizon C and D. The suitability of natural gas structures to convert to an underground gas storage facility was rated for leaks, structural, and economic reserve sites. These deposits meet all the required criteria. Preliminary geological and reservoir analysis showed that in each of them can be produced an underground gas storage facility. Please note that the analysis is an estimate, and any decision to convert those deposits in the UGS should be preceded by a feasibility study.
PL
Dla lepszego przybliżenia warunków migracji i akumulacji węglowodorów istotne jest określenie wielkości i kierunków przepływu wód wgłębnych w skałach zbiornikowych czerwonego spągowca. W większości skał zawierających płyny złożowe stwierdzono istnienie podziemnego gradientu hydraulicznego. W związku z tym za normalną sytuację dla niemal wszystkich basenów naftowych przyjmuje się warunki hydrodynamiczne, a nie hydrostatyczne. Styl hydrodynamiczny basenu determinowany jest przez warunki sedymentacji oraz budowę basenu. Ruch płynów zależy zatem od parametrów hydrogeologicznych skał: przepuszczalności, zmian facjalnych oraz stref zasilania i drenażu. Stan akumulacji węglowodorów wyznaczają warunki równowagi zachodzące między statyczną fazą kolektora a dynamiczną fazą płynów złożowych.
EN
To better approximate the conditions of hydrocarbon migration and accumulation is important to define the size and direction of groundwater flow in the Rotliegend reservoir rocks. In most rocks containing fluids were found to exist underground reservoir hydraulic gradient. Accordingly, the normal situation for almost all petroleum basins assumed hydrodynamic conditions and not hydrostatic. Hydrodynamic style pool is determined by the conditions of sedimentation and the construction of a swimming pool. Fluid movement is therefore dependent on the rocks hydrogeological parameters: permeability facies changes and supply and drainage areas. Determine the state of hydrocarbon accumulation equilibrium conditions occurring between static and dynamic phase collector phase of reservoir fluids.
EN
Cluster analysis methods have been adapted for the segmentation of data describing the generative and reservoir properties of shale gas-type formations. Tests were carried out for the segmentation of data describing the geochemical properties of core samples collected from eight wells within the stratigraphic unit of Llandovery (Silurian). The study was conducted in two stages. During the first stage, data segmentation was performed for three wells described by the largest number of measurements. The second stage of data segmentation involved a set of samples originating from all wells.
PL
Zaadaptowano metody analizy skupień do segmentacji danych opisujących właściwości generacyjne i zbiornikowe formacji typu shale gas. Przeprowadzono próby segmentacji danych opisujących parametry geochemiczne próbek rdzeniowych pobranych z ośmiu odwiertów w obrębie piętra landoweru. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano segmentacji danych w obrębie trzech odwiertów opisanych największą liczbą pomiarów. W drugim etapie dokonano segmentacji danych na zbiorze próbek pochodzących z wszystkich odwiertów.
7
PL
Głównym celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania wybranych złóż gazowych niecki zielonogórskiej do konwersji na PMG. Ocena została wykonana dla złóż Brzostowo, Czeszów i Żuchlów. Przydatność struktur złóż gazu ziemnego do konwersji na podziemny magazyn gazu oceniono pod kątem szczelności, strukturalnym, złożowym i ekonomicznym. Powyższe złoża spełniają wszystkie wymagane kryteria, wstępna analiza geologiczno-złożowa wykazała, że w każdym z nich można wytworzyć podziemny magazyn gazu. W pracy obliczono również podstawowe parametry PMG możliwe do osiągnięcia po konwersji złoża na magazyn. Obliczenia wykazały, że w złożu Brzostowo można zbudować magazyn o pojemności czynnej wynoszącej około 1000 mln m3. Pojemność czynna możliwa do uzyskania w złożu Czeszów to około 700 mln m3. Największą pojemność czynną, wynoszącą 12 000 mln m3, można osiągnąć w złożu Żuchlów. Ponieważ pojemność złoża Żuchlów drastycznie przekracza zapotrzebowanie rynku gazowniczego na pojemność czynną, wybór złoża do konwersji na przyszły PMG powinien ograniczyć się do złóż Brzostowo i Czeszów. Należy pamiętać, że przedstawiona analiza ma charakter szacunkowy, a ewentualna decyzja o konwersji złoża Brzostowo lub Czeszów na PMG powinna zostać poprzedzona opracowaniem studium wykonalności.
EN
The purpose of this article is to analyze the possibility for the development of underground gas storage in selected gas fields located in the Zielona Góra basin. The evaluation was performed for the gas fields, Brzostowo, Czeszów and Żuchlów. The selected gas fields were rated for structure tightness as well as geological and economic parameters. All the selected gas deposits meet UGS criteria. Preliminary analysis of the geological and reservoir parameters showed that each gas field is suitable as a gas storage facility. The article presents basic UGS parameters which can be achieved in the selected gas fields. Calculations showed that the projected working volume capacity in Brzostowo is about 1000 million m3. The active volume which can be achieved in the Czeszów field is about 700 million m3. The largest working volume capacity, of 12 000 million m3 can be obtained in the Żuchlów gas field. The working volume of the Żuchlów field drastically exceeds the market demand, so, the future UGS should be developed in the Czeszów or Brzostowo gas field. The presented analysis is just an estimate, so any decision should be preceded by a feasibility study.
EN
The article presents the types of petroleum basins selected by. Cuustau and Dahlberg and overlapping relationships between accumulations of hydrocarbons, flowing waters and reservoir pressure. According to this classification, you can tell if the pool is a perspective or not. It also presents the methodology of mapping hydrodynamic reservoir traps. This method allows to determine the contours of reservoir in both fields masywowego type, as well as the type of layered deposits. The implementation of the accumulation of hydrodynamic models shown in the example of natural gas Wilków.
PL
W artykule przedstawiono typy basenów naftowych wytypowanych przez. Cuustau i Dahlberga oraz zachodzące związki między nagromadzeniami węglowodorów, przepływających wód oraz ciśnień złożowych. Wg tej klasyfikacji można stwierdzić czy basen jest perspektywiczny czy nie. Przedstawiono również metodykę kartowania hydrodynamicznych pułapek złożowych. Metoda ta umożliwia wyznaczenie konturów złożowych zarówno w złożach typu masywowego, jak i w złożach typu warstwowego. Realizację modeli akumulacji hydrodynamicznych przedstawiono na przykładzie złóża gazu ziemnego Wilków.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono opracowaną przez prof. L. Zawiszę, (przy współpracy autorki artykułu) na podstawie metod Dahlberga i Coustau metodykę ilościowej oceny warunków migracji i akumulacji węglowodorów oraz kryteria dla hydrodynamicznego modelowania i klasyfikacji basenów naftowych pod kątem perspektyw złożowych. Hydrodynamiczna klasyfikacja basenów naftowych oraz metodyka ilościowej oceny warunków migracji i akumulacji węglowodorów zostały zastosowane do analizy hydrodynamicznej trzech basenów naftowych w Polsce; a mianowicie mioceńskiego basenu zapadliska przedkarpackiego, dewońsko-karbońskiego basenu lubelskiego oraz dolnopermskiego monokliny przedsudeckiej. Sumując wyniki rozważań hydrodynamicznych mioceński basen zapadliska przedkarpackiego jest basenem przejściowym pomiędzy basenem odśrodkowym a dośrodkowym i należy do basenów bardzo perspektywicznych. Basen dewoński rowu lubelskiego jest basenem odśrodkowym i z punktu widzenia hydrodynamiki jest basenem perspektywicznym dla poszukiwań węglowodorów. Basen karboński rowu lubelskiego jest w trakcie średnio zaawansowanej inwazji wód infiltracyjnych. Jest basenem dośrodkowym typu B i należy do basenów mało perspektywicznych. Basen dolnopermski monokliny przedsudeckiej jest basenem odśrodkowym i należy do basenów o wysokiej perspektywiczności występowania węglowodorów.
EN
In this paper developed by prof. L. Zawisza, (with co- author of the article) based on the methods Dahlberg and Coustau quantitative assessment methodology of the migration and accumulation of hydrocarbons and the criteria for hydrodynamic modeling and classification of petroleum basins in terms of prospects for deposit. Hydrodynamic classification of petroleum basins and the methodology to quantify the migration and accumulation of hydrocarbons have been applied to the analysis of hydrodynamic three petroleum basins in Poland and mianowiciemioceńskiego Foredeep basin, Devonian-Carboniferous and Permian Lublin Basin Monocline. Summing up the results of hydrodynamic considerations Miocene Foredeep pool is a swimming pool, a transition between centrifugal and centripetal and is highly prospective basins. Swimming Devonian Lublin Trough is a centrifugal and hydrodynamic point of view is a swimming pool for hydrocarbon exploration perspective. Swimming Carboniferous of the Lublin Trough is in the moderately severe invasion of water infiltration. There is a swimming pool centrifugal type B and belongs to the pool a little perspective. Permian Swimming pool Monocline is centrifugal and belongs to the pool of high prospectivity of the presence of hydrocarbons.
EN
To better approximate the conditions of migration and accumulation of hydrocarbons, it is important to determine the size and direction of groundwater flow in reservoir rocks Rotliegend. In most rocks containing fluids underground reservoir gradient was found to exist in connection with the normal situation for almost all petroleum basins hydrodynamic conditions assumed, not hydrostatic. Hydrodynamic style pool is determined by the conditions of sedimentation and the construction of a swimming pool. The movement of fluid is therefore dependent on the rocks hydrogeological parameters: permeability, facies changes and supply and drainage areas. Hydrocarbon accumulation determine the state of equilibrium phase occurring between the static and the dynamic collector reservoir fluids phase.
PL
Dla lepszego przybliżenia warunków migracji i akumulacji węglowodorów istotne jest określenie wielkości i kierunków przepływu wód wgłębnych w skałach zbiornikowych czerwonego spągowca. W większości skał zawierających płyny złożowe stwierdzono istnienie podziemnego gradientu. W związku z tym za normalną sytuację dla niemal wszystkich basenów naftowych przyjmuje się warunki hydrodynamiczne, a nie hydrostatyczne. Styl hydrodynamiczny basenu determinowany jest warunkami sedymentacji oraz budową basenu. Ruch płynów zależy zatem od parametrów hydrogeologicznych skał: przepuszczalności, zmian facjalnych oraz stref zasilania i drenażu. Stan akumulacji węglowodorów wyznaczają warunki równowagi zachodzące między statyczną fazą kolektora a dynamiczną fazą płynów złożowych.
PL
Celem pracy było wyjaśnienie mechanizmów migracji węglowodorów oraz tworzenia się pułapek złożowych w analizowanym basenie naftowym. W badaniu tych zjawisk za normalną sytuację dla niemal wszystkich basenów naftowych przyjmuje się warunki hydrodynamiczne, a nie hydrostatyczne. Styl hydrodynamiczny basenu determinowany jest w znacznej mierze przez warunki sedymentacji oraz architekturę basenu. Ruch płynów zależał będzie od parametrów hydrogeologicznych skał. W pracy wykorzystano zmodyfikowaną przez prof. Ludwika Zawiszę metodykę hydrodynamicznego modelowania basenów sedymentacyjnych oraz metodykę kartowania hydrodynamicznych pułapek złożowych dla ropy i gazu.
EN
The aim of this study was to clarify the mechanisms of hydrocarbon migration and the formation of traps in the analyzed Basin. Therefore, the normal situation for almost all petroleum basins shall be hydrodynamic rather than hydrostatic. Hydrodynamic style pool is determined largely by the conditions of sedimentation and basin architecture. The movement of fluid will depend on the hydrogeological parameters of rocks. In this work modified by prof. Ludwik Zawisza methodology for hydrodynamic modeling of sedimentary basins and methodology of mapping hydrodynamic traps for oil and gas was used.
PL
Z analizy ciśnień złożowych oraz zmian mineralizacji i chemizmu wód wgłębnych w utworach czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej wynika, że kierunki przepływu wód podziemnych są odśrodkowe. Wody te płyną od centralnej części basenu dolnopermskiego w kierunku jego brzeżnych partii, tj. z północnego-wschodu na południowy-zachód, napotykając na przeszkodę w postaci wyniesienia wolsztyńskiego, stanowiącego na drodze ich przepływu barierę hydrauliczną i mającego istotny wpływ na rozmieszczenie złóż węglowodorów w utworach czerwonego spągowca. Złoża węglowodorów występują w strefach stagnacji wód złożowych (w strefach o obniżonej prędkości filtracji tych wód), tj.: przed wyniesieniem wolsztyńskim - w niecce poznańskiej, i za nim - w niecce zielonogórskiej. Na tle hydrodynamicznej klasyfikacji basenów naftowych, dolnopermski basen monokliny przedsudeckiej jest basenem odśrodkowym (młodym) i należy do obszarów bardzo perspektywicznych. Pułapki złożowe związane są ze strefami o podwyższonej mineralizacji wód wgłębnych oraz obniżonej prędkości filtracji tych wód. Zasadniczy wpływ na rozmieszczenie złóż węglowodorów ma wyniesienie wolsztyńskie.
EN
The analysis of reservoir pressures and changes in mineralization and chemistry of deep waters in the Rotliegendes of the Fore-Sudetic Monocline reveals that the groundwaters flow centrifugally. Groundwaters run from the central part of the Lower Permian Basin outwardly to the edge parts, i.e. from north-east to the south-west fading an obstacle in the form of the Wolsztyn elevation. The Wolsztyn elevation is a hydraulic barrier for the waters, which significantly influences the distribution of hydrocarbons in the Rotliegendes strata. Hydrocarbon deposits are encountered in the zones of reservoir waters stagnation (in the zones of their lowered filtration rates), i.e. before the Wolsztyn elevation in the Poznań trough, and after the Wolsztyn elevation in the Zielona Góra trough. As compared to the hydrodynamic classification of oil basins presented in this paper, the Lower Permian basin of the Fore-Sudetic Monocline is a centrifugal (juvenile) basin, belonging to highly perspective areas. Reservoir traps are connected with zones of increased mineralization of groundwaters and lowered filtration rate of these waters. The Wolsztyn elevation has a basic influence on the distribution of hydrocarbon deposits.
PL
Z analizy ciśnień złożowych oraz zmian mineralizacji i chemizmu wód wgłębnych w utworach czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej wynika, że kierunki przepływu wód podziemnych są odśrodkowe. Wody podziemne płyną od centralnej części basenu dolnopermskiego w kierunku jego brzeżnych partii, tj. z północnego wschodu na południowy zachód, napotykając na swej drodze na przeszkodę w postaci wyniesienia wolsztyńskiego. Wyniesienie olsztyńskie stanowi barierę hydrauliczną na drodze przepływu tych wód i ma istotny wpływ na rozmieszczenie złóż węglowodorów w utworach czerwonego spągowca. Złoża węglowodorów występują w strefach stagnacji wód złożowych (w strefach o obniżonej prędkości filtracji tych wód), tj. przed wyniesieniem wolsztyńskim - w niecce poznańskiej i za wyniesieniem wolsztyńskim - w niecce zielonogórskiej. Na tle hydrodynamicznej klasyfikacji basenów naftowych, dolnopermski basen monokliny przedsudeckiej jest basenem odśrodkowym (młodym) i należy do obszarów bardzo perspektywicznych. Pułapki złożowe związane są ze strefami o podwyższonej mineralizacji wód wgłębnych oraz obniżonej prędkości filtracji tych wód. Zasadniczy wpływ na rozmieszczenie złóż węglowodorów ma wyniesienie olsztyńskie.
EN
The analysis of reservoir pressures and changes in mineralization and chemistry of deep waters in the Rotliegendes of the Fore-Sudetic Monocline reveals that the groundwaters flow centrifugally. Groundwaters run from the central part of the Lower Permian Basin outwardly to the edge parts, i.e. from north-east to the south-west fading an obstacle in the form of the Wolsztyn elevation. The Wolsztyn elevation is a hydraulic barrier for the waters, which significantly influences the distribution of hydrocarbons in the Rotliegendes strata. Hydrocarbon deposits are encountered in the zones of reservoir waters stagnation (in the zones of their lowered filtration rates), i.e. before the Wolsztyn elevation in the Poznań trough, and after the Wolsztyn elevation in the Zielona Góra trough. As compared to the hydrodynamic classification of oil basins presented in this paper, the Lower Permian basin of the Fore-Sudetic Monocline is a centrifugal (juvenile) basin, belonging to highly perspective areas. Reservoir traps are connected with zones of increased mineralization of groundwaters and lowered filtration rate of these waters. The Wolsztyn elevation has a basic influence on the distribution of hydrocarbon deposits.
PL
Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości wykorzystywania wybranego złoża gazowego do konwersji na PMG, z zastosowaniem jako gazu buforowego dwutlenku węgla. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość pozyskania środkow finansowych od emitentów CO2. Aktualnie operator PMG jest zobligowany do wytworzenia rezerwy strategicznej na wytypowanych magazynach gazu - rezerwa ta jest sczerpywana w sytuacjach awaryjnych. Rezerwy strategiczne wytworzone są z części pojemności czynnej magazynu, w wyniku czego efektywność ekonomiczna pracy PMG maleje. Celem niniejszego opracowania będzie przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystywania części buforu do celów wytworzenia rezerwy strategicznej, a co za tym idzie - optymalizacja kosztów eksploatacji PMG.
EN
The purpose of this study is to analyze the use of selected gas field to convert to the use of UGS carbon dioxide as cushion gas. An additional advantage of this solution is the ability to obtain funding from issuers of CO2 PMG is currently the operator is required to produce strategic reserve of gas in selected stores. Strategic reserves are formed from a part of the active storage capacity, resulting in the economic efficiency of labor decreases PMG. The purpose of this study is to analyze the use of the buffer for the manufacture of strategic reserve, and thus optimizing operating costs PMG.
PL
Zdefiniowanie typu basenu hydrodynamicznego polega na określeniu, w jakim stadium rozwoju znajduje się on aktualnie: przed, w trakcie, czy po inwazji wód infiltracyjnych. Na podstawie analizy hydrodynamicznej osadowych basenów naftowych można stosunkowo wcześnie stwierdzić, czy dany basen jest perspektywiczny, czy też nie. Wydzielono trzy główne typy basenów osadowych oraz dokonano analizy i klasyfikacji hydrodynamicznej basenów osadowych Polski – zwłaszcza basenu czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej. W publikacji zostaną przedstawione podstawy teoretyczne modelowania i hydrodynamicznej klasyfikacji basenów osadowych oraz wyniki analizy basenu czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej.
EN
On the basis of hydrodynamic analysis concerning the basin of oil field we can clearly assume whether this basin is prospective or not. There are three major types of sedimentary basins. Some explorations were carried out and sedimentary basins were classified. Especially those located in Poland such as basin of red sedimentary rocks of Monoklina Przedsudecka. In this article we will present basics of theoretical modeling and classification of hydrodynamic, sedimentary basins and outcomes of analysis of red sedimentary rocks of Monoklina Przedsudecka.
PL
Zdefiniowanie typu basenu hydrodynamicznego polega na określeniu, w jakim stadium rozwoju znajduje się on aktualnie: przed, w trakcie czy po inwazji wód infiltracyjnych. Na podstawie analizy hydrodynamicznej osadowych basenów naftowych można stosunkowo wcześnie stwierdzić, czy dany basen jest perspektywiczny, czy też nie. Wydzielono trzy główne typy basenów osadowych i dokonano analizy i klasyfikacji hydrodynamicznej basenów osadowych Polski, zwłaszcza basenu czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej. W posterze zostaną przedstawione podstawy teoretyczne modelowania i hydrodynamicznej klasyfikacji basenów osadowych oraz wyniki analizy basenu czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej.
EN
On the basis of hydrodynamic analysis concerning the basin of oil field we can clearly assume whether this basin is prospective or not. There are three major types of sedimentary basins. Some explorations were carried out and sedimentary basins were classified. Especially those located in Poland such as basin of red sedimentary rocks of Monoklina Przedsudecka. In this article we will present basics of theoretical modeling and classification of hydrodynamic, sedimentary basins and outcomes of analysis of red sedimentary rocks of Monoklina Przedsudecka.
PL
Zdefiniowanie typu basenu hydrodynamicznego polega na określeniu, w jakim stadium rozwoju znajduje się on aktualnie: przed, w trakcie czy po inwazji wód infiltracyjnych. Na podstawie analizy hydrodynamicznej osadowych basenów naftowych można stosunkowo wcześnie stwierdzić czy dany basen jest perspektywiczny, czy też nie. Wydzielono trzy główne typy basenów osadowych oraz dokonano analizy i klasyfikacji hydrodynamicznej basenów osadowych Polski, zwłaszcza basenu czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej. W artykule zostaną przedstawione podstawy teoretyczne modelowania i hydrodynamicznej klasyfikacji basenów osadowych oraz wyniki analizy basenu czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej.
EN
On the basis of hydrodynamic analysis concerning the basin of oil field we can clearly assume whether this basin is prospective or not. There are three major types of sedimentary basins. Some explorations were carried out and sedimentary basins were classified. Especially those located in Poland such as basin of the gas fields in Rotliegend series (Saxanian). In this article we will present basics of theoretical modeling and classification of hydrodynamic, perspective, sedimentary basins and outcomes of analysis of sedimentary Rotliegend series (Saxanian) located in Zielona Góra and Poznań basin.
PL
Zdefiniowanie typu basenu hydrodynamicznego polega na określeniu w jakim stadium rozwoju znajduje się on aktualnie; przed, w trakcie czy po inwazji wód infiltracyjnych. Na podstawie analizy hydrodynamicznej osadowych basenów naftowych można stosunkowo wcześnie stwierdzić czy dany basen jest perspektywiczny, czy też nie. Wydzielono trzy główne typy basenów osadowych i dokonano analizy oraz klasyfikacji hydrodynamicznej basenów osadowych Polski, zwłaszcza basenu czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej. W artykule zostaną omówione podstawy teoretyczne modelowania i hydrodynamicznej klasyfikacji basenów osadowych oraz wyniki analizy basenu czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej.
EN
The article presents hydrogeologic and hydrodynamic models basin of the gas fields in Rotliegend series (Saxanian) located in Zielona Góra and Poznań basin.
PL
Zdefiniowanie typu basenu hydrodynamicznego polega na określeniu, w jakim stadium rozwoju znajduje się on aktualnie: przed, w trakcie czy po inwazji wód infiltracyjnych. Na podstawie analizy hydrodynamicznej osadowych basenów naftowych można stosunkowo wcześnie stwierdzić, czy dany basen jest perspektywiczny, czy też nie. Wydzielono trzy główne typy basenów osadowych i dokonano analizy i klasyfikacji hydrodynamicznej basenów osadowych Polski zwłaszcza basenu czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej. W referacie przedstawiono podstawy teoretyczne modelowania i hydrodynamicznej klasyfikacji basenów osadowych oraz wyniki analizy basenu czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej. Podstawą klasyfikacji hydrodynamicznej basenów osadowych są procesy różnicujące fazę płynną, a zwłaszcza czynniki związane z ruchem płynów. Zdefiniowanie typu basenu hydrodynamicznego (Zawisza 1992) polega na określeniu, w jakim stadium rozwoju znajduje się on aktualnie: przed, w trakcie czy po inwazji wód infiltracyjnych. Na podstawie analizy hydrodynamicznej osadowych basenów naftowych można stosunkowo wcześnie stwierdzić, czy dany basen jest perspektywiczny, czy też nie.
EN
The paper presents hydrogeologic and hydrodynamic basin models of the gas fields in rotliegend series (saxanian) located in Zielona Góra and Poznań basin.
PL
W artykule przedstawiono przepływ wód wgłębnych oraz warunki migracji i akumulacji węglowodorów w kompleksie czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej. Celem niniejszej pracy było wyjaśnienie mechanizmów migracji, interferencji złóż oraz tworzenia pułapek złożowych w saksonie, w rejonie Zielonej Góry i Poznania.
EN
The article presents hydrogeologic and hydrodynamic models basin of the gas fields in Rotliegend series (Saxanian) located in Zielona Góra and Poznań basin.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.