Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lap joints
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących wybranych połączeń blach stalowych na zakładkę. Planem eksperymentu objęto próbki wytworzone przy użyciu trzech różnych technologii łączenia: lutowanie płomieniowe, spawanie laserowe, klejenie. Badania termograficzne wykonano w układzie pomiarowym dwustronnym, w którym próbka znajduje się pomiędzy kamerą termowizyjną a źródłem ciepła. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci obrazów termograficznych chwilowego rozkładu temperatury na powierzchni próbki, obrazujących przybliżony kształt analizowanych złączy.
EN
The present work shows the application of active thermography for non-destructive testing (NDT) of selected lap joints of steel sheets. To carry out the experiment, the specimens were manufactured using three different joining techniques: flame soldering, laser welding, adhesive bonding. The active thermography measurements were carried out using a double-sided experimental arrangement, in which a specimen is located between an infrared camera and a thermal wave source. Obtained results were presented in the form of thermal images of momentary temperature distribution on surface of the specimen, showing approximate shape of the analysed joints.
PL
W artykule przedstawiono metodologię badań nieniszczących połączeń adhezyjnych blach stalowych z zastosowaniem termografii aktywnej. W celu przeprowadzenia eksperymentu wykonano próbki do badań zawierające wadę w postaci lokalnego braku ciągłości warstwy kleju pomiędzy dwiema blachami połączenia zakładkowego. Badania termograficzne wykonano, stosując układ pomiarowy dwustronny, w którym próbka umieszczona była pomiędzy źródłem ciepła a kamerą termowizyjną. Zastosowanie takiego układu pomiarowego zapewniało jednorodne nagrzewanie powierzchni próbki i, w efekcie, umożliwiło uzyskanie czytelnych obrazów termograficznych, ukazujących analizowaną wadę. Analizę wyników przeprowadzono w oparciu o typową procedurę wyznaczania kontrastu temperaturowego, na podstawie zarejestrowanych wykresów zmian temperatury w czasie.
EN
The article presents the methodology of non-destructive testing (NDT) of adhesive bonded steel sheets using active thermography. The specimens with artificially created imperfection in the form of local lack of adhesive layer between two sheets of lap-joint, were manufactured to carry out the experimental trials. The active thermography measurements were performed in a two-sided arrangement, in which a specimen was situated between a heat source and an infrared camera. Such an arrangement enabled the uniform heat ing of the specimen surface and, as a result, the obtainment of legible thermal images, which clearly showed the analyzed imperfection. Analysis of the results was curried out using a typical procedure of the thermal contrast determination, based on recorded temperature–time plots.
3
Content available remote Zautomatyzowane spawanie stali nierdzewnej laserem gazowym CO2
PL
Przedmiotem badań była analiza wpływu podstawowych parametrów zautomatyzowanego spawania laserowego złączy zakładkowych blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2,0 mm i 4,0 mm na jakość i własności złączy. Próby spawania wykonano za pomocą lasera gazowego CO2 TruFlow 4000 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 4,0 kW i długości fali promieniowania 10,6 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o korzystnej drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów spawania, głównie niskiej energii liniowej spawania oraz położenia ogniska wiązki laserowej względem górnej powierzchni złącza. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały, że w wyniku spawania złączy zakładkowych laserem gazowym CO2 w obszarze spoiny następuje wzrost mikrotwardości w zakresie 230-240 HV0,2 w porównaniu do twardości materiału rodzimego (205-214 HV0,2). Wyniki badań wskazują, że pomimo względnie niskich energii liniowych spawania laserowego w zakresie od 60 do 160 J/mm złącza próbne charakteryzują się niższą umowną wytrzymałością na rozciąganie na poziomie ok. 60% w porównaniu do materiału rodzimego.
EN
The subject of the study was to analyze the influence of the basic parameters of automated laser welding of lap joints of stainless steel AISI 304 sheets 2.0 mm and 4.0 mm thick on the quality and properties of lap joints. The tests of welding have been conducted by the means of a CO2 gas laser TruFlow 4000 Trumpf with the maximum output power of 4.0 kW and a wavelength of 10.6 μm, applying the autogenous technique, i.e. without the additional material. The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld with fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires precise selection of the welding parameters, especially a low energy input as well as the position of laser beam spot relative to the top surface of joints. The microhardness measurements showed significant increase of microhardness in the weld zone of joints produced by CO2 gas laser up to 230–240 HV0.2, comparing to the microhardness of the base metal approx. 205–214 HV0.2. Results showed that beside relatively low energy inputs of laser welding in a range of 60 to 160 J/mm, the test joints are characterized by significantly lower tensile strength at the level about 60% compared to the strength of the base metal.
EN
The paper presents the results of a comparative study of shear strength of single–lap adhesive joints, depending on the method of surface preparation of steel plates with increased corrosion resistance. The method of preparing adherend surfaces is often one of the most important factors determining the strength of adhesive joints. Appropriate geometric surface development and cleaning of the surface enhances adhesion forces between adherend material and adhesive. One of the methods of shaping engineering materials is waterjet cutting, which in the AWJP – abrasive waterjet peening variant, serves to shape flat surfaces of the material by changing the roughness and introducing stresses into the surface layer. These changes are valuable when preparing adhesive joints. In the study, surface roughness parameters obtained with AWJP treatment, were analyzed in direct relation to the strength of the adhesive joint. As a consequence of the experimental results analysis, the increase in the strength of the adhesive joints was observed in a certain range of parameters used for AWJP treatment. A decrease in shear strength of adhesive joint with the most modified topography of overlap surface was observed.
EN
Soil-steel structures have been used successfully in constructing underground conduits of medium and short spans. In the recent years, manufacturers of these structures in United States and Canada ventured into using this economic type of construction to replace old and deteriorated short-span concrete bridges. Under conditions of long span and shallow soil cover conditions, the surrounding soil may not be able to provide the required support for the steel structure. As the result, the steel structure tends to deform more freely, leading to a considerable increase in its bending moment under both construction and live loads. The lap joints used in constructing the steel structure become susceptible to premature fatigue failure. In this paper, the effects of bolt arrangement, steel sheet thickness and initial misalignments on the fatigue strength are investigated. As a result of the study a group of (S-N) curves is recommended for the design of the lap joints under cyclic loading.
PL
Konstrukcje stalowo-ziemne są z powodzeniem stosowane do budowy przepustów podziemnych o średniej i krótkiej rozpiętości. W ostatnich latach producenci takich konstrukcji w USA i Kanadzie rozpoczęli zastępować tymi oszczędnymi konstrukcjami stare i zniszczone mosty betonowe o małej rozpiętości. W warunkach dużej rozpiętości i płytkiego naziomu gruntowego, otaczający grunt może nie być w stanie zapewnić wymaganego podparcia konstrukcji stalowej. W rezultacie, stalowa konstrukcja ma tendencję do łatwiejszego odkształcania się, co prowadzi do znacznego wzrostu momentu zginającego przy obciążeniu podczas budowy oraz obciążeniu zmiennym podczas użytkowania. Połączenia zakładkowe stosowane do budowy konstrukcji stalowej zostają w rezultacie narażone na przedwczesne pękanie zmęczeniowe. W tej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu rozmieszczenia śrub, grubości blachy stalowej oraz wstępnego niedopasowania na wytrzymałość zmęczeniową. W rezultacie badań zalecono grupę krzywych (S-N) do projektowania połączeń śrubowych na zakładkę podlegającym obciążeniom cyklicznym.
6
Content available remote Initial stiffness of bolted joints used in steel thin walled structures
EN
Bolted lap joints are often used in steel thin walled structures. In the global analysis, this kind of joints is conventionally considered as a hinge. Such simplification has an influence on increasing the value of bending moment in a beam, and the size of its cross section. In fact, such connections are semi-rigid. Their moment-rotation (M-Fi) characteristic can be effectively predicted by experimental testing, but such tests in a majority of cases are costly and labour-absorbing. The numerical simulations are alternative method to obtain the flexibility parameters of such joints. This simulations can be carried out using the computer software based on FEM, ie. ADINA software. A next possibility to obtain joint flexibility characteristics is mechanical modeling of the joint. This paper presents the mechanical model of bolted lap joint permitting to calculate the initial stiffness of connection. To create this model a component method was used.
7
Content available remote Study of laser welding of copper sheets
EN
Purpose: Purpose of this research is to study laser autogeneous welding process of short seam beads and fillet welds of lap joints of oxygen-free copper sheets 1.0 [mm] thick. On the bases of results of quality assessment it was proved that high power diode laser (HPDL) welded lap joints of copper sheet provide mechanical properties on the level of parent material. Design/methodology/approach: Short seam beads and fillet welds of lap joints of oxygen-free copper sheets 1,0 [mm] thick were tested, to establish the optimum parameters of high power diode laser autogeneous welding process. Findings: It was shown that there is very narrow range of optimum HPDL autogeneous welding parameters of short seam beads and fillet welds of lap joints of oxygen-free copper sheets 1,0 [mm] parameters. It was proved that high power diode laser (HPDL) autogeneous welded lap joints provide mechanical properties on the level of parent material. Practical implications: It is possible to produce high quality short seam bead and fillet weld lap joints of oxygen-free copper sheets 1.0 [mm] thick. It was proved that high power diode laser (HPDL) autogeneous welded lap joints provide mechanical properties on the level of parent material. Originality/value: The optimum HPDL autogeneous welding parameters of short seam beads and fillet welds of lap joints of oxygen-free copper sheets 1.0 [mm] parameters makes possible to produce high quality laser autogeneous welded lap joints of copper sheets 1.0 [mm] thick.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.