Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Despite constant efforts to improve safety in the railway environment, various accidents and incidents happen, resulting in material damage and in the worst case, loss of human lives. This article emphasises the need for proper identification of risks, their constant monitoring, and evaluation of all causes that arise at railway crossings. Furthermore, this paper aims to apply the Reason model to the problems of railway crossings within the case study on the railway network in Slovakia. The timeliness of the problem lies in the possibility of preventing such issues in the operation of rail transport using this model. Prevention is an effective way of averting the serious consequences of accidents in the future.
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy, stanowiący mózg i rdzeń kręgowy.
EN
In contrast to traditional systems for monitoring fault of the running gear of the rolling stock, this paper proposes a technology of noise control at the onset of defects. The authors consider the possibility of creating an intelligent system that can perform noise diagnostics with the indication of the beginning of the latent period of the initiation of typical defects preceding faults. To this end, using the noise technology, sets of reference informative attributes are created in the training process. The reference sets, in turn, are used to determine the condition of the object at the beginning of the development of defects by comparing them with current noise estimates. It also allows controlling the dynamics of the development of defects.
EN
Purpose: The aim of the study is to analyse health threats and occupational risk based on the assessment of the State Fire Service (SFS) officers depending on the nature of the service performed in the combat division (commander, rescuer, driver). Material and methods: The questionnaire survey which was carried out included 181 officers serving in SFS units across the Lubelskie Voivodeship. An original questionnaire consisting of 16 questions was used as a research tool. The opening questions concerned the age and service experience of the respondents. The remaining questions with a 5-point Likert scale, a point-rating scale and single-choice questions (YES/NO) referred to how the officers assess health threats in their service and the risk level for individual professional duties. Results: 50.8% of the respondents served as SFS rescuers, 32.1% as commanders, and 17.1% as drivers. One incident of damage to the skeletal system in the year before the survey was reported by 30 (16.6%) firefighters (including 19 rescuers). 26 (14.4%) firefighters (12 commanders) declared from 2 to 4 injuries. None of the firefighters declared more than 15 skeletal injuries per year. It was shown that firefighting activities were associated with the highest risk of health hazards – they concerned 20 (11.1%) firefighters. Sports activities were characterised by a high risk of injury, which was confirmed by 14 (7.7%) firefighters in the survey. 31 (17.1%) firefighters (14 rescuers, 12 commanders and 5 drivers) experienced stress reactions 2-4 times a year, while 6 (3.3%) officers (3 rescuers, 3 drivers) declared them to happen more than 15 times a year. Conclusions: The analysis showed that health risks of firefighters occupying various positions in the combat division is at a similar level. Numerous health risks in the form of bodily injuries occur as a consequence of sports activities. At the same time participation in operational readiness inspections and training classes is considered as posing the least risk. The use of personal protective equipment and proper protection of the rescuers’ respiratory system have an impact on reducing the health risk during the service.
PL
Cel: Celem pracy jest analiza zagrożeń zdrowotnych oraz ryzyka zawodowego w ocenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w zależności od charakteru pełnionej służby w podziale bojowym (dowódca, ratownik, kierowca). Materiał i metody: Przeprowadzono badanie ankietowe, którym objęto 181 funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach PSP województwa lubelskiego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety składający się z 16 pytań. Metryczka dotyczyła wieku i stażu służby ankietowanych. Pozostałe pytania z pięciostopniową skalą Likerta, punktową skalą oceny oraz pytania jednokrotnego wyboru (TAK/NIE) dotyczyły tego, jak funkcjonariusze oceniają zagrożenia zdrowotne w służbie oraz poziom ryzyka dla poszczególnych obowiązków służbowych. Wyniki: 50,8% wszystkich respondentów stanowili ratownicy PSP, 32,1% – dowódcy, natomiast 17,1% – kierowcy. Jednokrotne uszkodzenia w układzie kostno-szkieletowym w ciągu roku poprzedzającego badanie zgłosiło 30 strażaków, czyli 16,6% respondentów (w tym 19 ratowników). Od 2 do 4 urazów zadeklarowało 26 strażaków, tj. 14,4% respondentów (w tym 12 dowódców). Powyżej 15 uszkodzeń w układzie kostno-szkieletowym rocznie nie deklarował żaden funkcjonariusz. Wykazano, że działania gaśnicze były obciążone największym ryzykiem wystąpienia zagrożeń zdrowotnych – dotyczyły 20 strażaków (11,1% ankietowanych). Zajęcia sportowe cechowały się dużym ryzykiem kontuzji, co potwierdziło w ankiecie 14 strażaków (7,7% badanych). Reakcje na stres pojawiły się u 31 strażaków (17,1% ankietowanych, w tym 14 ratowników, 12 dowódców i 5 kierowców) z częstotliwością od 2 do 4 razy w roku, natomiast ich wystąpienie powyżej 15 razy w ciągu roku deklarowało 6 funkcjonariuszy (3,3% ankietowanych, w tym 3 ratowników i 3 kierowców). Wnioski: Jak wykazała analiza, zagrożenie zdrowotne strażaków zajmujących różne stanowiska w podziale bojowym kształtuje się na podobnym poziomie. Liczne zagrożenia dla zdrowia w postaci obrażeń ciała występują podczas zajęć sportowych, natomiast jako najmniej ryzykowne aktywności uznano udział w inspekcjach gotowości operacyjnej i zajęcia szkoleniowe. Na zmniejszenie ryzyka zagrożenia zdrowotnego podczas służby ma wpływ stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz właściwe zabezpieczenie ratowników w zakresie ochrony dróg oddechowych.
EN
The article presents a general description of the state of road safety in Poland in the years 2010-2019, taking into account the safety of pedestrians, who belong to the most vulnerable road users. The analyses were based on data obtained from the Road Traffic Bureau of the General Police Headquarters and the National Road Safety Council. The second part describes a proposition of methodology for ex post evaluation of the impact of a new road projecton road safety, including the necessary research tools. Both the proposed methodology and the presented research tools were verified in practical application during the works on the report “Impact of projects implemented under the III and IV priority axes of the Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020 on improvement of road accessibility and traffic load in cities” commissioned by the Centre for European Union Transport Projects.
PL
W artykule scharakteryzowano ogólny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 2010-2019, uwzględniając bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, jakimi są piesi. W przeprowadzonych analizach wykorzystano dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W drugiej części pracy opisana została propozycja metodologii, w tym narzędzia badawcze służące do przeprowadzenia ewaluacji ex post wpływu nowej inwestycji drogowej na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarówno zaproponowana metodologia, jak i przedstawione w artykule narzędzia badawcze sprawdziły się w praktyce przy realizacji opracowania zleconego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych pt. „Wpływ działań podejmowanych w ramach III i IV osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach”.
6
Content available Bhp w branży budowlanej
PL
Bezpieczeństwo i higiena pracy na rynku budowlanym jest jedną z nadrzędnych kwestii. Przestrzeganie stosownych przepisów decyduje o zdrowiu i życiu ludzi zaangażowanych w proces budowlany. Jak wynika z kontroli prowadzonych na budowach, występują na nich powtarzające się zagrożenia, wynikające z różnych względów, w tym lekceważenia przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tymczasem wszelkie wykryte w tym zakresie nieprawidłowości nie dość, że mogą skutkować nałożeniem wysokich kar, to przede wszystkim często prowadzą do tragedii.
EN
Criteria of occupational injuries potential risk in the machine-building industry are described in the article. Systemic analysis of the structure of the measures to prevent occupational injuries is given. Main tasks to reduce the risk of industrial injury at the machinebuilding enterprise are analysed. The methodology for optimal planning of accident prevention measures at the machine-building enterprise is described. A mathematical interpretation of the problem is given. The objective function is an argument of the maximum integral effectiveness for the set of planned measures to prevent occupational injuries. Constraint set of the optimization model describes the impossibility to exceed the allowable limit of cost, the feasibility and the possibility of implementing the measure’s plan reasoning from the technological and construction requirements of existing production engineering.
PL
W artykule opisano kryteria potencjalnego ryzyka urazów w pracy w przemyśle maszynowym. Podano analizę systemową struktury środków służących zapobieganiu urazów w miejscu pracy. Dokonano analizy głównych zadań mających na celu zmniejszenie ryzyka urazów w przedsiębiorstwach budowy maszyn. Przedstawiono matematyczną interpretację wspomnianego problemu. Funkcja celu jest argumentem maksymalnej integralnej skuteczności w odniesieniu do pakietu środków służących zapobieganiu urazów w miejscu pracy. Ograniczony pakiet modelu optymalizacyjnego opisuje niemożność przekroczenia dozwolonego limitu kosztów, wykonalność oraz możliwość wdrożenia uzasadnionego planu działania na podstawie wymagań technologicznych i konstrukcyjnych istniejącej technologii produkcji.
EN
On the railroads in seismically active regions, the impact of frequent weak earthquakes accelerates the initiation of defects such as wear and tear, cracks and deformation due to fatigue. An analysis of the types and stages of initiation and development of defects preceding accidents at technical facilities has shown that the registration of the beginning of the latent period of transition of objects to an emergency state based on the results of traditional technologies of analysis of measurement information in the applied control systems in the field of railway transport is delayed owing to the difficulties of noise analysis. The proposed algorithms and noise analysis technologies allow forming corresponding sets of informative attributes to control the beginning of the latent period of accidents. Their use in intelligent noise control systems will improve the safety of this mode of transportation. To this end, it is expedient to create a subsystem for noise seismic hazard warning, i.e., a subsystem for noise control of the onset of the initiation and dynamics of development of changes in the technical condition of the rolling stock, railroad tracks, bridges, tunnels, and other railroad infrastructure facilities.
9
Content available Bezpieczeństwo na budowie
PL
Praca na budowie wiąże się z ryzykiem wypadku, dlatego każdy z pracowników powinien znać i przestrzegać zasad bhp, a pracodawca zapewniać odpowiednie warunki pracy. Warto także pamiętać, że każda budowa jest inna, w związku z czym są różne warunki pracy i zagrożenia zawodowe. By unikać wypadków, należy mieć świadomość tych zagrożeń, ale przede wszystkim stosować się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
EN
The article presents the results of research, the aim of which was to determine the qualitative and quantitative structure of the causes of accidents that were a result of falling from scaffolding. An original methodology for the classification of accidents with regards to their causes was developed and was based on cluster analysis. An example of using the proposed methodology is provided. 187 post-accident protocols of occupational accidents involving construction scaffolding, which occurred between 2010 and 2017 in selected Polish voivodeships, were analyzed. Afterwards, the matrix of accident causes, for which the calculations were made, was created. Five subsets of accidents were obtained and the accidents were classified to a subset with similar causes.
PL
Branża budowlana zaliczana jest do jednej z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki na świecie. Spowodowane jest to wpływem na bezpieczeństwo pracy wielu czynników, m.in. związanych z warunkami realizacji obiektów budowlanych, rodzajem prowadzonych robót, rodzajem stosowanych urządzeń, itp. Jak pokazują dotychczasowe badania, znaczna część wypadków w budownictwie związana jest z pracą na wysokości, w tym na rusztowaniach budowlanych. Praca na tych stanowiskach obarczona jest dużym ryzykiem zawodowym. Aby ograniczyć liczbę wypadków na rusztowaniach budowlanych konieczne jest właściwe rozpoznanie zjawiska, a zwłaszcza zidentyfikowanie głównych przyczyn sprzyjających powstawaniu wypadków. Celem prowadzonych badań było uzyskanie informacji o strukturze jakościowej i ilościowej przyczyn powodujących największą liczbę wypadków przy pracy z udziałem rusztowań budowlanych. Sformułowany cel główny wymaga osiągnięcia celów pośrednich, do których zaliczono: pozyskanie informacji o wypadkach przy pracy z udziałem rusztowań budowlanych oraz dokonanie klasyfikacji posiadanego zbioru wypadków na podzbiory skupiające wypadki o podobnych przyczynach. Do rozwiązania zagadnienia wykorzystano metodę eksploracji danych – analizę skupień, dostępną w oprogramowaniu Statistica.
EN
The purpose of this study was to evaluate the capability of the Total Human Model for Safety (THUMS) – pedestrian model in predicting pedestrian injuries, and to investigate pedestrian injury mechanisms in minivan collisions via numerical reconstruction of a real world minivan-to-pedestrian impact case. Methods: A typical minivan-to-pedestrian collision case was selected from the In-depth Investigation of car Accidents in Changsha (IVAC) database. The THUMS middle-size adult male FE model and a minivan front FE model were then employed to represent the case participants and injuries to the pedestrian’s lower limb, thorax and head were reconstructed. Finally, the capability of the THUMS model in predicting pedestrian injuries and pedestrian injury mechanisms in minivan collisions were analyzed through comparisons between predictions and the accident data. Results: The results show that the THUMS has a good capability in predicting pedestrian thorax injuries, but a lower prediction of leg bending moment and brain strain. The extra bull bar concentrates crash load to pedestrian’s leg and raises tibia/fibula fracture risk, thorax injuries in the struck side are mainly from direct contact at the lower chest level, lung injury in the non-struck side could be caused by inertia force from the heart. Rotational acceleration shows good match with brain strain and could be the key mechanism for concussion. Conclusions: The results suggest that further improvement in biofidelity of the THUMS model is still needed. The findings also offer basic understanding on pedestrian injury mechanisms in minivan collisions.
EN
An accident is caused by hazardous human behaviour, the operation of mechanical equipment or conditions of the work environment. This article presents an analysis of work safety in a selected mining company which takes in to account the following criteria: position, work experience in the mining industry, work experience in the company analysed, causes of the accident, nature of work, duties performed at the worksite, injury sustained in the accident and the employee’s age.
PL
Wypadki są negatywnymi zdarzeniami, do których dochodzi w środowisku pracy. Poznanie przyczyn wystąpienia wypadku pozwala na zaproponowanie, a następnie wprowadzenie działań zapobiegających zaistnieniu podobnym wypadkom w przyszłości. W artykule omówiono podstawowy podział przyczyn wypadków, podstawy metodologii badania wypadków TOL oraz podano przykład jej zastosowania dla wypadku, jaki miał miejsce w trakcie drążenia wyrobiska chodnikowego.
EN
Accidents are negative events which occur in the work environment. Discovering why an accident happened makes it possible to propose and then implement actions aimed at pre-venting similar accidents in the future. The article presents the basic division of causes of accidents, the basics of the accident analysis methodology TOL and an example of applying it to analyse an accident which occurred when a roadway was driven.
PL
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zapisanym w art. 234 §1 kodeksu pracy. Celem procesu badania wypadku jest zidentyfikowanie przyczyn i okoliczności w jakich miał on miejsce, a następnie na tej podstawie podjęcie działań naprawczych, zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości. W tym kontekście w artykule omówiono wybrane metody badania wypadków oraz podano przykłady ich zastosowania dla celów redukcji ryzyka wypadkowego.
EN
One of the employer’s basic duties is to investigate the circumstances and causes of work-related accidents as stated in Art. 234 §1 of the Polish Labour Code. The aim of the investigation is to identify causes and circumstances of an accident, and then, on that basis, take corrective actions, preventing similar accidents in the future. According to the National Labour Inspectorate (PIP), approximately one third of companies inspected by PIP, either fails to identify all causes of accidents or identify different causes than PIP inspectors. The reasons for such a situation are twofold: “practical” and “technical”. The first one, “practical”, represents employers’ natural unwillingness to show causes of an accident which are their own fault. The second one, “technical”, results from the lack of knowledge of methodology to investigate accidents which would enable a full analysis of all hazards and causes of accidents, both the direct ones and the indirect ones. Without identifying all of the causes of an accident, proper correction actions cannot be taken i.e. similar recurring accidents, will not be prevented in the future. In this way an employer misses information on possible ways to reduce occupational hazards. One of the ways to prevent such situations is employing methods of analyzing workplace accidents available in the literature. This paper discusses the selected methods of investigating accidents and presents examples of their use to reduce the risk of accident occurrence in the future.
15
Content available Irregular operation of autonomous vehicles
EN
Today, with the spread of autonomous functions in vehicles, the role accountability for causing accidents is emphasized. Self-guided functions work in certain traffic situations, but accidents happen, and, therefore, the following article presents an analysis of the issue. Its purpose is to show that vehicles with self-drive functionality do not provide the driver's level of safety that vehicle manufacturers suggest. In this article, four recent events and an analysis whether these accidents could have been avoided a human driver or how they could have happened with appropriate self-drive function. In each of the investigated cases, vehicles equipped with self-drive function are involved. Based on the evaluation and assessment of accidents, conclusions are drawn whether current self-propelled vehicles provide the safety level that drivers and society expect from these vehicles. The reconstruction of the accident process is illustrated with the help of a vehicle simulation program, with the resultant parameters being given a special emphasis, in particular to the avoidance of the accident.
16
Content available Bezpiecznie na drogach?
PL
W ciągu ostatnich lat w Polsce podjęto wiele działań dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Choć widać pozytywne skutki inwestycji związanych z przebudową oraz budową nowych odcinków dróg, to w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego nadal mamy bardzo wiele do zrobienia. Dobitnie świadczą o tym statystyki – jak wynika z najnowszych danych, w krajach UE najwyższy wskaźnik zabitych na 100 wypadków odnotowano w Polsce.
PL
artykule przedstawiono analizę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zaproponowano także sposób jego poprawy. Mieszkańcy Polski są przyzwyczajeni do otrzymywania wielu informacji medialnych na temat wypadków i kolizji drogowych. Dane statystyczne, zbierane i analizowane między innymi w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, funkcjonującego w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego, są źródłem informacji służących podejmowaniu decyzji w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione informacje odnoszą się do sytuacji na drogach we wszystkich regionach kraju. W artykule zaprezentowano ponadto możliwość zastosowania nowoczesnej technologii RFID, jako narzędzia wspomagającego działania dla potrzeb podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.
EN
The article presents analysis of the road safety level in Poland. A way to improve it was also proposed. The inhabitants of Poland are used to receiving a lot of media information about road accidents and collisions. A statistical data, collected and analyzed, among the others, by the Polish Road Traffic Safety Observatory operating in the structure of the Motor Transport Institute, is a source of information for decision making in the field of actions to improve road safety. The essential information refers to the situation on the roads in all regions of the country. The article also presents the possibility of using modern RFID technology as a supportive tool for the needs of increasing the road safety level.
PL
W artykule przedstawiono analizę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zaproponowano także sposób jego poprawy. Mieszkańcy Polski są przyzwyczajeni do otrzymywania wielu informacji medialnych na temat wypadków i kolizji drogowych. Dane statystyczne, zbierane i analizowane między innymi w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, funkcjonującego w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego, są źródłem informacji służących podejmowaniu decyzji w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione informacje odnoszą się do sytuacji na drogach we wszystkich regionach kraju. W artykule zaprezentowano ponadto możliwość zastosowania nowoczesnej technologii RFID, jako narzędzia wspomagającego działania dla potrzeb podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.
EN
The article presents analysis of the road safety level in Poland. A way to improve it was also proposed. The inhabitants of Poland are used to receiving a lot of media information about road accidents and collisions. A statistical data, collected and analyzed, among the others, by the Polish Road Traffic Safety Observatory operating in the structure of the Motor Transport Institute, is a source of information for decision making in the field of actions to improve road safety. The essential information refers to the situation on the roads in all regions of the country. The article also presents the possibility of using modern RFID technology as a supportive tool for the needs of increasing the road safety level.
19
Content available Pojęcie wypadku przy pracy rolniczej
PL
Rolnictwo jest jedną z tych gałęzi produkcji, w których występuje wysoki stopień zagrożenia wypadkami przy pracy Kwestie związane z wypadkami przy pracy rolniczej reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z powodu utrzymującego się niskiego stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych bardzo istotne jest odpowiednie sformułowanie i stosowanie przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy rolniczej. Zagadnieniem o podstawowym znaczeniu jest pojęcie „wypadku przy pracy rolniczej". Problematyka koncentruje się na potrzebie jego nowelizacji, bowiem sposób jego interpretowania rodzi wiele pytań i wątpliwości. W artykule przytoczono przykłady z orzecznictwa i stanowiska doktryny, które ukazują liczne problemy prawne, jakie pozostają do rozwiązania.
EN
Agriculture is an industry with a high rate of accidents at work Issues related to agricultural accidents at work are governed by the Act of 20 December 1990 on farmers’ social insurance. Due to the persistently low level of safety on farms, it is very important to correctly define and use the provisions of social insurance against accidents at work. The concept of an accident in agricultural jobs is of primary importance. It is necessary to amend it because its interpretation raises numerous questions and doubts. Examples of case-law and doctrine indicate legal problems, which remain to be solved.
PL
Szerokie spektrum zadań, jakie wykonują strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz mnogość zagrożeń, na jakie są narażeni, przyczyniły się do zakwalifikowania tego zawodu jako obarczonego bardzo wysokim poziomem ryzyka. W artykule dokonano analizy przyczyn i skutków wypadków strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przestrzeni lat 2010 - 2016.
EN
The wide range of tasks performed by firefighters of the State Fire Service - and the multitude of risks they are exposed to - have contributed to qualifying this profession as carrying a very high level of risk. The article analyzes the causes and effects of firefighters' accidents in the State Fire Service in 2010 – 2016.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.