Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Aż 70% wykonawców uważa, że zaawansowane technologie zwiększają produktywność, poprawiają harmonogramy robót budowlanych i bezpieczeństwo. Wpływa na to także oprogramowanie, nowoczesne materiały i ich innowacyjne wykorzystanie. Wszystkie te elementy łączy wspólna cecha – jeszcze 50 lat temu nie istniały, a dziś coraz częściej można je spotkać na budowach. Przemysł 4.0 i rozwój inżynieryjny sprawiają, że jesteśmy świadkami powstawania coraz bardziej niezwykłych i pionierskich inwestycji, a bycie częścią branży budowlanej nigdy nie było tak ekscytujące jak dzisiaj.
PL
Długookresowy cel osiągnięcia neutralności klimatycznej należy do kluczowych elementów globalnej i europejskiej polityki klimatycznej. Jednym z dostępnych rozwiązań w tym zakresie jest wychwyt dwutlenku węgla u źródła emisji lub bezpośrednie usuwanie go z atmosfery, a następnie jego transport i wykorzystanie w gospodarce lub też trwałe składowanie geologiczne. Technologie wychwytu, wykorzystania lub składowania dwutlenku węgla - CCUS (z ang. Carbon Capture, Utilization and Storage) są cennym uzupełnieniem innych niskoemisyjnych rozwiązań, pozwalającym zarówno wykorzystać paliwa kopalne w okresie przejściowym – co ułatwić może wykorzystanie istniejących aktywów (np. wysokotemperaturowych sieci cieplnych w miastach), poprawiając efektywność transformacji zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i środowiskowej.
PL
W lutym 2021 r., w dwunastym roku po uchwaleniu poprzedniej polityki energetycznej, Rząd przyjął nową Politykę energetyczną do 2040 r. [PEP 2040]. Przedstawił w niej cele polskiej polityki energetycznej na tle celów UE, zwłaszcza w obszarach redukcji emisji gazów cieplarnianych, produkcji energii odnawialnej i efektywności energetycznej, które stanowić mają wkład w realizację celów unijnych, a które odbiegają in minus od ambicji europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Polityka zakłada powolne zmniejszanie procentowe wykorzystania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej (nie więcej niż 56% energii z węgla w 2030 r. i nie mniej 11% w 2040 r. - w scenariuszu wysokich cen CO2).
4
Content available Menadżer Kontraktu w ECSW – krok po kroku
PL
17 października 2017 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola zawarła umowę z Menadżerem Kontraktu, tj. konsorcjum „Energopomiar” Sp. z o.o. oraz „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA, na „Wykonanie funkcji związanych z pracami projektowymi, inżynieryjnymi, doradczymi, zarządzaniem i nadzorem prac wymaganych dla zakończenia budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.”. Właścicielami ECSW są firmy PGNiG TERMIKA SA i TAURON Wytwarzanie S.A.
PL
W pierwszym etapie reorganizacji skupiliśmy się na sprawach wewnętrznych: obsadzeniu wakatów, zmianie struktury organizacyjnej, wynagrodzeniach, komunikacji. Nie wszystkie procesy i działania zostały zakończone, ale kluczowe decyzje zostały podjęte już w pierwszych tygodniach po objęciu przeze mnie stanowiska.
PL
Rezygnacja z paliw kopalnych na rzecz zastosowania wodoru stanowi skuteczną opcję i jest niezbędna dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju dostaw energii. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) wspiera badania i rozwój dużych turbin gazowych, które najpierw umożliwią używanie mieszaniny gazu ziemnego i wodoru, a najpóźniej od 2030 r. - wyposażone w nowy suchy palnik o niskiej emisji NOx - będą pozwalały również na pracę w trybie zasilania samym wodorem. Projekt ten realizowany jest przy wsparciu organizacji New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), partnera współuczestniczącego w pracach badawczo-rozwojowych.
7
Content available Diagnostyka towarzysząca transformacji energetyki
PL
Diagnostyka urządzeń energetycznych z wielu względów podlega ewolucji podobnej do tej jakiej one same podlegają. Jej metodyka w największym stopniu związana jest z parametrami pracy głównych urządzeń energetycznych, a te z kolei decydują o ich konstrukcji, zastosowanych materiałach oraz technologiach wykonania. Oznacza to, że nie tylko w ramach bloku energetycznego, ale także urządzenia należy liczyć się z różnymi metodami badań i oceny stanu technicznego w celu zidentyfikowania możliwych nieprawidłowości oraz uszkodzeń. Metodykę badań należy dostosować także do czasu eksploatacji urządzenia, bowiem w pierwszym okresie jego pracy należy liczyć się z uszkodzeniami wywołanymi przez wady projektowe i montażowe, natomiast w późniejszych jej fazach mogą pojawiać się uszkodzenia i nieprawidłowości związane z modernizacjami oraz wyczerpaniem trwałości na skutek czasu i warunków eksploatacji.
PL
Choć może niekoniecznie aspiryna musi być pierwsza, to tytułowe pytanie wcale nie jest takie bezzasadne. Technologie, które od lat wkraczają do świata farmacji, pozwalają snuć futurologiczne wizje, stające się już dzisiaj rzeczywistością. I nawet jeśli sama aspiryna nic nam jeszcze dzisiaj nie powie, to jej opakowanie może już teraz okazać się prawdziwą gadułą.
9
Content available remote Funkcjonalność szpitala i ergonomia pracy personelu w obliczu starzenia
PL
Ostatnie dekady wskazują na potrzebę istotnych zmian w organizacji i zarządzaniu szpitalami. Obowiązująca definicja szpitala, jaką jest budynek z odpowiednią infrastrukturą techniczną, kreujący przestrzeń niezbędną do realizacji procedur (Tomanek 2015) staje się niewystarczająca. Istnieje wyraźna relacja pomiędzy skutecznością leczenia i efektywnością pracy personelu, lecz przy obecnym niedoborze i starzejącej się populacji personelu medycznego, dotkniętego często przypadłością wypalenia zawodowego, jest ona teoretyczna. Starania o sprawne działanie służby zdrowia są warte szczególnej uwagi, gdyż stawką jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, ochrona społeczeństwa przed konsekwencjami utraty zdrowia, obrona populacji przed zagrożeniem zdrowia oraz poprawa stanu zdrowia jednostki, rodziny i społeczności (WHO 2010).
EN
Recent decades show significant changes in the organization and management of hospitals. The definition of a hospital, which is “a building with appropriate technical infrastructure, which creates space adjusted to the implementation of medical procedures”, becomes deficient. There is a clear relationship between the effectiveness of treatment and the work efficiency of staff, but in the current situation of medical personnel shortage and an aging population of medical staff, that is often suffering from work burnout, it is theoretical. Efforts for efficient work of the health services are worth special attention, while it must ensure equal access to health care, protect society against the consequences of health loss, defend the population against health threats, and improve the health of the individual, family and community.
EN
Purpose: The purpose of the article is determining the prospects of oil production in the Arctic from technological point of view. Design/methodology/approach: The study uses qualitative analysis in order to gain insights into the realistic prospects and the key aspects of the development of the Arctic shelf. The methods of strategic analysis were adopted to determine the main strategic directions of technological development of offshore projects. Reliability and validity of the obtained results are established due to the usage of modern legal and regulatory framework and data of the “Gazprom” and “RosNeft” oil companies. Findings: The study offers an approach to investigation of problem of Arctic oil and gas projects’ technological support. This paper provides the strategies of technological aspect’s future development and analyses opportunities of their implementation in current circumstances. Research limitations/implications: The relevance of this research is connected with increasing interest in the extraction of mineral resources in Russian Arctic. Practical implications: The findings of this study have a number of important implications for future practice within determination of the realistic prospects for development of Russian Arctic shelf. Originality/value: The problem of the development of offshore oil and gas Arctic projects has risen recently on a world scale due to the depletion of traditional overland oil and gas fields. This study has provided a deeper insight into strategic directions of providing the Russian offshore projects with required technologies. The possible ways were divided into three strategies: import-oriented strategy, cooperation strategy and intra-oriented substitution strategy.
PL
BLOCKCHAIN to "łancuch bloków danych", sposób zapisu informacji do bazy danych (np. transakcji), które ułożone są w postaci następujacych po sobie bloków. Każdy kolejny blok zawiera jednocześnie odniesienie do poprzedniego bloku, przez co tworzy sie nierozerwalny łancuch.
PL
Bycie liderem to nie przywilej, to wyzwanie. To zajmowanie pozycji, która zobowiązuje na każdym etapie funkcjonowania i współpracy, zarówno z partnerami biznesowymi, jak i na poziomie wewnętrznym. BLEJKAN S.A. istnieje na rynku od 2007 r., a niekwestionowanym liderem w branży bezwykopowych renowacji jest od roku 2014 Stoi za tym ciężka praca i wysiłek wielu osób, trudne decyzje i kluczowe zmiany, które potwierdzają, że obrany przed laty kierunek jest właściwy.
13
Content available remote Budowa w czasach pandemii
PL
W artykule zaprezentowano możliwości kontynuowania prac budowlanych na niewielkich budowach w czasie pandemii. Przedstawiono zasady bezpieczeństwa, którymi powinni się kierować uczestnicy procesu budowlanego. Zwrócono uwagę na nowoczesne technologie, które ułatwiają i przyspieszają prace budowlane.
EN
The paper presents the possibilities to continue construction works at small construction sites during the pandemic. Safety rules to be followed by the construction process participants have been specified. Modern technologies have also been mentioned, facilitating and accelerating the construction works.
EN
Creating a smart city is a long-term process related to planning a new urban structure, whereas knowledge of the history of the city’s and its area’s development is not without significance. The presented article shows how environmental factors that may have their sources in the past may impact the contemporary creation of a smart city. When planning the development of a smart city, it is impossible not to take into account the history of the city’s development in the past and the environment in which it was created. Changes in Kraków’s environment (the terrain, land forms, and water network) that have occurred over many years have undoubtedly a significant impact on the formation of a specific city profile – not only in terms of geography and climate (humidity, poor ventilation) but also in social, communication and cultural terms. These factors mean that the creation of smart-city in the case of Kraków will have to be slightly different than in the case of other cities with an environment that has been more stable over time. Apart from the lack of financial resources, the development of a smart city in Kraków is hampered by the lack of implemented solutions that would involve the local community in the co-management of the city. In addition, the Open Data concept, which allows public data to be opened and made available to residents in various digital formats, encouraging the creation of new services based thereon, still remains an untapped resource. Some cities, such as Wrocław, Poznań or Łódź have tried to make available some of the city’s data, albeit to a very small extent. Another problem is the lack of spatial planning and urban chaos. Reducing energy consumption and carbon dioxide emissions is also a substantial challenge facing the local authorities. A majority of large Polish cities, especially in winter, exceed the permissible air pollution standards, which automatically excludes them from the group of smart cities.
PL
Kreowanie miasta inteligentnego jest procesem długotrwałym, związanym z zaplanowaniem nowej struktury miejskiej, nie bez znaczenia pozostaje znajomość historii rozwoju miasta i jego terenu. Przedstawiony artykuł pokazuje jaki wpływ mogą odegrać czynniki środowiskowe, mające swoje źródło w przeszłości na obecne kreowanie miasta inteligentnego. Planując rozwój smart city, nie sposób nie mieć na uwadze historii rozwoju miasta w przeszłości oraz środowiska w którym ono powstało. Zmiany w środowisku Krakowa (rzeźby terenu i sieci wodnej) jakie nastąpiły w ciągu wielu lat niewątpliwie mają znaczący wpływ na ukształtowanie się określonego profilu miasta nie tylko pod względem geograficznym i klimatycznym (wilgoć, słabe przewietrzanie) ale także społecznym, komunikacyjnym i kulturowym. Czynniki te powodują iż tworzenie smart-city w przypadku Krakowa będzie musiało przebiegać nieco inaczej niż w przypadku innych miast, o bardziej stabilnym w czasie środowisku. Poza brakiem środków finansowych, na przeszkodzie rozwoju inteligentnego miasta w Krakowie stoi brak wdrożonych rozwiązań służących wykorzystaniu społeczności lokalnej do współrządzenia miastem. Ponadto koncepcja otwartych danych (Open Data), która pozwala na otwarcie danych publicznych i udostępnienie ich mieszkańcom w różnych formatach cyfrowych, zachęcając do tworzenia w oparciu o nie nowych usług, nadal jest niewykorzystywana. Niektóre miasta, takie, jak np. Wrocław, Poznań czy Łódź próbują udostępniać część danych miejskich, jednak w bardzo niewielkim zakresie. Kolejnym problemem jest brak planowania przestrzennego i chaos urbanistyczny. Dużym wyzwaniem dla władz lokalnych jest także ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla. Większość dużych polskich miast, zwłaszcza w okresie zimowym, przekracza dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza, co automatycznie wyklucza je z grona miast inteligentnych.
15
Content available remote Problematic Issues of the Development of Modern Duel-use Technologies
EN
On the ground of the analysis of the development of the indigenous innovation system, this paper substantiates the necessity of updating and modernizing the technological base for the production of dual-use items, aimed at increasing the economic potential and ensuring the political independence of Ukraine. Furthermore, the paper presents the problems and ways of improving the production of dual-use products. The special aspects of legislation on protection of the results of intellectual activity of dual-use products are scrutinized. The author also presents the results of the analysis of normative legal acts regulating protection of the results of military, special and dual use intellectual activity in Ukraine.
PL
W artykule, opartym na analizie rozwoju krajowego systemu innowacji, uzasadniona jest konieczność aktualizacji i modernizacji bazy technologicznej do produkcji produktów podwójnego przeznaczenia, która ma na celu zwiększenie potencjału gospodarczego kraju i zapewnienie politycznej niezależności Ukrainy. Przedstawiono problemy i sposoby poprawy produkcji produktów podwójnego zastosowania. Artykuł dotyczy cech ochrony prawnej wyników działalności intelektualnej produktów podwójnego zastosowania. Przeprowadzono analizę normatywnych aktów prawnych regulujących ochronę wyników działalności intelektualnej o charakterze wojskowym, specjalnym i podwójnym na Ukrainie.
PL
Artykuł wskazuje zakres i obszary zainteresowania tylko wybranych zagadnień naukowo-badawczych zrealizowanych w ostatnich latach przez pracowników Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, Pracowni Eksploatacji Złóż, podkreślając szczególną rolę i znaczenie ścisłej współpracy naukowców z zakładami górniczymi. Zakres działalności dotyczy kopalń podziemnych wszystkich kopalin eksploatowanych w Polsce i w wielu przypadkach również za granicą. Projekty realizowane są najczęściej na podstawie bezpośredniej współpracy z zainteresowanymi przedstawicielami przemysłu, ale również jako kilkuletnie projekty badawcze finansowane przez państwo i opracowywane w większych konsorcjach. Rezultaty prac znajdują najczęściej bezpośrednie zastosowania i niejednokrotnie stanowią oryginalne, opatentowane rozwiązania techniczne. Szczegółowe rozwiązania przedstawione w artykule można odnaleźć we wcześniejszych publikacjach pracowników dotyczących określonych zagadnień.
EN
The article indicates the scope and areas of interest only for selected scientific and research issues implemented in recent years by the employees of the Department of Mining Engineering and Occupational Safety, the Mining Laboratory, emphasizing the special role and importance of close cooperation between scientists and mining companies. The scope of activity concerns underground mines of all minerals exploited in Poland and in many cases also abroad. Projects are usually implemented on the basis of direct cooperation with interested industry representatives, as well as several years of research projects financed by the State and developed in larger consortia. The results of the work are usually directly applicable and often constitute original, patented technical solutions. Detailed solutions presented in the article can be found in earlier employee publications on specific issues.
17
EN
Innovations become the basis for the competitiveness of enterprises, lead to greater efficiency, better quality of products and services. The process of innovative activity requires enterprises to develop and implement a mechanism for managing innovation activities which is adequate to the requirements of a market economy. Moreover, for the process of implementation of innovative technologies in the enterprise, it is necessary to have a clearly formulated strategy for the development of innovation activity at the level of a country, region, industry and enterprise. Taking into account all the above, it can be noted that a competent policy in the field of innovation is not only a problem of a country, but also a problem of every enterprise, the basis of competitive advantages of which should be the implementation of innovative technologies and application of the results of scientific and technological progress. Scientific and technological progress also means the development of information and communication technologies in the economic sectors. The aim of this study is to consider innovation management systems, analyze and describe the types of innovations and creating recommendations for improving the competitiveness of enterprises in tough innovative competition.
PL
Innowacje stają się podstawą konkurencyjności przedsiębiorstw, prowadzą do większej wydajności, lepszej jakości produktów i usług. Proces działalności innowacyjnej wymaga od przedsiębiorstw opracowania i wdrożenia mechanizmu zarządzania działaniami innowacyjnymi, który byłby adekwatny do wymagań gospodarki rynkowej. Ponadto w procesie wdrażania innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwie konieczna jest jasno sformułowana strategia rozwoju działalności innowacyjnej na poziomie kraju, regionu, przemysłu i przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe, można zauważyć, że kompetentna polityka w dziedzinie innowacji to nie tylko problem kraju, ale także problem każdego przedsiębiorstwa, którego podstawą przewagi konkurencyjnej powinno być wdrożenie innowacji technologie i zastosowanie wyników postępu naukowego i technologicznego. Postęp naukowy i technologiczny oznacza także rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorach gospodarki. Celem tego badania jest rozważenie systemów zarządzania innowacjami, analiza i opisanie rodzajów innowacji oraz opracowanie zaleceń dotyczących poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w trudnej konkurencji innowacyjnej.
18
Content available Rozwój innowacyjności w PGE
PL
Bolesławiec to kolebka tradycyjnej polskiej ceramiki znanej prawie na całym świecie. Metodą i siłą wytwarzania tych wyrobów jest proces oparty o produkcję ściśle powiązaną z pracą ludzkich rąk. Spośród 23 zakładów w Bolesławcu „Manufaktura” jest jednym z pierwszych, który zrozumiał że aby nie pozostać na rynku nierozpoznawalną jednostką wśród pozostałych fabryk, muszą zatrudnić projektanta i zmienić politykę firmy opartą o nowe technologie i nowy design. Jak w fabryce z tak bogatym bagażem tradycji i ważnym elementem pracy ludzkich rąk wprowadzać innowacje nie zatracając ducha i istoty produkcji bolesławieckich wyrobów?
EN
Bolesławiec city is the center of traditional Polish ceramics known almost all over the world. The method and strength of producing these products is a process based on human hand production. "Manufaktura" factory is one of the first to understand that in order to keep competitive advantage over the competition, they must employ a designer and change the company's policy to include new technologies and new design. In a factory with such a rich baggage of tradition and a belief in the importance of human hands, how to innovate without losing the spirit and essence of Bolesławiec products?
PL
W czerwcu, w Trzebawiu koło Poznania, Polski Drukarz Sp. z o.o., we współpracy z firmami: EFI, Esko, KBA, SCORPIO, Siegwerk i X-Rite, zorganizował kolejną edycję konferencji „Tektura falista – najnowsze technologie”. Patronat merytoryczny nad konferencją objął Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.