Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czyszczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Główną zasadą eksploatacji sieci wodociągowych jest utrzymanie ciągłej dostawy wody do sieci, przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia i jakości. Aby zasada ta była spełniona, należy utrzymać rurociągi, uzbrojenie sieci i urządzenia zabudowane na sieci w pełnej sprawności.
3
Content available remote Czyszczenie hydrodynamiczne w przemyśle
PL
Realizowanie przemysłowych czyszczeń hydrodynamicznych w formie dedykowanych usług jest z punktu widzenia czysto biznesowego najefektywniejszym sposobem realizacji tego typu zadań w szerokiej gamie branż przemysłowych.
6
Content available Scouring Test of Sheep Wool Intended for Sorption
EN
Sheep wool intended for sorption examination was scoured using three procedures consisting of (1) an ultrasonic tempered bath with tap water, (2) the same as (1) but with detergent, and (3) dichloromethane extraction. The loss of wool mass and removal of Cu, Zn and Pb-cations by the scoured wool as a sorbent were tested. While the loss of mass indicated consistency among all procedures, the cation removal was slightly variable. However, the differences are acceptable, concluding that an ultrasonic water bath without any agent is most favoured. The omission of a detergent or carcinogenic solvent can make the scouring process cleaner and environmentally-friendlier.
PL
Wełnę owczą przeznaczoną do badania sorpcji oczyszczono stosując trzy sposoby: (1) kąpiel ultradźwiękowa z użyciem wody wodociągowej; (2) to samo, jak (1), ale z detergentem i (3) ekstrakcja dichlorometanem. Badano utratę masy wełny i usuwanie kationów Cu, Zn i Pb. Podczas, gdy utrata masy występowała we wszystkich trzech przypadkach, usuwanie kationów było nieznacznie zmienne. Stwierdzono, że kąpiel ultradźwiękowa bez jakiegokolwiek środka jest najbardziej optymalna. Pominięcie detergentu lub rakotwórczego rozpuszczalnika może sprawić, że proces prania stanie się bardziej przyjazny dla środowiska.
7
Content available remote An Investigation on the Performance of Modified Coir Spinning Machine
EN
Coir fibre is a non-conventional fibre extracted from the husk of coconut fruit and is abundantly available in tropical countries. Coir yarn is produced in the decentralised cottage industry. Increase in the demand for the coir fibre yarns for value-added applications has forced the coir yarn manufacturers to improve the existing coir spinning machine in different ways. In this study, the working principle of the existing coir spinning machine has been studied from the perspective of further improvements in production rate, yarn quality and spinning performance. Modifications have been made in the existing coir spinning machine in fibre feeding, opening and cleaning. There is improvement in the production rate of up to 20% with significant improvements in the yarn quality and spinning performance.
EN
Rinsing wastewater from dyeing and bleaching processes in a cotton dyeing facility has been separately characterized to evaluate the suitable treatment processes and reuse options. Alternative treatment processes were proposed based on molecular weight distribution (MWD), ultraviolet absorbance of 254 nm (UV254) and specific ultraviolet absorbance (SUVA). Rinsing wastewater samples were sequentially filtrated to determine the MWD of 5-day biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand (COD), dissolved organic carbon (DOC), total Keldahl nitrogen (TKN) and ammonium (NH4+). Bleaching rinsing wastewater had higher organic and nitrogen contents than dyeing rinsing wastewater and concentrations of pollutants decreased after each membrane filtration step. During the sequential filtration, BOD5/COD ratio in bleaching rinsing wastewater slightly decreased while it significantly increased in dyeing rinsing wastewater. SUVA values indicated that organic matters in the rinsing wastewaters have hydrophilic characteristics in all conditions. The evaluation of all experimental data indicates that combination of anaerobic treatment and NF membrane filtration could provide high quality water for reuse within the facility and discharge into receiving environments.
9
Content available remote Nowe wyzwania i potrzeby w zakresie czyszczenia i konserwacji luf armat morskich
PL
W artykule scharakteryzowano nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w procesie eksploatacji uzbrojenia morskiego ze szczególnym uwzględnieniem procesu czyszczenia i konserwacji luf armat morskich, a urządzenia te mają zastosowanie uniwersalne, jako systemy czyszczące, smarujące oraz chroniące przed korozją. Przedstawiono wyroby firm współpracujących z wojskiem, w których oferowane rozwiązania powstają w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i spełniające wysokie wymagania wojskowe.
EN
The article describes modern technological solutions used in the process of exploitation of maritime weaponry, with particular emphasis on the process of cleaning and maintenance of cannon barrels, These units are universally applicable as cleaning systems, lubricants and corrosion protection. The products of companies cooperating with the army are presented, in which the offered solutions are based on the latest technological solutions and meet the high military requirements.
10
Content available remote Bezpieczeństwo ekologiczne w odniesieniu do myjek warsztatowych dla przemysłu
PL
W referacie zwrócono uwagę na wdrażanie wybranych aspektów bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie myjek warsztatowych dla przemysłu cywilnego i sektora militarnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu mycia, czyszczenia i konserwacji. Scharakteryzowano system pojęciowy na podstawie aktów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska. Przedstawiono przykładowe wyroby firm współpracujących z wojskiem, jako przykłady rozwiązań powstających w oparciu o poszanowanie otoczenia i troskę o środowisko naturalne.
EN
The paper highlights the implementation of selected aspects of environmental protection in the field of workshop washes for the civilian industry and the military sector, with particular emphasis on cleaning, cleaning and maintenance. The conceptual system has been characterized on the basis of environmental legislation. Examples of co-operating companies are presented with the army, as examples of solutions based on respect for the environment and concern for the environment.
EN
In this paper, the Rubiaceae Chinese Fevervine stem as raw material was used, with pool dipping, sodium hydroxide scouring and acid dipping as degumming methods, to produce Chinese Fevervine fibre (CF fibre). The components and structure of the fibre were tested and indicated with the relative component test method, infrared spectroscopy and a scanning electron microscope. The CF fibre produced possesses good spinnability: cellulose content 82.82%, specific gravity 1.323 g/cm3, length 41 mm, diameter 40.29 µm, linear density 2.93 tex, single fibre strength 55.4 cN, tenacity 18.9 cN/dtex, and elongation at break 2.87%. The results show that CF fibre is natural cellulose fibre, whose components is similar to those of flax.
PL
W pracy jako surowiec do produkcji naturalnych włókien celulozowych wykorzystano łodygi Rubiaceae Chinese Fevervine (Paederia foetida). Za pomocą spektroskopii w podczerwieni oraz elektronowego mikroskopu skaningowego zbadano skład i strukturę włókien. Otrzymane włókna wykazywały dobrą przędliwość. Określono dokładną charakterystykę włókien, m.in.: zawartość celulozy (82,82%), ciężar właściwy (1,323 g/cm3), długość (41 mm), średnicę (40,29 μm), gęstość liniową (2,93 tex), wytrzymałość (18,9 cN/dtex) i wydłużenie (2,87%). Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że otrzymane włókna mają skład zbliżony do włókien lnianych.
EN
This paper presents a study on the effect of cleaning factors on the energy consumption of the cleaning process in a CIP system, and the correlation between single components of electricity necessary to perform this process and the cleanliness degree obtained. Studies were carried out in a laboratory cleaning station, wherein a plate heat exchanger contaminated with hot milk was included. The research program was developed according to a 5-level statistical plan. Based on the results, obtained with Experiment Planner 1.0, a regression function of energy requirement considering variables such as: cleaning time, temperature and flow rate of the cleaning liquid via the cleaned exchanger has been developed. Describing this relationship, linear and quadratic functions with double interactions were used. Significance level for the analysis was established at α = 0.05. Correlation analysis between components of the electricity necessary to perform the cleaning process (pump drive and heating of the cleaning agent) and the resulting degree of cleaning of heat exchanger plates was performed.
EN
The magnetic fishing tools are widely used for eliminating accident risk and bottomhole cleaning from metal objects at the oil and gas wells. Efficiency of the fishing tools is impacted by the magnetic system construction and the materials used therein. Currently known magnetic fishing tools are characterized by rather low hoisting capacity, fast deterioration of the magnetic system working surface, and poor reliability of holding elongated metal objects. Thus, a new generation of the fishing tools with the original magnetic system constructions based on the high coercivity permanent magnets has been developed by Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraine). The rational geometric dimensions of the magnetic system elements are determined using a three-dimensional modeling by the finite element method. Hoisting capacity of the developed devices (the main feature of magnetic tools) 1.5÷2 times exceeds the known world analogues. Industrial testing in the deep oil and gas wells has confirmed high efficiency of the magnetic tools while extracting ferromagnetic objects of different shape and weight.
PL
W czyszczeniu dna odwiertów naftowych stosowane są szeroko urządzenia magnetyczne. Ich skuteczność zależy od konstrukcji i zastosowanych materiałów. Wadą dotychczas stosowanych urządzeń jest ich mała moc i szybkie zużycie materiałowe, co w znacznym stopniu obniża ich niezawodność. W Narodowym Uniwersytecie Technicznym Ropy i Gazu w Ivano-Frankivsku powstała nowa generacja sprzętu, oparta o wysokoenergetyczne magnesy wykonane z ziem rzadkich. Geometrię tych urządzeń ustalono na podstawie trójwymiarowych modelowań metodą elementów skończonych. Opracowane urządzenie wykazuje 1,5÷2 razy wyższą zdolność załadunkową od znanych światowych odpowiedników. Seria badań wykonanych w głębokich odwiertach potwierdziła ich wysoką skuteczność.
PL
W artykule omówione zostały rola, miejsce i zadania identyfikujące logistyczne przedsiębiorstwa KTJ Kolor Sp. z o.o. Podejmowane w firmie działania logistyczne zostały ukierunkowane zarówno na potrzeby przedsiębiorstwa, jak też zorientowane na wymagania rynku. Jednym z kluczowych czynników konkurencyjności staje się właściwa i kompleksowa obsługa klienta. Przedstawione zostały warianty organizacji obsługi logistycznej w przedsiębiorstwie, która jest realizowane z wykorzystaniem własnego potencjału rzeczowego i osobowego.
EN
The article discusses the role, place and tasks of identifying logistics company KTJ Color Ltd. Attempts at logistics activities were aimed both for the enterprise, as well as oriented to market demands. One of the key factors of competitiveness becomes competent and comprehensive customer service. The variants were the organization of logistics services in the enterprise, which is accomplished with the use of their own potential and personal property.
EN
PLA knitted fabric was treated with sodium carbonate in the presence of non-ionic detergent at various concentrations and temperatures in a short liquor bath. The scoured fabric was subsequently treated with industrially important bleaching agents such as hydrogen peroxide, sodium chlorite and sodium hypochlorite at various levels of concentration and pH. The bleached PLA fabric was then evaluated in terms of surface and bulk properties. The structural damage was assessed in terms of tensile strength, while the surface morphology was investigated using scanning electron microscopy (SEM). The surface chemistry of PLA was studied using infra-red (IR) and x-ray photoelectron spectroscopies (XPS). The alkaline-oxidative conditions were deleterious to the integrity of PLA polymer at high temperature, while at low temperature there was a little damage. The acidic-oxidative conditions did not appreciably affect bulk or surface properties even at high temperature.
PL
Dzianiny wykonane z PLA poddano obróbce węglanem sodu w obecności niejonowych detergentów przy rożnych stężeniach i temperaturach. Dzianiny były równocześnie poddane działaniu przemysłowo ważnych środków bielących, takich jak: nadtlenek wodoru, chloryn sodu i podchloryn sodu przy rożnych poziomach stężenia i pH. Bielone dzianiny PLA były następnie oceniane biorąc pod uwagę właściwości powierzchni i wnętrza. Strukturalne uszkodzenia wewnętrzne były oceniane poprzez wytrzymałość na rozciąganie, podczas gdy morfologię powierzchni badano za pomocą SEM. Powierzchnie dzianin PLA badano również stosując spektrofotometrie IR i XPS. Działanie środków alkalicznych i utleniających miało wpływ uszkadzający na integralność polimeru PLA przy wyższych temperaturach, podczas gdy przy niskich temperaturach uszkodzenia były niewielkie.
PL
W artykule przedstawiono modelowanie oraz projekt i testy mobilnego robota gąsienicowego do inspekcji oraz oczyszczania zbiorników z wodą pitną. Urządzenia tego typu używane są do zwiększenia efektywności czynności związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów przemysłowych. Przegląd dostępnych rozwiązań doprowadził do wyboru napędu gąsienicowego, zapewniającego najlepszą trakcję podczas poruszania się po dnie zbiorników. Zaprezentowany proces projektowania układów mechanicznych oraz elektronicznych zawiera opis doboru parametrów geometrycznych, materiałów konstrukcyjnych oraz tworzenie modelu trójwymiarowego robota. Zostały opisane różne warianty zastosowana robota w tym inspekcja przy użyciu sonaru 3D oraz transport robota pływającego. Wykonany zostały również analizy przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES), konieczne do poprawnego zaprojektowania konstrukcji. Analizy obejmowały badania wytrzymałościowe obudowy układu sterowania w warunkach zanurzenia w cieczy oraz analizę modalną ramy nierdzewnej robota. W artykule przestawiono model matematyczny dynamiki robota opisany równaniami Maggi'ego. Model pozwala na sterowanie silnikami w celu osiągnięcia zadanej pozycji i orientacji robota w przestrzeni roboczej. Na podstawie modelu matematycznego sporządzono symulacje ruchu robota, które zostały zweryfikowane laboratoryjnie. W symulacjach przedstawiono prędkości i momenty napędowe silników robota podczas ruchu po powierzchni płaskiej i po wniesieniu. W artykule przedstawiono również prototyp robota, który sprawdzono pod względem wymaganej funkcjonalności w środowisku pracy.
EN
This paper presents modeling, design and testing of a tracked mobile robot intended to cleaning and inspection of water tanks. This kind of devices is used to increase effectiveness of maintenance of industrial facilities. A market and literature research lead to selection of a track drive as the main motion unit due to good traction. The presented design process consists of design of mechanical components and electronics and creation of a 3D model. Different applications of the robot, including transport of a ROV robot and inspection tasks with the use of a 3D sonar were described. Finite Element Method analyses (FEM) were used to check strength of waterproof casing for power supply and electronics in environment simulating submersion. Additionally, modal analysis of the main frame of the robot was performed. A mathematical model of the robot that describes dynamics was presented with usage of Maggi equations. The model provides parameters required for the drives to control the robot's position and orientation. The mathematical model was used to create motion simulations of the robot that were verified experimentally in laboratory. The simulations and tests featured generation and measurement of velocities and driving torques of motors. The functionality of the prototype of the robot was tested in operating conditions.
PL
Czyszczenie i nakładanie powłok wiąże się z wieloma niebezpiecznymi procesami, co wymusza modernizację wytwórni konstrukcji stalowych w tym zakresie. Modernizacje dotyczą wyposażania zakładów w nowoczesny sprzęt do czyszczenia konstrukcji oraz do nakładania powłok metalowych i malarskich, który przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska umożliwia wykonywanie robót antykorozyjnych na konkurencyjnym poziomie jakościowym i cenowym. Poprawne projektowanie obiektów wymaga od technologów dużej wiedzy i doświadczenia. Istniejące przepisy i normy nie są wystarczające.
EN
Cleaning and coating involves a number of hazardous processes which forces modernization of steel manufacture in this area. Upgrades involve supporting facilities with the modern equipment for construction cleaning and coating, which together with a proper maintenance of security rules and environmental protection assure competitive quality of the anticorrosion work.
PL
Badania diagnostyczne w trakcie eksploatacji uzbrojenia artyleryjskiego zajmują istotną pozycję w procesie bezpieczeństwa eksploatacji. Badania endoskopowe należy do grupy badań nieniszczących pozwalających na szybkie, dokładne i jednoznaczne określenie stanu technicznego wewnętrznych przestrzeni luf armat morskich. Scharakteryzowano wybrane rozwią- zań technologiczne wykorzystywane w procesie eksploatacji uzbrojenia morskiego ze szczególnym uwzględnieniem procesu czyszczenia i konserwacji luf armat morskich. Przedstawiono wyroby firm współpracujących z wojskiem, w których oferowane rozwiązania powstają w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i spełniające wysokie wymagania wojskowe.
EN
The article presents the opportunity to evaluate and diagnose the state of the marine technical equipment (armaments), including marine cannon barrels with specialized endoscopic instruments. Endoscopes belong to the group of non-destructive testing instruments allow for quick, precise and unambiguous definition of the technical condition especially of the internal space and the elements of the appliances. The paper highlights the implementation of some preparations in process technology armaments shipbuilding marine life with particular emphasis on the process of maintenance maritime weapons. Presented products companies cooperating with the military, which offered solutions are based on the latest technology. The authors signaled the possibility of using endoscopes to determine and forecasting of the technical condition of marine cannon barrels in decision-making supplies, in particular determining the combat readiness of ships.
PL
Współcześnie istnieje na rynku bogata oferta środków czyszczących i preparatów konserwujących broń, dzięki którym zapewnić można dłuższy okres poprawnej eksploatacji broni. Oferowane produkty mają uniwersalne zastosowanie. Można je wykorzystywać również do wszelkich innych urządzeń, jako środki chroniące przed korozją. W referacie zwrócono uwagę na wdrażanie wybranych preparatów technologicznych w procesie czyszczenia i konserwacji broni. Przedstawiono wyroby firmy współpracującej ze szeroko rozumianymi służbami mundurowymi, w których oferowane produkty powstają w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne.
EN
This report aims to analyse the issues of modern, effective ways to clean and maintain weapons. The observed progress in the field of modern means for cleaning and maintenance of weapons, is closely connected with the requirements of manufacturers of arms, to increase durability of corrosion protection in the form of anti-corrosion preparations for weapons. Nowadays there is a wide range of cleaning and maintaining means, that ensure a longer period of weapons' correct operation. The products on the market have universal application. They can be used as a protection against corrosion for any other devices. This report draws attention to the implementation of certain preparations for wapons. These products are offered by company that cooperates with broadly understood uniformed services. The products are based on the latest technologies.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.