Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rectangular tank
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat obliczeń statycznych monolitycznych zbiorników prostopadłościennych obciążonych temperaturą. Dokonano przeglądu publikacji, które odnosiły się do tego tematu na przestrzeni ostatnich 30 lat wraz z krótkim przedstawieniem teorii zagadnienia. Zwrócono uwagę na ważność obciążeń termicznych podczas projektowania i eksploatacji zbiorników. Z uwagi na długoletnie doświadczenie autorów zarówno w projektowaniu, jak i wykonywaniu ekspertyz zbiorników można stwierdzić, że zagadnienie jest nadal aktualne, ponieważ wiele zbiorników jest projektowanych bez uwzględnienia obciążeń temperaturą, co często prowadzi do uszkodzeń takich jak rysy, pęknięcia i nieciągłości materiału.
EN
The paper presents the current state of knowledge about static calculations of monolithic temperature-loaded rectangular tanks. A review of publications that related to this topic over the past 30 years was reviewed with a brief presentation of the theory of the issue. The importance of thermal loads during the design and operation of tanks was noted. Due to the authors’ many years of experience in both designing and carrying out expertise of tanks, it can be concluded that the issue is still topical, because many tanks are designed without taking into account temperature loads, which often leads to damage such as scratches, cracks and material discontinuities.
PL
Przedstawiono numeryczne obliczenia przykładowego prostopadłościennego żelbetowego zbiornika na wodę, wykonane przy wariantowym założeniu współczynnika sztywności podłoża. Przykład ma na celu zwrócenie uwagi na znaczący wpływ wartości tego współczynnika na wyniki obliczeń sił wewnętrznych. Różnice te są większe w przypadku zbiornika pełnego odkopanego niż pustego zasypanego. Największe różnice, także różnice znaków, dotyczą momentów utwierdzenia ścian w dnie oraz poziomych sił podłużnych na górnych krawędziach zbiornika.
EN
In the paper the numerical calculations of rectangular concrete water tank, performed with optional use of the ground rigidity coefficient values, are presented. The aim of the presented example is to call the designer attention to the influence of the coefficient value on the obtained values of internal forces. The differences are bigger in the case of full unearthed tank than the empty buried one. The largest differences, including differences in signs, concern bending moments between wall and foundation slab and lateral horizontal forces in the upper edge of tank.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu działania sił poziomych w strefach płyt dennych na zagrożenie bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych w oczyszczalniach ścieków na przykładzie bioreaktora oraz zbiornika podczyszczalni ścieków. W pierwszym przypadku, w wyniku badań in situ i analizy żelbetowego zbiornika wielokomorowego stwierdzono szereg nieuszczelnionych przecieków w miejscach powstałych rys skurczowych i szczelin dylatacyjnych w ścianach zewnętrznych. Sprawdzenie stateczności na przesunięcie ściany zewnętrznej zbiornika potwierdziło zagrożenie bezpieczeństwa (obliczenia projektowe zawierały błąd). Zalecono wzmocnienie płyty dennej w postaci wieńca wokół zbiornika. Natomiast w zbiorniku w podczyszczalni ścieków stwierdzono zjawisko ścinania w nowo wykonanej ścianie na styku z płytą denną. Awaria miała miejsce latem 2015 r., kiedy zbiornik został poddany znacznym obciążeniom termicznym, a następnie dwukrotnie obciążony wodą podczas próby szczelności.
EN
This paper presents the issues concerning the impact of horizontal forces in the ground slab zones on the safety risk of RC rectangular tanks in sewage treatment plants on the example of a bioreactor and a sewage pre-treatment tank. In the first case, as a result of an in situ testing and analysis of a RC multi-chamber tank, a number of unsealed leaks in the shrinkage cracks and expansion joints were found in the external walls. The horizontal stability verification of the external wall confirmed the threat to safety (design calculations contained an error). It was recommended to reinforce the ground slab by a rim embracing the tank. In the second instance of a tank in the sewage pre-treatment plant, a shear phenomenon in the newly made wallas found at the ground slab joint. The failure took place during the summer of 2015, when the tank was subjected to significant thermal loads, and then charged twice with water during the leaking test.
EN
The paper concerns closed monolithic rectangular tanks produced in one stage (one technological process without interruptions or dilatations) that function as floating platforms in inland waters. It presents an analysis of static work of the above-described tanks subject to the hydrostatic load of walls and bottom as well as the uniform load of the upper plate. Calculations were made with the use of the finite difference method in terms of energy, assuming the Poisson’s ratio ν = 0. Based on the obtained results, charts are provided that illustrate the variation of bending moments for the characteristic points of the analysed tanks as per specific workloads. The paper also provides test calculations for buoyancy, stability and the metacentric height for one type of the tank that was produced for the study. In this case, in addition to the above-mentioned loads, the calculation also took into account load temperature and ice load floe. The paper presents photographs taken when launching a pontoon prototype.
5
Content available remote Soil-structure-fluid interaction of the rectangular tank - seismic analysis
EN
Ground-supported tanks are used to store a variety of liquids. The fluid develops hydrodynamic pressure on walls and bottom of tank during an earthquake. This paper provides theoretical background for specification of impulsive and convective actions of fluid in liquid storage rectangular container by using analytical methods. Numerical model of tank seismic response - the endlessly long shipping channel was obtained by using of Finite Element Method (FEM), Arbitrary-Lagrangian-Eulerian (ALE), Fluid Structure Interactions (FSI) formulation in software ADINA. The results of the analytical methods and the numerical solution were compared for partially water filled channel grounded on hard soil or sub-soil 30 MNm-3. It was considered the horizontal ground motion of the earthquake in Loma Prieta.
PL
Zbiorniki naziemne są używane do przechowywania różnych płynów. Obecność płynu powoduje powstawanie ciśnienia hydrodynamicznego na ścianach i dnie zbiornika podczas trzęsienia ziemi. W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy przy użyciu metod analitycznych dla określenia działań impulsywnych i konwekcyjnych płynu w prostokątnym pojemniku do magazynowania cieczy. Numeryczny model reakcji sejsmicznej zbiornika - nieskończenie długi kanał uzyskano, stosując metodę elementów skończonych (MES), równania Eulera-Lagrange’a, interakcję pomiędzy płynem i konstrukcją (FSI) w oprogramowaniu ADINA. Wyniki metod analitycznych i rozwiązania numerycznego porównano dla kanału częściowo wypełnionego wodą, uziemionego na twardej glebie lub podłożu 30 MNm-3. Analizowano ruch poziomy w trzęsieniu ziemi w Loma Prieta.
EN
The article presents the results of validation of static calculations carried out for a monolithic rectangular tank with walls of trapezoidal cross-section. Static calculations were made with the use of software based on the finite element method (FEM) and the finite difference method (FDM) in terms of energy (including spatial static work of the tank). Validation of the results was conducted on a concrete tank model using an innovative measurement tool, i.e. a coordinate measuring arm with a touch probe.
7
Content available Ruch cieczy w zbiorniku w ruchu obrotowym
PL
W artykule omówiony został ruch ładunku płynnego w zbiorniku podczas obrotu. Przeprowadzono analizę teoretyczną wg teorii liniowej i nieliniowej. Wyznaczono potencjał prędkości cieczy i na tej podstawie funkcję ciśnienia w dowolnym punkcie objętości cieczy w zbiorniku. Podano wykresy obciążeń ścianek zbiornika od cieczy wg obydwu teorii.
EN
The article discussed a motion of liquid cargo in tank during rotation. The conducted are of theoretical analysis according linear and non-linear theory. Was designated the potential of velocity of the liquid and on the basis of pressure function at any point liquid of volume in tank. Are given of load charts walls of tank of liquid according to both theories.
8
Content available Ruch cieczy w zbiorniku poziomym
PL
W artykule omówiony został ruch poziomy zbiornika wypełnionego cieczą. Wymieniono przyczyny ruchu cieczy w zbiorniku. Dokonano analizy wg teorii liniowej i nieliniowej. Wyznaczono częstości drgań własnych. Na podstawie teorii liniowej i nieliniowej wyznaczono funkcję potencjału prędkości Φ i powierzchni swobodnej η. Podano rozkłady ciśnień hydrodynamicznych na ściankach zbiornika.
EN
The article discussed a horizontal motion of tank filled with liquid. Discussed a causes of motion of liquid in the tank. Were made analysis by the theory of linear and nonlinear. In article the given of frequency of vibration. On the basis of theory of linear and nonlinear function are determined velocity potential and free surface. Given of distributions of hydrodynamic pressure on the walls of tank.
PL
W artykule zestawiono w formie algorytmu wymagania normy EC2-3 w zakresie szczelności zbiorników na ciecze. W celu zobrazowania tych wymagań wykonano obliczenia przykładowego zbiornika, kwalifikując go wariantowo do różnych klas szczelności. Wyniki wskazują na zależność przekroju zbrojenia od klasy szczelności oraz na konieczność sprawdzania SG zarysowania w sposób dokładny.
EN
In the paper the algorithm complying the EC2-3 rules concerning the watertightness of water tanks is presented. In order to illustrate code conditions the calculations of exemplary rectangular tank were performed. The tank was alternatively qualified to different watertightness classes. On the basis of these calculations the dependence between the reinforcement area and watertightness class may be noticed. The detailed checking of cracking ultimate limit state is recommended by authors.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zbrojenia przeciwskurczowego na odkształcalność ścian zagłębionych żelbetowych zbiorników na ciecze w stadium eksploatacyjnym. Przeprowadzono numeryczne obliczenia statyczne dwóch wariantów konstrukcji zbiornika – z uwzględnieniem i pominięciem przyjętego szacunkowo minimalnego zbrojenia przeciwskurczowego ścian i dna. Omówiono uzyskane wyniki obliczeń i sformułowano wnioski.
EN
The paper presents influence of the shrinkage reinforcement on the deformability of in-the-ground reinforced concrete tanks’ walls for liquids in the operating stage. Numerical calculations of two different variants of the tank structure were carried out – taking into account and omitting minimum shrinkage reinforcement. The discussion of calculation results and conclusions drawn are presented.
PL
Artykuł dotyczy problemów związanych ze statecznością ścian żelbetowych zbiorników prostokątnych. Rozpatrzono dwa przypadki pracy: zbiornik podziemny z przekryciem oraz zagłębiony do poziomu korony ścian bez przekrycia. Dodatkowo zróżnicowano schematy statyczne. W pracy skoncentrowano się na stateczności poziomej. W wyniku analiz otrzymano współczynnik zwiększający moment zginający pierwszego rzędu. Pracę zakończono dyskusją wyników oraz wnioskami. Mogą one znaleźć szerokie zastosowanie w praktyce projektowej.
EN
This paper concerns issues connected with a stability of walls of reinforced concrete box – shaped tanks. Two cases were considered: underground tank with a cover and hollow to the walls’ top tank without a cover. Additionally, the static schemes were differed. The paper is focused on the horizontal stability. The result of the analysis is the increasing coefficient for primary bending moment. The paper is completed with the results’ discussion and conclusions. They can be applied widely in designing practice.
12
Content available remote Seismic analysis of rectangular tanks - comparison of Malhotra and Housner models
EN
During earthquake activity the liquid in tank exerts impulsive and convective pressures (sloshing). This paper provides comparative study according to models by Malhotra and Housner for calculating of hydrodynamic effect of fluid developed during an earthquake in liquid storage ground-supported rectangular container.
PL
W trakcie próbnego rozruchu jednej z oczyszczalni ścieków wystąpiły nieszczelności w ścianach osadników wstępnych. Odkryto rysy o niewielkiej rozwartości około 0,1 mm. W celu ustalenia przyczyn powstania rys w ścianach, oszacowano wytrzymałość betonu, zmierzono rozstaw zbrojenia, wykonano kontrolne obliczenia statyczne i przeprowadzono analizę skurczu betonu.
EN
During a trial start-up of a waste water treatment plant, leakage was observed in the walls of primary settling tanks. Small cracks were found with a width of approximately 0.1 mm. In order to determine the causes of cracking in the walls, the strength of the concrete was calculated, the spacing of the reinforcement was measured, control static calculations were performed, and an analysis of concrete contraction was made.
14
EN
The paper contains description some methods for solution of response of vertical rectangular containment with fluid which is subjected to horizontal seismic loads. Second part of present article contains the Housner's formulae for calculation of fluid-structure interaction. Further are considered impulsive and convective components of the fluid with various dynamic behaviour. The method for calculation of response of flexible containment is described in fourth part of the paper. For practical calculations were developed the programmes for computer PC.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.