Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The Štramberk Limestone (Tithonian–lower Berriasian) was developed on a northerly located, isolated intra-Tethyan carbonate platform. It is composed of various facies that can be observed in olistoliths and blocks embedded in the Cretaceous flysch of the Outer Carpathians in Moravia (Czech Republic). Corals, microbialites, microencrusters and synsedimentary cements contributed on various scales to the reef framework. The importance of corals and some microencrusters to the formation of the Štramberk reef complex is well recognized, while other components received less attention in previous studies. Two end members of boundstone types are described from the Kotouč Quarry, near Štramberk. Boundstone type A is dominated by phaceloid (branching-type) corals, encrusted by microbialites and microencrusters, in particular photophile species (“Lithocodium-Bacinella”, Koskinobullina socialis Cherchi et Schroeder, Iberopora bodeuri Granier et Berthou). Boundstone type B is composed of microencrusters, microbialites and synsedimentary isopachous fibrous cements, while corals are absent or subordinate. Microencrusters [Crescentiella morronensis (Crescenti), Labes atramentosa Eliášová, Perturbatacrusta leini Schlagintweit et Gawlick, Radiomura cautica Senowbari-Daryan et Schäfer, thin encrusting calcified sponges] are main biotic components of the microencruster-cement boundstone. Some identified microencrusters are known only or mostly from intra-Tethyan carbonate platforms. Except for C. morronensis, other common microencrusters in the coral-microbial boundstone (type A) are rare in the microencruster-cement boundstone (type B). The depositional setting of boundstone type A corresponds to a low-energy environment of an inner platform. Boundstone type B, until now not recognized in the Štramberk Limestone, was developed in a high-energy, upper fore-reef slope environment. Other important facies in the Kotouč Quarry are reef-derived breccias: matrix-supported breccia and clast-supported breccia with radiaxial-fibrous cement (showing some similarities to Triassic “evinosponges” cement), interpreted as being dominantly synsedimentary (pre-burial). The preliminary studies by the present authors, supported by observations under cathodoluminescence, highlight the significance of synsedimentary cementation for the formation of a boundstone framework (type B) and the stabilization of fore-reef, slope deposits.
PL
Konsumenci unikający mleka z powodu alergii lub nietolerancji jego składników, bądź stosujący diety wegańskie, wykorzystują jako substytuty mleka napoje pochodzenia roślinnego. Celem przedstawionej w artykule pracy była analiza jakości sensorycznej wybranych rynkowych substytutów mleka oraz ocena ich wartości odżywczej w porównaniu z mlekiem krowim. Wykazano, że napoje wegańskie znacząco różniły się od mleka krowiego w zakresie cech sensorycznych. Charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem intensywności kluczowych atrybutów tj. zapachu i smaku: zbożowego, sojowego, owsianego, mlecznego, sezamowego, orzechowego i kokosowego, związanych ze składem surowcowym napojów. Zbyt wysoka intensywność noty zbożowej i sojowej oraz smaku gorzkiego ujemnie warunkowała jakość ogólną badanych substytutów mleka. Najwyższą pożądalnością zapachu i smaku cechowały się próbki wytworzone z surowców takich jak migdały, orzechy włoskie, kokos oraz soja. Wartość żywieniowa wegańskich zamienników mleka znacząco odbiegała od profilu mleka krowiego, szczególnie w zakresie zawartości białka oraz składu kwasów tłuszczowych. Napoje te cechowała również obecność unikalnych składników bioaktywnych pochodzących z surowca roślinnego.
EN
Consumers avoiding milk in a consequence of allergies, intolerance of milk compounds or being vegan often replace cow milk by beverages of plant origin. The aim of the presented paper was sensory analysis of market milk replacers and evaluation of their nutrition value in comparison to caws milk. It was shown that sensory characteristic of vegan beverages was remarkably different from milk. Vegan drinks distinctively varied in intensity of key attributes such as cereal, soy, oat, milk, sesame, nutty or coconut flavor and aroma, which originated from main ingredients used in manufacturing. High intensity of cereal and soy notes as well as bitter aftertaste deteriorated the overall sensory quality of milk substitutes. The most acceptable flavor and aroma was found in beverages based on almonds, walnuts, coconuts and soybean. Nutritional value of vegan milk substitutes was significantly different from caws milk, especially in protein content and fatty acids profile. Vegan beverages were additionally source of unique bioactive compounds coming from plant constituents.
PL
Niskotemperaturowe suszenie z równoczesną mikronizacją surowca roślinnego jest innowacyjną metodą, nie stosowaną dotychczas na większą skalę w przetwórstwie owoców i warzyw. Celem pracy była ocena jakości sensorycznej oraz zawartości składników bioaktywnych i właściwości przeciwutleniających czterech warzywnych proszków otrzymanych metodą niskotemperaturowego suszenia z jednoczesną mikronizacją. Ocena fizykochemiczna obejmowała oznaczanie suchej substancji, sedymentacji, oznaczanie zawartości witaminy C, polifenoli ogółem, antyoksydantów oraz właściwości przeciwutleniających. Ocenę sensoryczną przeprowadzono metodą opisową. Surowce warzywne przetworzone metodą niskotemperaturowego suszenia z równoczesną mikronizacją, charakteryzowały się wysoką jakością sensoryczną - intensywną, niezmienioną barwą typową dla danego surowca, intensywnym smakiem i zapachem, praktycznie niezmienionym przez zastosowany proces suszenia. Zawartość składników bioaktywnych, takich jak: witamina C, polifenole, składniki antyoksydacyjne oraz właściwości przeciwutleniające badanych proszków była bardzo wysoka, porównywalna lub nieznacznie niższa niż w odpowiednich surowcach (w przeliczeniu na suchą masę).
EN
Low-temperature drying of plant material with simultaneous micronization is an innovative method not previously used on a larger scale in the processing of fruits and vegetables. The aim of the study was to assess the sensory quality and content of bioactive compounds and antioxidant properties of four vegetable powders, obtained by low-temperature drying with simultaneous micronization. Physicochemical evaluation included determination of of dry matter, sedimentation, vitamin C, polyphenols, antioxidants and antioxidant activity. The sensory evaluation was was carried out by descriptive method. Raw vegetables, prepared using low-temperature drying of simultaneous micronization, characterized by high sensory quality - intensive, unchanged color typical of the raw material, intense taste and smell, essentially unchanged drying process used. The content of bioactive compounds such as vitamin C, polyphenols, antioxidant components and antioxidant activity of the tested powder was very high, comparable or slightly lower than in the appropriate raw materials (on a dry weight basis).
PL
Zły stan obwałowań przeciwpowodziowych w Polsce ujawnił się w czasie kolejnych powodzi w latach 1997, 2001 i 2010. Wiele z nich wymagało natychmiastowej przebudowy lub uszczelnienia. Na szerszą skalę prace te zapoczątkowano pod koniec lat 90. XX w. Tradycyjne metody naprawy obwałowań polegające na rozległych pracach ziemnych i dogęszczaniu są bardzo kosztowne, czasochłonne, a przede wszystkim stosowane samodzielnie nie zapewniają właściwego uszczelnienia podłoża obwałowań – strefy szczególnie narażonej na przerwanie w czasie powodzi. Bardzo efektywnym sposobem poprawy stanu obwałowań jest zastosowanie ekranów przeciwfiltracyjnych zarówno w korpusie, jak i w ich podłożu.
5
Content available Prozdrowotne soki i napoje - nowe trendy
PL
W artykule zaprezentowano nowe trendy w produkcji soków i napojów na rynku europejskim. Przedstawiono charakterystykę soków i napojów o oddziaływaniu prozdrowotnym: soków i napojów naturalnie mętnych i przecierowych, napojów typu schorle i smoothies. Omówiono substancje bioaktywne naturalnie występujące w ich składzie oraz możliwości wzbogacania w składniki o prozdrowotnym oddziaływaniu. Segment soków i napojów o podwyższonym potencjale prozdrowotnym, biorąc pod uwagę zwiększającą się świadomość żywieniową konsumentów, będzie rozwijał się kosztem soków i napojów klarowanych otrzymanych z zagęszczonych soków owocowych.
EN
The paper presents new trends in the juices and beverages sector on the European market. Health promoting juices and beverages were described: cloudy and puree juices and drinks, schorles and smoothies. The paper describes bioactive substances naturally occurring in juices and possibilities of enrichment with health promoting components. It is suggested that because of consumers' rising nutritional awareness, the segment of enriched health promoting juices and beverages will be developing at the cost of clarified ambient juices and drinks manufactured from juice concentrates.
6
PL
W artykule przedstawiano zagadnienia dotyczące wpływu napromieniowania na wartość odżywczą oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne utrwalonego produktu żywnościowego.
EN
The second part of the paper referring to food irradiation elaborates on influence of radiation on nutritious value as well as the microbiological safety of the preserved food products.
PL
W pracy zaprezentowano identyfikację sił skrawania dla frezowania walcowo – czołowego z wykorzystaniem mechanistycznego modelu liniowego i nieliniowego. Współczynniki materiałowe dla wybranych modeli sił skrawania estymowano w dziedzinie częstotliwości oraz czasu na podstawie przebiegów sił skrawania mierzonych doświadczalnie na dwóch stanowiskach badawczych. Pierwsze ze stanowisk zbudowano na centrum frezarskim DMU 60 monoblock, gdzie zarejestrowano siły skrawania podczas frezowania przeciwbieżnego. Drugie doświadczenie wykonano na specjalnym stanowisku do badania sił skrawania kształtowymi narzędziami obrotowymi, na którym zarejestrowano siły działające na jedno ostrze. W artykule porównano jakość dopasowania modelu do zmierzonych sił oraz przeprowadzono analizę czynników mających wpływ na dokładność odwzorowania sił skrawania.
EN
The paper presents the results of the identification of cutting forces for end milling using linear mechanical model. The material factors for model of cutting forces were estimated in the domain of frequency and time and also two experimental stations. First station was installed on milling machine DMU 60 monoblock, where were performance of measurements of cutting forces during up milling. Next experiment was made on a special station to research a cutting forces for rotation multi-point cutting tools. On this station was measured cutting force on one insert. In article was compared the adequacy of model and analyzed forces and factors affecting the accuracy of mapping of cutting forces in linear model.
8
Content available remote Eliminacja drgań samowzbudnych z zastosowaniem aktywnego uchwytu obróbkowego
PL
Współczesne obrabiarki CNC projektowane są tak, aby ich właściwości dynamiczne umożliwiały prowadzenie stabilnej obróbki w szerokim zakresie parametrów skrawania, przy zastosowaniu szerokiej gamy narzędzi skrawających. Pozwala to na pracę z większymi wartościami szerokości skrawania, co przekłada się na wzrost produktywności. Niestety w wielu przypadkach powodem utraty stabilności nie są właściwości dynamiczne samej obrabiarki, lecz decydujący wpływ mają właściwości przedmiotu lub narzędzia. W takim przypadku konieczna jest modyfikacja parametrów obróbki, co zazwyczaj prowadzi do znacznej redukcji wydajności. Z tego powodu poszukiwane są efektywne metody redukcji drgań przedmiotu i/lub narzędzia skrawającego. Rozwijane są różnego rodzaju układy przeznaczone do tego celu, jak np. pasywne, aktywne i semi-aktywne eliminatory drgań dołączane do obrabianego przedmiotu. W artykule zaprezentowana została koncepcja modyfikacji właściwości dynamicznych przedmiotu obrabianego poprzez zastosowanie aktywnego uchwytu obróbkowego. W porównaniu do dołączanych eliminatorów drgań rozwiązanie to ma dużą zaletę - nie ma konieczności modyfikacji obrabianego przedmiotu. W niektórych przypadkach dołączenie eliminatora wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych elementów i przygotowania specjalnego miejsca na obrabianym przedmiocie. Zastosowanie aktywnego uchwytu obróbkowego pozwala na redukcję drgań bez konieczności ingerencji w obrabiany przedmiot. W artykule przedstawiono wyniki symulacji obróbki przedmiotu obrabianego zamontowanego w aktywnym uchwycie. W konstrukcji uchwytu zastosowano siłowniki piezoelektryczne, które umożliwiają bezpośrednie oddziaływanie na obrabiany element. Do sterowania zastosowano układ sprzężenia zwrotnego od stanu obiektu, którego zadaniem jest redukcja amplitudy drgań przedmiotu w trakcie obróbki. Przedstawiono wyniki symulacji dla wybranych wariantów frezowania.
EN
CNC machines are designed to enable working with wide range of cutting parameters and different types of cutting tools. Therefore, large depths of cut can be applied and high productivity level can be achieved. In some cases loosing stability of the cutting process is caused by unfavorable dynamic properties of work-piece or cutting tool, but not by the machine tool. To assure stable machining, parameters of the cutting process have to be tuned. Unfortunately, this leads usually to decreasing the machining productivity. For this reasons the effective methods of work-piece and tool vibration are sought for. Different types of systems are developed for this purpose e.g. passive, active and semi-active vibration suppression absorbers, which are attached to the work-piece. In some cases an additional modification of the workpiece has to be made in order to allow mounting the vibration absorber. The paper describes a modification of the work-piece dynamic properties using active clamp system. In comparison to the vibration absorbers this solution has a great advantageous - adaptation of the work-piece is not necessary. Active clamp application is possible without making any changes to the work-piece. In the paper the simulation results of the machining process with work-piece mounted using an active clamp are presented. In the simulation the mechanistic model of cutting force is used with parameters which are determined on the basis of the real cutting tool. In the active clamp piezo actuators are used in order to assure active influence on the work-piece. The actuators are drive by state space feedback control system. The aim is to minimize the amplitude of the vibration during machining process. The results for different variants of milling process are presented.
PL
W artykule przedstawiono dwie koncepcje sterowanych eliminatorów do redukcji drgań powstających przy frezowaniu. W obu konstrukcjach eliminatorów zastosowano siłowniki piezoelektryczne. Pierwsze rozwiązanie to eliminator dołączany do podatnego przedmiotu obrabianego. Do sterowania eliminatorem zastosowany został regulator LQG. Skuteczność proponowanego układu sterowania została potwierdzona doświadczalnie dla różnych parametrów skrawania. Zasadniczym problemem w stosowaniu tego typu rozwiązania jest konieczność przygotowania miejsca montażu eliminatora na obrabianym przedmiocie. Z tego względu rozpoczęto prace nad aktywnym uchwytem obróbkowym, który może być stosowany w przypadkach, gdy użycie eliminatora dołączanego do przedmiotu jest niemożliwe. W pracy przedstawiono model, syntezę układu regulacji oraz symulację pracy zaproponowanej konstrukcji.
EN
The paper presents two devices for controlling vibrations in the milling process. In both constructions piezoelectric actuators were used. In the first structure the eliminator was attached to the workpiece. To control the system a linear quadratic Gaussian (LQG) regulator was applied. The effectiveness of the eliminator was demonstrated in cutting experiments. The main problem that appears in this solution is the connection of the eliminator to the workpiece - in some cases such a connection is difficult to establish or is not even possible. The active workpiece holder system (active table) can be applied in a wider range of applications. The paper describes a mathematical model and synthesis of the control system. Efficiency of the proposed control method was examined by experiments and numerical simulations both for the workpiece eliminator and the active workpiece holder respectively.
PL
W artykule przedstawiono analityczną metodę wyznaczania krzywych stabilności dla frezowania. Model stabilności wymaga znajomości częstotliwościowej funkcji przejścia (FRF) struktury masowo - dyssypacyjno - sprężystej (MDS) obrabiarki, współczynników oporu skrawania oraz danych dotyczących narzędzia skrawającego. Do opisu przebiegów sił skrawania zastosowano model liniowy zaproponowany przez Altintasa, w którym współczynniki materiałowe estymowano w dziedzinie częstotliwości na podstawie zmierzonych doświadczalnie sił skrawania. Krzywa granicy stabilności pozwala na określenie stabilnych parametry pracy i uniknięcie powstawania drgań samowzbudnych, które są niepożądanym zjawiskiem podczas obróbki. Wyznaczone krzywe stabilności zweryfikowano doświadczalnie poprzez badania pracą na obrabiarce sterowanej numerycznie JAFO FNU-50.
EN
The article presents methodology for the analytical prediction of stability limits in milling. In order to calculate stability lobes it is necessary to have information regarding the structural dynamics of the machine tool and of the cutting force model. The dynamics of the machine tool is represented in terms of Frequency Response Functions (FRFs). The cutting process is described by the mechanistic model that assumes proportionality of the cutting force to the chip cross-sectional area. The paper presents the identification of cutting force coefficients determined front the model defined in the frequency domain. The determined stability lobes are verified in experimental tests.
11
Content available Nowe analogi mięsa
PL
W artykule omówiono, wykorzystywane jako analogi mięsa, alternatywne źródła białka bazujące na surowcach roślinnych takich jak białko pszenicy, białka grochu, warzywa i biomasa wytwarzana przez grzyby strzępkowe (mykoproteiny). Przedstawiono metody otrzymywania, wykorzystanie oraz porównano wartość odżywczą omawianych zamienników białka zwierzęcego.
EN
Paper discusses the plant-base alternatives to meat, such as wheat protein, pea protein vegetable protein and products based on biomass formed by filamentous fungus Fusarium venenatum (myco-protein) which can be utilized as meat analogs. Technology and utilization of these products was described and nutritional value was compared.
12
PL
W artykule dokonano charakterystyki metody utrwalania żywności technologią radiacyjną. Przedstawiano zagadnienia dotyczące wpływu napromieniowania na wartość odżywczą oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne utrwalonego produktu żywnościowego. Ponadto dokonano analizy porównawczej omawianej metody z tzw. konwencjonalnymi metodami konserwacji żywności.
EN
This work gives detailed characteristic of the novel method of food preservation - the food irradiation. The issues referring to influence of radiation on nutritious value as well as the microbiological safety of the preserved food product are discussed. Moreover, the food irradiation is compared with the conventional methods of food preservation.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie eliminatora drgań w trakcie obróbki skrawaniem. Zastosowanie piezoaktuatora pozwoliło na modyfikację właściwości dynamicznych obrabianego przedmiotu w taki sposób, aby uzyskać zmniejszenie poziomu wibracji. Do sterowania eliminatorem zastosowany został regulator LQG. Skuteczność proponowanego rozwiązania została potwierdzona doświadczalnie dla różnych parametrów skrawania.
EN
In the paper the vibration absorber using in machining is presented. In the results the lower level of vibration is achieved by modification of the workpiece dynamics properties with using the piezo actuator. To control the vibration absorber LQG system is used. The effectiveness of the proposed method was verified by experiment with different cutting parameters.
14
Content available remote Identification of cutting forces in frequency domain for milling
EN
This article presents the results of the identification of cutting forces for end milling using two mechanical models: linear and non-linear. In these models material factors were estimated on the basis of plots of cutting forces measured with a dynamometer. This paper presents factors determined in the domain of frequency and time. We also compare the adequacy of both models, and analyze forces and factors affecting the accuracy of mapping of cutting forces in both models.
PL
W artykule przedstawiono wyniki identyfikacji sił skrawania dla frezowania walcowo-czołowego za pomocą dwóch modeli mechanistycznych: liniowego oraz nieliniowego. W modelach tych współczynniki materiałowe estymowano na podstawie zmiany wartości sił skrawania określonych doświadczalnie za pomocą siłomierza. Przedstawiono identyfikację wartości współczynników w dziedzinie częstotliwości oraz czasu. Porównano jakość dopasowania obu modeli przez pomiar wartości siły. Przeprowadzono analizę czynników mających wpływ na dokładność odwzorowania sił skrawania za pomocą obu modeli.
PL
Soja jest najczęściej wykorzystywanym substytutem białka zwierzęcego na świecie, cechuje ją wysoka wartość odżywcza i wszechstronne możliwości zastosowania. Fermentowane produkty otrzymywane z soi, od setek lat spożywane w krajach azjatyckich, w Europie i Ameryce stopniowo zyskują uznanie ze względu na wyrazisty i charakterystyczny smak, który umożliwia urozmaicenie posiłków oraz ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych, w tym białka i nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także składników bioaktywnych o prozdrowotnym oddziaływaniu.
EN
Soybean is the most commonly used animal protein substitute globally. It has high nutrition value and can be made into a variety of foods. Fermented soybean products, traditionally consumed in Asia, gradually become popular in Europe and America, as a result of their rich and specific flavor and high content of protein, unsaturated fatty acids and bioactive compounds beneficial for health.
PL
Materiały piezoelektryczne mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki. Wykorzystywane są m.in. jako odbiorniki dźwięku, mikrofony, transformatory, serwomechanizmy i aktuatory. W artykule zaprezentowano metody modelowania charakterystyki pracy siłownika piezoelektrycznego. W pracy takiego aktuatora występuje zjawisko histerezy. Przedstawiono trzy modele teoretyczne opisujące zjawiska histerezy. Zaproponowano adaptację modelu siły tarcia (model Dahla) do odwzorowania histerezy. Przedstawiono ideę budowy modelu opracowaną przez Preisacha i jej rozszerzenie dla przypadku siłownika piezoelektrycznego. Jako trzeci model zaproponowano funkcję wielomianową opisującą histerezę. Prezentowane modele zostały poddane identyfikacji na podstawie badań doświadczalnych.
EN
Piezoelectric materials have a wide use in many fields of sciences and techniques. They are used as sound receivers, microphones, transformers, serwomachins and actuators. This article presents methods of modelling of piezoelectric actuator characteristics. Piezoelectric elements exhibit hysteresis behavior. Three models describing phenomenon of hysteresis are introduced. To describe the hysteresis a friction model (Dahl model) was used. The model worked out by Preisach is also introduced as well as its application for modelling the piezo actuator. Third model is a polynomial function which is used to describe the hysteresis. Models were identified on the basis of experimental data.
EN
This paper describes the reduction of self-excited vibrations with controlled eliminators containing a piezoelectric actuator and an electromagnetic system. The results of numerical simulations and experimental investigations confirm the effectiveness of the eliminators. The simulations were conducted with a Matlab - Simulink system. The experimental verification was conducted at a workstation simulating the cutting process, and also on an NC machine tool.
PL
W artykule przedstawiono sterowane eliminatory do tłumienia drgań samowzbudnych podczas frezowania. W konstrukcji eliminatorów zastosowano aktuator piezoelektryczny oraz układ elektromagnesów. Omówiono wyniki symulacji numerycznych oraz badań doświadczalnych, które potwierdzają skuteczność działania eliminatorów. Badania symulacyjne wykonano w systemie Matlab-Simulink. Weryfikację doświadczalną prowadzono na stanowisku symulującym proces skrawania, a także podczas badań pracą na obrabiarce numerycznej.
PL
Napoje energetyzujące to środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których zadaniem jest zwiększenie efektywności organizmu oraz regeneracja potencjału psychofizycznego. Ich konsumpcja w ostatnich latach bardzo dynamicznie wzrasta, zwłaszcza wśród młodych ludzi, co związane jest z aktywnym i stresującym stylem życia. Podstawowe składniki bioaktywne tych napojów to kofeina i tauryna, a także inozytol, glukuronolakton i karnityna. Ich fizjologiczna aktywność jest wciąż badana, jednak działanie napojów energetyzujących związane z psychicznym i fizycznym pobudzeniem organizmu jest dobrze udokumentowane. Napoje energetyzujące stosowane zgodnie z przeznaczeniem przynoszą wiele korzyści: pobudzają układ nerwowy, skracają czas reakcji, poprawiają funkcje poznawcze oraz mobilizują organizm do dłuższego wysiłku psychicznego i fizycznego.
EN
Energy drinks are dietary foods which are designed to improve organism's performance and to regenerate cognitive and physiological abilities. Consumption of energy drinks increases in the last years, particularly among young people exposed to active and stressful style of life. Main bioactive components of energy drinks are coffeine, taurine, inositol, glucuronolactone and carnitine. Physiological activity of these compounds is still investigated but cognitive and physiological effects of energy drinks consumption are well documented. Benefits of appropriate intake include stimulation of the nervous system, reduction of reaction times, improvement of cognitive functions and raising of psychological and physical organism endurance.
PL
Sytuacja na polskim rynku wyrobów piekarniczych wiąże się z ogółnoświatowymi tendencjami zmierzającymi w kierunku produkcji pieczywa o obniżonej kaloryczności oraz podwyższonej wartości odżywczej, przy jednoczesnym zwiększeniu asortymentu wyrobów o działaniu dietetycznym i profilaktycznym, wspomagającego leczenie lub stosowanego w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Podwyższanie wartości żywieniowej pieczywa uzyskuje się poprzez wprowadzenie dodatków lub naturalnych surowców o wysokiej wartości fizjologiczno-żywieniowej. W celu poprawy wartości żywieniowej pieczywa, jako zamienniki mąki chlebowej, bądź dodatki technologiczne uzupełniające niedobór substancji odżywczych, stosowane są syntetyczne składniki odżywcze lub surowce naturalne bogate w składniki odżywcze pochodzenia roślinnego względnie zwierzęcego. Najczęściej wykorzystywane są surowce nasiona roślin strączkowych, oleistych i ich przetwory takie jak mąka sojowa i grochowa: świeże i suszone owoce, warzywa i zioła oraz koncentraty i izolaty białkowe z nasion roślin strączkowych.
EN
High nutritional value bakery products are obtained by use of functional additives of high biological or nutritional activity. Raw materials of plant origin are frequently used for functional enrichment, for example: cereal seeds, flours of whole meal flours, germs, bran, wheat gluten, legumes seeds, soy, bean flour, fresh and dried fruits or vegetables, herbs, isolates and concentrates of proteins. New bakery products in Poland are develop trdance developed in accordance with world tendencies toward low energy, high nutritional value, prohealth activity.
20
Content available remote Badania symulacyjne układu napędu posuwowego trzyosiowego centrum obróbkowego
PL
Niniejsza praca zawiera analizę własności dynamicznych nowo projektowanego frezarskiego centrum obróbkowego, które przeznaczone będzie do obróbki przedmiotów o stosunkowo o dużej długości. W obrabiarce tej rozważano zastosowanie dwóch typów napędu posuwowego odpowiedzialnego za ruch wzdłużny. Jednym z rozwiązań było wykorzystanie śruby pociągowej z silnikiem asynchronicznym. W drugiej koncepcji ruch wzdłużny realizowano za pomocą silnika liniowego. Praca obejmuje budowę modelu matematycznego układu MDS obrabiarki oraz modeli dwóch typów napędu posuwowego. W pracy zaprezentowano wyniki symulacji obu typów napędu posuwowego oraz porównano ich własności dynamiczne.
EN
The paper contains the analysis of dynamic properties of the milling machine, designed to machine long components. Two types of feed drive were considered for longitudinal movement. In first solution a screw with asynchronous motor was used. In second concept, a longitudinal movement was realized by linear motor. The paper includes the construction of the mathematical model of the MDS system of the machine tool as well as models of two types of the feed drive. The paper presents results of simulation of both types of the feed drive as well as comparison of their dynamic properties.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.