Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laser cutting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Cięcie termiczne – perspektywy i ograniczenia
PL
W artykule opisano stan bieżący najpopularniejszych metod cięcia termicznego, czyli: cięcia płomieniowego, cięcia plazmą i cięcia laserowego. Wymieniono ograniczenia ww. metod i wyjaśniono ich przyczyny. Dokonano próby prognozy dalszego rozwoju technologii cięcia termicznego.
EN
The current status of the most popular thermal cutting methods, i.e. oxygen cutting, plasma cutting and laser cutting, is highlighted. Limitations of the above mentioned methods and their causes are listed. Some forecasts concerning the future of thermal cutting are also included.
EN
The paper describes a research on assessing the quality of edges resulting from the interaction of laser pulses with a material of rigid and flexible printed circuits. A modern Nd:YVO4 crystal diode-pumped solid-state laser generating a 532 nm wavelength radiation with a nanosecond pulse time was used for the research. Influence of laser parameters such as beam power and pulse repetition frequency on a heat affected zone and carbonization was investigated. Quality and morphology of laser-cut substrates were analyzed by optical microscopy. High quality laser cutting of printed circuit board substrates was obtained without delamination and surface damage, with a minimal carbonization and heat affected zone. The developed process was implemented on the printed circuit assembly line.
EN
The article presents an analysis of the geometric structure of the surface of X5CrNi18-10 steel sheet after cutting with a abrasive water-jet (AWJ) and a photon beam (laser). Both methods and the workpiece material were also described. Using the laser triangulation method, the cut surface texture was measured by opto-digital microscopy. Additionally, microscopic images of the cut surface were made using the Dino-Lite Edge AM7915MZT microscope by ANMO Electronics Co. The analysis of changes in the value of the Sa parameter for the surface after laser cutting and abrasive water-jet showed that the thickness of the cut material has the most significant influence on the obtained measurement results.
EN
High-power fiber laser has been proven to be feasible for cutting carbon fiber reinforced polymers with several advantages including noncontact force, high efficiency and flexibility, while the characteristics of thermal damage and heat conduction in materials are not yet fully understood. Continuous-wave fiber laser was applied in this work to cut 2.0-mm-thick carbon fiber reinforced polymer laminates with different layup configurations. The influence of processing parameters including laser power and cutting speed on thermal damage was investigated. The characteristics of various thermal defects on different positions of machined surface were analyzed using high-resolution SEM and mathematical models. Interestingly, swollen fibers were observed and they connected together to form irregular swollen masses. According to further analysis on the initial heat distribution, it showed that cutting speed was the main factor affecting heat accumulation. In addition, modified heat conduction model was developed to analyze heat transfer within unidirectional carbon fiber reinforced polymer laminates in comparison with experimental results, which can be applied to predict heat affect zone during high-power fiber laser cutting composite materials.
EN
The airbags are one of the most important element in the vehicle, they keep people safe during accident or collision. The materials which are used to produce airbags must comply with many rigorous requirements The main aspects pertain in the article are: ‒ dependence between layout of fibre in the cutting material and the mechanic durability; ‒ airbags match elements for laser cutting facilitation; ‒ starts to create the laser emplacement for textiles cutting; ‒ laser cutting parameters of airbags elements (parameters of laser beam, cutting speed, the number of cutting layers); ‒ the influence of material quality for cutting effects; ‒ cutting materials shape tolerance and their impact on the airbag’s functionality; ‒ quality control of cutting elements and their separation.
PL
Poduszki powietrzne stanowią jedne z najważniejszych elementów systemów bezpieczeństwa w pojazdach, chronią uczestników wypadków lub kolizji drogowych. Materiały, z których wykonuje się poduszki powietrzne muszą spełniać wiele rygorystycznych wymogów. Głównymi aspektami, którymi zajęto się w artykule, są: - zależności pomiędzy ułożeniem włókien w wycinanym materiale, a jego wytrzymałością mechaniczną; - dopasowanie elementów poduszek dla ułatwienia wycinania laserowego; - budowa stanowiska laserowego do wycinania tekstyliów; - parametry wycinania laserowego elementów poduszek (parametry wiązki laserowej, prędkość cięcia, liczba warstw wycinanych); - wpływ jakości tkania materiałów na efekty wycinania elementów; - tolerancje kształtu wycinanych materiałów i ich wpływ na funkcjonalność poduszek; - kontrola jakości wyciętych elementów oraz ich separacja.
PL
Głównym celem pracy było określenie jak zastosowana technologia wytwarzania elementów typu poszycie konstrukcji nośnej wpływa na odporność w procesie eksploatacji w środowisku atmosferycznym. Prace badawcze wykonano doświadczalnie wyznaczając szybkość i intensywność tworzenia się ognisk korozji w aspekcie zastosowanej technologii kształtowania wyrobu. W pracy skupiono się na dwóch technologiach najczęściej spotykanych przy obróbce i kształtowaniu blach tj. technologii wykrawania oraz cięcia laserowego. Próbkę wykonano tak, by możliwa była analiza zachowania się korozji zarówno na ostrych krawędziach jak i w ciosanych gniazdach po czoło blachy po procesie gięcia. Cel pracy osiągnięto wykonując badania doświadczalne uwzględniając zagadnienia zawarte w normach PN-EN ISO 9223:2012, PN-EN ISO 9224:2012, PN-EN ISO 9225:2012, PN-EN ISO 9226:2012 i PN-EN ISO 9227:2017 porównujące technologię, wyznaczając trwałość korozyjną próbek w tym samym środowisku. Na podstawie wyników stwierdzono, że próbki wykonane technologią wykrawania wykazują wyższą odporność korozyjną niż próbki cięte laserem.
EN
The main purpose of the work was to determine how the applied technology of producing elements such as the bearing structure influences the resistance in the operation process in an atmospheric environment. The research work was carried out experimentally, determining the rate and intensity of the formation of corrosion centers in the aspect of the product shaping technology applied. The paper focuses on two technologies most commonly encountered in sheet metal forming and machining. They are the punching process and the laser cutting technology. The sample was made in such a way that it was possible to analyze the corrosion behavior both on sharp edges and in hewed sockets to the face of the sheet after the bending process. The aim of the work was achieved by performing experimental studies taking into account the issues contained in the standards PN-EN ISO 9223: 2012, PN-EN ISO 9224: 2012, PN-EN ISO 9225: 2012, PN-EN ISO 9226: 2012 and PN-EN ISO 9227: 2017 comparing the technology, determining the corrosion durability of the samples in the same environment. Based on the results, it was found that samples made with punching process show higher corrosion resistance than laser cuting samples.
EN
This paper describes the development of thermal cutting technology aimed at the achievement of the best possible quality class in order to obtain smooth, aesthetic edges. The technology has been developed for two different types of materials: S235JR steel grade and AW-5754 aluminium alloy. The main objective of the developed technology is to eliminate the additional mechanical treatment of the surface following the laser cutting and to allow the classification of the obtained surfaces (without additional measurements) to the appropriate quality class defined by the ISO 9013 standard.
PL
W artykule przedstawiono technologię cięcia termicznego opracowaną pod kątem osiągnięcia możliwie najlepszej klasy dokładności w celu otrzymania gładkich, estetycznych krawędzi. Technologię cięcia opracowano dla dwóch różnych rodzajów materiałów: stali S235JR oraz stopu aluminium AW-5754. Przeprowadzono wstępne testy cięcia i dobrano wartości parametrów mocy cięcia, odległości ogniska wiązki (focus) oraz ciśnienia gazu jako stałe dla danych grubości i rodzajów materiału. Zmianie poddawano prędkość cięcia, gdyż ten parametr ma decydujący wpływ na dokładność cięcia. Po przeprowadzonych badaniach zauważono, że wraz ze wzrostem prędkości, dla danej grubości blachy, generalnie obserwuje się zmniejszenie wartości chropowatości Rz5. Jednak z drugiej strony w większości przypadków wzrost prędkości cięcia powoduje wzrost wielkości tolerancji prostopadłości powierzchni „u”. Opracowano funkcje matematyczne, które umożliwiają dobór parametrów cięcia laserowego w zależności od rodzaju ciętego materiału, jak również od jego grubości. Zintegrowanie tych funkcji matematycznych z urządzeniem do cięcia laserowego może utworzyć zautomatyzowany system zapewniający wymierne korzyści prowadzące do otrzymania powtarzalnej technologii cię- cia charakteryzującej się wysoką jakością powierzchni (odpowiadające ZAKRESOWI nr 1 zgodnie z normą ISO 9013) zarówno pod kątem prostopadłości powierzchni uzyskanej po cięciu „u”, jak i chropowatości powierzchni wyrażonej wartością „Rz5”.
EN
Fiber laser cutting is a promising alternative to the conventional methods in machining CFRP with high efficiency, while the influence of machined quality on strain distribution and mechanical behavior of CFRP laminates is yet not fully understand. The aim of this paper is to study the effect of laser cutting parameters on thermal defects and related mechanical performance. DIC technique was successfully employed to assess full-field strain distribution under tensile loading. The relationship between strain distribution and failure evolution/mode was also investigated. Results showed that various thermal defects including matrix recession, resin decomposition, fiber burrs and delamination were observed on entry and exit surfaces, while microcracks, cavities and striations were prevalent on machined surface. Tensile strength of CFRP laminate with open hole was highly related to applied laser processing parameters. DIC technique indicated that the crack propagation and failure mode were in good agreement with the high level of strains developed around the hole. Matrix-fiber interface cracking, fiber breakage and splitting were the main failure modes at test cessation.
PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę trzech najczęściej stosowanych technik cięcia wysoko skoncentrowanymi strumieniami energii: strugą wodno-ścierną, strumieniem fotonów oraz strumieniem plazmy. Na bazie tej charakterystyki dokonano oceny porównawczej stanu powierzchni stali nierdzewnej X5CRNI18-10 po cięciu analizowanymi technikami. W tym celu wykonano pomiary struktury geometrycznej powierzchni metodą triangulacji laserowej oraz obserwacje jej stanu metodą mikroskopii opto-cyfrowej.
EN
The article presents a brief description of the three most commonly used cutting techniques with the use of highly concentrated energy streams: abrasive water-jet, photon stream and plasma jet. On the basis of this characteristic, a comparative assessment of the surface condition of the X5CRNI18-10 stainless steel after cutting with the analyzed techniques was carried out. For this purpose, the measurements of the geometric structure of the surface by using the laser triangulation method and the observations of its state with opto-digital microscopy were performed.
10
Content available remote Cięcie termiczne : perspektywy i ograniczenia
PL
W artykule opisano stan bieżący najpopularniejszych metod cięcia termicznego, czyli: cięcia płomieniowego, cięcia plazmą i cięcia laserowego. Wymieniono ograniczenia ww. metod i wyjaśniono ich przyczyny. Dokonano próby prognozy dalszego rozwoju technologii cięcia termicznego.
EN
The current status of the most popular thermal cutting methods, i.e. oxygen cutting, plasma cutting and laser cutting, is highlighted. Limitations of the above mentioned methods and their causes are listed. Some forecasts concerning the future of thermal cutting are also included.
EN
The article presents the results of geometric accuracy studies of the C45 steel elements after laser cutting, and then subjected to finishing work. Burnishing and a combined machining and burnishing were applied as finishing works. Geometric accuracy studies of the elements after laser cutting and after finishing work were conducted in accordance with the PN – EN ISO 9013: 2017 – 04 standard. It has been noted that the finishing machining enables the improvement of geometric accuracy of the surface after laser cutting. Machining of elements after laser cutting allows for a reduction of the inclination index of the surface up to 42% with respect to the index value after laser cutting. Finishing milling makes it possible to reduce the surface inclination index more than twice. By performing burnishing of elements after laser cutting and finishing milling, no significant improvement of the element accuracy is obtained.
PL
Rozwój i coraz większa popularność niekonwencjonalnych metod kształtowania przedmiotów wiążą się z wymogiem zapewnienia odpowiedniej jakości powierzchni obrabianych. W budowie maszyn chropowatość powierzchni nie tylko odpowiada za walory estetyczne, ale wpływa również na jakość współpracujących ze sobą części maszyn. Topografia powierzchni znacząco wpływa również na odporność na ścieranie i korozję, jak również na wytrzymałość zmęczeniową, szczelność i dokładność położenia. Artykuł przedstawia technologię cięcia laserowego CO2 oraz wpływ wybranych warunków cięcia na otrzymaną jakość powierzchni.
EN
The development and increasing popularity of unconventional methods of shaping workpieces is related to the requirement of ensuring the quality of the surfaces machined. In machine construction, surface roughness is not only responsible for the aesthetic qualities, but also affects the quality of the machine parts that work together. Surface machined topography also significantly influences abrasion and corrosion resistance as well as fatigue strength, tightness and position accuracy. This article presents laser CO2 cutting technology, the effect of selected cutting conditions on the surface quality obtained.
13
Content available remote Sterowanie jakością krawędzi blach ze stali HSS ciętych laserem CO2. Cz. 1
PL
Przeprowadzono analizę norm europejskich obowiązujących w zakresie kryteriów oceny jakości krawędzi blach stalowych ciętych termicznie oraz opracowano dodatkowe dwa kryteria oceny jakości tych krawędzi [1-5]. Opisano przebieg badań wpływu podstawowych parametrów technologicznych cięcia laserowego na jakość ciętych krawędzi blach ze stali gatunków S355MC i S700MC o grubości 8,0 mm oraz gatunku S890Q o grubości 15,0 mm. Zaproponowano zastosowanie w produkcji przemysłowej Warunków Technologicznych Cięcia (CPS) na wzór Warunków Technologicznych Spawania (WPS).
EN
The article presents an analysis of European standards in terms of quality evaluation criteria of the thermally cut edges of selected HSS plates [1-5]. Additional quality evaluation criteria of the thermally cut edges of HSS plates have been developed within the scope of the European RFCS project HIPERCUT [1]. The influence of the basic technological parameters of the laser cutting on the quality of the cut edge of the S355MC and S700MC grade steel 8.0 mm thick plates and the S890Q grade 15.0 mm thick steel plates have been described. The innovative Cutting Procedure Specifications (CPS), worked out within the project, similar to the Welding Procedure Specifications (WPS) have been proposed to apply in the steel industry.
14
Content available remote Sterowanie jakością krawędzi blach ze stali HSS ciętych laserem CO2. Cz. 1
PL
Przeprowadzono analizę norm europejskich obowiązujących w zakresie kryteriów oceny jakości krawędzi blach stalowych ciętych termicznie oraz opracowano dodatkowe dwa kryteria oceny jakości tych krawędzi [1-5]. Opisano przebieg badań wpływu podstawowych parametrów technologicznych cięcia laserowego na jakość ciętych krawędzi blach ze stali gatunków S355MC i S700MC o grubości 8,0 mm oraz gatunku S890Q o grubości 15,0 mm. Zaproponowano zastosowanie w produkcji przemysłowej Warunków Technologicznych Cięcia (CPS) na wzór Warunków Technologicznych Spawania (WPS).
EN
The article presents an analysis of European standards in terms of quality evaluation criteria of the thermally cut edges of selected HSS plates [1-5]. Additional quality evaluation criteria of the thermally cut edges of HSS plates have been developed within the scope of the European RFCS project HIPERCUT [1]. The influence of the basic technological parameters of the laser cutting on the quality of the cut edge of the S355MC and S700MC grade steel 8.0 mm thick plates and the S890Q grade 15.0 mm thick steel plates have been described. The innovative Cutting Procedure Specifications (CPS), worked out within the project, similar to the Welding Procedure Specifications (WPS) have been proposed to apply in the steel industry.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i mikrotwardości warstwy wierzchniej stali niestopowej C45 po cięciu laserem oraz cięciu laserem i nagniataniu odśrodkowym. Występowanie niezgodności na krawędziach i powierzchniach wycinanego elementu, przemiany mikrostrukturalne oraz obecność faz tlenkowych stanowią przesłanki do przeprowadzenia obróbki wykończeniowej. Aby móc przeprowadzić efektywną obróbkę, należy poznać właściwości obszarów przykrawędziowych po cięciu laserem. Jako obróbkę wykończeniową zastosowano nagniatanie odśrodkowe przeprowadzone na pionowym centrum obróbkowym dla stałych parametrów: prędkość obwodowa głowicy vg = 1143 m/min, prędkość posuwu vf = 3648 mm/min oraz przesuw poprzeczny fp = 0,08 mm. Przeprowadzone nagniatanie pozwoliło na umocnienie obszaru przykrawędziowego (głębokość zmian sięga ok. 63 µm od krawędzi) oraz doprowadziło do przemian mikrostruktury.
EN
The paper presents the results of the study on microstructure and microhardness of the surface layer of unalloyed C45 steel after laser cutting and after laser cutting combined with centrifugal burnishing. The occurrence of the inconformity on the edges and surfaces of the cut out element, microstructural transformations and the presence of the oxide phase are the prerequisites for performing the finish work. In order to be able to perform an effective finishing, it is necessary to know the properties of the regions in the vicinity of the cut edge after laser cutting. As the finish work centrifugal burnishing which was performed on a vertical machining center for the fixed parameters was applied: tangential velocity of the head vg = 1143 m/min, feed rate vf = 3648 mm/min and cross travel fp = 0.08 mm. The application of burnishing made it possible to strengthen the regions at the cut edge, the depth of the changes is approx. 63µm from the edge, and led to the transformations of microstructure.
EN
This article deals with the technology and principles of the laser cutting of ductile cast iron. The properties of the CO2 laser beam, input parameters of the laser cutting, assist gases, the interaction of cut material and the stability of cutting process are described. The commonly used material (nodular cast iron - share of about 25% of all castings on the market) and the method of the laser cutting of that material, including the technological parameters that influence the cutting edge, are characterized. Next, the application and use of this method in mechanical engineering practice is described, focusing on fixing and renovation of mechanical components such as removing the inflow gate from castings with the desired quality of the cut, without the further using of the chip machining technology. Experimental samples from the nodular cast iron were created by using different technological parameters of laser cutting. The heat affected zone (HAZ), its width, microstructure and roughness parameter Pt was monitored on the experimental samples (of thickness t = 13 mm). The technological parameters that were varied during the experiments included the type of assist gases (N2 and O2), to be more specific the ratio of gases, and the cutting speed, which ranged from 1.6 m/min to 0.32 m/min. Both parameters were changed until the desired properties were achieved.
17
Content available remote Laser cutting of composite sandwich structures
EN
The paper describes a method of cutting housings of refrigerating appliances with a CO2 laser, as a stage of their disassembly during recycling. The housings are made of laminar “sandwich” composites with low susceptibility to be processed after withdrawal from use. The problems of their utilization result from difficulties to separate the three materials making individual layers of the composite, i.e. metal, foamed polyurethane and a thermoplastic material. In the suggested method of cutting with laser beam, utilized are significant differences between melting points and flash points of these materials. Implementation of this method makes it possible to recover from waste housings sections of any shape, which could be reused with regard to their maintained insulating and mechanical properties (rigidity, compression strength).
18
Content available remote Wpływ parametrów cięcia laserowego na jakość powierzchni cięcia. Cz. 1
PL
W artykule określono podstawowe parametry wpływające na jakość powierzchni cięcia laserowego. Zwrócono uwagę na wpływ cię- cia laserowego na zmiany w warstwie wierzchniej oraz dokładność wycinanego kształtu, a w tym m.in. na: znaczenia ogniska wiązki laserowej, chropowatość powierzchni cięcia, prostopadłość powierzchni bocznej, wielkość szczeliny cięcia. Porównano właściwości technologiczne cięcia różnych gatunków materiałów o różnej grubości: stali węglowej, stali wysokostopowej i stopu aluminium.
EN
The article set out basic parameters affecting the surface quality of laser cutting. Special attention is paid to the impact of laser cutting on the changes in the surface layer and the accuracy of shape, including, inter alia, the importance of the laser focus, surface roughness, perpendicularity of the surface and the size of the cutting kerf. The technological properties of the cutting of various types of materials of different thicknesses, such as: carbon steel, high-alloy steel, and an aluminum alloy, have been compared.
PL
Przedstawiono wyniki badań chropowatości powierzchni oraz mikrotwardości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, a następnie poddanej obróbce frezowaniem wykończeniowym oraz nagniataniem odśrodkowym. Celem frezowania było usunięcie prążków po cięciu laserem, natomiast nagniatanie umożliwiło umocnienie warstwy wierzchniej oraz zmniejszenie chropowatości powierzchni.
EN
The article presents the results of surface roughness and microhardeness surface layer of C45 steel objects after laser cutting and then treated by finishing milling and centrifugal burnishing. The aim of the milling was to remove “striae” after laser cutting, while centrifugal burnishing allows to strengthen the surface layer and improve surface roughness.
EN
The article presents the results of studies on surface roughness and microhardness of C45 steel elements after laser cutting, and then finishing milling or burnishing. The aim of milling was to get rid of the characteristic “striae” after laser cutting and to improve geometric accuracy. Burnishing caused hardening of C45 steel elements’ surface layer after laser cutting and improvement in surface roughness. In order to measure surface roughness, the Hommel-Etamic device T8000 RC120 – 400 with software was used. The roughness parameters that were analyzed in the article were: amplitude parameters, height parameters and Abbott-Firestone curve. The microhardness measurements were made with the use of Vicker’s hardness test with a weight of 50 g. As a result of the finishing of the surface after cutting, a decrease in surface roughness and improvements in functional qualities were noticed. In addition, hardening of the edgeside area also occurred, which is an advantageous phenomenon.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.