Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  consumer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z Ustawą z 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, ujednolicającą zasady znakowania żywności i pasz, bez organizmów modyfikowanych genetycznie, likwidującą dowolność umieszczania takich informacji na produktach spożywczych. Nowa regulacja nie wprowadza całkowitej eliminacji śladowych ilości GMO oraz zakazu styczności z GMO - dopuszczalna ilość zawartości wynosi do 0,1% w żywności, a w paszy do 0,9%. Ustawa nie wyklucza również, poza wprowadzonymi okresami karencji, możliwości karmienia zwierząt paszami GMO, co może powodować problemy - m.in. technicznej wykrywalności modyfikacji genetycznych czy kwestii związanych z obowiązkami rzetelnego informowania konsumenta o produkcie. Nadal podstawowym problemem jest kwestia: czy stosowanie tego typu oznaczeń powinno być dopuszczalne, biorąc pod uwagę powszechną obecność organizmów modyfikowanych genetycznie i coraz większą trudność w ich faktycznym eliminowaniu.
EN
The article discusses the key problems concerning the Act of 13 June 2019 on labelling products manufactured without the use of genetically modified organisms as products free from such organisms, which standardises the principles of labelling GMO-free food and animal feed. This will put an end to the flexibility of including such information on foodstuffs. The new regulation does not fully eliminate trace amounts GMOs nor does it prevent contact therewith (the permissible GMO limit in food is up to 0.1% and up to 0.9% in animal feed). The act does not exclude the option of feeding animals with GMO feed, save the introduced waiting periods, which may give rise to various issues, including the problem of the technical detectability of genetic modifications or matters related to providing reliable information on products to consumers. However, the primary concern is still whether such marking should be permitted considering the widespread presence of genetically modified organisms and the increasing difficulty in the actual elimination thereof.
PL
W Europie marnuje się rocznie ok. 88 mln t żywności, przy czym restauracje stanowią drugie źródło marnotrawionej żywności na poziomie konsumpcyjnym, zaraz po gospodarstwach domowych. Do najczęściej wymienianych przyczyn tego procesu zaliczane są błędy w zarządzaniu zasobami przez producentów żywności i jej dostawców, a także przypadkowość jadłospisu w gospodarstwach domowych i gastronomii. Złożoność struktury organizacyjnej łańcucha żywnościowego spowodowała, że zarządzanie racjonalnym przepływem i zagospodarowaniem żywności stało się wyzwaniem – od pierwotnej produkcji po gospodarstwa domowe. Należy podkreślić, że zmniejszenie ilości marnotrawionej żywności i odpadów w gastronomii wymaga zdecydowanych zmian w sposobie jej funkcjonowania, w powiązaniu z akceptacją klientów i zwiększeniem ich udziału w aktywnym ograniczaniu marnowania żywności.
EN
In Europe, 88 million tons of food are wasted annually, with restaurants representing the second source of food waste at the consumption level, after households. The most frequently mentioned reasons for this process are included mismanagement errors by food producers and suppliers, as well as the randomness of the menu in households and restaurants. The complexity of the organizational structure of the food chain has made managing the rational flow and disposal of food a challenge, starting with primary production and ending with households. However, it should be noted that reducing the amount of food waste in gastronomy requires drastic changes in the way it operates, in connection with customer acceptance and increasing their participation in the active reduction of food waste.
PL
Wiele wyników badań przemawia za korzystnym – zarówno dla zdrowia, jak i środowiska – oddziaływaniem diety opartej w dużym stopniu na produktach pochodzenia roślinnego (warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, w tym kasze, nasiona roślin strączkowych i orzechy). Prawidłowo zbilansowane diety roślinne zapewniają korzyści zdrowotne, zmniejszając ryzyko chorób serca i nadciśnienia tętniczego, zapobiegają cukrzycy typu 2, obniżają poziom cholesterolu, sprzyjają obniżeniu ciśnienia krwi oraz minimalizują ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Właściwie skomponowane diety wegetariańskie i wegańskie mają często mniejszą zawartość tłuszczów nasyconych i cholesterolu, wyższy poziom błonnika, magnezu, potasu, witaminy C i E, kwasu foliowego, karotenoidów, flawonoidów i innych korzystnych dla zdrowia związków niż diety tradycyjne, powszechnie stosowane. Eksperci podkreślają, że diety zawierające znaczne ilości produktów pochodzenia zwierzęcego są najbardziej obciążającymi dla środowiska – wykazują największy ślad węglowy. W związku z rosnącą popularnością stosowania diet roślinnych oraz diet ograniczających ilość spożywanego mięsa i jego przetworów wśród populacji polskiej warto jest rozpropagować wiedzę na temat korzyści takiego modelu odżywiania wśród lekarzy, kucharzy, osób odpowiadających za żywienie zbiorowe czy też producentów żywności.
EN
Many research results indicate a beneficial effect on both health and the environment of a diet largely based on products of plant origin (vegetables, fruits, whole grain cereals, legumes and nuts). Properly balanced plant diets provide health benefits, preventing of many diseases. The use of plant-based diets reduces the risk of heart disease and hypertension, prevents type 2 diabetes, lowers cholesterol, promotes lowering blood pressure and reduces the risk of certain cancers. Properly composed vegetarian and vegan diets often have lower saturated fat content and cholesterol levels, higher levels of fiber, magnesium, potassium, vitamins C and E, folic acid, carotenoids, flavonoids and other compounds beneficial to health compared with traditional, widely consumed diets. Experts emphasize that diets containing significant amounts of animal products are the most damaging to the environment - they show the largest carbon footprint. Due to the currently growing popularity of the use of plant diets and diets limiting the amount of meat and meat products consumed among the Polish population, it is worth propagating knowledge about the benefits of such a nutrition model among doctors, kitchen chefs, people implementing group catering or food producers.
4
Content available remote Postawy konsumentów wobec domowych odpadów o przeznaczeniu leczniczym
PL
Do wysokiego średniorocznego wskaźnika kosztów gospodarowania odpadami o przeznaczeniu leczniczym, przyczynia się obecnie wiele czynników. Rosną także koszty środowiskowe ich obecności w ekosystemach. Konsumenci jako integralni uczestnicy rynku, wpisują się poprzez swoje postawy w proces szeroko rozumianej gospodarki odpadami o przeznaczeniu leczniczym. W opracowaniu przedstawiono istotę oraz najważniejsze determinanty związane z domowymi odpadami tej grupy. Wykorzystano metodę desk research oraz przeprowadzono badania ankietowe w zakresie postaw konsumentów wobec domowych odpadów o przeznaczeniu leczniczym.
EN
Many factors currently contribute to the high average annual cost of managing hazardous waste from the pharmaceutical group. The environmental costs of their presence in ecosystems are also rising. Consumers as integral market participants, through their attitudes, fit into the process of widely understood waste management for medicinal purposes. Description presents the essence and the most important determinants related to domestic waste of this group. The desk research method was used and a questionnaire survey was carried out on consumer attitudes towards domestic waste for medicinal purposes.
EN
The limits of the present linear economy model (take-make-waste) are well illustrated by the textile and clothing sector, one of the most indispensable consumer goods industries. Although a huge increase in the number of publications on the circular economy can be observed, the number of papers analyzing consumers’ attitudes and behavior toward circular fashion, especially the ones comparing consumers from different regions, is still limited. The article aimed to assess consumers’ attitudes toward circular fashion and draw a cross country comparison in this respect. The research focused on the three pillars of the latest EU Sustainable Product Policy Framework, i.e., designing sustainable products, empowering consumers, and circularity in production processes. An online survey and convenience sampling were used to collect valid responses from two countries (i.e., Canada and Poland) with different cultures, levels of economic development, and approaches to environmental and social issues. The results showed that significant differences between the countries emerged to a greater extent regarding consumers’ attitudes toward environmental labels for fashion products and sustainable buying behavior. The Polish respondents perceived the need for such labels to a greater extent. The Canadian ones, on the other hand, turned out to be more willing to choose sustainable clothing and reduce consumption. The differences between the countries were much less conspicuous as regards circular cues and circularity in fashion production processes. They appeared only in the case of clothing durability and the impact of production processes on air quality. Those aspects turned out to be more important for Polish respondents.
EN
The aim of the study is to determine the factors that influence the organic food consumers’ shopping decisions. In 2019, research in this area was conducted among 113 organic food consumers, using the diagnostic survey method with the application of the poll technique and a questionnaire form as a research tool. The research has revealed that organic products have become a target for more and more consumers, who, in their choices, are guided by both rational and emotional arguments. The development of pro-ecological attitudes clearly indicates certain changes in the way of life, thinking and nutrition of contemporary consumers. Universal access to information, the level of awareness and education of people means that people want to know what they eat and know the sources of their food. Therefore, the organic food sector is currently one of the most dynamically developing areas of the Polish economy.
PL
Wzrost zamożności i zmiany stylu życia ludności powodują, że Polacy coraz chętniej spożywają posiłki poza domem. Celem artykułu jest pokazanie skali tego zjawiska w latach 2015-2017. Omówiono zmiany liczby placówek gastronomicznych, wielkości sprzedaży i przychodów z działalności gastronomicznej. Dokonano analizy i oceny poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych na żywienie w gastronomii. Przeprowadzona analiza pokazała, że żywienie poza domem coraz silniej konkuruje z zakupami żywności w punktach sprzedaży detalicznej. W latach 2015-2017 tempo wzrostu realnych wydatków gospodarstw domowych na gastronomię było trzykrotnie wyższe niż na żywność konsumowaną w domu. Wzrosły wydatki na gastronomię w grupach ludności najmniej i średnio zamożnych. Szczególnym zainteresowaniem konsumentów cieszyły się restauracje oraz bary szybkiej obsługi. Udział wydatków na gastronomię w wydatkach gospodarstw domowych na żywność i napoje bezalkoholowe zwiększył się z 15,6% do 16,6%. Wyniki analizy danych sugerują, że w wyniku wzrostu poziomu zamożności i zmian ogólnego modelu konsumpcji popularność jedzenia poza domem wśród polskich konsumentów będzie nadal rosła.
EN
The increase in affluence and changes in the lifestyle of the population cause that Poles are more and more willing to eat meals outside the home. The aim of this paper is to illustrate the scale of this phenomenon in 2015-2017. Changes in the numbers of catering establishments, and sales and income of catering businesses are discussed. Analysis has been conducted on the level and structure of household expenditure on eating out. Research studies have shown that eating out is competing more and more with food purchased in the retail sector. In the years 2015-2017 the rate of growth of real household expenditure on eating out was three times higher than of food consumed at home. There has been a significant increase in spend on eating out in less affluent and middle-income groups. Restaurants and fast food outlets have proved to be particularly popular. The share of household income spent on food and non-alcoholic drinks has increased on eating out. Research suggests that the popularity of eating out among Polish consumers will continue to increase under the influence of growth of level of affluence and changes in the patterns of consumption.
PL
Europejski kodeks łączności elektronicznej, opublikowany w grudniu 2018 roku, konsoliduje i modernizuje trzon unijnego porządku regulacyjnego w sektorze telekomunikacyjnym. Wymaga on implementacji przez państwa członkowskie w okresie 2 lat. Główne cele regulacyjne polegają na stworzeniu warunków budowy sieci o bardzo dużej przepustowości oraz bezprzewodowych sieci 5G, niezbędnych do osiągnięcia jednolitego rynku cyfrowego. Mają temu służyć zmiany w gospodarowaniu częstotliwościami oraz modyfikacja warunków dostępu do infrastruktury technicznej, sieci i usług. Porządek regulacyjny zostaje rozszerzony na usługi OTT, które mają funkcjonalność porównywalną z usługami łączności elektronicznej. Eliminuje się dostrzeżone słabości ochrony interesów użytkowników usług. Zmiany mają służyć tworzeniu warunków do oferowania usług hurtowych i detalicznych w skali paneuropejskiej.
EN
European Electronic Communications Code, published in December 2018, consolidates and modernizes the core of the EU regulatory framework in telecommunications sector. The Code requires transposition by the Member States within 2 years. Main regulatory goals consist in creation of conditions allowing the construction of very high capacity networks and 5G wireless communications systems necessary for the functioning of the digital single market. New goals require amendments in radio spectrum management and adjustments of access to infrastructure, networks and services. The regulatory framework is extended to OTT services that are functionally equivalent to electronic communications services. The perceived weaknesses of the protection of end users’ interests are eliminated. The modernization is oriented toward creation of conditions allowing pan-European offerings on wholesale and retail level.
PL
Bezdomni na ulicach Nowego Jorku i strajki w australijskich fabrykach spowodowane zmianą gatunku papieru toaletowego – tego typu propagandowe informacje w pierwszej połowie lat 80. ub. w., jeszcze w czasie trwania stanu wojennego – miały wykazać absurdalność marzeń Polaków o Zachodzie. W okresie, w którym papier toaletowy był reglamentowanym towarem deficytowym, kupowanym na zapisy lub za oddaną makulaturę, myśl o strajku z powodu jego jakości rzeczywiście wydawała się absurdalna. Mało tego, dzięki rządowej propagandzie Polacy mogli dowiedzieć się, że papier toaletowy gdzieś na świecie może mieć różne gatunki i różną jakość...
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczący alternatywnych źródeł białka. Scharakteryzowano je pod względem wartości odżywczej, a także wskazano korzyści ekonomiczne oraz środowiskowe wynikające z ich wykorzystania. W opracowaniu zagadnienia wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone wśród polskich konsumentów w 2015 roku. Celem badania było uzyskanie opinii czy polscy konsumenci skłonni są do spożywania potraw z dodatkiem owadów. W oparciu o przeprowadzony przegląd literatury oraz analizę badania ankietowego stwierdzono, że alternatywne źródła białka (w tym owady jadalne) mogą stać się korzystnym uzupełnieniem wyczerpujących się zapasów białka zwierzęcego na świecie oraz skutecznym sposobem na walkę z głodem.
EN
The article presents a review of the literature on alternative protein sources. They were characterized in terms of nutritional value, as well as economic and environmental benefits resulting from their use. The study was based on surveys conducted among Polish consumers in 2015. The aim of the study was to obtain opinions on whether Polish consumers are willing to eat dishes with the addition of insects. Based on the literature review and the analysis of the questionnaire study, it was found that alternative sources of protein (including edible insects) can become a beneficial supplement to the exhausting stocks of animal protein in the world and an effective way to fight hunger.
11
Content available Changes in the behavior of organic food consumers
EN
The purpose of this paper is to discuss the purchasing behavior of organic food consumers based on survey findings, and to identify the change patterns by comparing these findings with a 2010 study and selected conclusions from other research carried out in Poland. A PAPI survey was carried out in 2018 with 214 respondents who buy organic food in stores located in Poznań. The results were analyzed using descriptive statistics metrics. The survey revealed the growing importance of health and environmental concerns among the motives for buying organic food, as indicated by the consumers. Compared to findings from previous research, there are improvements in consumer awareness and a transition from an egoistic to an altruistic approach to how their purchasing decisions affect the natural environment. Positive developments also include the increase in the share of regular consumers who form the basic segment of the organic food market, and the fact that online sales are viewed as a prospective place of buying organic food.
EN
The study aimed to analyse the relationship between consumer behaviour and new trends in the market environment. The authors presented various approaches to defining consumer behaviour in the context of dynamic changes in the market environment and made an attempt to answer the question to what extent new phenomena in consumer behaviour, such as New Balance and Normcore, influence the present consumer behaviour. The study made use of research focussing on secondary sources performed using the desk research method and participatory observations carried out by the authors. Among other materials used were secondary sources, results of quantitative studies performed with the use of the CAWI method, individual in-depth interviews and focus group interviews. The research focussed on new trends in consumer behaviour and its major motivators.
PL
W opracowaniu przedmiotem analizy było badanie relacji pomiędzy zachowaniami konsumentów a nowymi trendami w otoczeniu. Autorka przedstawiła różne podejścia do definiowania zachowań konsumenta w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym i podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu nowe zjawiska w zachowaniach konsumentów, takie jak New Balanse oraz Normcore, wywierają wpływ na aktualne zachowania konsumenckie. W opracowaniu wykorzystano przeprowadzone badania na źródłach wtórnych prowadzonych metodą desk research oraz własne obserwacje uczestniczące. Wykorzystano też jako źródła wtórne, wyniki badań ilościowych realizowanych techniką CAWI, indywidualne wywiady pogłębione oraz badania focus group interwiew. Przedmiotem badań były nowe trendy w zachowaniach konsumentów, jak również czynniki je determinujące.
PL
Celem artykułu jest diagnoza zmian zachodzących w przedmiotowym zakresie gwarancji jako narzędzia reklamacji, wskazanie jej miejsca wśród czynników konkurencyjności i przedstawienie opinii konsumentów na temat innowacyjnych rozwiązań w gwarancji oraz określenie roli tych informacji w doskonaleniu zarządzania jakością. W opracowaniu wskazano na rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw-producentów gwarancją jakości produktów wprowadzanych do obrotu rynkowego. Pokazano powiązania pomiędzy elementami obligatoryjnymi i fakultatywnymi gwarancji standardowej a rozwiązaniami innowacyjnymi w zakresie gwarancji. Wskazano na pięć opcji innowacyjnych gwarancji, najczęściej stosowanych w praktyce przedsiębiorstw. Zaakcentowano ważność obopólnych korzyści producenta-gwaranta i konsumenta-użytkownika wyrobów. Przedstawiono wyniki sondażowych badań własnych przeprowadzonych w wybranej uczelni wyższej. Przyjętymi metodami badawczymi była ankieta bezpośrednia i wywiady. Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie, że gwarancja ma duże znaczenie jako czynnik konkurencyjności. Konsumenci akceptują nowe rozwiązania gwarancyjne, jednak tylko te, które związane są z rozszerzeniem ich uprawnień.
EN
The purpose of the article is to diagnose changes in the subject scope of the manufacturer’s guarantee, indicating its place among competitiveness factors and gathering consumer opinions on innovative solutions in the guarantee and defining the role of this information in improving quality management. The paper describes differences between the standard and innovative warranty. It offers 5 options for innovative warranty solutions. The author presents the results of his own surveys. The survey method was questionnaire and a direct interview. The results of the research have proved that the guarantee is of great importance as a factor of competitiveness. Consumers accept only these innovative solutions that are connected with the extension of their rights.
PL
Celem pracy jest próba analizy i oceny systemu znakowania żywności w Polsce oraz narzędzi służących prewencji i walce z zafałszowaniami. Podstawą do dyskusji był krytyczny przegląd literatury przedmiotu i przepisów prawa, analiza danych pochodzących z unijnych systemów wymiany informacji na temat żywności niebezpiecznej, oszustw żywnościowych i innych niezgodności (systemu RASFF i systemu AAC & EU FFN) oraz decyzji dotyczących zafałszowań wydanych przez IJHAR-S. System bezpieczeństwa żywności UE ewoluuje w kierunku coraz większej ochrony zdrowia i interesów ekonomicznych konsumentów. Służyć ma temu integracja działań państwowych instytucji nadzoru nad żywnością oraz rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji na temat niezgodności z prawem żywnościowym. Najwięcej informacji przekazanych w systemie AAC & EU FFN w 2016 r. dotyczyło niezgodności w obszarze znakowania, w tym zwłaszcza wykazu składników. Analiza decyzji administracyjnych IJHAR-S z lat 2013–2017 wykazała, że problem zafałszowań jest największy w przypadku produktów mięsnych, mącznych i zbożowych. Przekazywanie rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat żywności odbywa się głównie za pomocą kodu uzupełniającego opakowań jednostkowych. Zakres tych informacji wpływa na podejmowanie przez konsumentów świadomych wyborów. Opakowania do żywności mają ogromną wartość komunikacyjną, ich zadaniem jest kreowanie pozytywnych emocji i doświadczeń u konsumenta oraz zachęcenie go za każdym razem do kupna towaru.
EN
The aim of the paper is to make an attempt to analyse and discuss food labelling system in Poland and instruments designed to prevent and combat fraudulent adulteration of food. The basis for the discussion was critical literature and food law review, the data drawn from the EU information exchange systems for unsafe food, food fraud and other non-compliances (the RASFF system and the AAC & EU FFN system), and administrative decisions of IJHAR-S regarding adulteration of food. The EU food safety system is evolving to achieve a high level of health and economic interests protection for consumers. Integration of official food control institutions’ activities and development of international cooperation concerning rapid exchange of information about non-compliances with food law serve this purpose. The most food fraud cases exchanged in the AAC & EU FFN system in 2016 concerned mislabelling and composition. Analysis of the administrative decisions of IJHAR-S made between 2013 and 2017 demonstrated that meat products and bakery and cereal products are most often adulterated foods in Poland. Providing consumers with reliable and comprehensive food information is perpetrated mainly through expletive code of individual packaging which influences informed food choices. Communication value of food packaging is huge. The role of individual packaging is also to create positive emotions and experiences, and enhance consumers’ willingness to buy the product again and again.
PL
Sukces organizacji w znacznym stopniu uzależniony jest od jej kompetencji w zakresie identyfikowania oczekiwań usługobiorców, co umożliwia satysfakcjonujące zaspokojenie ich potrzeb. Oznacza to, iż za celowe należy uznać podjęcie próby zidentyfikowania postrzegania jakości usług lotniczych przez pasażerów. Ważne staje się uzyskanie odpowiedzi na pytania: jakie czynniki determinują postrzeganą jakość usług lotniczych i jak ją oceniają pasażerowie? Celem publikacji jest identyfikacja czynników wpływających na jakość usług lotniczych poprzez zbadanie opinii pasażerów z pokolenia Y i Z. Jego realizację umożliwiło dokonanie przeglądu literatury przedmiotu i przeprowadzenie badania ankietowego. W pracy podjęto próbę zdefiniowania usługi lotniczej i określenia czynników mających wpływ na jej jakość. Autorzy scharakteryzowali pokolenia Y i Z. Zostały przedstawione również wyniki przeprowadzonego badania ankietowego, z którego wynika, iż główne czynniki przesądzające o podjęciu decyzji odnośnie wyboru usługi lotniczej to: cena, czas i bezpośredniość lotu. Czynniki te w największym stopniu przesądzają o postrzeganiu jakości usługi lotniczej w badanej grupie ludzi. Na uwagę zasługuje fakt, iż jedynie ok. 31% badanych za kluczowy czynnik przesądzający o wyborze przewoźnika uznaje bezpieczeństwo. Średnia ocena postrzeganej jakości usług lotniczych, według przyjętych kryteriów, wyniosła 3,76. Uzyskane wyniki badań pozwolą na wyciągnięcie wniosków, które mogą stanowić przesłankę do podejmowania działań doskonalących jakość usług lotniczych.
EN
The organization’s success depends – to a large extent – on its competence in effectively identifying the expectations of service recipients, which makes it possible to satisfy their needs. This means that an attempt to identify the perception of the quality of air services by passengers should be considered as intentional. It is important to get answers to the following questions: what factors determine the perceived quality of air services and how do passengers assess it? The aim of the publication is to identify the factors affecting the quality of air services by examining the opinions of passengers from the Y and Z generation. To achieve the goal of the paper, the authors reviewed relevant literature on the subject and conducted a questionnaire survey. The paper attempts to define the air service and determine the factors affecting its quality. The authors have characterized the generations of Y and Z. The results of the survey have also been presented. They show that the main factors determining the decision regarding the choice of air service is the price, time and directness of the flight. These factors determine the perception of the quality of the air service in the studied group of people to the greatest extent. It is worth noting that only about 31% of respondents consider safety as the key factor determining the choice of a carrier. The average assessment of the perceived quality of air services according to the adopted criteria was 3.76. The results of the research will allow to draw conclusions that may be the premise for taking actions to improve the quality of air services.
PL
„Żywność wygodna” cieszy się dużą popularnością i nie jest postrzegana jako „zły produkt”, ponieważ rosnąca świadomość konsumentów na ten temat nie pozwala producentom na dobór składników przypadkowych lub złej jakości. Obok rosnącej świadomości konsumenta pojawiają się również trendy żywieniowe, które wynikają z ciągłej zmienności otoczenia, stylu życia, tradycji i zasad religijnych. Najbardziej widoczne obecnie tendencje żywieniowe to coraz bardziej powszechny wegetarianizm, żywność bezglutenowa i ekologiczna. Żywność bezglutenowa stała się popularna poprzez duży odsetek ludzi cierpiących na nietolerancję glutenu, a żywność ekologiczna kojarzy się konsumentowi z naturą i czystą etykietą. Dlatego też zakłady przemysłu spożywczego, aby utrzymać dobrą pozycję na rynku analizują potrzeby konsumenta i starają się im sprostać proponując produkty w nowej formie, po reformulacji smaku, konsystencji, lub w nowym wygodniejszym opakowaniu czy o obniżonej lub podwyższonej zawartości jakiegoś składnika.
EN
“Comfortable food” is very popular and is not seen as a “bad product”, because the growing consumer awareness does not allow manufacturers to choose ingredients random or bad quality. In addition to the growing awareness of the consumer, also nutritional trends appear, as a result of constant variability of the environment and style life, traditions and religious principles. The most popular today nutritional tendencies are: more and more common vegetarianism, gluten-free food and ecological. Gluten-free food has become popular through a large percentage of people suffering from gluten intolerance, whereas organic food is associated by the consumer with nature and a clean label. Therefore, the food industry plants to maintain a good position on market, analyse consumer needs and try to meet them proposing product in a new form, after reformulation of taste, consistency, or in new, more convenient packaging, whether reduced or increased content of some component.
EN
Consumers’ knowledge is increasingly becoming an integral and important element in business strategy regardless of the country. A major challenge for enterprises involves removing potential barriers which may hinder consumer knowledge sharing. The purpose of the paper is to identify those barriers. The reported outcomes are the result of a questionnaire survey that yielded responses from 783 Polish and 171 UK-based consumers. The results indicate that the main barriers to consumer knowledge sharing include lack of time, lack of information about opportunities to share knowledge, and lack of interest in sharing knowledge for Polish consumers whilst for UK consumers the most important barriers are reluctance to sharing knowledge and reluctance to give private information. What is more, the principal difference between countries pertains to actual reluctance to sharing knowledge indicating that UK consumers are by far more reluctant than Polish ones.
PL
Wiedza konsumentów staje się integralną, jak również niezwykle ważną częścią strategii biznesowej przedsiębiorstwa, niezależnie od kraju. Istotnym wyzwaniem dla biznesu jest przezwyciężenie potencjalnych barier, które mogą utrudniać dzielenie się wiedzą konsumentów. Celem artykułu jest zidentyfikowanie tych barier oraz ich analiza. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzono badanie kwestionariuszowe wśród 783 polskich i 171 brytyjskich konsumentów. Wyniki wskazują, że główną barierą, aby dzielić się wiedzą, dla polskich konsumentów jest brak czasu, brak informacji o możliwościach dzielenia się wiedzą oraz brak własnego zainteresowania ukierunkowanego na dzielenie się wiedzą. Dla brytyjskich konsumentów najistotniejszymi barierami są niechęć do dzielenia się wiedzą i niechęć do dzielenia się prywatnymi informacjami. Ponadto wyniki badania pokazują, że największa różnica pomiędzy konsumentami z obu krajów dotyczy niechęci do dzielenia się wiedzą, wskazując równocześnie, że brytyjscy konsumenci są o wiele bardziej niechętni, aby dzielić się wiedzą, niż konsumenci z Polski.
18
Content available remote Wybory konsumenckie a gospodarowanie odpadami
PL
Wzrost konsumpcji powoduje wytwarzanie coraz bardziej licznych odpadów, w tym opakowaniowych. Firmy nastawione na niski koszt produkcji i szybki zysk, wykorzystują głównie tworzywa sztuczne ze względu na łatwość ich obróbki, niewielką wagę i szerokie zastosowanie. Większość opakowań, zwłaszcza jednorazowego użytku, nie nadaje się do łatwego recyklingu i pod wpływem czynników zewnętrznych staje się niebezpieczna dla zdrowia i życia organizmów. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego on line wykazało, że 75% badanych zdaje sobie sprawę ze związku między wyborami konsumentów a gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi. Ponad połowa studentów nie przywiązuje wagi do znaków na opakowaniach towarów.
EN
The increase in consumption results in the production of more waste, including packaging. Companies focused on low production cost and quick profit, mainly use plastics due to their ease of processing, low weight and wide use. Most of the packaging, especially disposable, is not suitable for easy recycling and becomes dangerous to the health and life of organisms under the influence of external factors. A survey conducted among students of the University of Rzeszów on line showed that 75% of respondents are aware of the relationship between consumer choices and packaging waste management. More than half of students do not pay attention to the label on the packaging of goods.
PL
Przedmiot opracowania odnosi się do umów o tzw. kredyt indeksowany, tj. taki, gdzie w treści umowy bank zobowiązał się do oddania do dyspozycji kredytobiorcy-konsumentowi kwotę środków pieniężnych oznaczonych w złotych polskich (PLN), z zastosowaniem mechanizmu przeliczeniowego do waluty obcej; spłaty kredytu również następowały w macierzystej walucie - przeliczanej w odniesieniu do kursu waluty obcej. Niniejsze opracowanie stanowi głos w dyskusji nad prawnymi konsekwencjami pominięcia niedozwolonych zapisów w umowach o kredyt indeksowany.
EN
The subject of the study refers to agreements on the so-called an indexed loan, i.e. where, in the text of the contract, the bank under-took to make available to the borrower-consumer the amount of cash designated in Polish zlotys (PLN), using a conversion mechanism to a foreign currency; repayment of the loan was also made in the home currency - calculated in relation to the exchange rate of the foreign currency. This study is a voice in the discussion of the legal consequences of omitting prohibited entries in indexed credit agreements.
PL
Piwo jest najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród Polaków. Przynajmniej kilka razy w roku pije je prawie 73% dorosłych osób, co odpowiada blisko 23 milionom konsumentów. Celem badań było poznanie postaw i zachowań konsumentów do 40. roku życia na rynku piw. Największa grupa respondentów zadeklarowała okazjonalne spożycie piwa (38,74%), a jako najbardziej popularne miejsce konsumpcji tego trunku wskazała bary oraz puby (35,14%). Prawie 40% badanych wybierało puby, bary, które oferują szeroką gamę piw lokalnych i zagranicznych. Chęć poszukiwania i próbowania piw rzemieślniczych zadeklarowało 62% ankietowanych.
EN
Beer is one of the most popular alcohol beverage among Poles. It is being consumed at least a couple times a year, by almost 73% of adults, which gives about 23 million consumers. The aim of the study was to cognize attitudes and behavior of people between 18–40 year of life towards beer. Drinking occasionally was manifested by 38,74% of respondents, and the most popular place of consumption turned out to be bars and pubs (35,14%). Almost 40% of analyzed group was choosing places that offered a variety of imported beers and locally brewed ales. Desire to look for and to try craft beers was suggested by 62% of respondents.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.