Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2369

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 119 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 119 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane aspekty bezpieczeństwa wyrobów w przemyśle zbrojeniowym
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki bezpieczeństwa produkcji przemysłu zbrojeniowego dostarczającego sprzęt i uzbrojenie dla Sił Zbrojnych RP, Policji NATO oraz innych służb dbających o bezpieczeństwo i stabilizację pokoju w kraju i na świecie. Artykuł ma charakter teoretyczno-opisowy. W pracy sformułowano następujący problem badawczy: jakie wymagania normatywno - prawne powinna spełniać firma zbrojeniowa podczas procesu produkcji, kontroli, odbioru i dostawy sprzętu wojskowego, w celu zapewnienia bezpiecznego wyrobu dla życia, zdrowia użytkownika, środowiska z jednoczesną dbałością o zachowanie niezawodności i terminowości dostaw? Hipotezą badawczą pracy jest sformułowanie, iż zakłada się, że warunki w jakich wykonywane są potwierdzenia metrologiczne przyrządów pomiarowych, służących do kontroli produkcji na różnych etapach procesu technologicznego, mogą wpłynąć na bezpieczeństwo produkowanych wyrobów oraz określić związki przyczynowo-skutkowe. Dla zweryfikowania hipotezy i udzielenia odpowiedzi na pytanie problemowe zastosowano metodę analizy źródeł i konstrukcji logicznej, badaniu poddano dokumenty oficjalne obowiązujące w RP: akty normatywne i prawne. Zastosowano także obserwację pośrednią, wynikającą z wieloletniego doświadczenia autorów w pracy z branżą zbrojeniową i uczestnictwem w działalności naukowej. Przedstawione w artykule zagadnienia dotyczą systemu metrologicznego mającego istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo wyrobu, systemu oceny zgodności wyrobów (OiB), w którym producent gwarantuje na własną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wystawiając deklarację zgodności w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa oraz wprowadzając Wewnętrzny System Kontroli (WSK) dotyczący obrotu uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania oraz usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także utrzymania międzynarodowego pokoju. Ważnym zagadnieniem dla dostawców produkujących wyroby obronne jest szacowanie i analiza ryzyk mających wpływ na przedsięwzięcie/projekt. Zarządzanie ryzykiem rozpoczyna się na etapie planowania wyrobu i jest monitorowane przez znaczące komórki organizacyjne tj. konstrukcja, zaopatrzenie, produkcja, kontrola do czasu zakończenia umowy. Informacje z realizacji zarządzania ryzykiem stanowią „kopalnię wiedzy” przy realizacji przyszłego projektu. Kolejnym ważnym aspektem ujętym w artykule jest ochrona informacji niejawnych i stosowanie odpowiednio do nadanej klauzuli tajności właściwych środków bezpieczeństwa. Producent powinien posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zgodnie z aktualną ustawą o ochronie informacji niejawnych.
EN
The aim of the article is to present the issue of security of production of the arms industry, which supplies equipment and armament to the Polish Armed Forces, the NATO Police and other services ensuring security and stabilization of peace in the country and in the world. The article is of a theoretical and descriptive nature, providing an answer to the question being the research problem of this work: what normative and legal requirements should an arms company meet during the production, control, acceptance and delivery of military equipment, in order to ensure a safe product for the life, health of the user and the environment while ensuring reliability and timely deliveries? The research hypothesis of the work is that it is assumed that the conditions in which metrological confirmations of measuring instruments used to control production at various stages of the technological process are performed may affect the safety of manufactured products and determine cause and effect relationships. To verify the hypothesis and answer the problem question, the following method of source analysis and logical construction was used. Official documents in force in the Republic of Poland were examined: normative and legal acts. Indirect observation was also used, resulting from the authors’ many years of experience in working with the arms industry and participating in scientific activities. The issues presented in the article concern the metrological system that has a significant impact on the quality and safety of the product, the product conformity assessment system (OiB), in which the manufacturer guarantees under his own responsibility that the product complies with the technical specification by issuing a declaration of conformity in the field of Defense and Security and introducing the Internal Control System (WSK) regarding trade in arms and dual-use products as well as services and technologies of strategic importance for state security, as well as maintaining international peace. An important issue for suppliers producing defense products is the estimation and analysis of risks affecting the project/project. Risk management begins at the product planning stage and is monitored by significant organizational units, i.e. design, supply, production, control until the end of the contract. Information from the implementation ofrisk management constitutes a “mine of knowledge” for the implementation of a future project. Another important aspect included in the article is the protection of classified information and the application of appropriate security measures appropriate to the classification granted. The manufacturer should have an industrial security certificate issued by the Military Counterintelligence Service (SKW) or the Internal Security Agency (ABW) in accordance with the current Act on the protection of classified information.
PL
Szpital stanowi istotny element systemu ochrony zdrowia, który pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, również podczas zdarzeń o charakterze kryzysowym. Niestety w obliczu zagrożenia biologicznego jakim była pandemia COVID-19, mimo licznych wdrażanych rozwiązań, szpitale nie zapewniły realizacji wszystkich potrzeb zdrowotnych. Celem artykułu jest przedstawienie roli szpitali w sytuacjach nadzwyczajnych oraz analiza ich funkcjonowania podczas pandemii COVID-19. W artykule wykorzystano metodę analizy dostępnych źródeł i danych statystycznych oraz metodę sondażu diagnostycznego, techniki wywiadu skategoryzowanego, skoncentrowanego na problemie badawczym dotyczącym oceny działalności szpitali przez personel medyczny podczas zagrożenia biologicznego jakim była pandemia.
EN
The hospital is an essential part of the health system, which plays a key role in ensuring the health security of the population, including during crisis events. Unfortunately, in the face of a biological threat such as the COVID-19 pandemic, despite the numerous solutions implemented, hospitals did not ensure that all health needs were met. The aim of the article is to present the role of hospitals in emergency situations and to analyse their performance during the COVID-19 pandemic. The article uses the method of analysis of available sources and statistical data and the method of diagnostic survey, a categorised interview technique, focused on the research problem concerning the evaluation of the performance of hospitals by medical personnel during a biological threat such as the pandemic.
EN
The aim of this article is to draw attention to the growing problem of cybersecurity in the field of autonomous vehicles. A notable aspect is the use of autonomous vehicles to enhance the quality of decision-making processes as well as flexibility and efficiency. The implementation of new solutions will lead to improvements not just in transportation and delivery, but also in warehouse management. The growing demand for autonomous solutions, both in the industry and in the daily life of an average consumer, necessitates efforts to ensure their safe operation and use. The present literature review synthetically describes the history of the development of autonomous vehicles and machines. The standards and norms that should be met by products allowed for use as well as threats to cybersecurity, along with examples, are presented herein. The analysis of the collected materials leads to the conclusion that with the development of new technologies and the growth in the importance of autonomous solutions, the number of threats and the importance of systems securing the functioning of devices in cyberspace are increasing. Research on the problem also leads to the conclusion that legal systems do not fully keep up with technological developments, resulting in a lack of normative acts regulating this matter.
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rosnący problem cyberbezpieczeństwa w dziedzinie pojazdów autonomicznych. Istotnym aspektem jest wykorzystanie pojazdów autonomicznych do poprawy jakości procesów decyzyjnych oraz zwiększenia ich elastyczności i efektywności. Wdrożenie nowych technologii poprawi nie tylko procesy transportowe i dostawy, ale także zarządzanie magazynami. Rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania autonomiczne, zarówno w przemyśle, jak i w codziennym życiu przeciętnego konsumenta, prowadzi do konieczności zwiększenia wysiłków na rzecz zapewnienia ich bezpiecznej pracy i użytkowania. W przeglądzie literatury przedstawiono syntetycznie historię rozwoju pojazdów i maszyn autonomicznych, a także normy i standardy, jakie powinny spełniać produkty dopuszczone do użytku, a ponadto zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa wraz z przykładami. Analiza zebranego materiału prowadzi do wniosku, że wraz z rozwojem nowych technologii i wzrostem znaczenia rozwiązań autonomicznych liczba zagrożeń oraz znaczenie systemów zabezpieczających funkcjonowanie urządzeń w cyberprzestrzeni wzrasta. Badania nad problemem prowadzą również do konkluzji, że systemy prawne nie nadążają za postępem technologicznym, co skutkuje brakiem aktów normatywnych regulujących przedmiotową kwestię.
PL
W artykule przedstawiono proponowaną metodę szacowania stateczności skarp gruntowych narażonych na oddziaływania dynamiczne w efekcie prowadzonych w pobliżu prac. Omówiono założenia metody oraz sposób weryfikacji uzyskanych wyników metodą porównania efektów analizy MES z wynikami bezpośrednich pomiarów drgań wierzchniej płaszczyzny gruntu w pobliżu frontu prac. Proponowaną metodę zilustrowano wynikami przykładowych analiz dla dwóch różnych gruntów budujących skarpę.
EN
The paper presents a proposed method for estimating the stability of ground slopes subjected to dynamic inputs as a result of work carried out nearby. The assumptions of the method and the verification procedure of the obtained results by comparison of the effects of FEM analysis with the results of direct measurements of vibrations of the topsoil plane in the vicinity of the work front are discussed. The proposed method is illustrated with the results of exemplary analyses for two different soils forming the slope.
EN
Presented is the use of devices and trainer devices that are the original applications of Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. a part of the WB Group. This application also uses the characteristics of devices with the efficiency of modernization works understood as benefits resulting from the expenditure incurred. Special attention was paid to modernization resulting from the reliability of the improved system and its readiness to perform tasks. The article is not a presentation of the commercial offer but covers the scope of research and development works, implemented original modernization, developed in response to market expectations, user comments and technical progress. The potential of the WB Group and the current state of knowledge and application possibilities provided by AREX Sp. z o.o. is in meeting the requirements of the modern battlefield. The process should be conducted in the national defence sector (in the domestic industrial defence potential). This industry should have additional new technologies of modernization.
PL
Przedstawiono krajowe uwarunkowania modernizacji wybranych typów uzbrojenia i trenażerów uzbrojenia, które są autorskimi propozycjami Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. wchodzącego w skład Grupy WB. W procesie tym uwzględniono również charakterystykę związaną z efektywnością prac modernizacyjnych rozumianych jako uzyskiwanie korzyści w odniesieniu do ponoszonych nakładów. Szczególną uwagę poświęcono modernizacji wynikającej z funkcji niezawodności doskonalonego systemu i jego gotowości do wykonywania zadań. Artykuł nie jest przedstawieniem oferty handlowej, ale zakresu prac badawczo-rozwojowych i wdrożonych rozwiązań modernizacyjnych, opracowanych w odpowiedzi na oczekiwania rynku, uwagi użytkowników oraz postęp techniczny. Potencjał Grupy WB oraz stan wiedzy i możliwości wskazują, że w dziedzinie uzbrojenia AREX Sp. z o.o. jest w stanie spełnić wymagania stawiane przez współczesne pole walki. Proces modernizacji powinien być prowadzony w ramach krajowego przemysłu obronnego (w rodzimym przemysłowym potencjale obronnym). Przemysł ten powinien dysponować nowoczesnymi technologiami modernizacyjnymi.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania i metody zabudowy cyfrowego rejestratora parametrów lotu S2-3a na pokładach samolotów MiG-29 i Su-22, realizowanej w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 S.A (WZL-2) w Bydgoszczy. Omówiono główne elementy składowe rejestratora S2-3a, opracowanego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) i przeznaczonego do rejestracji parametrów lotu i parametrów eksploatacyjnych zespołów statku powietrznego, a także do przechowywania zarejestrowanych danych. Przedstawiono metodę i sposób analizy danych z rejestratora pokładowego, umożliwiający wykrywanie niesprawności oraz identyfikację zakresów pracy systemów pokładowych na przykładzie systemu automatycznego sterowania lotem.
EN
The article presents the conditions and methods of installing the S2-3a digital flight data recorder on board MiG-29 and Su-22 aircrafts, carried out at Military Aviation Works No. 2 S.A. (MAW-2) in Bydgoszcz. The main components of the S2-3a recorder were discussed, developed at the Air Force Institute of Technology (AFIT) and intended for recording flight parameters and operational parameters of the main aircraft components, as well as for storing the recorded data. A method and means of analyzing data from the on-board recorder is presented, enabling the detection of malfunctions and the identification of operating ranges of on-board systems on the example of an automatic flight control system.
EN
Climate change introduces the need to look at new issues in the safe operation of engineering structures. Analysis for the past decade has shown the significance of the weather changes taking place and the effects in the form of periodic long heat waves causing heating of external surfaces combined with solar radiation can cause significant structural impacts. Intense rainfall causing increased penetration of water into the ground also proves to be an important issue in terms of the proper condition of foundation zones. Performed studies have shown that in unfavorable conditions can lead to defects in the foundation zones of steel tanks.
EN
Traditional availability, reliability, and safety models face the dimension problem due to a huge number of components in modern systems, motivating further research in this field. This paper focuses on multi-fragmental and multiphase models for availability and functional safety assessment of the information and control (I&C) systems with two-cascade redundancy considering design faults manifestation during operation. The methodology of the research is based on Markov and semi-Markov chains with the utilization of multi-phase modeling. Several multi-phase models are developed and investigated considering different conditions of operation and failures caused by version faults. The case study of the research is based on the analysis of safety-critical nuclear power plant I&C systems such as the reactor trip systems developed using the programmable platform RadICS.
EN
A highly complex dynamic non-linear reactor is the blast furnace iron manufacturing system. It has possible dangers, including carbon monoxide, wide variety of chemical reactions, fire, high pressure and explosion, noise, split and fall, hot metal sparks, hit etc. To ensure a secure working, organizations must take the required measures to manage the risks and their effects. The approach for risk assessment discussed in this research attempts to increase blast furnace safety performance and reduce workers injuries. This approach uses probability distribution and an improved machine learning techniques such as radial basis function artificial neural networks (RBANN). The novelty here is to calculate a multivariate risk using a proposed method, namely exponential smoothing combined with radial basis function artificial neural networks (ES-RBANN). To identify their limits, the results of a research comparing conventional and novel techniques are confirmed using real data collected from the steel production operations ArcelorMittal-Annaba, Algeria.
12
Content available Phone use by pedestrians - pilot studies
EN
People use mobile phones for almost all activities throughout the day. Phones are used while performing activities such as running, cycling and walking on the pavement. Most often we listen to music, browse the Internet or just talk. Unfortunately, it should be noted that the use of a mobile phone is not always safe, as it can distract the attention of a pedestrian or driver, which can lead to a road accident. The topic of using mobile phones at pedestrian crossings is much less frequently discussed compared to using a mobile phone while driving a passenger vehicle. The phenomenon of distracting pedestrians with a mobile phone is becoming an increasingly recognisable phenomenon. In many countries, such behaviour is severely punished. The use of mobile phones by pedestrians and drivers reduces attention. Despite the risk of road accidents, many pedestrians and cyclists are accustomed to using their mobile phones while traveling in traffic. The aim of the article is to draw attention to the problem of using a telephone by pedestrians crossing an intersection with traffic lights. The collected results confirm that pedestrians often use mobile phones while crossing pedestrian crossings. Collected data from observational studies reveal several other important findings. Pedestrians using a mobile phone on a pedestrian crossing walk slower. Pedestrians are oblivious to passing vehicles and often cross the pedestrian crossing without thinking or checking in advance. Pedestrians using a mobile phone at a pedestrian crossing do not pay attention to traffic lights but follow the crowd of other pedestrians.
EN
The light detection and ranging (Lidar) sensor is a remote sensing technology that can be used to monitor pedestrians who cross an intersection outside of a designated crosswalk or crossing area, which is a key safety application of lidar sensors at signalized intersections. Hereupon, the Lidar sensor was installed at the Hillen Rd - E 33rd St. intersection in Baltimore city to collect real-time jaywalkers’ traffic data. In order to propose safety improvement considerations for the pedestrians as one of the most vulnerable road users, the paper aims to investigate the reasons for jaywalking and its potential risks for increasing the frequency and severity of vehicle-pedestrian conflicts. In a three-month time, interval from December 2022 to February 2023, a total of 585 jaywalkers were detected. By developing a generalized linear regression model and using K-means clustering, the highly correlated independent variables to the frequency of jaywalking were recognized, including the speed of jaywalkers, the average PET of vehicle-pedestrians, the frequency of vehicle-pedestrian conflicts, and the weather condition. The volume of vehicles and pedestrians and road infrastructure characteristics such as medians, building entrances, vegetation on medians, and bus/taxi stops were investigated, and the results showed that as the frequency of jaywalking increases, vehicle-pedestrian conflicts will occur more frequently and with greater severity. In addition, jaywalking speed increases the likelihood of severe vehicle-pedestrian conflicts. Also, during cloudy and rainy days, 397 pedestrians were motivated to jaywalk (or 68% of total jaywalkers), making weather a significant factor in the increase in jaywalking.
EN
Women, particularly in developing countries, rely heavily on public transport for their daily commute. This study explores the safety and security of women using ride-hailing services in Gauteng. Specifically, the study seeks to understand women’s experiences using ride-hailing services, which might influence their mobility. This study employed a constructivist research philosophy, utilizing qualitative, semi-structured interviews to explore the experiences of women who use ride-hailing services. The study findings reveal several disturbing incidents reported by female passengers using ride-hailing services; however, it is important to note that not all drivers exhibit inappropriate behaviour. Some drivers make inappropriate remarks, while others exhibit rude behaviour. The study found that some drivers use longer routes, leading to higher fares, which can be seen as exploitation. The study also reports some incidents where ride-hailing drivers almost kidnapped some female passengers, indicating a severe safety concern. The study contributes to the ongoing discourse on gender and transport studies, providing empirical evidence on the experiences of women using ride-hailing services in Gauteng, South Africa.
EN
Distresses are integral parts of pavement that occur during the life of the road. Bitumen distress is known as one of the most important problems of Iran's roads, especially in tropical areas and transit routes with heavy axes; so, identifying the effective factors in creating the bleeding phenomenon is very necessary and important. Therefore, this study was conducted to investigate the parameters of the mixing design in creation of bleeding phenomenon and its severity. The collected data were then analyzed and grouped using Design Expert and SPSS software. The results show that all five parameters of optimal bitumen percent, bitumen percent in asphalt mixture, void percent of Marshall Sample, percent void and filler to bitumen ratio are effective on bitumen and its intensity. Among the mentioned parameters, two parameters of percent of bitumen compared to asphalt mixture and the void percent in the Marshall sample have a greater effect on the severity of the bleeding phenomenon.
EN
This article presents the results of research concerning the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in operations in selected Voluntary Fire Brigade (VFB) units. In addition to literature research, a survey method was used. A SWOT analysis was also carried out based on the answers provided in the questionnaires. The provided information shows that VFBs most often use UAVs for searching for missing persons, monitoring mass events, tracking illegal rubbish dumps, as well as during firefighting operations including monitoring of large area fires. Also noted were such cases of UAV usage as smoke surveys from chimneys, monitoring of internal fires, locating wild boar herds during African swine fever (ASF) or initial assessment of the health of an injured person. As part of the SWOT analysis, 12 strengths and weaknesses of the UAV were identified, as well as 5 opportunities and threats related to their implementation and application. The article ends with conclusions and recommendations for further research and implementation related to UAVs. This may serve to assure further development of this technology and give an overview of any pros and cons of its implementation in operational activities in the general security and safety sector, including rescue units.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad problematyką operacyjnego użycia bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w wybranych jednostkach ochotniczych straży pożarnych (OSP). Prócz badań literaturowych posłużono się metodą badań ankietowych. Przeprowadzono także analizę SWOT, bazując na odpowiedziach udzielonych w kwestionariuszach. Z udzielonych informacji wynika, że jednostki OSP najczęściej stosują BSP do: poszukiwań osób zaginionych, monitorowania imprez masowych, namierzania nielegalnych składowisk śmieci, a także podczas działań gaśniczych, w tym monitorowania pożarów wielkopowierzchniowych. Odnotowano także przypadki użycia BSP do badań dymu z kominów, monitoringu pożarów wewnętrznych, lokalizacji stad dzików w czasie afrykańskiego pomoru świń (ASF) czy wstępnej oceny stanu zdrowia osoby poszkodowanej. W ramach analizy SWOT wyspecyfikowano po 12 mocnych i słabych stron BSP oraz po 5 możliwości i zagrożeń związanych z ich implementacją, użytkowaniem. Artykuł zwieńczono konkluzjami i rekomendacjami dalszych kierunków badań i wdrożeń w obszarze UAV. Może to przysłużyć się dalszemu rozwojowi tej technologii oraz dać pogląd na wszelkie za i przeciw jej implementacji do działań operacyjnych w sektorze bezpieczeństwa powszechnego, w tym jednostkach ratowniczych.
EN
Unmanned aerial vehicle systems play an increasingly important role in crisis management and rescue. The specificity of such operations makes it difficult to conduct a typical risk analysis. The paper presents European and national regulations concerning the use of UAS in relation to operational safety issues. It presents also an outline of proposed changes in relation to safety issues in the Polish aviation law. Next it contains a discussion on the meaning of risk and provisions regarding how to perform operational risk assessment in EU regulations and provides a characterization of the specificity of UAS operations in rescue and crisis management. The general principles and the procedure of the SORA analysis method were presented. The SORA method was referred to rescue and crisis operations and an assessment was made of its usefulness. A proposal was made for an alternative ERA-2.0 risk analysis method and presented for UAS rescue and crisis management operations.
PL
Systemy bezzałogowych statków powietrznych odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi i w ratownictwie. Specyfika takich operacji utrudnia przeprowadzenie typowej analizy ryzyka. W artykule wskazano regulacje europejskie i krajowe dotyczące użytkowania SBSP w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa operacyjnego. Przedstawiono zarys projektu zmian w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa w polskim prawie lotniczym. Następnie omówiono znaczenie ryzyka i przepisy dotyczące wykonania oceny ryzyka operacyjnego w regulacjach unijnych. Scharakteryzowano specyfikę operacji SBSP w ratownictwie i zarządzaniu kryzysowym. Przytoczono ogólne zasady koncepcji i procedurę metody analizy SORA. Odniesiono metodę SORA do operacji ratowniczych i działań kryzysowych oraz dokonano ocenę jej przydatności. Zaproponowano i przedstawiono alternatywną metodę analizy ryzyka ERA-2.0 dla operacji SBSP ratowniczych i zarzadzania kryzysowego.
EN
Sport is an important element of self-improvement and professional development of every person and above all of firefighters, since their service involves helping people and saving property in particularly dangerous and often quite extreme conditions. The article is an assessment of the impact of sports on the improvement of fitness, integration and motivation of firefighters in the context of safety during operational activities of State Fire Service units, based on two different environments - the District Headquarters of the State Fire Service in Włoszczowa and the Polish firefighters’ team in firefighting sports. Empirical research was conducted using a survey questionnaire. The results of the research and the formulated conclusions summarize the article.
PL
Sport jest ważnym elementem samodoskonalenia i rozwoju zawodowego każdego człowieka, a przede wszystkim strażaka, gdyż jego służba polega na niesieniu pomocy ludziom i ratowaniu mienia w szczególnie niebezpiecznych i często ekstremalnych warunkach. Artykuł jest oceną wpływu sportu na poprawę sprawności, integrację i motywację strażaków w kontekście bezpieczeństwa podczas działań operacyjnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie dwóch różnych środowisk – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowej i reprezentacji polskich strażaków w sportach pożarniczych. Badania empiryczne przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety. Wyniki badań i sformułowane wnioski podsumowują artykuł.
EN
Progressing development and urbanisation brings with it an increasing risk of fire. According to Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 and its universal assumptions the concept of fire risk reduction in operational area of Rescue and Firefighting Unit 9 of the Warsaw Municipal Headquarters of the State Fire Service was presented. Using the database of the State Fire Service the profile of fire events occurring in this area in 2021 was determined. By analysing the causes of fires in urban areas and using own operational experience, conclusions were presented that were used to formulate guidelines for reducing the risk of fires.
PL
Postępujący rozwój oraz urbanizacja niesie za sobą coraz większe ryzyko powstawania pożarów. W oparciu o Ramowy Program Działań z Sendai 2015–2030 oraz jego uniwersalne założenia przedstawiono koncepcję redukcji ryzyka pożarów w rejonie operacyjnym JRG 9 KM PSP w Warszawie. Posługując się bazą danych PSP, określono profil zdarzeń dotyczących pożarów, które miały miejsce na tym obszarze w 2021 roku. Analizując przyczyny powstania pożarów na terenach zurbanizowanych oraz korzystając z własnego doświadczenia operacyjnego, przedstawiono wnioski, które posłużyły do sformułowania wytycznych redukcji ryzyka pożarów.
EN
The objective of the conducted research was to assess the value of crisis management plans in the context of real threats. The primary goal was to determine whether these plans contained (contain) procedures and guidelines that could be employed in the presence of occurring hazards. The work involved theoretical research methods, such as review of source literature, legal acts and currently binding crisis management plans, as well as synthesis, generalization and inference. A diagnostic survey method primarily based on the surveying and expert interview technique was employed with regard to empirical studies. Based on the completed study, the author concludes that crisis management plans: − essentially contain thematically appropriate descriptions and procedures that can be used directly or after modification in the face of materializing threats, − constitute a valuable source of information on correct behaviour in emergency situations. Furthermore, it should be noted that there are often problems in the area of drafting and practical use of crisis management plans.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wartości planów zarządzania kryzysowego w obliczu realnych zagrożeń. Przede wszystkim określenie, czy plany te zawierały (zawierają) procedury i wskazówki, które mogą być wykorzystywane w obliczu zmaterializowanych zagrożeń. W trakcie prac stosowano teoretyczne metody badawcze, w szczególności takie jak: analiza literatury, aktów prawnych i aktualnych planów zarządzania kryzysowego, a także synteza, uogólnienie oraz wnioskowanie zawodne i niezawodne. W zakresie badań empirycznych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego opartą głównie na technice ankietowania oraz wywiadów eksperckich. Na podstawie przeprowadzonych badań autor stwierdza, że plany zarządzania kryzysowego: − zasadniczo zawierają właściwe tematycznie opisy i procedury, które mogą być wykorzystywane wprost albo po modyfikacji w obliczu urzeczywistniających się zagrożeń, − stanowią wartościowe źródło informacji na temat właściwego postępowania w obliczu różnych zagrożeń. Jednocześnie należy stwierdzić, że niejednokrotnie występują problemy w obszarze przygotowywania i praktycznego wykorzystywania tych dokumentów.
first rewind previous Strona / 119 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.