Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 387

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tytan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
The article presents the method of qualifying orbital welding technology using the TIG (142) method of the perforated bottom heat exchanger made of steel A516M (Grade 485) explosively clad with titanium B265 (Grade 1) with titanium pipes B338 (Grade 2) with a diameter of 34.93 mm and thickness 0.7 mm. Based on preliminary tests, welding technologies have been developed that meet the acceptance criteria for acceptance requirements. Qualification of the developed technology and welding parameters that were used during welding was carried out in accordance with PN-EN ISO 15614 Specification and qualification of metal welding technology, welding technology testing, Part 8: Welding of tubes with perforated bottom. This standard specifies the requirements for the qualification of automatic arc welding technology, metal pipe joints with perforated bottom by means of technology testing. As part of the tests, the test joints were subjected to: visual tests, penetration tests, radiographic tests and macroscopic tests.
PL
W artykule przedstawiono sposób kwalifikowania technologii spawania orbitalnego metodą TIG (142) dna sitowego wymiennika ciepła wykonanego ze stali A516M (Grade 485) platerowanej wybuchowo tytanem B265 (Grade 1) z rurami tytanowymi B338 (Grade 2) o średnicy ø 34,93 mm i grubości 0,7 mm. Na podstawie badań wstępnych opracowano technologie, która spełnia kryteria akceptacji przy wymaganiach odbiorowych. Kwalifikowanie opracowanej technologii i parametrów, które zostały zastosowane podczas spawania zostało przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 15614 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali, badanie technologii spawania, Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi. Norma ta określa wymagania dotyczące kwalifikowania technologii spawania łukowego automatycznego, metalowych złączy rur z płytami sitowymi za pomocą badania technologii. W ramach przeprowadzonych badań złącza próbne poddano: badaniom wizualnym, badaniom penetracyjnym, badaniom radiograficznym oraz badaniom makroskopowym.
2
Content available remote Gazy osłonowe do spawania tytanu, cyrkonu i ich stopów
PL
W artykule mówiono rodzaj i skład gazów używanych podczas spawania tytanu, cyrkonu i ich stopów, jak również opisano wpływ poszczególnych gazów na proces spawania i jakość złączy spawanych.
XX
The type and composition of gases used in welding of titanium, zirconium and their alloys are discussed, as well as the influence of shielding gases on welding process and quality of welded joints are described.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę właściwości antykorozyjnych powłok silanowych osadzonych na tytanie Grade 2 i stopie tytanu Ti6Al4V. Do nałożenia powłok składających się z winylotrójmetoksysilanu (VTMS), etanolu (EtOH) oraz kwasu octowego (AcOH) wykorzystano metodę zanurzeniową. Przeanalizowano wpływ stężenia VTMS na odporność na korozję tytanu i jego stopu. Odporność na korozję nałożonych powłok analizowano w środowisku siarczanowym (pH=2) oraz w płynie Ringera (pH≈6), za pomocą krzywych potencjodynamicznych. Analizowano morfologię powierzchni i mikrostrukturę przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego oraz mikroskopu optycznego oraz sprawdzono przyczepność powłok do podłoża przy pomocy taśmy ScotchTM.
EN
This paper presents the results of anti-corrosive properties of silane coatings deposited on titanium Grade 2 and the Ti6Al4V titanium alloy. The dip method was used to apply the coatings consisting of vinyltrimethoxysilane (VTMS), ethanol (EtOH) and acetic acid (AcOH). The influence of VTMS concentration on the corrosive properties of titanium and its alloy was analyzed. The protective properties of the applied coatings were analyzed in the sulphate environment (pH = 2) and in the Ringer’s liquid (pH≈6). The corrosion resistance of the produced coatings was assessed using potentiodynamic curves. Surface morphology and microstructure were analyzed using a scanning electron microscope and an optical microscope, and the adhesion of coatings to the substrate was checked using ScotchTM tape.
4
Content available remote Studying the wear of titanium thread of aircraft fuel filter
EN
The article presents the tests that were conducted to examine the possibility of the fuel filter shank’s thread shearing under the impact of hydrostatic pressure. Increasedwear due to friction was confirmed on the threads of the titanium shanks that were tested, together with significantly reduced wear of the mating threads and steel sleeves. Shearing tests confirmed that to shear a thread that is worn to a degree similar to the threads that were tested, it is necessary to apply eight times more static pressure than the maximum pressure in the filter. A comparison of the shape of the coils of the thread that was subjected to the pressure test with the thread from the damaged filter demonstrated a significant difference in the wearing of these elements due to friction.
PL
W artykule przedstawiono przeprowadzone badania możliwości ścięcia gwintu trzonu z filtra paliwa pod wpływem działania ciśnienia hydrostatycznego. Potwierdzone zostało występowanie znacznego zużycia przez tarcie badanych gwintów tytanowych trzonów oraz wyraźnie mniejszego zużycia współpracujących z nimi gwintów stalowych tulejek. Próby ścinania wykazały, że do ścięcia gwintu zużytego w stopniu zbliżonym do badanych niezbędne jest zastosowanie 8-krotnie większego ciśnienia statycznego niż maksymalne ciśnienie występujące w filtrze. Porównanie kształtu nitek gwintu trzonów poddanych próbie ciśnieniowej z gwintem z filtra, który uległ awarii, wykazało znaczną różnicę w zużyciu tych elementów przez tarcie.
PL
W artykule przedstawiono ocenę stanu makroskopowych naprężeń własnych w tytanie, gatunku G4, wyznaczonych metodą rentgenograficzną sin2ψ. Porównywano wartości naprężeń zmierzone w materiale wyjściowym i w próbkach o sub/mikrostrukturze otrzymanej po obróbce plastycznej w plastomerze Gleeble, przy: temperaturze 875 K, zoptymalizowanym odkształceniu ε i prędkości odkształcenia έ. Po kulowaniu, niezależnie od zróżnicowania struktury, chropowatość polerowanych powierzchni próbek zwiększyła się niekiedy nawet ok. 10-krotnie. Niewielkie różnice wystąpiły w twardości, większej w bardziej plastycznej sub/mikrostrukturze, co też znalazło odzwierciedlenie i w wielkości naprężeń własnych.
EN
The article presents the assessment of the macroscopic residual stresses in titanium, grade G4, determined by the sin2ψ X-ray method. The values of stresses measured in the source material and in samples of sub/microstructure obtained after plastic processing in the Gleeble plastometer at the temperature 875 K, optimized strain ε and strain velocity έ were compared. After shot peening, regardless of the structure diversity, the roughness of the polished surfaces of the samples sometimes increased even about 10 times. Small differences occurred in hardness, higher in the more plastic sub/microstructure, which was also reflected in the magnitude of internal stresses.
EN
The paper discusses issues related to the technology of melting and processing of copper alloys. An assessment was made of the impact of titanium and iron introduced in the form of pre-alloy - Ti73Fe master alloy on the microstructure and selected properties of pure copper and copper-silicon alloy. There are known examples of the use of titanium and iron additive to the copper alloy. Titanium as an additive introduced to copper alloys to improve their properties is sometimes also applicable. In the first stage of the study, a series of experimental castings were conducted with variable content of Ti73Fe master alloy entering copper in quantities of 5 %, 15 %, 25 % in relation to the mass of the metal charge. In the second stage, a silicon additive was introduced into copper in the amount of about 4 % by weight and 0.5 % and 1 % respectively of the initial Ti73Fe alloy. Thermodynamic phase parameters were modelled using CALPHAD method and Thermo-Calc software, thus obtaining the crystallization characteristics of the test alloys and the percentage of structural components at ambient temperature. Experiments confirmed the validity of the use of Ti73Fe master alloy as an additive. The pre-alloy used showed a favourable performance, both in terms of addition solubility and in the area of improvement of strength properties. Changes were achieved in the microstructure, mainly within the grain, but also in the developed dendrites of the solid solution. Changes occur with the introduction of titanium with iron into copper as well as to two-component silicon bronze.
EN
The paper presents the results of research on the production and application of sintered copper matrix composite reinforced with titanium-copper intermetallic phases. Cu- Ti composites were fabricated by powder metallurgy. The starting materials for obtaining the sintered composites were commercial powders of copper and titanium. Experiments were carried out on specimens containing 2.5, 5, 7.5 and 10 % of titanium by weight. Finished powders mixtures containing appropriate quantities of titanium were subjected to single pressing with a hydraulic press at a compaction pressure of 620 MPa. Obtained samples were subjected to sintering process at 880°C in an atmosphere of dissociated ammonia. The sintering time was 6 hours. The introduction of titanium into copper resulted in the formation of many particles containing intermetallic phases. The obtained sinters were subjected to hardness, density and electrical conductivity measurements. Observations of the microstructure on metallographic specimens made from the sintered compacts were also performed using a optical microscope. An analysis of the chemical composition (EDS) of the obtained composites was also performed using a scanning electron microscope. Microstructural investigations by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS) showed that after 6 hours of sintering at 880°C intermetallic compounds: TiCu, TiCu2, TiCu4, Ti2Cu3, Ti3Cu4 were formed. The hardness increased in comparison with a sample made of pure copper whereas density and electrical conductivity decreased. The aim of this work was to fabricate copper matrix composites reinforced with titanium particles containing copper- titanium intermetallic phases using powder metallurgy technology and determine the influence of the titanium particles on the properties of the sintered compacts and, finally, analyse the potentials application for friction materials or electric motors brushes.
EN
In this paper, the reciprocating wear behavior of titanium–titanium boride composites with 20 and 40 (by vol. %) titanium boride (TiB) particles IS investigated in dry sliding conditions against Al2O3 ceramic balls. The trials have been observed at three loading conditions such as 5, 10 and 15 N load. The composites were processed by three powder metallurgical tech-niques such as spark plasma sintering (SPS), vacuum sintering (VS) and hot isostatic pressing (HIP). The electron probe microanalysis (EPMA) was used to analyze the homogeneity of Ti and boride phases in the composites. The hardness and indentation fracture resistance were evaluated using nano-indentation technique. The load–depth curves of indents for Ti–TiB shows the deviations of the modulus of elasticity within the spark plasma sintering (SPS), vacuum sintering (VS) and hot isostatic pressing (HIP).The wear resistance of the fabricated samples was analyzed using reciprocating wear tester. The SPS composite (Ti–38.5% TiB) showed lower coefficient of friction (0.07), lower wear volume (0.4368 mm3) and wear rate (0.000276 mm3/m) when compared to HIP and VS, which is attributed to the presence of fine titanium boride needles of high hardness, contributing to improving wear resistance. The surface morphology reveals that the composites processed through spark plasma sintering (SPS) and hot isostatic pressing (HIP) are subjected to minor plastic deformation. The outcome of this work is more beneficial to automotive brake pad, precision manufacturing and locomotives to avoid critical wear failures.
EN
The article describes the effect of alloyed additives in base material and filler metal on intergranular corrosion. Steel 1.2 mm thick, titanium-stabilized ferritic stainless steel and titanium and niobium-stabilized ferritic stainless steel have been surfacing method MAG (135). The specimens received was subjected to macro and microscopic tests, hardness tests and the intergranular corrosion resistance test. The study showed a higher corrosion resistance of niobium and titanium stabilized steel from titanium-stabilized steel. In addition, a ferritic fine-grain structure was found in the padding axis made with the use of filler metal with titanium and niobium microadditives.
PL
W artykule opisano wpływ dodatków stopowych w materiale rodzimym i spoiwie na korozje międzykrystaliczną. Blachy o grubości 1,2 mm ze stali nierdzewnej ferrytycznej stabilizowanej tytanem oraz stali nierdzewnej ferrytycznej stabilizowanej tytanem i niobem zostały napawane metodą MAG (135). Otrzymane próbki poddano badaniom makro i mikroskopowym, zmierzono twardość oraz przeprowadzono badania odporności na korozje międzykrystaliczną. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono wyższą odporność korozyjną stali stabilizowanej niobem i tytanem od stali stabilizowanej tylko tytanem. Ponadto, wykazano występowanie struktury drobnoziarnistej ferrytycznej w osi napoiny wykonanej przy użyciu materiału dodatkowego z mikrododatkami tytanu i niobu.
PL
Komercyjnie czysty tytan stanowi jeden z czołowych materiałów biointegrujący się z tkankami przyzębia, co wykorzystuje się na co dzień w protetyce stomatologicznej. Wysoka reaktywność z tlenem, niska rozszerzalność termiczna tytanu i zjawisko pasywacji utrudniają obróbkę tytanu, a w szczególności połączenie z materiałami licującymi, jak ceramika stomatologiczna. Analizując obecne w piśmiennictwie doniesienia, opisujące zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ warstwy tlenkowej na połączenie tytan–ceramika, podjęto próbę elektrochemicznego wytworzenia powłok pasywnych z kąpieli zawierającej H2SO4 na komercyjnie czystym tytanie, mogącym stanowić podbudowę koron i mostów protetycznych. Materiały i metody. Tytanowe walce Grade 2 (śr. 20 mm i wys. 5 mm) szlifowano i wypolerowano. Skład stopu określono metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej. Próbki podzielono na 3 grupy i poddano oksydacji anodowej w 1M kwasie siarkowym przy stałych napięciach: 120V, 160V, 200V, t=1min. Warstwy tlenkowe poddano badaniu dyfrakcji rentgenowskiej, analizie składu chemicznego oraz obserwacji SEM. Wyniki. Otrzymano warstwy grubości 1 μm do 7,1 μm. W warstwie anodowanej, oprócz tlenku tytanu, występują domieszki siarki. Tezy. Wybór napięcia anodowania wpływa na grubość otrzymanych warstw, co determinuje możliwość praktycznego zastosowania. Warstwy ponad 1 μm mogą ulegać łuszczeniu i pękaniu. Co więcej, zbyt cienkie powłoki wykazują ubytki i nie pokrywają całej powierzchni metalu. Wnioski. Zwiększenie napięcie reakcji nie tylko wpływa na pogrubienie warstwy, ale również na porowatość. Możliwość kontrolowania średnicy porowatości przyłożonym napięciem anodowania może zapewnić poprawę mikroretencji ceramiki stomatologicznej. Biorąc pod uwagę grubość wytworzonych warstw, największe zalety prak-tyczne wydają się mieć powłoki wytworzone pod napięciem 120V.
EN
Commercially pure titanium is the leading biointegrating material, which is used in everyday dental prosthetics. High reactivity with oxygen, low thermal expansion and passivation impede titanium processing, especially bonding with veneering materials like dental ceramics. After analyzing the literature with view to positive and negative impact of titanium oxide layer on boning strength between titanium and dental ceramics, an attempt was made to fabricate the anodic layers by means of electrochemical oxidation in 1M sulphuric acid on CP-Ti which will subsequently be used as a framework of PFM dental prosthesis. Materials and methods. Grade 2 Titanium cylinders (20 mm diameter, 5 mm high) were grinded and polished. Chemical composition was determined by X-ray fluorescent analysis. Samples were divided into 3 groups and oxidized in 1M sulphuric acid in DC voltage: 120V, 160V, 200V, t=1min. Oxide layers undergone X-ray diffraction examina-tion, chemical composition analysis and SEM observations. Results. Layers of 1 μm to 7,1μm were obtained. Layers is composed not only of titanium oxide but also contains sulphur. Thesis: Selection of anodizing voltage affects layer thickness thus determinates its practical application. Layers over 1μm thick may crack and flake off, furthermore, too thin layers show surface loss and do not cover the entire surface of titanium. Findings: Increased voltage not only results in layer thickening but also affects porosity. Pore size control may contribute to enhanced porcelain microretention. Considering layers thickness and practical application, 120V layers seem to have the most advantages.
PL
Wyciskanie hydrostatyczne (WH) należy do technologii przeróbki plastycznej i jest specyficzną odmianą wyciskania współbieżnego. Metody wyciskania współbieżnego są używane głównie do wytwarzania produktów podłużnych pełnych lub wydrążonych o różnych profilach przekroju poprzecznego. Prezentowane w tej pracy wyciskanie hydrostatyczne dotyczy tytanu Grade2 oraz prętów o przekroju kołowym. Wyniki licznych badań dowiodły, że odkształcanie różnych metali metodą WH umożliwia rozdrobnienie ziarna oraz istotne umocnienie. Generalnie stwierdzono, że metoda WH pozwala wytwarzać metale o strukturach nanoziarnistych oraz ultradrobnoziarnistych. Celem pracy była ocena możliwości zastosowania metody wyciskania hydrostatycznego do przeróbki plastycznej tytanu Grade2. Scharakteryzowano metodę WH oraz wykazano jej duży potencjał w kontekście przeróbki tytanu Grade2. W pracy przedstawiono i omówiono cztery przykładowe, niezależne procesy technologiczne wyciskania hydro-statycznego tytanu. Zaprezentowano wyniki badań strukturalnych oraz właściwości mechaniczne uzyskanych produktów. Wyniki dowiodły, iż stosując technologię WH, możliwe jest uzyskanie w tytanie Grade2 struktury nanoziarnistej o średniej wielkości ziaren w przedziale 50–70 nm. Jednocześnie zaobserwowano istotne umocnienie wyciskanego materiału wyrażone wzrostem granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie oraz twardości. Uzyskany nanoziarnisty tytan charakteryzował się właściwościami mechanicznymi porównywalnymi z właściwościami stopu tytanu Ti6Al4V. Ponadto, w prezentowanej pracy potwierdzono, że można wyprodukować lity i objętościowy nanoziarnisty Ti w formie prętów o różnych średnicach, tzn. że możliwe jest skalowanie średnicy wsadu i produktu.
EN
Hydrostatic extrusion (HE) belongs to the technology of plastic working, and is a specific variation of direct extrusion. Direct extrusion methods are mainly used to produce oblong solid or hollow products with different transverse-section profiles. The hydrostatic extrusion presented in this paper concerns titanium Grade2 and rods with a circular transverse section. The results of numerous studies have shown that the deformation of various metals by the HE method enables grain refinement and significant strengthening. Generally, it was found, that the HE method makes it possible to manufacture metals having nanograined and ultrafinegrained structures. The aim of the work was to evaluate the possibilities of using the hydrostatic extrusion method for plastic working of titanium Grade2. The HE method was characterized and its great potential in the context of processing Ti Grade2 was demonstrated. In this paper, four exemplary, independent technological processes of the hydrostatic extrusion of titanium were presented and discussed. The results of our structural research and tests of the mechanical properties of the products obtained were presented. Those results proved that, using HE technology, it is possible to obtain in titanium Grade2 a nanograined structure characterized by an average grain size of 50–70 nm. At the same time, a significant strengthening of the extruded material was observed, expressed by an increase in yield strength, tensile strength and hardness. The obtained nanograined titanium was characterized by mechanical properties comparable to that of titanium Ti6Al4V alloy. Moreover, in the presented work it was confirmed that it is possible to produce solid and bulk nanograined Ti in the form of rods of different diameters i.e. that is possible to scale up the diameter of the billet and the product.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni próbek tytanowych (Grade 2) po przeprowadzanej obróbce mechanicznej z zastosowaniem różnych mediów piaskujących. Topografię powierzchni próbek metalicznych po procesie piaskowania zobrazowano za pomocą mikroskopu sił atomowych AFM. Przeprowadzone badania pozwoliły określić podstawowe parametry chropowatości - Ra, Rq i Rmax. Do piaskowania wykorzystano mieszaninę Al2O3/NaAlSi3O8/ZrO2-TiO2 oraz tradycyjnie stosowany w pracowniach protetycznych piasek korundowy (100% Al2O3). Na podstawie badań wytrzymałościowych (metoda trzypunktowego zginania) oraz badań mikroskopowych (SEM/EDS) określono wpływ zastosowanego medium piaskującego na jakość połączenia metal-porcelana dentystyczna.
EN
The paper presents the results of tests on the surface condition of titanium samples (Grade2) after mechanical machining with the use of various sandblasting media. The topography of the surface of metallic samples was depicted after the sand blasting process by an atomic force microscope AFM. The tests allowed to determine the basic parameters of roughness - Ra, Rq and Rmax. A mixture of Al2O3/NaAlSi3O8/ZrO2-TiO2 and corundum sand (100% Al2O3) traditionally used in prosthetic laboratories was used for sandblasting. On the basis of strength tests (three-point bending method) and microscopic tests (SEM/EDS), the influence of the sandblasting medium used on the quality of the metal-dental porcelain joint was determined.
PL
Omówiono szereg nowych rozwiązań Instytutu Spawania Elektrycznego, które zostały opracowane w ciągu ostatnich lat, w tym technologie i urządzenia do spawania z zastosowaniem wysokoskoncentrowanych źródeł energii – plazmowego, laserowego oraz wiązki elektronów. Opracowano technologie spawania: rur, tytanu o dużej grubości, stopów aluminiowo-litowych i stali o podwyższonej wytrzymałości, a także technologie parowo-gazowe służące do produkcji nanostrukturalnych materiałów do łączenia materiałów kompozytowych oraz międzymetalicznych. Opracowano również technologie i urządzenia do spawania i cięcia pod wodą, nowe narzędzia do spawania wiązką elektronów w otwartej przestrzeni kosmicznej. W celu zwiększenia trwałości i niezawodności spoin zaproponowano wykorzystanie po spawaniu obróbki z zastosowaniem impulsów prądu elektrycznego o dużej gęstości oraz przekuwanie mechaniczne o wysokiej częstotliwości. W zakresie badań nieniszczących opracowano urządzenia numeryczne na bazie przetworników mikroprocesorowych, a dla wyrobów o skomplikowanym kształcie – robot przemysłowy wyposażony w układ śledzenia. Opracowano nowy sposób hodowania monokryształów metali trudnotopliwych. Opisano nowe urządzenia i narzędzia do zgrzewania tkanek żywych.
EN
The article presents a number of recent solutions developed at the E.O. Paton Electric Welding Institute including technologies and equipment for welding performed using highly-concentrated power sources such as plasma, laser and the electron beam. The above-named technologies were developed in order to weld pipes, thick titanium, aluminium–lithium alloys and high-strength steels. The solutions presented in the article also include vapour-phase technologies used in the production of nanostructured materials enabling the joining of composite materials and intermetallics. The article also discusses newly developed technologies and equipment used in underwater welding and cutting as well as a new electron beam tool for welding in outer space. In addition, the article suggests the application of postweld treatment based on high-density electric impulses and high-frequency mechanical peening in order to increase the service life and reliability of welds. In addition, the article presents the use of digital equipment based on high-sensitive solid-body converters used in non-destructive tests of welded joints as well as the application of industrial robots provided with a technical vision system in relation to products characterised by complex geometry. The article also presents a new method enabling the growing of single crystals of refractory metals and new equipment enabling the welding of live tissues.
EN
The paper presents a method of producing a grey cast iron casting locally reinforced with a titanium insert printed using SLM method (Selective Laser Melting). This article attempts to examine the impact of the selected geometry of titanium spatial insert on the surface layer formation on grey cast iron. The scope of the research focuses on metallographic examination - observation and analysis of the structure of the reinforced surface layer on a light and scanning microscope and a hardness measurement of the titanium layer area. Based on the obtained results, it was concluded that the reaction between titanium insert and metal (grey cast iron) locally develops numerous carbides precipitation (mainly TiC particles), which increases the hardness of the reinforced surface layer and local strengthening of the material. The ratio between the thickness of the support part (grey cast iron) and the working part (titanium insert) affects the resulting layers connection structure. The properties of the obtained reinforced surface layer depend mainly on the geometry of the insert (primarily on the internal dimensions of the connector) and the volume of the casting affecting the re-melting of the insert. A more concentrated structure of carbides precipitation occurs in castings with a full connector insert.
EN
The article presents problems accompanying the industrial TIG welding (142) of a heat exchanger perforated bottom made of steel clad with titanium B265 grade 1 with tubes made of titanium B338 grade 2. Research-related tests involved the making of test plates containing simulated imperfections formed during orbital welding. The above-named imperfections resulted from insufficient gas shielding during the welding process, the improper positioning of the tungsten electrode (excessively large or overly small circumference, around which the orbital welding process was performed), an excessive electrode travel rate being the consequence of an improperly set welding programme as well as excessively high welding current. Initial tests enabled the development of the orbital TIG welding of titanium tubes with the perforated bottom made of titanium-clad steel, satisfying acceptance criteria applied during commissioning.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.