Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dokładność pomiaru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper deals with geodetic and metrological activities in the field of length parameter, on the basis of which the uniformity and accuracy of measurements and gauges are ensured also in international extent. The historical role of surveyors in determining the basic unit of length is briefly described. Furthermore, the impact of the application of the laser tracker on the accuracy of determination of the characteristics of the geodetic length standard Koštice (Czech Republic) is evaluated. Based on laboratory tests performed in VUGTK and interlaboratory comparative tests with a leading laboratory in the length parameter in Veisala (Finland), the declared uncertainties of measurement of the VUGTK laboratory were confirmed. These are applied in the metrological traceability of the geodetic length base in Javoriv (Ukraine).
PL
Artykuł dotyczy badań geodezyjnych i metrologicznych w zakresie określenia parametru długości, na podstawie których zapewniona jest równoważność i dokładność pomiarów w wymiarze międzynarodowym. Opisano krótko historyczną rolę geodezji w określaniu podstawowych jednostek długości. Omówiono wpływ zastosowania analizy laserowego na dokładność oznaczania długości geodezyjnej w miejscowości Koštice (Republika Czeska). Na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w VUGTK i międzylaboratoryjnych testów porównawczych z wiodącym laboratorium pod względem parametru długości w Veisala (Finlandia), potwierdzono deklarowaną niepewność pomiaru w laboratorium VUGTK. Przedstawiono wyniki pomiarów geodezyjnych w analizie metrologicznej pomiarów geodezyjnych w Jaworowie (Ukraina).
PL
The article presents findings from research on the effect of vibrations on the accuracy of measurement with an automatic precise digital leveller. A special research station was created to induce vibrations on a leveller and to measure vibration parameters that affect staff reading. It contains description of discovered relationship between the vibration parameters and the mean error of a single height difference measurement. The range of frequencies for which the measurement was possible was estimated. The reliability of the measured values obtained under specific vibration conditions was also analysed. The results of current research were compared with similar studies on analogue leveller Ni 002. The conclusions described in this paper can be helpful in engineering measurements under adverse conditions of ambient vibrations.
PL
Niewykonanie wzorcowania może negatywnie wpłynąć na dokładność pomiaru. Zbyt częste wzorcowanie powoduje wzrost kosztów, nie przynosząc żadnych korzyści. Podpowiadamy – jak ocenić, kiedy i dlaczego przepływomierz wymaga wzorcowania.
4
Content available Dokładnie, czyli jak?
PL
Od 100 lat oficjalnie w Polsce mierzymy i ważymy, i robimy to z coraz większą dokładnością. Jednak ten, jakże ważny metrologiczny termin, jest niezwykle często przedstawiany w zupełnie niewłaściwym znaczeniu. Pożądana przez wszystkich metrologów jednolitość, to również jednolicie rozumiana terminologia. Niestety w zakresie „dokładności” sytuacja jest więcej niż niejednoznaczna. Artykuł przedstawia słownikową definicję tego terminu, jego interpretację oraz zawiera przykłady jego niewłaściwego użycia. Wskazuje możliwe kierunki działań służących poprawie terminologicznych niejednoznaczności.
EN
We have been officially measuring and weighing in Poland for 100 years, and we are doing it with increasing accuracy. However, this important metrological term is enormously often presented in a completely wrong meaning. The uniformity desired by all metrologists is also a uniformly understood terminology. Unfortunately, in terms of "accuracy” the situation is more than ambiguous. This article presents a vocabulary definition of this term, its interpretation and contains examples of its misuse. The article summary indicates possible directions of actions to improve terminological ambiguities.
PL
Przedstawiono ocenę dokładności odwzorowania geometrii 3D krawędzi skrawających czteroostrzowego frezu trzpieniowego w zależności od wartości powiększenia obiektywu. Z myślą o digitalizacji geometrii krawędzi skrawających frezu zastosowano system pomiarowy: mikroskop różnicowania ogniskowego Infinite Focus G4 firmy Alicona z oprogramowaniem Alicona IFM. Celem badań było określenie różnic powstałych w procesie odwzorowania geometrii krawędzi skrawającej. Zaprezentowano również trójwymiarowe mapy wartości odchyłek, otrzymanych na podstawie pomiarów geometrii krawędzi skrawających.
EN
An assessment of the accuracy of the reconstruction of cutting edges 3D geometry shank cutter depending on the magnification of the lens is presented. Focus-variation microscope Alicona G4 with IFM Alicona software were used in the research. The main goal of the research was to determine differences created in the process of the reconstruction of cutting edges geometry. Three-dimensional maps of deviation values were presented, using measurements of cutting edges geometry.
6
Content available remote New approach to torque measurement unit development and its calibration
EN
The paper deals with the new approach to torque measurement in turboshafts. New construction of torque measurement is described with the highlighted advantages of the construction. The paper familiarizes the reader with the step-by-step algorithm of the torque measurement. As torque measurement units are not ideal, i.e. have manufacturing inaccuracies, so each unit has its own performance. The calibration algorithm to be in charge of obtaining the individual performance from the ideal one is described in the paper as well.
PL
Artykuł dotyczy nowego podejścia do pomiaru momentu obrotowego w turborowodach. Nowa konstrukcja pomiaru momentu obrotowego została opisana z wyróżnionymi zaletami konstrukcji. Artykuł przybliża czytelnikowi algorytm krok po kroku pomiaru momentu obrotowego. Ponieważ jednostki pomiaru momentu obrotowego nie są idealne, to jest mają niedokładności w produkcji, więc każda jednostka ma swoją własną wydajność. Algorytm kalibracji, który ma być odpowiedzialny za uzyskanie indywidualnej wydajności od idealnej, jest również opisany w artykule.
PL
Przepływ ścieków przez koryto zwężkowe może być opisany przy pomocy trzech równań, odnoszących się do przekroju przed korytem zwężkowym i gdzieś w jego przewężeniu (gardzieli). Pierwsze dwa równania to równania zachowania masy a trzecie to równanie Bernoulliego. Jeżeli mierzone są dwa napełnienia w kanale, przed korytem zwężkowym i w jego przewężeniu, to dla pomiaru wielkości przepływu nie jest konieczne aby gdzieś w przewężeniu wystąpiła głębokość krytyczna. Niestety pomiar w przewężeniu jest niedokładny, gdyż panuje tam zazwyczaj ruch rwący. Ponadto, nie ma wówczas możliwości skonstruowania krzywej konsumpcyjnej w postaci zależności przepływu od jednej głębokości napełnienia. Dlatego międzynarodowe normy odnoszą się do sytuacji, gdy głębokość krytyczna wystąpi, a wówczas dochodzi dodatkowe równanie na tę głębokość i jeden pomiar napełnienia przed korytem zwężkowym jest wystarczający dla obliczenia wielkości przepływu. Tak więc dokładność pomiaru przepływu w tym przypadku jest w zasadzie wyższa ale jeżeli głębokość krytyczna nie wystąpi, to pomiar może dać fałszywą wielkość. Ten możliwy do wystąpienia konflikt pomiędzy dokładnością i wiarygodnością pomiaru jest przedmiotem przeprowadzonej dyskusji.
EN
Flow through flumes is described by a set of three equations referring to a cross section areas in front of a flume and somewhere in the throat. The first two equations are the mass conservation equations while the third is the Bernoulli equation. If two depths of flow are measured in both cross section areas it is not required for the range of measurements to occur a critical depth somewhere in the throat. However, the depth of flow accuracy measurement in the flume throat is questionable because the flow is often supercritical. Moreover for two depths of flow measurements it is not possible to construct a graph of flow versus a depth of flow. Because of that international standards refer to such a situation that somewhere in the throat a critical depth exists, so we receive an additional equation and one depth of flow measurement before a flume is enough. Concluding the measurement in this case should be more accurate but if the critical depth of flow does not appear between the beginning and the end of the throat the result can be false. The conflict between the accuracy and the reliability of flow measurements is discussed.
EN
A method of processing GPR signals based on previously developed algorithms is proposed. The purpose of the study is to increase the accuracy of thickness measurements of near-surface thin layers of multilayer structures. The main idea of the method is to layer-by-layer restoration of physical and geometric characteristics of plane-layered media, for example, car coverings. As a result, with the help of numerical modelling, the operability and practical effectiveness of the proposed method was established. In addition, schemes for the practical implementation of this approach have been proposed for the processing of sounding data of pavement structures using a pulsed ground-penetrating radar "TRF-1". The use of additional procedures, for example, GPR calibration based on data obtained by core sampling, also improves the reliability and accuracy of assessing the current state of road pavements.
EN
The article describes the results of tests carried out to determine the measurable effect of vibrations on the accuracy of measurements with an automatic precise leveller. It contains specification of the research station created to examine the case and description of factors affecting the measurement results. The multi-frequency vibrations were forced on a leveller during measurements and calculated mean errors for each frequency analysed. The range of frequencies for which the measurement was possible was estimated. The obtained results can be helpful in the engineering measurements designing, especially in industrial areas, where vibrations are an inseparable element of the environment.
PL
Artykuł opisuje wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia wymiernego wpływu drgań na dokładności pomiaru analogowym niwelatorem precyzyjnym pojedynczego przewyższenia. Opisano stanowisko badań oraz generator wstrząsów, jakie stworzono na potrzeby zbadania problemu oraz czynniki wpływające na wyniki pomiarów. Porównano wartości błędów średnich uzyskanych w wyniku pomiarów przeprowadzonych niwelatorem pobudzonym do drgań o różnych częstotliwościach i oszacowano przedziały tych częstotliwości, dla których pomiar był możliwy. Analizie poddano również otrzymane wartości przewyższeń, zmierzone przy różnych częstotliwościach drgań. Otrzymane wyniki mogą być pomocne przy projektowaniu pomiarów inżynierskich w warunkach przemysłowych, gdzie wstrząsy są nieodłącznym elementem środowiska.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad pomiarami przepływomierzem ultradźwiękowym z głowicami „Clamp-on” w niestandardowych warunkach przepływu. Badania przeprowadzono dla zaburzonego profilu prędkości przez trzy kolana i rozszerzenie przekroju rurociągu. Obejmowały one pomiary strumienia objętości w kilku odległościach od ostatniego zaburzenia, odmierzanych krotnością średnic, oraz dla dwunastu kątów ustawienia głowic na obwodzie rurociągu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że jest możliwy pomiar w odległości mniejszej niż standardowa z dobrą dokładnością.
EN
The paper presents the results of experimental studies on the ability to measure ultrasonic flowmeters with "Clamp-on" pipelines in conditions where it is not possible to apply the required straight sections before and after the measurement site. The study was carried out at a test rig where the speed profile disorder was characterized by a three-knee system and a rapid expansion of the pipeline cross section. Experimental studies consisted of measuring the volume flow with a reference flow meter placed in the pipeline with the required straight sections before and after the flow meter, and parallel measurements carried out with a second ultrasonic flowmeter assumed successively in cross-sections within the pipeline diameters (0 D, 1 D, 2 D 3 D, 4 D, 5 D, 6 D, 7 D, 8 D, 9 D and 15 D). In each of these sections, 12 measurements were taken at the changing angle of the heads in a surface perpendicular to the axis of the pipeline. Measurements were made at angles 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300° and 330°, taking an angle of 0° on the upper surface of the pipeline. The flow disturbances were in one surface corresponding to 0° and 180°. For ease of comparison the flow meters have a correction factor K which is the ratio of the reference flow meter to the flowmeter. As a result of the tests, it was found that with the distance the factor changes in a way that, just behind the disturbance, the flow is bigger than the standard for each angle, while the smallest deviation occurs for the angles 0 degrees and 180 degrees and the largest for 90 degrees and 270 degrees. With the distance from the disturbances the angel influence was smaller and the measured flow decreased to a minimum at a 2D distance where it was lower than the reference flow. By further increasing the distance, the measurement result would increase to, within the distance of 15D, be the same as the reference flow. It has been found that the accurate measurement is possible at a distance of 1D and for angles 0 degrees and 180 degrees.
PL
Przeprowadzona seria testów odbiornika GNSS Septentrio Altus NR2 umożliwiła określenie rzeczywistych dokładności pomiaru RTN. Wielokrotnie powtarzane pomiary pozwoliły na oszacowanie dokładności w zależności od wykorzystanego systemu nawigacji satelitarnej (wyłącznie GPS oraz połączone GPS i GLONASS), czasu pomiaru na stanowisku oraz warunków panujących na stanowisku związanych z przesłonięciem horyzontu przez przeszkody terenowe (zarośla). Rezultaty badań wskazują na brak zależności pomiędzy zastosowaną technologią pomiaru a uzyskiwanymi dokładnościami oraz istotny wpływ warunków panujących na stanowisku na wyniki pomiarów.
EN
Series of GNSS receiver tests allowed to determine real accuracy of RTN measurements. Repeated measurements allowed to estimate accuracy in function of used navigation satellite system, duration of measurements and field conditions on measurement site which are related to horizon visibility by obstacles (bushes). Research results indicate no dependency between the technology used and the measurement accuracies obtained and significant impact of the conditions on set-up on the measurement's results.
PL
Kradzież energii elektrycznej poprzez oddziaływanie silnym polem magnesu neodymowego na indukcyjny licznik energii elektrycznej stanowi istotny problem dla przedsiębiorstw energetycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań skutków zastosowania magnesu neodymowego objawiających się przede wszystkim w postaci: ujemnego błędu pomiaru energii, zwiększenia prądu rozruchu oraz rozmagnesowania magnesu hamującego licznika i trwałego uszkodzenia ustroju pomiarowego licznika.
EN
Stealing electricity using the influence of a strong neodymium magnet field on an inductive electricity meter is a significant problem of energy companies. The article presents the results of test of the effects of the application of neodymium magnets in the form of: a negative energy measurement errors, increasing inrush current and degaussing the brake magnet of the meter and permanent damage to the meter system.
13
Content available remote Zastosowanie tomografii komputerowej do pomiaru odchyłek okrągłości
PL
Oczekiwania klientów w zakresie jakości wyrobów nieustannie rosną. W związku z tym niewystarczająca jest kontrola samych wymiarów, a konieczne jest sprawdzanie odchyłek kształtu czy chropowatości. Znaczna większość wykonywanych obecnie pomiarów jest realizowana z wykorzystaniem urządzeń współrzędnościowych. Pomiarowa tomografia komputerowa jest najnowszą grupą współrzędnościowej techniki pomiarowej i wiele zagadnień z zakresu jej dokładności czy możliwości aplikacji jest ciągle otwartych. Przedstawiono wyniki badań elementów o różnych wartościach i postaciach odchyłki okrągłości. Elementy zostały zbadane na przyrządzie specjalizowanym do pomiaru odchyłek kształtu oraz na tomografie komputerowym. W przypadku tomografu użyto różnych strategii pomiarowych w celu weryfikacji jego obszaru zastosowania. Pomiar odchyłek kształtu na tomografie pozwala na weryfikację jakości wykonania elementów o trudno dostępnych przestrzeniach, ale również na kompleksową ocenę geometryczną, np. części wykonanych z tworzywa sztucznego i mierzonych tylko na tomografie.
EN
Customer expectations in terms of products quality are constantly growing. Therefore, to control only dimensions is not enough; it is necessary to check also the form deviation or roughness. The vast majority of measurement nowadays is carried out by different coordinate measuring devices. Measuring computed tomography is the newest field of coordinate measuring technique, which makes many aspects of its accuracy and possible applications still open. The paper presents the measurement results of elements with different values of roundness deviations. Examined samples were checked on a formtester and computed tomography. For CT measurement, different strategies to verify the influence on received results were used. The ability to measure form deviations on CT allows to verify the quality of hard to reach part areas, but also a comprehensive assessment of geometry, e.g. parts made of plastic and measured on CT.
PL
Długość trzpienia wykorzystywanego w trakcie pomiarów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych należy do ważnych czynników oddziałujących na dokładność pomiaru. Autorzy postanowili sprawdzić, jaki wpływ ma na pomiary przeprowadzane w trybie 5-osiowym, w którym specjalna głowica obrotowo-uchylna pozwala na wykorzystanie 2 ruchów obrotowych w trakcie pomiaru. Badania oparto na znanej metodyce obejmującej pomiar obiektów wzorcowych. Oszacowano wpływ długości trzpienia na dokładność tego rodzaju pomiarów oraz przedstawiono wnioski.
EN
Length of stylus used during measurements performed on CMMs is one of the important factors which affect their accuracy. Authors decided to investigate how this factor affects the measurement done in 5-axis mode when articulated probe head is used for adding 2 supplementary rotary movements during measurements. Described research utilize well-known methodology based on measurement of material standards. The impact of the stylus length on obtained results was estimated and conclusions were drawn.
PL
Wprowadzenie technologii 3D do Zdalnych Badań Wizualnych znacznie podnosi funkcjonalność współczesnych wideoboroskopów przemysłowych. Sprzęt wyposażony w technologię pomiarów 3D znacznie poszerza zakres stosowalności badań wizualnych w badaniach NDT. W poprzednim artykule zostały omówione możliwości współczesnych wideoboroskopów w zakresie wymiarowania oraz trójwymiarowej analizy wykrytych wskazań i nieciągłości. Niniejszy artykuł przedstawia nowe typy pomiarów oraz analizę ich dokładności.
EN
The introduction of 3D measurement technology for Remote Visual Inspections significantly increases the functionality of modern industrial video borescopes. Devices equipped with a 3D measurement technology greatly expands the scope of application of visual research in the study of NDT. Previous article has presented research capabilities and offered entered measuring technology. This article desribes new types of measurement and their typical accuracy.
EN
Stealing electricity using the influence of a strong neodymium magnet field on an induction meter is a significant problem of energy companies. Such a magnet, which is drawn close to the induction metering system, affects it operation falsifying its indications and damaging it permanently. The article presents the results of tests aimed at determination of the effect of an external magnetic field on the accuracy of measurements of the induction electricity meter.
PL
Istotnym problemem dla firm energetycznych jest kradzież energii elektrycznej poprzez oddziaływanie polem silnego magnesu neodymowego na licznik indukcyjny. Magnes taki, zbliżony do ustroju licznika indukcyjnego, wpływa na jego pracę fałszując jego wskazania i trwale go uszkadzając. W artykule przedstawia się wyniki badań mających na celu określenie wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na dokładność pomiarów indukcyjnego licznika energii elektrycznej.
PL
Przedstawiono wyniki projektu zrealizowanego przez GAZ-SYSTEM wspólnie z 4 innymi europejskimi firmami gazowniczymi. Pomiary emisji przeprowadzane były przez dwóch różnych wykonawców na stanowisku badawczym, które zostało wybudowane przez GdF Suez (Crigen). Celem projektu było wykonanie pomiarów emisji gazu za pomocą dwóch różnych metod, a następnie porównanie otrzymanych wyników i ocena ich miarodajności, a także ocena przydatności tych metod do pomiarów emisji z sieci przesyłowej.
EN
In the paper are presented results of a project realized by GAZ-SYSTEM, together with 4 other European gas companies. Emissions were measured by two different contractors on a test bench built by GdF Suez (Crigen). The aim of the project, was to perform emission measurements, with two different methods and then to compare the results and assess their reliability, for emissions measurements in transmission networks.
18
PL
Tomografia komputerowa (CT) jest najnowszą techniką pomiarową wśród metod współrzędnościowych. W artykule przedstawiono możliwość jej aplikacji do pomiaru i oceny profili uzyskiwanych w procesie gięcia. CT umożliwia ocenę grubości oraz analizę ewentualnych pocienień ścianek. Po uzyskaniu przestrzennego wyniku pomiaru pozwala również na ocenę w oparciu o model CAD. CT jest zaliczana do metod NDT, co pozwala również na kontrolę pęknięć czy porowatości.
EN
Computed tomography (CT) is the newest group belonging to coordinate measuring techniques. In the paper its application to measure and evaluate profiles obtained by bending was described. CT makes it possible to assess thickness of walls and detect places where it is too small. After obtaining a 3D image as a result of measurement it is also possible to compare the obtained data with a CAD file. CT is also considered as NDT technique, so all the pores and cracks can be easily inspected.
19
Content available remote Porównanie błędów optycznych metod pomiarowych
PL
Artykuł przedstawia porównanie błędów pomiarowych wybranych optycznych metod pomiarów. W badaniach wykorzystano skaner optyczny, mikroskop pomiarowy oraz metody fotogrametryczne. Dużo uwagi poświęcono narzędziu 123D, dostarczanemu przez firmę Autodesk, oraz jego przydatności przy realizowaniu zadań pomiarowych.
EN
The article shows the comparison of errors of the optical measurement methods. In research one used the optical scanner, the measuring-microscope and photogrammetric methods. The large part of the article is about „123D” software developed by Autodesk. A main objective the elaboration is the proof of the usefulness of the software 123d to measuring- challenges.
PL
W artykule zaprezentowane są wyniki badania wpływu trybu pracy pięcioosiowego systemu współrzędnościowego na dokładność pomiaru. Procedura badawcza zakładała pomiar dwóch pierścieni wzorcowych o różnej średnicy w trzech trybach pomiaru: 2-osiowym wykorzystującym ruchy samej głowicy, 3-osiowym wykorzystującym tylko ruchy maszyny i 5-osiowym stanowiącym ich połączenie.
EN
In this paper authors try to assess the impact of the chosen working mode on accuracy of five-axis measuring system. The experiment consists of measurement of two reference rings of different diameters using three working modes: 2-axis mode – when measurements are performed using only head rotary movements; 3-axis mode – using only Coordinate Measuring Machine movements and 5-axis mode – the combination of previously mentioned modes.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.