Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  land subsidence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Semarang city is the capital of the Central Java Province that is experiencing rapid urban growth. Land subsidence in Semarang has been widely reported and its impacts can be seen already in daily life. In order to minimize its damage, land subsidence monitoring is required as a part of natural disaster mitigation. On the other hand, understanding of the subsurface lithology conditions is needed to explore the causes of subsidence in certain areas. One of the methods of monitoring land subsidence is by utilizing Synthetic Aperture Radar (SAR) satellite image which is used in this research. In turn, the subsurface lithology can be studied with the geoelectric methods, one of which is the resistivity method. The purpose of this research is to estimate the land subsidence in the Semarang city using the Sentinel Image Analysis by means of the DInSAR Method and its relation with subsurface lithology studied using the resistivity geoelectric method. The result of the research shows that the average value of subsidence was located in the Genuk District area and Semarang Utara District area which each subsidence value is 9.8 cm/year and 12.7 cm/year. This is because the lithology under the surface of the two locations is clay and silt in a soft condition that is thicker than other locations. The saltwater content contributes to the consolidation process in the lithology. There is a tendency that land subsidence is greater in the port and industrial areas than in other regions, due to building loads.
EN
Open-pit or underground mining both causes environmental impacts such as air, soil, water pollution, etc., especially causing land subsidence of mines and surrounding areas. Research on mining subsidence is often carried out by field survey, the advantage of this method is high accuracy, but it is usually applied in a small scale. Recently, with the development of radar technology, there have been many studies applying this Radar Interferometry technique to determine surface subsidence over a wide range with a few millimeters accuracy. In this paper, 24 Sentinel-1 images were used as input materials, using the Permanent Scatter Interferometry (PSInSAR) method to determine the land subsidence of the Tan My-Thuong Tan quarries and surrounding areas. The results were compared with the average annual subsidence of 20 surveying points using GNSS technology from 1/2018 to 3/2020. The correlation coefficient of annual average land subsidence of the two methods is 0.83, showing the feasibility of applying InSAR Sentinel-1 data processed by PSInSAR method for determining mine surface deformation and surrounding area.
PL
Zarówno górnictwo odkrywkowe, jak i podziemne powodują osiadanie powierzchni terenu górniczego i na otaczających obszarach. Badania osiadań górniczych są często prowadzone metodą monitorowania punktów stabilizowanych na liniach obserwacyjnych. Zaletą tej metody jest duża dokładność, ale najczęściej stosowana jest na niewielkim obszarze. Satelitarna interferometria radarowa InSAR jest teledetekcyjną techniką służącą do pozyskiwania danych osiadań powierzchni terenu w określonym przedziale czasu. Odpowiednie opracowanie dwóch radarogramów pozwala na uzyskanie izolinii okresowych niecek obniżeniowych na dużym obszarze. W artykule, przedstawiono wyniki zastosowania 24 obrazów satelitarnych Sentinel-1 wykorzystując metodę Permanent Scatter Interferometry (PSInSAR) do określenia osiadań powierzchni terenu górniczego kamieniołomu Tan My-Thuong Tan i okolic. Wyniki porównano ze średnimi rocznymi osiadaniami 20 punktów pomiarowych wykorzystujących technologię GNSS od 1/2018 do 3/2020. Współczynnik korelacji średnich rocznych osiadań gruntów obu metod wynosi 0,83, co wskazuje na możliwość wykorzystania danych InSAR Sentinel-1 przetworzonych metodą PSInSAR do wyznaczenia osiadań powierzchni terenu kopalni i otaczającego ją obszaru.
PL
Stosunki wodne w górnej części zlewni rzeki Kłodnicy są kształtowane w głównej mierze przez prowadzoną od dziesięcioleci działalność wydobywczą, która przyczynia się do powstawania podtopień i zalewisk w dolinie rzeki i jej dopływów. W artykule pokazano wpływ prognozowanych obniżeń terenu na zasięg i głębokość stref zalewowych, utworzonych w wyniku przejścia hipotetycznej fali powodziowej o prawdopodobieństwie pojawienia się p=0,2%, a tym samym na wielkość zagrożenia powodziowego w tej części zlewni. Strefy zalewowe zostały wygenerowane w wyniku symulacji przeprowadzonych na opracowanym dwuwymiarowym modelu rzeki Kłodnicy, z wykorzystaniem oprogramowania MIKE FLOOD.
EN
In the upper part of the basin of Kłodnica river hydrographic conditions are shaped primarily by decades of mining activity, which contributes to the formation of flooding and fens in the river valley and its tributaries. The article presents impact of forecasted land area slump on the range and depth of floodplains created by the passage of hypothetical flood wave with probability of occurrence p = 0.2%, and thus the size of the flood hazard in this part of the basin. The floodplains were generated by simulation carried out on the developed two-dimensional model of the Kłodnica river using MIKE FLOOD software.
EN
By the soil matrix suction distribution under one-dimensional steady-state flow, soil permeability coefficient ks, infiltration intensity q and initial groundwater table factors that influence the matric suction of unsaturated soil were analyzed in this paper. Based on unsaturated soil mechanics theory, ground subsidence caused by dewatering was calculated for typical pits and the impact of non-saturated soil matrix suction value on ground subsidence was taken into consideration. The results has shown that under steady infiltration conditions (q/ks < 0), the deformation of subsidence in unsaturated zone was bigger than the initial suction with still water distribution (q/ks = 0), while under stable evaporation conditions (q/ks > 0), the deformation of subsidence in unsaturated zones was smaller than the initial suction with still water distribution. In addition, as the groundwater table was lower, the influence of distribution patterns of the initial matrix suction in unsaturated soil on deformation of ground subsidence was greater.
EN
Occurrence of land surface subsidence is a result of rock salt extraction. The process is observed by geodetic measurements. On the Palędzie I salt mining field, such measurements are conducted every five years. The most recent series of measurements was carried out in 2009. The analysis of land levelling results indicated that a twin-centre subsidence is still being formed above the salt mining area. Its maximum load on the SW side of the salt dome exceeded -100 mm in 1986-2009. The second subsidence centre behind the NE edge pillar is 50% smaller than the first one. Along with the extraction moving up to shallower areas of the salt bed, the rate of land surface subsidence is increasing, with the decreasing perimeter of the depression. The indicators that describe the land surface subsidence - vertical displacement of benchmarks and the caverns volume - are presented on the function of time and a parameter, determining the distance from the measurement point to the exploitation field edges.
PL
Wpływy eksploatacji soli na powierzchnię terenu określane są na podstawie okresowych pomiarów niwelacyjnych. Analiza wyników tych pomiarów pozwala na kontrolowanie i prognozowanie ruchu górotworu. Wysad solny Mogilno ma kształt wydłużonej elipsy ze zwierciadłem solnym około 250 m p.p.t. (Fig. 1). Na głębokości około 600 m długość wysadu wynosi 5,5 km, a szerokość waha się od 0,8 km do 1,5 km. Ściana NE wysadu jest nachylona pod kątem ok. 80°, natomiast przeciwległa SW 90° i więcej, tworząc przewieszenia. W SE części wysadu strop soli obniża się do 550-650 m. Otworowa eksploatacja złoża w 1986 r. rozpoczęła się od głębokości 1400 m do półki stropowej na głębokości 400 m. Otwory ługownicze założono w siatce trójkątów o bokach 100 m. Średnice kawern zależą od głębokości, wynosząc średnio od 45 w dolnej strefie do 55 m w górnej. W obszarach występowania soli potasowo-magnezowych są większe. W złożu nieprzydatnym do prowadzenia eksploatacji pozostawiono między komorami odpowiednie półki. Pomiary przemieszczeń w strefie oddziaływania kopalni prowadzone są od 1986 r. metodą niwelacji precyzyjnej ze średnim błędem ±0,7 mm/km, ostatni wykonano w 2009 r. Obniżenia terenu w latach 1986-2009 nie przekraczają -105 mm (Fig. 2). Stwierdzany w pomiarach efekt podnoszenia się terenu po stronie NE niecki osiadań wskazuje, że punkty dowiązania pomiarów niwelacyjnych nie są stałe. W latach 2004-2009 obniżał się głównie rejon przyległy do SW ściany wysadu (Fig. 3). Osiadania terenu wykształcają się w formie dwucentrycznej niecki z maksimami po S W i NE stronie wysadu (Fig. 4). Przyczyną osobliwego rozkładu osiadań jest smukłość formy kopalni i reżim stosowanych ciśnień technologicznych. Wyniki obserwacji ujawniają zróżnicowany zasięg wpływów eksploatacji, mniejszy w kierunku NE niż w kierunku SW, co spowodowane jest budową złoża. Zasięg ten po stronie SW wysadu osiąga dwukrotną głębokość spągu komór. Obniżenia terenu zależą od wydobycia, a prędkość ich rośnie w czasie (Fig. 5, 6). W ciągu 25 lat określa je funkcja wykładnicza z parametrem C: w(t) = w0 [exp(CΔt) - 1], gdzie C jest proporcjonalne do odległości reperów od pola górniczego. Objętość niecki aproksymuje także funkcja wykładnicza: VN (t) = 0,085 min m3 [exp(CΔt) - 1], gdzie C = 0,06 l/rok. Wskaźnikiem oddziaływania wyrobisk na powierzchnię terenu jest stosunek objętości niecki osiadań VN do objętości wyrobisk VK, proporcjonalnej do wydobycia. W latach 1986-1993, 1993-2004, 2004-2009 wskaźnik ƒ{t) osiągnął wartości 11‰, 17‰ i 20‰ (Fig. 7). Przyczyną wzrostu prędkości obniżeń terenu jest przede wszystkim rosnąca objętość komór. Przechodzenie strefy ługowania od dołu ku górze powoduje spadek stosowanych ciśnień technologicznych, odpowiedni do zmniejszającej się jej głębokości eksploatacji. Skutkiem tego jest zmniejszenia się podparcia hydraulicznego ścian komór. Z analizy wynika, że w następnych latach można się podziewać dalszego zwiększenia prędkości obniżeń w rejonie nadległym i przyległym do pola górniczego przy utrzymywaniu się prawie stałej prędkości obniżeń w znacznym oddaleniu od wyrobisk.
EN
Mining as well as natural hazards can result in land subsidence and may consequently cause disasters with threat to human life and damage to human property. Determination of deformation indices at area being under influence of open pit mine requires high precision geodetic ssurveys in order to allow for alerting the plausible hazards. In this paper there are presented the principles of the precise determination of the three dimensional displacements with the use of GPS technology elaborated at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The presented technology has been in use for several years at the area of open pit mine "Adamów SA" in Turek. The technology of field measurements together with the construction of the control network and the observational session was presented. The emphasis was put on the post-processing strategy in precise local satellite networks. Results show that it is possible to achieve 2-3 mm accuracy of 3-D coordinates of the monitored points.
EN
From the beginning of open-pit mining works (i.e. ground massive dewatering, access excavation, cover dumping) in 1976, which were strictly connected with an exposure a brown coal beds on Bełchatów field it was noticed, that a land surface subsided in the vicinity of Brown Coal Mine Bełchatów. Quantitative land subsidence assessments, which are based on deterministic models (elastic ground model, consolidation model), are not efficient enough to simulate the process – adjusted coefficient of determination amounts R2kor2kor
EN
The progression of landscape character of Northern Moravia, Czech republic, is strongly affected by the black coal mining since the 18th century. The land around mining locations is subsiding especially in the Karvina region where the subsidence velocity is more than one meter per year. Subsidence is monitored geodetically, but this solution is not very effective - quite a new method of radar interferometry can help. It uses satellite radar images for detection of topography changes in time. The VSB-TU University in Ostrava got, within an ESA project, more than 100 radar images of ERS and Envisat satellites that describe the regional progression since 1995. These images were processed by basic and advanced radar interferometry methods and compared with land measurements.
PL
Charakter rzeźby terenu północnych Moraw jest silnie uwarunkowany wpływami górnictwa węgla kamiennego, którego początki datują się na tym terenie na XVIII wiek. Wpływy te widoczne są zwłaszcza w rejonie karwińskim, gdzie obniżenia sięgają ponad 1 m/rok. Technika interferometrii radarowej oparta jest na wykorzystaniu zdjęć ladarowych, dokumentujących zmiany powierzchni w czasie. W ramach projektu ESA Uczelnia VSB-TU w Ostrawie zakupiła ponad 100 zdjęć radarowych ERS i Envista, dokumentujących zmiany topografii począwszy od 1995 roku. Zdjęcia te przeanalizowano za pomocą podstawowych i zaawansowanych metod interpretacji interferometrii radarowej, a rezultaty porównano z wynikami pomiarów geodezyjnych.
9
Content available remote New interpretation of GPS measurements results
EN
A project of GPS deformation measurements has been provided for the copper ore mine 'Rudna', belonging to KGHM 'Polska Miedź' S.A. Over 300 benchmarks have been measured since 2000. Extensive measurement results enabled thorough analysis of horizontal and vertical movements on the terrain surface. On the basis of this interpretation an area of dynamic and vanishing mining influence was determined. Moreover a modern GPS measurement allowed observing point movements following the rock mass tremors. The research presented in this paper reveals a relation between vertical movements of benchmarks and rock mass tremors.
PL
Przygotowany został projekt dotyczący pomiarów deformacji przy użyciu systemu GPS dla kopalni rudy miedzi 'Rudna', należącej do spółki KGHM 'Polska Miedź' S.A. Począwszy od roku 2000 przeprowadzono pomiary ponad 300 punktów niwelacyjnych. Obszerne wyniki badań umożliwiły dokładną analizę ruchów poziomych oraz pionowych na powierzchni terenu, dzięki czemu określone zostały obszary poddane dynamicznemu lub zanikającemu wpływowi eksploatacji. Ponadto, nowoczesne pomiary systemu GPS pozwoliły na obserwację ruchów punktów (point movements) w wyniku wstrząsów podziemnych górotworu. Wyniki badań opisanych w niniejszym artykule pokazują zależność pomiędzy pionowymi ruchami punktów niwelacyjnych a podziemnymi wstrząsami górotworu.
PL
W artykule przedstawiono przykład realizacji prognozy wpływów, mającej na celu ustalenie prędkości osiadania powierzchni terenu w rejonie projektowanej, intensywnej eksploatacji. Analizę wykonano biorąc pod uwagę warunki panujące w jednej z kopalń GZW.
EN
The example of prognosis has been shown aiming at determination of subsidence speed in the area of planned intensive underground extraction. The analysis has been worked out for conditions of one of Upper Silesia Basin coal mine.
EN
The densely populated northeastern Bulgarian Black Sea coast is a territory of intensive contemporary development. It is, though, marked by considerable recent geological activity along the coastal zone comprising: faulting, earthquakes, landslides, earthflows, rockfalls, ground subsidence, marine erosion and variations of sea level. These are locally exacerbated by the ongoing development, resulting in increased instability. Notably, a part of the coastline has been lost as a result of gravity sliding. Analysis of this recent geological coastal activity, including the landslides, earthflows and rockfalls of 1996-1997, needs be taken into account for the protection of the population and the cultural heritage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.