Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  carbon sorbent
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie ziarnistych węgli aktywnych do usuwania chloru z gazów odlotowych
PL
Zbadano 4 handlowe gatunki węgli aktywnych w zakresie skuteczności usuwania chloru ze spalin. Określono ich parametry fizykochemiczne, takie jak zawartość popiołu i wilgoci, liczba jodowa, powierzchnia właściwa, porowatość i wielkość porów. Badane węgle skutecznie pochłaniały chlor ze spalin i mogą być przydatne do zabezpieczania elektrochemicznych czujników gazów. Szczególnie obiecujące wyniki uzyskano w przypadku węgla z łupin orzecha kokosowego w usuwaniu chloru ze spalin suchych oraz węgla do chromatografii w oczyszczaniu spalin wilgotnych.
EN
Cl₂ was adsorbed from waste gases (140 mg/m3) on 4 com. activated C at 20°C for 16.3–49.4 h. Their phys.-chem. and structural properties were detd. The most efficient Cl₂ removal from dry flue gases was achieved on the activated C produced from coconut shells and from wet flue gases was achieved on activated C used in chromatog.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji barwnej zmodyfikowanego sorbentu węglowego oraz sorpcji dynamicznej, które polegały na impregnacji sorbentu węglowego R1Ex katalizatorami tlenku metali: pięciotlenkiem jodu oraz dwutlenkiem selenu. Wobec zmodyfikowanych powierzchni przeprowadzono badania reakcji na obecność wybranych par substancji organicznych takich jak: cykloheksan, benzen i toluen. Zbadano także zjawiska adsorpcji par wybranych substancji organicznych w warunkach dynamicznych. Wykazano, że czas ochronnego działania pochłaniaczy jest krótszy po modyfikacji. Jest to wyraźna zależność, obrazująca osłabienie zdolności sorpcyjnych modyfikowanych pochłaniaczy wobec badanych par substancji organicznych.
EN
The article presents results of the studies on the color reaction of a modified carbon adsorption as a result of impregnation the R1Ex carbon sorbent with metal oxides: iodine pentoxide selenium dioxide. Studies were conducted in order to determine the reaction of modified surfaces to the presence of vapours of selected organic substances: cydohexane, benzene and toluene. Adsorption of those vapors was also measured in dynamic conditions. It was shown that the duration of protection provided by an absorbent decreased after the modification. The dependence showing decreased ability of modified absorbents to vapors of organic substances adsorption.
EN
Basic parameters and properties of the dry non-waste method of simultaneous removal of sulfur and nitrogen oxides from combustion gases, were discussed in this work. This method is based on the domestic type SWS or AKP carbon sorbents, acting here as adsorbents and catalysts at the same time. The presented results of the studies prove the possibility of industrial implementation of this technology, which seems particularly beneficial for smaller gas emitters.
EN
The results of investigations of the reduction of nitrogen oxide by ammonia in a fixed bed flow reactor of the Polish carbon sorbent AKP-5 have been presented. The kinetic curves (3(t) expressing the dependence of the degree of reduction of nitrogen oxide on time have been determined in the case of four NO inlet concentrations: 500, 1000, 2500 and 5000 ppm. It was proved that the period of unsteady-state operation of the reactor depends on the NO inlet concentrations and this period is between 5 and 10 hours. This period is independent of the contact time of the gases with the sorbent bed.
PL
W artykule omówiono, w oparciu o wyniki badań własnych, najważniejsze własności fizykochemiczne, kinetyczne i techniczne procesu sorpcji SO2 i redukcji NOx amoniakiem na krajowych sorbentach węglowych (koksach aktywnych). Przedstawione wyniki tworzą podstawy suchej, bezodpadowej metody równoczesnego usuwania tlenków siarki i azotu z gazów odlotowych.
EN
Basing on the results of investigations of our own, the most important physycochemical - kinetic - and technical properties of the process of SO2 sorption and NOx reduction, by means of ammonia, on domestic carbon sorbents (active coke) are discussed. The obtained results are the basis of a dry-waste-free method of simultaneous removal of SO2 and NOx from waste gases.
PL
Badano adsorpcję z roztworów wodnych: m-ksylenu jako przedstawiciela jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i trichlorometanu jako przedstawiciela trihalogenometanów na wybranych węglach aktywnych i sorbentach mineralnych. Stwierdzono, że sorbenty węglowe są lepszymi sorbentami w stosunku do m-ksylenu, natomiast trichlorometan adsorbuje się lepiej na sorbentach mineralnych. Oznaczenia pojemności sorpcyjnej prowadzono metodami statyczną i dynamiczną. Analizy składu mieszanin przed i po sorpcji prowadzono metodą chromatografii gazowej.
9
Content available remote Usuwanie rtęci ze zużytych sorbentów węglowych
EN
The thermal effect of the adsorption of sulphur dioxide was determined in an adiabatic flow reactor with a fixed bed of carbon sorbent and a flowing gaseous phase. The investigations were carried out at the temperature of 120°C on the Polish carbon sorbent SWS-6. The heat balance of the adsorber was formulated, and basing on measurements of temperature changes in the sorbent bed as well as on changes of the temperature and composition of the gaseous phase the thermal effect of the process was determined. The obtained results confirmed the complex multistage course of the process. The mean thermal effect of the process amounts to 250 kJ per 1 mole of adsorbed sulphur dioxide. This value is lower than the estimated heat of the adsorption of SO2 determined basing on information taken from literature as well as on theoretical calculations.
EN
Synthetic carbon sorbents were used to sorb polar volatile organic pollutants from the at-mospheric air. Two three bed sorbents were investigated:Carbotrap C/ Carbotrap B/ Carbosjeve S-III and Carbotrap C/ Carbotrap B/ Carboxen 569. Thennal desorption was found to be efficient for removal of the sorbed compounds. Recoveries for low-molecular-mass alcohols, aldehydes, ketones, nitriles and some halogenated hydro-carbons total: 38 compounds mostIy approached 100%, being below 75% only in the case of methanol and some aldehydes and diketones. The performance ofthe trap packed with Carboxen 569 was more satisfactory than that of the trap packed with Carbosieve S-III.
PL
Badaliśmy możliwość zastosowania desorpcji termicznej do uwalniania polarnych, lotnych organicznych zanieczyszczeń powietrza z dwóch pułapek trzywarstwowych: Carbotrap C/ Carbotrap B/ Carbosieve S-III oraz Carbotrap C/ Carbotrap B/ Carboxen 569. Wyznaczy liśmy współczynniki odzysku niskocząsteczkowych alkoholi, aldehydów, ketonów i nitryli, a także niektórych halogenopochodnych węglowodorów -łącznie 38 związków: ich wartości zbliżały się do 100%; tylko metanol i niektóre aldehydy oraz ketony odzyskiwały się z wydajnością poniżej 75%. Pułapka zawjerająca Carboxen 569 dawała nieco lepsze współczynniki odzysku w porównaniu z pułapką zawierającą Carbosieve S-III.
EN
The influence of temperature and the composition of gases on the reduction of nitrogen oxide with ammonia on the Polish sorbent, assigned for the purification of combustion gases has been investigated. These investigations were carried out in a flow system with stationary carbon sorbent layer. The dependence of the reduction degree of nitrogen oxide on the space time of the purified gases with the sorbent layer, as well as on the temperature and concentration of NO, NH3, H2O and O2 has been determined. These relation have been expressed by mean of regression equations. The optimal conditions of the process have been determined, viz temperature and the excess of ammonia. Apart from their cognitive significance, the obtained results may serve the purpose of describing quantitatively the reduction process of nitrogen oxide.
PL
Przebadano wpływ temperatury i składu gazów na przebieg redukcji tlenku azotu amoniakiem na polskim sorbencie węglowym przeznaczonym do oczyszczania spalin. Badania prowadzono w układzie przepływowym z nieruchomym złożem sorbentu węglowego. Wyznaczono zależności stopnia redukcji tlenku azotu od czasu zetknięcia oczyszczonych gazów ze złożem oraz temperatury i stężenia NO, NH3, H2O i O2. Zależności te opisano odpowiednimi równaniami regresji. Ustalono optymalne warunki procesu: temperaturę i nadmiar amoniaku. Otrzymane wyniki oprócz znaczenia poznawczego mogą posłużyć do ilościowego opisu procesu redukcji tlenku azotu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.