Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  3d printing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnich latach druk 3D, nazywany także produkcją przyrostową, wzbudza rosnące zainteresowanie jako technologia przełomowa, zmieniająca życie, biznes i globalną gospodarkę. Od pojawienia się ponad 30 lat temu druk 3D bardzo się rozwinął i stał się technologią, która może zastąpić tradycyjne techniki produkcyjne w branżach wytwarzających produkty wysoce kompleksowe i kastomizowane. Dla firm zaangażowanych w druk 3D technologia ta może się okazać przełomowa i w przyszłości może zredefiniować tradycyjne strategie zakupów, produkcji i dystrybucji w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać druk 3D w zarządzaniu łańcuchem dostaw w celu zarówno poprawy doskonałości operacyjnej, jak i doświadczeń zakupowych klientów. Niniejszy artykuł bada potencjalne implikacje szerokiego zaakceptowania druku 3D w tradycyjnych łańcuchach dostaw. W odniesieniu do analizy tych ewoluujących trendów artykuł ma charakter prognostyczno-przewidujący, a nie opisowy.
EN
In recent years, 3D printing, also known as additive manufacturing, has attracted increasing attention as disruptive technology that will transform life, business and the global economy. Since its inception more than 30 years ago, 3D printing has advanced and grown into a technology that is likely to substitute traditional manufacturing in industry segments that produce highly complex and customized goods. For companies involved in this type of manufacturing, 3D printing could become a disruptive force that in future may redefine traditional purchasing, manufacturing and distribution strategies in supply chains. Companies can leverage 3D printing in the supply chain to improve operational excellence as well as the customer experience. This article explores some of the potential implications of large-scale adoption of 3D printing in traditional supply chains. In relation to these evolving trends, this is a predictive, and not a descriptive, article.
2
Content available Wpływ druku 3D na gospodarkę i życie społeczne
PL
Wpływ druku 3D na gospodarkę i życie społeczne rozpatruje się na ogół w szerszym kontekście następnej trzeciej (lub czwartej) rewolucji przemysłowej i związanego z nią rozwoju robotyki, sztucznej inteligencji, nanotechnologii, genetyki, druku 3D/AM, biotechnologii i innych dziedzin1, które będą się wzajemnie wzmacniały, tworząc podstawę rewolucji bardziej wszechstronnej i wszechogarniającej niż cokolwiek, z czym mieliśmy dotychczas do czynienia. Pomyślmy np. o inteligentnych systemach, nie tylko domach, lecz również fabrykach, gospodarstwach rolnych czy miastach, które będą potrafiły reagować na pojawiające się problemy, np. zmiany klimatyczne. Z drugiej strony rozwój robotyzacji, nanotechnologii i innych dziedzin spowoduje również skutki negatywne: zostaną utracone liczne miejsca pracy, a nowe będą wymagały wysokich kwalifikacji.
EN
Additive manufacturing in recent years has become one of the fastest growing technologies. The increasing availability of 3D printing devices means that every year more and more devices of this type are found in the homes of ordinary people. Unfortunately, air pollution is formed during the process. Their main types include Ultra Fine Particles (UFP) and Volatile Compounds (VOC). In the event of air flow restriction, these substances can accumulate in the room and then enter the organisms of people staying there. The article presents the main substances that have been identified in various studies available in literature. Health aspects and potential threats related to inhalation of substances contained in dusts and gases generated during the process are shown, taking into account the division into individual types of printing materials. The article also presents the differences between the research results for 3d printing from individual plastics among different authors and describes possible causes of discrepancies.
PL
Środowisko produkcyjne wymaga stałych udoskonaleń, których głównym zadaniem jest sprostanie wciąż zwiększającym się oczekiwaniom klienta. Cykl życia produktu, który ulega ciągłemu skracaniu, i konieczność indywidualizacji wyrobów gotowych powoduje, że firmy produkcyjne poszukują nowych rozwiązań technologicznych. Jednym ze sposobów redukcji czasu rozwoju produktu oraz wyjścia naprzeciw wymaganiom klientów jest stosowanie technologii przyrostowych, które powoli przestają być traktowane jako nowinka technologiczna. W polskiej literaturze przedmiotu wciąż brakuje badań i analiz związanych z biznesowymi aspektami druku 3D, bo większość z licznego grona badaczy skupia się na aspektach technologicznych. W związku z tym głównym celem artykułu jest próba omówienia aktualnego stanu rozwoju druku 3D. Rozważania przeprowadzono na podstawie licznych raportów stanowiących zarówno polskie, jak i zagraniczne źródła.
EN
The production environment requires constant improvements whose main task is to meet the ever-increasing customer expectations. The life cycle of the product, which is constantly shortening and the need to individualize the finished products, causes that the production companies are looking for new technological solutions. One of the ways to reduce product development time and meet customer requirements is the use of incremental technologies, which are slowly ceasing to be treated as a technological novelty. The Polish literature on the subject still lacks research and analyzes related to the business aspects of 3D printing. For the most part, a large group of researchers focuses on technological aspects. In connection with the above, the main goal of the article is to attempt to discuss the current state of development of 3D printing. The considerations were based on numerous reports being both Polish and foreign sources.
5
Content available Drukowanie w 3D i jego unikalne zalety
PL
Druk 3D robi tak oszałamiającą karierę, ponieważ posiada wiele korzystnych właściwości, w zasadniczy sposób różniących go od tradycyjnych metod wytwarzania. Mamy tu do czynienia z wartością dodaną związaną z tą metodą produkcji. Dzięki technologii można wytwarzać „za jednym zamachem” przedmioty, których nie da się uzyskać w taki sposób przy zastosowaniu żadnej innej metody przemysłowej.
6
Content available Druk 3D w budownictwie
PL
Zastosowanie druku 3D w budownictwie wymagało opracowania nowych, większych drukarek, nowych technologii i nowych materiałów do drukowania cementu, szkła, papieru, gliny, ziemi czy też „atramentu” wykorzystującego śmieci. Na Politechnice w Zurychu badano wytwarzane przez robota, nazwanego In situ Fabricator, siatek wzmacniających beton (użycie których ma dawać w wyniku materiał analogiczny do betonu zbrojonego).
7
Content available Design dla wytwarzania przyrostowego
PL
Wiceprezes jednej z najbardziej aktywnych w 3DP firm Siemensa, Andreas Saar, wygłosił wykład na konferencji materialise zatytułowany (w moim, może nie najbardziej dokładnym, tłumaczeniu): Druk 3D zmienia wszystko. Należy na nowo wymyślić produkty, zmienić narzędzia wytwarzania i przemyśleć sposób prowadzenia biznesu. Do niedawna w 3DP/AM zmieniały się metody drukowania, drukarki i używane materiały, natomiast elementem niezmiennym było używane oprogramowanie. Teraz to zaczyna się zmieniać, bo – jak stwierdziła Pamela J. Waterman – 3DP narzuca dużo mniej ograniczeń technologicznych niż metody tradycyjne.
EN
The goal of our work was to develop bulk structures characterized by a variable, controlled porosity, using additive manufacturing techniques (3D printing). A technology for the fabrication of bulk materials with controllable porosity has been developed. For that purpose, the samples with constant porosity were designed and then prepared, which allowed us to learn the possible limit values. Thus, we were able to optimize the design process at the stage of the preparation of the gradient structures.
PL
Niniejsza praca przedstawia proces opracowanie struktur przestrzennych charakteryzujących się zmienną, sterowaną porowatością, z wykorzystaniem technik wytwarzania przyrostowego (druku 3D). W ramach pracy opracowana została technologia wytwarzania materiałów o sterowanej porowatości. W tym celu zaprojektowane i wykonane zostały próbki o stałej porowatości. Pozwoliło to na poznanie możliwych do uzyskania wartości granicznych, co w konsekwencji skutkowało możliwością optymalizacji procesu projektowania na etapie tworzenia struktur gradientowych.
PL
Dynamiczny rozwój przyrostowych metod szybkiego prototypowania pozwala na ich zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Jedną z możliwości wykorzystania metod RP jest zastąpienie uszkodzonych elementów wykonanych w sposób konwencjonalny, elementami wytworzonymi metodą trójwymiarowego druku. W przypadku konieczności zachowania szczelności pomiędzy elementami lub obciążenia ich naciskami powierzchniowymi ważnym aspektem jest wielkość śladu powierzchni kontaktowych. W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania folii pozwalających dokładnie określić rozkład ciśnienia przy nacisku płaszczyznowym dla elementów wykonanych metodą przyrostową. Zastosowano folie Pressurex® firmy Sensor Products. Pomiary rozkładu ciśnienia wykonano dla próbek wykonanych metodą szybkiego prototypowania Melted and Extruded Modeling (MEM).
EN
The dynamic development of rapid prototyping methods allows to use it in many kinds of industries. One of the possibilities of using RP methods is to replace worn out elements which were made in conventional way with three-dimensional printed elements. In the case of ensuring tightness between element or loading them with surface pressure, the size and position of contact surface are an important issues. The paper presents the possibilities of using prescale foils (special foils that allow to precisely determine the surface pressure distribution) to analyzing the planar contact between elements made with incremental forming method. T he Pressurex® f ilms made by S ensor Product company were used. The contact pressure distributions were performed for samples printed by Melted and Extruded Modeling method (MEM).
PL
W pracy przedstawiono metodologię projektowania ortezy nadgarstka. Geometria nadgarstka została otrzymana z wykorzystaniem technik fotogrametrii przy użyciu amatorskiego aparatu fotograficznego. Wykonano serię zdjęć, na podstawie których utworzono model, korzystając ze specjalistycznego oprogramowania. Określono dokładność przykładowego modelu uzyskanego przy użyciu tej metody. Zaprojektowano ortezę z uwzględnieniem cech anatomicznych nadgarstka człowieka, nadając jej nowoczesny wygląd. Tak zamodelowane usztywnienie zostało wykonane z wykorzystaniem technologii druku 3D. Wydrukowana orteza służyła jako stabilizator dla osoby z uszkodzonym nadgarstkiem.
EN
Paper presents the design methodology of the wrist orthosis. The geometry of the wrist has been obtained with photogrammetry techniques using an amateur camera. A series of photos was taken based on which the model was generated using specialized software. The accuracy of the example model obtained by this method was determined. The orthosis was designed taking into account anatomical features of the human wrist, giving it a modern look. This modeled stiffening was made using 3D printing technology. The printed orthosis served as a stabilizer for a person with a damaged wrist.
PL
W artykule zbadano wytrzymałość ramy quadrocoptera klasy 130 dla kilku materiałów: ABS, PETG, PLA, PLA&WOOD, CFRP oraz GFRP. Wykonano symulację dla dwóch konfiguracji ram. Wydrukowano w technologii 3D dwie ramy, wykorzystując materiał PETG z dwoma różnymi współczynnikami wypełnienia (80% i 100%), materiał PLA (100%), jak również ramę z materiału PLA z zawartością 40% drewna. Zbadano wytrzymałość ramy, przykładając siły w miejscach mocowania jednostek napędowych (silnik + śmigło). Na tej podstawie sprawdzono zgodność symulacji z rzeczywistym obiektem. Przeprowadzone badania są podstawą do projektowania bardziej złożonych elementów ram wykonywanych z wykorzystaniem technologii druku 3D.
EN
A strength of the class 130 quadrocopter frame made of different materials (ABS, PETG, PLA, PLA & WOOD, CFRP and GFRP) was investigated in the paper. The simulation was made for two frame configurations. Using 3D printing technology two frames were made from PETG material with two different fill factors (80% and 100%), PLA (100%) material, as well as a frame from PLA material with 40% of wood was produced. The frame strength was investigated by adding a force in a locations, where the propulsion units are fixed (motor + propeller). In that way the agreement between simulation results and physical object was verified. The conducted researches are a base for designing of more complex frame elements with using the 3D printing technology.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań porównujących modelowanie fizyczne oraz modelowanie numeryczne. Do realizacji badań wytypowano proces walcowania kątownika równoramiennego. Badania numeryczne przeprowadzono metodą elementów skończonych z użyciem oprogramowania DEFORM-3D, a w modelowaniu fizycznym wykorzystano możliwości druku 3D do wykonania walców. Przeprowadzone badania potwierdzają zgodność pomiędzy przyjętymi metodami modelowania. Ponadto potwierdzono, że materiał modelowy jakim jest kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) może być wykorzystany na narzędzia do walcowania ołowiu w gatunku Pb1.
EN
The article presents the results of research comparing physical modelling and numerical modelling. A rolling process of an angle bar was selected for the implementation of the tests. Numerical research was performed using the finite element method with the use of DEFORM-3D software. In physical modelling the possibilities of 3D printing for making rolls were used. The conducted research confirms the compatibility between the adopted modelling methods. Moreover, it was confirmed that the material which is ABS can be used for tools for rolling Pb1 lead.
EN
The article presents the results of static tests performed on the primary support structures of a TWISST-ter unmanned aircraft constructed using additive manufacturing techniques commonly known as 3D printing. The primary goal of the experiment was determining the material effort of the structure in order to assess the feasibility of such an engineering solution in terms of material mechanics. Considering the fact that the properties of 3D printed elements are not widely known, both destructive experimental methods and finite element methods were used. During the experimental trails, the ARAMIS deformation measurement system, based on digital three-dimensional image correlation, was used. The results of this experiment allowed for the calibration of the numerical model as achieving convergence with experimentally determined strain fields. This approach ensured the correctness of the numerical determined stress state. Based on the results of the study, the necessary design improvements were implemented and a general conclusion was formed regarding of the numerical analysis of structures made through 3D printing.
14
Content available remote Drukowanie 3d - innowacje, na których możesz polegać
PL
Materialise z siedzibą w Leuven w Belgii od 1990 r jest dostawcą zaawansowanych usług druku 3D w wielu dziedzinach. Opierają się one na rewolucyjnych technologiach takich jak: Stereolitografia, Spiekanie laserowe, FDM czy Odlewanie próżniowe. W firmie działa ponad 140 maszyn, drukujących około 500.000 części rocznie co sprawia, że jest ona jedną z największych fabryk druku 3D na świecie.
EN
Materialise, DMLS, przyrost, produkcja addytywna Materialise with HQ in Leuven in Belgium since 1990 it has been a provider of advanced 3d services in many different areas. They are based on revolutionary technologies like : Stereolitography, Laser Sintering, FDM or Vacuum Casting. In our company more than 140 machines works printing around 500.000 parts for a year, making our firm one of the biggest 3d printing factory in the world.
PL
W powyższym artykule przedstawiono możliwości zastosowania systemu typu CAD do stworzenie modelu samolotu (zaprezentowano na przykładzie Diamond Da-20) oraz jego finalny wydruk 3d. Zaprezentowano najczęściej stosowane techniki modelowania powierzchniowego wykorzystywanego w programie Solidworks. Ponadto zaprezentowano drukarkę 3d własnego autorstwa zaprojektowaną i wykonaną w ramach wykonywania pracy dyplomowej (inżynierskiej), która może (pomimo nielicznych ograniczeń) stanowić doskonałe źródło możliwości stworzenia alternatywy dla kosztownych produktów komercyjnych, lecz trzeba mieć świadomość ograniczeń tak wykonanego prototypu drukarki. Zaprezentowane techniki modelowania oraz wykonania drukarki 3d przedstawione w powyższym artykule pozwalają w zupełności na wydruk stworzonego w programie CAD-owskim elementu, części lub całego modelu. Tak stworzony model rzeczywisty może następnie posłużyć, jako obiekt badań. W technice lotniczej bryła zamodelowanego samolotu najczęściej posłuży do badań aerodynamicznych zarówno w tunelu aerodynamicznym jak i wodnym.
EN
The article above presents the possibilities of applying a CAD-based system to create an aircraft model (at the example of Diamond DA-20) and also its final 3D printout. The surface modeling techniques, most commonly used in SolidWorks, were illustrated. Furthermore, we presented a 3D printer, which he designed and created by himself, as a part of his engineer thesis. This printer can be seen as an excellent alternative for expensive commercial products, although such a printer prototype has certain limitations that have to be considered. The modeling techniques and the methods of creating a 3D printer presented in this article are sufficient to obtain a printout of an element, a piece or the whole model previously designed in a CAD program. A real model created in such a manner can be used then as a study object. In the aircraft technology, a solid of the modeled aircraft is usually used for aerodynamic research, both in an aerodynamic and water tunnel.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.