Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research described in this paper concerns the reduction of streams of data derived from medical devices, i.e. ECG recordings. Experimental studies included three instance selection techniques: thresholding method, bounds checking and frequent data reduction . It was shown that application the instance selection techniques may reduce data stream by over 90% without losing anomalies or the measurements that are key values for the medical diagnosis.
PL
W ramach niniejszej pracy przeprowadzona została redukcja strumienia danych pozyskanych z urządzeń medycznych. Badania eksperymentalne obejmowały zastosowanie trzech technik selekcji przypadków: metody eliminacji progowej, weryfikacji zakresu oraz redukcji obiektów częstych. W pracy zostało wykazane, że zastosowanie selekcji przypadków pozwala na redukcję strumienia danych o ponad 90% bez utraty wartości kluczowych dla postawienia diagnozy medycznej.
2
Content available remote Fuzzy classification of medical data derived from diagnostic devices
EN
The research described in this paper concerns fuzzy classification of medical datasets obtained from diagnostic devices. Experimental studies were performed with use of fuzzy c-means algorithm. It was shown that despite the low accuracy of the results, fuzzy classification reduce the risks associated with the loss of internal relationships in the characteristics of the data, and thus increases the chances of finding the pathological cases, as well as taking preventive actions or therapy.
PL
W ramach niniejszej pracy przeprowadzona została klasyfikacja rozmyta w odniesieniu do medycznych zbiorów danych pozyskanych z urządzeń diagnostycznych. Zastosowana została rozmyta metoda k-średnich. Badania wykazały, że pomimo niskiej dokładności rezultatów, klasyfikacja rozmyta zmniejsza ryzyko związane z utratą wewnętrznych zależności w charakterystyce danych, a tym samym zwiększa szanse na stwierdzenie ryzyka patologii i tym samym szybsze podjęcie działań zapobiegawczych lub terapeutycznych.
EN
This paper concerns classification of high-dimensional yet small sample size biomedical data and feature selection aimed at reducing dimensionality of the microarray data. The research presents a comparison of pairwise combinations of six classification strategies, including decision trees, logistic model trees, Bayes network, Naıve Bayes, k-nearest neighbours and sequential minimal optimization algorithm for training support vector machines, as well as seven attribute selection methods: Correlation-based Feature Selection, chi-squared, information gain, gain ratio, symmetrical uncertainty, ReliefF and SVM-RFE (Support Vector Machine-Recursive Feature Elimination). In this paper, SVMRFE feature selection technique combined with SMO classifier has demonstrated its potential ability to accurately and efficiently classify both binary and multiclass high-dimensional sets of tumour specimens.
EN
The use of automatic feature selection and state classification of power transformer has been proposed in this research. The experimental studies were carried out on real data. Feature selection was performed using the CFS, InfoGain and ReliefF methods. The classification was carried out using C4.5, k-NN, SMO and AdaBoost algorithms. Experimental studies have proved that the automatic classification allows to obtain results comparable to the classification carried out by experts - regardless of the method the number of cases correctly classified was above 90%.
PL
W ramach niniejszej pracy zaproponowane zostało zastosowanie selekcji cech i automatycznej klasyfikacji stanu transformatora energetycznego. Badania przeprowadzone zostały na rzeczywistych danych. Selekcję cech przeprowadzono z zastosowaniem metod CFS InfoGain i ReliefF. Proces klasyfikacji przeprowadzony został za pomocą algorytmów C4.5, k-NN, SMO i AdaBoost. Badania eksperymentalne wykazały, że automatyczna klasyfikacja danych pozwala na uzyskanie rezultatów porównywalnych do klasyfikacji przeprowadzonej przez ekspertów - niezależnie od zastosowanej metody liczba przypadków zaklasyfikowanych poprawnie wyniosła powyżej 90%.
EN
The use of ensemble of classifiers for classification of medical data derived from diagnostic devices has been proposed in this research. The experimental studies were carried out on three datasets concerning different medical problems: arrhythmia, breast cancer and coronary artery disease using SPECT images. The comparison of single classification algorithms (kNN- IBk, C4.5 - J48, Naïve Bayes, Random Tree and SMO) with bagging, boosting and majority voting using all single classifiers was performed. Experimental studies have proved that hybrid classifiers outperformed single classification in all cases in terms of accuracy, precision, sensitivity and root squared mean error, regardless of the dataset.
PL
W ramach niniejszej pracy zaproponowane zostało zastosowanie komitetów klasyfikatorów w procesie klasyfikacji danych pochodzących z urządzeń medycznych. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na trzech zbiorach danych dotyczących różnych problemów medycznych: arytmii, nowotworu piersi oraz choroby wieńcowej. Przeprowadzono porównanie pojedynczych technik klasyfikacji (kNNIBk, C4.5 - J48, Naïve Bayes, Random Tree oraz SMO) z metodami hybrydowymi (bagging, boosting oraz głosowanie większościowe). Badania eksperymentalne wykazały skuteczność klasyfikacji z zastosowaniem komitetów klasyfikatorów – w wszystkich badanych przypadkach rezultaty klasyfikacji hybrydowej były lepsze od wyników najlepszego pojedynczego klasyfikatora biorąc pod uwagę dokładność, precyzję, czułość oraz błąd średniokwadratowy.
6
Content available remote Database optimization for improvement of existing systems
EN
Due to the increasing volume of data, which is the result of market globalization and the computer development of the largest commercial enterprises, performance problems at the database level in existing systems become common and are a top priority. In this research database optimization methods were presented, taking into account the constraints deriving from the existing system architecture. Both technical and business constraints were considered. The increase in efficiency in each case was assessed by the time required to perform a particular database operation. The numbers of disk reads and buffer gets, as the technical factors of efficiency growth, were determined when possible.
7
Content available remote Multimedia NoSQL database solutions in the medical imaging data analysis
EN
Technological capabilities of medical imaging contributes to the increasing use of image analysis in diagnostic medical systems. Medical imaging is one of the key sources of information to medical staff. Therefore, the implementation of functions associated with the medical imaging in computer systems for medical diagnosis is desirable, or even necessary. Relational databases are the dominant technology for data storage. However, the substantial growth of multimedia data indicates other solutions, primarily to enable faster data access and scalability of the system, even if it means a temporary, partial lack of consistency. This approach has gained general name of NoSQL solutions. In the study a system for rheumatologic medical data analysis for the presence of children in juvenile idiopathic arthritis was designed. The proposed solution is based on non-relational data storage in conjunction with a relational database.
PL
Możliwości technologiczne w zakresie obrazowania medycznego przyczyniają się do coraz szerszego stosowania analizy obrazów w diagnostycznych systemach medycznych. Obrazowanie medyczne jest obecnie jednym z kluczowych źródeł informacji dla personelu medycznego. W związku z powyższym implementacja funkcji związanych z obrazowaniem medycznym w komputerowych systemach diagnostyki medycznej jest wskazana, a nawet konieczna. Rozwiązania relacyjne stanowią dominującą technologię w zakresie przechowywania danych. Jednakże stały i znaczny przyrost danych multimedialnych powoduje, że w wybranych zastosowaniach wskazane byłyby inne rozwiązania, przede wszystkim umożliwiające niezwykle szybki dostęp do danych i skalowalność systemu, nawet kosztem chwilowego, częściowego braku ich spójności. Takie podejście zyskało ogólną nazwę rozwiązań NoSQL. W ramach przeprowadzonych badań zaprojektowany został system analizy reumatologicznych danych medycznych pod kątem występowania u dzieci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia zastosowanie nierelacyjnej bazy danych Oracle NoSQL Database w połączeniu z bazą relacyjną Oracle Database.
8
Content available remote On statistical analysis methods improving epidemiological studies
EN
Nowadays almost all the principles of diagnosis and treatment are determined by the statistical analysis of the observations made by practitioners. The analysis of medical data is therefore one of the most important elements that affect the level of modern medical care. The research described in this paper aims to determine the characteristics of cardiac parameters in healthy children and in children with a diagnosis in arterial hypertension. Studies include children in the Lodz region. The purpose of the analysis is to determine risk factors of arterial hypertension and thus early diagnosis of children and as quickly as possible the inclusion of an appropriate treatment or observation. The analysis applies a number of methods, including descriptive analysis, grouping and statistical inference. The choice of methods is consistent with the requirements of the USMLE (The United States Medical Licensing Examination) and depends on the evaluated parameters. The research is carried out using professional statistical packages and the computer system designed and developed for this study. The use this system allows for the continuous process of research staging of new cases, which is a definite advantage when conducting epidemiological studies.
9
Content available remote Image signal metadata analysis in diagnosis of Alzheimer’s disease
EN
The paper presents the possibility of using the methods of multimedia databases and imaging data analysis in the diagnosis of Alzheimer's disease. The aim of this study was to investigate for the statistical analysis of the available data, especially signal data. In the study, the relationships between test results obtained in different forms have been examined. The correlations between the external metadata for DICOM objects and signal selected metadata extracted from images have been explored.
PL
W pracy przedstawione zostały możliwości zastosowania metod multimedialnych baz danych oraz analizy danych obrazowych w diagnostyce choroby Alzheimera. Celem przeprowadzonych badań było zbadanie pod kątem analizy statystycznej dostępnych danych, przede wszystkim danych sygnałowych. W ramach badań sprawdzone zostały zależności pomiędzy wynikami badań pozyskiwanych w różnych formach. Zbadane zostały zależności korelacyjne pomiędzy metadanymi zewnętrznymi dla obiektów DICOM a wyłuskanymi z obrazów wybranymi metadanymi sygnałowymi. (Analiza danych obrazowych w diagnozowaniu medycznym choroby Alzheimera).
PL
Wykorzystanie diagnostycznych systemów informatycznych dzięki analizie sygnałów pochodzących z urządzenia pozwala na efektywne sterowanie pracą transformatora. Rosnące koszty eksploatacji maszyn i urządzeń sprawiają, że istotnym kryterium konkurencyjności oprogramowania są aspekty ekonomiczne. W pracy przedstawione zostały sposoby obniżenia kosztów eksploatacji transformatorów sieciowych poprzez optymalizację sterowania układami chłodzenia.
EN
The usage of diagnostic systems, which analyze signals coming from the device, allows effective control of the work of the transformer. The increasing operating costs of machinery and equipment make economic aspect an important criterion for the competitiveness of the software. The paper presents the ways of reducing operating costs by optimizing cooling of network transformers.
PL
W pracy przedstawione zostały korzyści wynikające z zastosowania systemów monitoringu w diagnostyce transformatorów. Opisana została analiza statystycznego prawdopodobieństwa wykrycia awarii przez system diagnostyczny oraz oszczędności wynikające z zastosowania systemów monitoringu. Omówione zostały również straty towarzyszące awarii transformatora. Zaprezentowano rozwiązanie w postaci systemu monitorująco – diagnostycznego SMT.
EN
In this paper economical benefits of applying monitoring systems of the state of large power transformers was presented. The analysis of the statistical probability of fault detection by the monitoring system and savings as a consequences of monitoring systems applying were described. Losses associated in large power transformer failure were presented. The monitoring system for large power transformer as a solution to problems described was presented.
12
Content available remote System diagnostyczny do oceny stanu pracy transformatora energetycznego
PL
Zadaniem ekspertowych systemów diagnozujących stan techniczny urządzeń jest wspomaganie pracy personelu obsługującego urządzenie. Odbywa się to poprzez ciągłą akwizycję danych pomiarowych, na podstawie których prezentowane są zarówno bieżące parametry, jak i prognozy na przyszłość. Wskazana jest również możliwość przedstawienia zaleceń i czynności, jakie należałoby przedsięwziąć w przypadku określonych nieprawidłowości. Kierując się powyższymi założeniami, stworzony został system informatyczny monitorujący eksploatację transformatorów sieciowych, którego podstawowe założenia opisane zostały w niniejszej pracy.
EN
In this paper monitoring system of the state of objects was presented. The monitoring system refers to technical equipment and numeric procedures for collecting and analyzing information connected with a state and performance of particular parts and subassemblies of the analyzed devices to find an initial stage of a failure or exploitation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.